Hoạt động KHCN
08/12/2015 02:16:09 GMT
Nghiệm thu Dự án ''Điều tra, khảo sát và đánh giá tác động của chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao trong khu vực công ở Việt Nam đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước''

Ngày 03/12/2015, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Dự án ''Điều tra, khảo sát và đánh giá tác động của chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao trong khu vực công ở Việt Nam đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước'' do Trường Đại học Nội vụ Hà Nội là đơn vị chủ trì, PGS. TS Triệu Văn Cường làm chủ nhiệm đã được tổ chức nghiệm thu.

TS. Trần Văn Tuấn, nguyên Bộ trưởng Bộ Nội vụ - Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị nghiệm thu có các nhà khoa học là thành viên Hội đồng, lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ Nội vụ, đại diện Viện Khoa học Tổ chức Nhà nước; về phía đơn vị chủ trì Dự án - Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, có PGS. TS Nguyễn Minh Phương, Phó Hiệu trưởng Nhà trường và các thành viên của nhóm nghiên cứu.

TS. Trần Văn Tuấn - nguyên Bộ trưởng Bộ Nội vụ - Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu chủ trì Hội nghị

PGS. TS Nguyễn Minh Phương - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội đại diện đơn vị chủ trì Dự án phát biểu tại Hội nghị nghiệm thu

Tại Hội nghị nghiệm thu, PGS. TS. Nguyễn Minh Phương - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, đại diện đơn vị chủ trì Dự án phát biểu cảm ơn lãnh đạo Bộ Nội vụ; các nhà khoa học là thành viên Hội đồng; Viện Khoa học Tổ chức Nhà nước; các nhà khoa học, nhà nghiên cứu; các đơn vị chức năng thuộc Bộ đã tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ cho Dự án được triển khai thực hiện và tổ chức nghiệm thu. Phát biểu của PGS. TS. Nguyễn Minh Phương tại Hội nghị nghiệm thu cũng thể hiện sự nỗ lực của nhóm nghiên cứu từ khi Dự án bắt đầu được triển khai cũng như trong suốt quá trình thực hiện Dự án này. Đây là một công trình nghiên cứu lớn và khó thực hiện, đòi hỏi đơn vị chủ trì Dự án cũng như các thành viên của nhóm nghiên cứu phải có quyết tâm, có phương pháp nghiên cứu khoa học phù hợp. Và mong rằng các kết quả nghiên cứu của Dự án sẽ góp phần hoàn thiện chính sách thu hút nhân lực chất lượng cao cho khu vực công, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành Nội vụ và đất nước.

ThS. Trần Thị Hạnh, Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp - Trường Đại học Nội vụ Hà Nội – Thư ký Dự án đã thay mặt nhóm nghiên cứu trình bày tóm tắt báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu của Dự án. Ngoài phần mở đầu và tài liệu tham khảo, nội dung của báo cáo gồm 4 chương: Chương 1. Một số vấn đề lý luận về chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao trong khu vực công; Chương 2. Thực trạng công tác hoạch định và thực thi chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao trong khu vực công; Chương 3. Kết quả điều tra xã hội học về chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao trong khu vực công; Chương 4. Kết luận và kiến nghị.

ThS Trần Thị Hạnh, Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp Trường Đại học Nội vụ Hà Nội – Thư ký Dự án thay mặt nhóm nghiên cứu trình bày trước Hội nghị báo cáo tóm tắt tổng hợp kết quả nghiên cứu

Báo cáo đã đánh giá được thực trạng chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cáo trong khu vực công (chính sách tuyển dụng, chính sách đánh giá, chính sách đào tạo phát triển, chính sách đãi ngộ) trên cơ sở tổng hợp thông tin từ 44 báo cáo của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giai đoạn từ 2005 đến 2014. Nghiên cứu đã chứng minh được chính sách của Trung ương, Chính phủ về thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao vào làm việc trong khu vực công là đúng đắn, phù hợp với xu thế chung của thế giới và là đòi hỏi cấp bách của Việt Nam nói chung và của từng cơ quan, đơn vị, địa phương nói riêng hiện nay. Các chính sách do bộ, ngành, địa phương ban hành nhằm thu hút và hỗ trợ nguồn nhân lực chất lượng cao đã cho thấy bước đầu hình thành nhận thức và hành động từ các cơ quan, ban ngành đến cơ quan cấp huyện; tạo sự quan tâm của xã hội và những người có trách nhiệm góp phần hỗ trợ đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có triển vọng và thu hút, tạo nguồn những người có năng lực làm việc cho các cơ quan nhà nước thuộc địa phương…. Cho đến nay một số chính sách bước đầu đã đạt được kết quả tích cực, song vẫn còn có những hạn chế, vướng mắc cần được giải quyết.

