Hoạt động KHCN
09/09/2015 04:48:40 GMT

Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tổ chức Hội thảo “Hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ở các cơ quan hành chính Nhà nước: Thực trạng và giải pháp”

Thực hiện đề tài nghiên cứu đề tài cấp Bộ “Nâng cao hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ở các cơ quan hành chính nhà nước”, sáng ngày 8/9, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội đã tổ chức hội thảo “Hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ở các cơ quan hành chính Nhà nước: Thực trạng và giải pháp” nhằm đánh giá thực trạng của việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong các cơ quan hành chính nhà nước trên cơ sở đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện quy chế trong thời gian tới.

Hội thảo do PGS.TS Nguyễn Minh Phương, Phó Hiệu trưởng Nhà trường và ThS. Trần Thị Hạnh, chủ nhiệm đề tài chủ trì.

PGS.TS Nguyễn Minh Phương, Phó Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu khai mạc Hội thảo

Hội thảo nhận được sự tham gia của các giảng viên trong Trường cũng như một số các nhà quản lý, các nhà nghiên cứu tại các Học viện, trường Đại học, cơ quan trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Xây dựng và thực hiện dân chủ ở cơ sở trong các cơ quan hành chính nhà nước là một thành tố quan trọng nhằm phát huy nền dân chủ XHCN, góp phần hoàn thiện nhà nước nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân, đồng thời cũng là một trong những mục tiêu và động lực cơ bản, trực tiếp của quá trình đổi mới ở nước ta hiện nay.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, PGS.TS Nguyễn Minh Phương nhấn mạnh, Hội thảo được tổ chức nhằm mục đích góp phần làm sáng tỏ những khía cạnh lý luận, thực tiễn qua đó nâng cao hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong các cơ quan hành chính nhà nước theo định hướng của Đảng, Nhà nước. Thay mặt Ban tổ chức, PGS.TS Nguyễn Minh Phương mong nhận được những ý kiến góp ý chân tình của các nhà khoa học và các nhà quản lý tại Hội thảo”.

ThS.Trần Thị Hạnh, Trưởng phòng Hành chính – Tổng hợp trình bày báo cáo đề dẫn tại Hội thảo

Tiếp đó, ThS.Trần Thị Hạnh, Trưởng phòng Hành chính – Tổng hợp, Chủ nhiệm đề tài thay mặt nhóm nghiên đã trình bày báo cáo đề dẫn tại Hội thảo. Báo cáo đã chỉ ra những tồn tại và bất cập trong việc thực hiện quy chế dân chủ trong các cơ quan hành chính nhà nước, từ đó đặt ra vấn đề cấp thiết phải đưa ra các giải pháp cũng như các điều kiện để thực hiện các giải pháp hiệu quả.

ThS.Nguyễn Tuấn Ninh, Chuyên viên chính Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ nội vụ trình bày tham luận

TS.Nguyễn Văn Quyết, Giảng viên Viện Chủ nghĩa XHKH, Học viện Chính trị HCM trình bày tham luận

PGS.TS Bùi Xuân Đức, Nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu khoa học Mặt trận, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Ông Trần Xuân Hiền, Chuyên viên chính Vụ Tổng hợp, Bộ Nội vụ
TS.Nguyễn Nghị Thanh, Phó trưởng khoa Khoa học chính trị trình bày tham luận

ThS. Trương Quốc Việt, Giảng viên Khoa Hành chính học

Ban tổ chức vinh dự nhận được gần 20 bài tham luận với nội dung xoay quanh chủ đề Hội thảo “Hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong các cơ quan hành chính Nhà nước: Thực trạng và giải pháp” và đăng trong cuốn Kỷ yếu làm cơ sở cho nhóm nghiên cứu tham khảo và bổ sung vào cơ sở lý luận và thực tiễn nghiên cứu của đề tài cũng như giúp cho cán bộ, giảng viên, các nhà quản lý trong và ngoài Trường có điều kiện nghiên cứu sử dụng trong công tác, giảng dạy.

Trên thực tế, hệ thống văn bản quy định về quy chế dân chủ ở cơ sở trong các cơ quan hành chính nhà nước đã được ban hành khá đầy đủ nhưng việc tổ chức triển khai chưa thực sự có hiệu quả. Câu hỏi đặt ra, làm thế nào để các quy định của quy chế dân chủ ở cơ sở đã ban hành được triển khai áp dụng vào thực tiễn trong các cơ quan hành chính nhà nước một cách hiệu quả.

Hội thảo bàn đến mối quan hệ giữa lãnh đạo với công chức, viên chức được đặt trong sự lãnh đạo tập trung và mở rộng, phát huy quyền dân chủ. Nếu chỉ có sự lãnh đạo tập trung mà không mở rộng quyền dân chủ thì sẽ tạo điều kiện cho các hành vi lạm quyền, tham nhũng phát triển. Ngược lại, không có sự lãnh đạo tập trung thống nhất sẽ dẫn đến tình trạng tùy tiện, vô chính phủ, cục bộ địa phương.

Trước những vấn đề còn tồn tại, các nhà khoa học, các nhà quản lý đã đề cập đến những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện dân chủ trong các cơ quan hành chính nhà nước, đó là:

- Hoàn thiện các văn bản về quản lý công tác dân chủ như: Ban hành Luật Dân chủ, Luật Trưng cầu ý dân…;

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Đảng và người đứng đầu đơn vị trong việc thực hiện dân chủ ở cơ sở trong các cơ quan hành chính nhà nước;

- Nâng cao ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện dân chủ tại cơ quan;

- Tuyên truyền, phổ biến, triển khai hiệu quả các quy định về dân chủ trong các cơ quan hành chính nhà nước;

- Thường xuyên kiểm tra, tổng kết, đánh giá về việc thực hiện dân chủ trong các cơ quan hành chính nhà nước để có biện pháp chấn chỉnh các sai phạm về dân chủ mà nhà nước đã quy định…

Các tin khác