Hoạt động KHCN
12/04/2016 10:28:33 GMT

Nghiệm thu Đề tài khoa học cấp Nhà nước “Chính quyền xã với quản lý phát triển xã hội ở nước ta hiện nay”

Ngày 07/4/2016, Bộ Khoa học và Công nghệ đã thành lập Hội đồng khoa học và công nghệ cấp Nhà nước để đánh giá, nghiệm thu đề tài “Chính quyền xã với quản lý phát triển xã hội ở nước ta hiện nay”, mã số KX.02.22/11-15 thuộc chương trình “Nghiên cứu khoa học phát triển xã hội đến năm 2020”, KX.02/11-15 do PGS.TS. Nguyễn Minh Phương – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội làm chủ nhiệm đề tài. Hội đồng nghiệm thu (Hội đồng) gồm có 09 thành viên do GS.TS. Lê Hữu Nghĩa, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương làm Chủ tịch.

PGS.TS. Nguyễn Minh Phương, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, Chủ nhiệm đề tài trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu Đề tài

Tại buổi nghiệm thu, PGS.TS. Nguyễn Minh Phương, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, Chủ nhiệm đề tài đã thay mặt nhóm nghiên cứu trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu Đề tài và báo cáo những sản phẩm đã đạt được theo hợp đồng.

Nhận xét đánh giá kết quả nghiên cứu Đề tài, hai phản biện và các thành viên khác trong Hội đồng đều cho rằng Đề tài đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc, có giá trị tham khảo cho cấp xã và trong nghiên cứu khoa học, đào tạo.

PGS. TS. Trần Hậu phát biểu nhận xét Đề tài

Bên cạnh những kết quả đạt được, Hội đồng cũng góp ý một số những điểm cần hoàn thiện, bổ sung thêm cho đề tài như: Khắc phục một số trùng lắp và điều chỉnh số lượng trang của các chương hợp lý hơn; chú ý phương pháp tiếp cận lô gic và lịch sử; quan tâm nghiên cứu kinh nghiệm quản lý phát triển xã hội của làng xã qua các thời kỳ để rút kinh nghiệm cho ngày nay.

Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu Đề tài đạt được những kết quả sau:

               - Phân tích làm rõ vai trò và chức năng, nhiệm vụ của chính quyền xã trong quản lý phát triển xã hội (PTXH) ở nước ta; mối quan hệ giữa chính quyền xã với các tổ chức tự quản của cộng đồng dân cư trong quản lý PTXH.

               - Luận chứng các đặc điểm PTXH và quản lý PTXH của chính quyền xã ở các vùng, miền khác nhau do chi phối của điều kiện tự nhiên, kinh tế-xã hội, tộc người, tôn giáo của địa phương, từ đó đề xuất các giải pháp có tính đặc thù nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền xã.

              - Đánh giá thực trạng tổ chức và hoạt động của chính quyền xã trong quản lý PTXH ở nước ta từ đổi mới đến nay; chỉ ra những kết quả, ưu điểm và hạn chế, vướng mắc và các vấn đề cần giải quyết.

             - Phân tích bối cảnh, yêu cầu PTXH và quản lý PTXH của chính quyền xã trong giai đoạn 2015-2020.

- Đề xuất 6 quan điểm cơ bản có ý nghĩa và 9 nhóm giải pháp nâng cao vai trò của chính quyền xã đối với quản lý phát triển xã hội gắn với các đặc điểm vùng, miền của các xã. Những giải pháp có tính toàn diện và đồng bộ gồm: nhận thức, cơ chế, tổ chức, phương thức và nhân lực, điều kiện bảo đảm đáp ứng yêu cầu thực tiễn và có tính khả thi cao.

- Đề tài còn đưa ra các kiến nghị cụ thể nhằm phát huy vai trò và hiệu quả quản lý phát triển xã hội của chính quyền xã ở nước ta trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

GS. TS. Lê Hữu Nghĩa – Chủ tịch Hội đồng kết luận nghiệm thu Đề tài

Tổng hợp ý kiến các thành viên Hội đồng và kết luận buổi nghiệm thu, GS. TS. Lê Hữu Nghĩa – Chủ tịch Hội đồng cho rằng đề tài đã được nhóm tác giả nghiên cứu công phu, nghiêm túc, đạt chất lượng cao, có một số kết quả vượt trội. Chủ tịch Hội đồng yêu cầu nhóm nghiên cứu tiếp thu các ý kiến nhận xét của các thành viên Hội đồng để bổ sung, chỉnh sửa hoàn thiện hơn.

Kết quả đánh giá nghiệm thu: Đề tài đạt loại Xuất sắc./.

Viện Khoa học tổ chức nhà nước – Cơ quan chủ trì tặng hoa chức mừng Chủ nhiệm Đề tài

Cán bộ, viên chức Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tặng hoa chúc mừng Chủ nhiệm Đề tài

Các tin khác