Nhóm nghiên cứu đã tiến hành điều tra xã hội học theo 2 mẫu phiếu với số lượng 2.500 phiếu dành cho đối tượng là công chức, viên chức trong cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm tìm hiểu quan điểm cá nhân về những vấn đề có liên quan đến chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao; khảo sát thực tế tại 19 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; tổ chức 3 hội thảo khoa học và tham vấn ý kiến chuyên gia về chính sách thu hút, tình hình thực hiện chính sách và tác động của chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao trong khu vực công.

Ngoài ra, nghiên cứu cũng tổng hợp, phân tích kinh nghiệm thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao của một số quốc gia tiên tiến trên thế giới (Nga, Hoa Kỳ, Canada, Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore) và rút ra bài học cho Việt Nam về thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao trong khu vực công.

Từ đó nhóm nghiên cứu đã đưa ra kết luận và đề xuất kiến nghị với Trung ương, với lãnh đạo bộ, ngành, địa phương, với người được thu hút về chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm hoàn thiện chính sách, góp phần tích cực trong việc chuẩn hóa và nâng cao chất lượng đối ngũ cán bộ, công chức, viên chức của các bộ, ngành, địa phương; nâng cao chất lượng phục vụ của khu vực công và góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương và sự phát triển chung của đất nước.

Nhận xét kết quả nghiên cứu của Dự án, PGS. TS. Ngô Thành Can, Học viện Hành chính Quốc gia - Ủy viên phản biện 1 cho rằng: Trong những năm qua, việc thu hút, sử dụng, đãi ngộ nguồn nhân lực chất lượng cao luôn được các bộ, ngành, địa phương, đơn vị coi trọng. Đã có nhiều chính sách thu hút, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tại các bộ, ngành, địa phương. Các chính sách này được thực hiện đã có kết quả nhất định, song vẫn còn bộc lộ những khó khăn, hạn chế cần khắc phục, giải quyết. Dự án ''Điều tra, khảo sát và đánh giá tác động của chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao trong khu vực công ở Việt Nam đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước'' do Trường Đại học Nội vụ Hà Nội chủ trì thực hiện đã đáp ứng được tính cần thiết và yêu cầu cấp bách hiện nay. Do vậy, nghiên cứu này có tính cấp thiết và tính thực tiễn cao. Có thể nói, đây là một nghiên cứu, đánh giá về chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao hiện nay được thực hiện một cách cụ thể, khoa học và khá đầy đủ. Kết quả nghiên cứu là những đóng góp tích cực, kịp thời giải quyết những vưỡng mắc, tồn tại hiện nay trong công tác thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao ở nước ta. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu của Dự án được đề ra rõ ràng, phù hợp; các phương pháp nghiên cứu lý luận cũng như các phương pháp thực tiễn (hội thảo, tổng kết kinh nghiệm, phỏng vấn, lấy ý kiến chuyên gia, phân tích, so sánh) đã được thực hiện hợp lý để thu thập, xử lý số liệu và đây thực sự là điểm mạnh của nhóm nghiên cứu. Báo cáo kết quả nghiên cứu của Dự án có kết cấu hợp lý, cách trình bày logic, đảm bảo tính đúng đắn. Quá trình thực hiện và kết quả thực hiện cho thấy nhiệm vụ nghiên cứu của Dự án đã được thực hiện và Dự án đã đạt được mục tiêu đề ra.

Những kết quả chính của Dự án:

Thứ nhất, về mặt lý luận, nghiên cứu đã xem xét và làm rõ các khái niệm liên quan, trong đó nhiều khái niệm rất quan trọng cần được làm rõ trong công tác thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao trong khu vực công. Nhóm nghiên cứu cũng đưa ra các chủ trương, chính sách, các văn bản pháp quy của các cấp có thẩm quyền về việc thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao. Kết quả này rất hữu ích đối với các nhà nghiên cứu cũng như các nhà thực hành trong việc nắm bắt, tra cứu, tìm hiểu và áp dụng chính sách, chế độ về thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao.

