Tin tức
16/11/2021 07:04:25 GMT

Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học

“Quản trị Quốc gia vì hạnh phúc nhân dân”

Sáng 16/11/2021, tại 371 Nguyễn Hoàng Tôn, Hà Nội, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học “Quản trị Quốc gia vì hạnh phúc nhân dân”. PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường tham dự và chủ trì Hội thảo. PGS.TS. Nguyễn Quốc Sửu, Phó Hiệu trưởng Nhà trường và TS. Đỗ Thanh Nga, Trưởng khoa Khoa Hành chính học đồng chủ trì.

Tham dự Hội thảo có TS. Nguyễn Tiến Dĩnh, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ; GS.TS. Hồ Sỹ Quý, Viện Thông tin Khoa học xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; PGS.TS. Lê Ngọc Văn, Viện Hàn Lâm Khoa học xã hội Việt Nam; TS. Lê Anh Tuấn, Phó Viện trưởng Viện khoa học Tổ chức Nhà nước, Bộ Nội vụ; TS. Nguyễn Văn Đáng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; TS. Đặng Văn Luận, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; TS. Nguyễn Như Trang, Viện Xã hội học, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam; TS. Bùi Nguyên Bảo, giảng viên thỉnh giảng Học viện Ngoại giao; Các chuyên gia, nhà khoa học tham dự trực tuyến tại các điểm cầu trên cả nước.

Về phía Nhà trường đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường; cùng với toàn thể các viên chức, học viên cao học Khoa Hành chính học tham dự.

PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường (ngồi giữa) phát biểu tại Hội thảo Khoa học (Chương trình được tổ chức trực tiếp và trực tuyến).

Phát biểu khai mạc tại Hội thảo, PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường chia sẻ: Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cụm từ “hạnh phúc” được đưa ra và nhắc lại nhiều lần trong các báo cáo chính trị. Quan điểm, định hướng phát triển đất nước trong Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII nêu rõ: “Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Mục tiêu của chiến lược phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030 là “Xây dựng xã hội phồn vinh, dân chủ, công bằng, văn minh, trật tự, kỷ cương, an toàn, bảo đảm cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân”. Sự tham dự của các chuyên gia, nhà khoa học trong Hội thảo hôm nay làm sáng tỏ những điểm mới trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng thông qua chủ đề “Quản trị quốc gia vì hạnh phúc nhân dân” được Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tổ chức.

TS. Nguyễn Văn Đáng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh với bài tham luận chỉ rõ khái niệm “quản trị quốc gia” đề cập đến việc thực thi quyền lực chính trị, kinh tế và hành chính để giải quyết các vấn đề ở mọi cấp độ trong phạm vi lãnh thổ có chủ quyền, đưa đất nước đến mục tiêu chung. Các hệ thống quản trị có một số đặc điểm căn bản như: tính chất đa chủ thể, nhiều cấp độ, mạng lưới hợp tác giữa các đối tác, sự kết hợp giữa các cơ chế hành chính với các nguyên tắc thị trường, nhu cầu kiến tạo sự đồng thuận trong việc ban hành các quyết định tập thể từ đó tiến trình xây dựng nền quản trị quốc gia hiện đại.

Xuất phát từ Đại hội XIII, chủ trương phát triển xã hội Việt Nam ở hai cấp độ cá nhân và cấp độ cấu trúc xã hội (hài hòa, văn minh). Nguyên tắc tăng trưởng kinh tế phải đi đôi với tiến bộ công bằng xã hội. Quản trị quốc gia là sự phân biệt các cấp độ trong hoạt động quản trị công. Hệ thống quản trị quốc gia bao gồm các cơ chế, quá trình và thể chế qua đó công dân và các nhóm xã hội, từ “Quản lý” đến “Quản trị” được hiểu theo quy trình từ Hành chính công đến Quản lý công mới và sau đó chuyển đến Quản trị công mới.

