Đào tạo Tín chỉ
08/09/2015 02:25:19 GMT
Hướng dẫn quy trình giải quyết các thủ tục trong kỳ thi kết thúc học phần theo học chế tín chỉ   
1.Thủ tục xin hoãn thi học phần

Các bước tiến hành

Cán bộ xử lý

Thời gian

Ghi chú

1. Sinh viên (SV) gửi đơn đề nghị xin hoãn thi kết thúc học phần (theo mẫu 1) kèm theo minh chứng (nếu có).

2. SV gặp Khoa/Trung tâm (quản lý SV) xin ý kiến.

3. SV chuyển đơn cho Phòng Khảo thí và bảo đảm chất lượng.

4. Phòng Khảo thí và bảo đảm chất lượng xử lý đơn, thông báo kết quả cho SV.

Chuyên viên phụ trách công tác tiếp nhận đơn của SV: Trần Trọng Nghĩa.

ĐT liên hệ: 043.7532867 máy lẻ 227

Trong giờ hành chính

SV có trách nhiệm lưu trữ bản photocopy (đơn hoãn thi + các minh chứng) để biết và nộp lại cho Phòng Khảo thí và BĐCL khi làm đơn xin thi bổ sung.

(Mẫu 1) Mẫu đơn xin hoãn thi kết thúc học phần


2.
Thủ tục xin thi học phần (đối với những học phần đã được hoãn thi)

Các bước tiến hành

Cán bộ xử lý

Thời gian

Ghi chú

1. Sinh viên gửi đơn đề nghị xin thi HP (theo mẫu 2) kèm theo bản photocopy đơn xin hoãn thi.

2. SV chuyển đơn cho Phòng Khảo thí và BĐCL trước khi thi ít nhất 01 tuần.

3. Phòng Khảo thí và BĐCL xử lý, thông báo kết quả cho SV.

Chuyên viên phụ trách công tác tiếp nhận đơn của SV: Trần Trọng Nghĩa.

ĐT liên hệ: 043.7532867 máy lẻ 227

Trong giờ hành chính

SV có trách nhiệm theo dõi lịch thi của Nhà trường trên Website và trên Bảng tin của Trường để dự thi đúng lịch.

(Mẫu 2) Mẫu đơn thi bổ sung học phần


      3. Thủ tục xin chấm phúc khảo bài thi kết thúc học phần

Các bước tiến hành

Cán bộ xử lý

Thời gian

Ghi chú

1. Sinh viên gửi đơn xin đề nghị chấm phúc khảo (theo mẫu 3).

2. SV chuyển đơn cho Phòng Khảo thí và BĐCL trong vòng 10 ngày sau khi có kết quả thi.

3. Phòng Khảo thí và BĐCL xử lý, thông báo kết quả cho SV.

Chuyên viên phụ trách công tác tiếp nhận đơn của SV: Đặng Thị Trang. ĐT liên hệ: 043.7532867 máy lẻ 227

Trong giờ hành chính

Sinh viên theo dõi kết quả chấm phúc khảo trên Website của Trường và trên Bảng tin của Trường.

(Mẫu 3) Mẫu đơn đề nghị chấm phúc khảo

Các tin khác