Thứ hai, nghiên cứu đã đưa ra được thực trạng về số lượng và chất lượng của việc ban hành và thực hiện cơ sở thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao trong khu vực công; nhận xét, đánh giá về thực trạng công tác ban hành văn bản pháp quy; hệ thống hóa các quy định về thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao; đưa ra những đánh giá chung về cơ sở thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao; chỉ ra nguyên nhân những hạn chế, yếu kém của công tác này.

Thứ ba, các kiến nghị được đưa ra nhằm tăng cường, hoàn thiện cơ sở thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao trong khu vực công.

Nhìn chung, đây là một công trình nghiên cứu có ý nghĩa lý luận và thực tiễn cao, đáp ứng được những đòi hỏi của công tác thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao; kết quả nghiên cứu thể hiện cách làm bài bản, chuyên nghiệp, nắm vững được các phương pháp nghiên cứu và thể hiện sự làm việc nghiêm túc, hiệu quả của nhóm nghiên cứu.

PGS. TS Đỗ Minh Cương - Chủ nhiệm Bộ môn Văn hóa doanh nghiệp và lãnh đạo Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội - Ủy viên phản biện 2 phát biểu nhận xét và đánh giá về kết quả nghiên cứu của Dự án

Theo đánh giá của PGS. TS Đỗ Minh Cương, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội – Ủy viên phản biện 2 thì kết quả nghiên cứu của Dự án này thực sự là bộ sản phẩm công phu, có kết cấu hệ thống và hợp lý, có giá trị khoa học và thực tiễn. Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu của Dự án được trình bày một cách hệ thống cơ sở khoa học, pháp lý và thực tiễn của đối tượng. Nghiên cứu thực trạng ban hành và thực thi chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao trong khu vực công được phân tích và đánh giá khách quan. Các kiến nghị được nêu ra đều thiết thực, nội dung hợp lý, khả thi, thể hiện được sự tâm huyết và trách nhiệm của nhóm nghiên cứu Dự án. Nhìn chung, báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu của Dự án đã đạt được các mục tiêu và nhiệm vụ được đặt ra. Bên cạnh đó, nhóm nghiên cứu cũng cần bổ sung, chỉnh sửa một số nội dung nhằm hoàn thiện Dự án. Các cơ quan có thẩm quyền cần chú ý và thực hiện các kiến nghị khoa học và xác đáng của Dự án này.

TS. Trần Hậu Thành - Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương - Ủy viên Hội đồng nghiệm thu phát biểu nhận xét, đánh giá kết quả nghiên cứu của Dự án

TS. Cấn Quang Tuấn - Phó Vụ trưởng Vụ Công chức - Viên chức, Bộ Nội vụ - Ủy viên Hội đồng nghiệm thu đóng góp ý kiến nhận xét, đánh giá kết quả nghiên cứu của Dự án

Nhận xét, đánh giá về kết quả nghiên cứu của Dự án, các nhà khoa học là thành viên Hội đồng nghiệm thu nhìn chung đều cho rằng đóng góp của Dự án này là rất lớn cả về lý luận và thực tiễn, rất kịp thời và thiết thực cho công tác thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao ở khu vực công. Mục tiêu, nhiệm vụ, đối tượng nghiên cứu phù hợp với yêu cầu mà nghiên cứu đặt ra. Các phương pháp nghiên cứu được sử dụng để thực hiện Dự án là phù hợp. Dự án đã được nhóm nghiên cứu thực hiện một cách công phu, nghiêm túc và có kết quả tốt.

Kết luận tại Hội nghị nghiệm thu, TS. Trần Văn Tuấn, nguyên Bộ trưởng Bộ Nội vụ - Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu khẳng định đây là một Dự án lớn và khó, là công trình nghiên cứu công phu, bài bản, thể hiện sự tâm huyết của nhóm nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu của Dự án sẽ là tài liệu nghiên cứu cần thiết đối với các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu chính sách. Đây là một công trình nghiên cứu có tính ứng dụng, có thể áp dụng trong thực tiễn công tác thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao trong khu vực công tại Việt Nam hiện nay.

Trên cơ sở ý kiến phát biểu đóng góp của các nhà khoa học trong Hội đồng nghiệm thu, Chủ tịch Hội đồng đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu, bổ sung, chỉnh sửa một số nội dung nhằm hoàn thiện báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu của Dự án.

Dự án được Hội đồng nghiệm thu xếp loại Tốt.

Toàn cảnh Hội nghị nghiệm thu

Các tin khác