Hội thảo được diễn ra tại trụ sở chính của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội

Theo TS. Nguyễn Tiến Dĩnh, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ đóng góp tham luận trong Hội thảo cần làm rõ: Đảng ta tiếp tục đổi mới, làm sâu sắc hơn hiến pháp xã hội chủ nghĩa Việt Nam, lấy nhân dân là chủ thể trong mọi chính sách của Nhà nước. Đưa ra 5 nhóm giải pháp về quản trị quốc gia gắn với mục tiêu vì hạnh phúc nhân dân là Quản lý phát triển có hiệu quả, nghiêm minh; Thực hành và phát huy rộng rãi dân chủ xã hội chủ nghĩa; Xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Tăng cường đầu tư cho phát triển văn hóa, phát triển con người; Xử lý tốt các quan hệ lớn, như: Giữa đổi mới chính trị với đổi mới kinh tế, giữa Nhà nước - thị trường và xã hội, giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội.

Cùng với đó là tích hợp phát huy sức mạnh toàn xã hội, thực hiện lợi ích chung của đất nước. Quản trị nhà nước thì ngoài chủ thể nhà nước, bên cạnh đó còn nhiều chủ thể khác như: người dân, doanh nghiệp, tổ chức phi chính phủ, báo chí,… Cơ chế quản trị quốc gia, là quá trình tương tác một cách có hiệu quả, phối hợp chặt chẽ giữa bộ máy tổ chức nhà nước với bộ máy bên ngoài để giải quyết các vấn đề xã hội, huy động nguồn lực xã hội giải quyết có hiệu quả các vấn đề chung và lợi ích của đất nước.

Các chuyên gia với nhiều tham luận sát và xoay quanh chủ đề Hội thảo “Quản trị Quốc gia vì hạnh phúc nhân dân”

Trình bày tham luận với chủ đề “Chỉ số hạnh phúc thế giới và Việt Nam 2012-2021: gợi mở cho Quản trị quốc gia” GS.TS. Hồ Sỹ Quý, Viện Thông tin Khoa học xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam chia sẻ với một số nội dung cơ bản: Tư tưởng đưa hạnh phúc vào trong quản trị quốc gia, hạnh phúc là thước đo đúng đắn của sự phát triển xã hội. Đưa hạnh phúc vào mục tiêu chính; Thực trạng hạnh phúc của Việt Nam và thế giới theo WHR 2012-2021; Cần phải đưa chỉ số hạnh phúc của người dân có thống kê; Bất cứ chính phủ nào muốn người dân thật sự hạnh phúc phải có chính sách, chiến lược để người dân hài lòng với cuộc sống của mình.

Đứng trên lập trường là một nhà lãnh đạo, nhà quản lý TS. Lê Anh Tuấn, Phó Viện trưởng Viện khoa học Tổ chức Nhà nước, Bộ Nội vụ đưa ra một số vấn đề quản trị quốc gia hiện đại hiệu quả và đặc trưng của quản trị quốc gia hiện đại hiêu quả với có nhiều yếu tố khác nhau. Đồng thời TS. Lê Anh Tuấn cũng chỉ rõ, quản trị quốc gia hiện đại thì việc cần thiết nhất là thúc đẩy nhận thức: xuất phát từ nhận thức tư duy của nhà nước để xưng dựng nhà nước pháp quyền, của dân, do dân và vì dân. Tiếp tục đổi mới cơ chế doanh nghiệp, lấy người dân là trọng tài để có góc nhìn để đưa ra những chính sách thích hợp nhất trong vấn đề quản trị quốc gia vì hạnh phúc nhân dân.

“Tiếp cận hạnh phúc trong xây dựng chính sách” là nội dung được PGS.TS. Lê Ngọc Văn, Viện Hàn Lâm Khoa học xã hội Việt Nam trình bày tại Hội thảo đã chỉ ra mối quan hệ giữa quản trị quốc gia với hạnh phúc nhân dân: Tiếp cận truyền thông trong xây dựng chính sách; Tiếp cận hạnh phúc trong xây dựng chính sách…

Các chuyên gia, nhà quản lý trình bày nội dung ở các điểm cầu trên cả nước tại Hội thảo.

Đóng góp nội dung tại Hội thảo, PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn đã giới thiệu 5 nguyên tắc Hiến định của nước Cộng hòa Liên bang Đức là cộng hòa, dân chủ, xã hội, pháp quyền và liên bang; từ đó đúc rút ra 3 nguyên tắc gợi mở khi thực hiện nguyên tắc pháp quyền này trong quản trị nhà nước hướng đến hạnh phúc nhân dân, trong đó nội dung cốt lõi nhất là bảo đảm tính thượng tôn pháp luật, bảo vệ giá trị cộng đồng và quyền con người.

Hội thảo Khoa học đã nhận được đông đảo sự quan tâm, với 03 tham luận và nhiều nội dung trao đổi đến từ các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, nhà lãnh đạo và đại biểu tham dự. Mỗi một tham luận, nội dung được trao đổi tại Hội thảo đã giúp cho toàn thể đại biểu tham dự Hội thảo đã hiểu hơn về “Hạnh phúc”, các ý kiến đóng góp, ghi nhận, tập hợp, trao đổi, thảo luận tại Hội thảo là luận cứ, luận chứng khoa học mang tính hệ thống không những làm rõ những điểm mới trong Văn kiện Đại hội XIII về quản trị quốc gia vì hạnh phúc nhân dân mà còn có ý nghĩa thực tiễn sâu sắc trong việc cung cấp thêm những góc nhìn lý luận và thực tiễn để đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Bà Nguyễn Thị Huế, Đại biểu Quốc hội, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn phát biểu tại Hội thảo ở điểm cầu Bắc Kạn

Trong đó, phần trình bày của Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Huế, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn với nội dung “Quản trị địa phương vì hạnh phúc nhân dân” đã cung cấp góc nhìn từ thực tế quản trị địa phương ở Bắc Kạn hướng đến đem lại niềm vui, hạnh phúc cho nhân dân tại cơ sở. Cùng với đó là nhấn mạnh tới việc chính quyền cung cấp các dịch vụ công đáp ứng tối đa sự hài lòng của nhân dân, đem lại ấm no, hạnh phúc cho nhân dân địa phương.

Hội thảo đã nhận được 36 bài viết và với 12 ý kiến tham luận trực tiếp đã làm sáng tỏ 4 vấn đề cốt lõi trong “Quản trị quốc gia vì hạnh phúc nhân dân”: Đầu tiên là đưa ra những điểm mới của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về quản trị quốc gia hiện đại, hiệu quả vì hạnh phúc nhân dân; Quan điểm, đặc trưng, bối cảnh, yêu cầu xây dựng nền quản trị quốc gia hiện đại, hiệu quả vì hạnh phúc nhân dân ở Việt Nam; Nội hàm hạnh phúc, các chỉ số đánh giá hạnh phúc, yếu tố tác động, điều kiện và nội dung thực hiện chỉ số hạnh phúc trong các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; Từ đó đưa ra những kinh nghiệm thế giới và thực tiễn Việt Nam trong việc thực hiện quản trị quốc gia hiện đại, hiệu quả vì phúc nhân dân.

Đồng thời, các nội dung được đưa ra trong Hội thảo Khoa học “Quản trị quốc gia vì hạnh phúc nhân dân” làm cơ sở để phục vụ cho hoạt động nghiên cứu, đào tạo và giảng dạy cho đội ngũ cán bộ, viên chức, giảng viên của Nhà trường .

Chụp ảnh lưu niệm tại Hội thảo

Hội thảo được tổ chức theo quy định đảm bảo an toàn công tác phòng dịch./.


Trung tâm Thông tin - Thư viện.

Các tin khác