Sinh viên - Học viên
28/06/2016 11:16:16 GMT

Quyết định xóa tên sinh viên tháng 6/2016

- Quyết định số 999/QĐ-ĐHNV xóa tên sinh viên Cao Thị Thanh Thảo, lớp đại học Quản trị nhân lực 13B hệ chính quy khóa 2013 – 2017 (mã lớp 1305QTNB)

- Quyết định số 1000/QĐ-ĐHNV xóa tên sinh viên Đỗ Huy Quốc, lớp đại học Quản trị nhân lực 14C hệ chính quy khóa 2014 – 2018 (mã lớp 1405QTNC)

- Quyết định số 1001/QĐ-ĐHNV xóa tên sinh viên Lừu Seo Hò, lớp đại học Quản lý nhà nước 15A hệ chính quy khóa 2015 – 2019 (mã lớp 1505QLNA)

- Quyết định số 1002/QĐ-ĐHNV xóa tên sinh viên Ngô Thị Vân, lớp đại học Lưu trữ học 15A hệ chính quy khóa 2015 – 2019 (mã lớp 1505LTHA)

- Quyết định số 1003/QĐ-ĐHNV xóa tên sinh viên Nguyễn Văn Quang, lớp đại học Lưu trữ học 15A hệ chính quy khóa 2015 – 2019 (mã lớp 1505LTHA)

- Quyết định 1004/QĐ-ĐHNV xóa tên sinh viên Trần Thị Hiền, lớp đại học Quản lý nhà nước 15A hệ chính quy khóa 2015 – 2019 (mã lớp 1505QLNA)

- Quyết định 1005/QĐ-ĐHNV xóa tên sinh viên Bùi Đình Đài, lớp cao đẳng Thư ký văn phòng 15A hệ chính quy khóa 2015 – 2018 (mã lớp 1511TKVA)

- Quyết định 1006/QĐ-ĐHNV xóa tên sinh viên Bùi Trọng Nhân, lớp cao đẳng Quản lý văn hóa 15A hệ chính quy khóa 2015 – 2018 (mã lớp 1511TKVA)

- Quyết định 1007/QĐ-ĐHNV xóa tên sinh viên Cù Văn Thi, lớp cao đẳng Quản lý văn hóa 15A hệ chính quy khóa 2015 – 2018 (mã lớp 1511TKVA)

- Quyết định 1008/QĐ-ĐHNV xóa tên sinh viên Hoàng Văn Linh, lớp cao đẳng Quản lý văn hóa 15A hệ chính quy khóa 2015 – 2018 (mã lớp 1511TKVA)

- Quyết định 1009/QĐ-ĐHNV xóa tên sinh viên Nguyễn Đào Duy Anh, lớp cao đẳng Quản lý văn hóa 15A hệ chính quy khóa 2015 – 2018 (mã lớp 1511TKVA)

- Quyết định 1010/QĐ-ĐHNV xóa tên sinh viên Bế Thị Liễu, lớp cao đẳng Quản trị văn phòng 15A hệ chính quy khóa 2015 – 2018 (mã lớp 1511QTVA)

- Quyết định 1011/QĐ-ĐHNV xóa tên sinh viên Đinh Thị Mỹ Hoa, lớp cao đẳng Quản trị văn phòng 15A hệ chính quy khóa 2015 – 2018 (mã lớp 1511QTVA)

- Quyết định 1012/QĐ-ĐHNV xóa tên sinh viên Hà Đức Nghị, lớp cao đẳng Quản trị văn phòng 15A hệ chính quy khóa 2015 – 2018 (mã lớp 1511QTVA)

- Quyết định 1013/QĐ-ĐHNV xóa tên sinh viên Lê Văn Lộc, lớp cao đẳng Quản trị văn phòng 15A hệ chính quy khóa 2015 – 2018 (mã lớp 1511QTVA)

- Quyết định 1014/QĐ-ĐHNV xóa tên sinh viên Nguyễn Thanh Hải, lớp cao đẳng Quản trị văn phòng 15A hệ chính quy khóa 2015 – 2018 (mã lớp 1511QTVA)

- Quyết định 1015/QĐ-ĐHNV xóa tên sinh viên Nguyễn Thị Phan, lớp cao đẳng Quản trị văn phòng 15A hệ chính quy khóa 2015 – 2018 (mã lớp 1511QTVA)

- Quyết định 1016/QĐ-ĐHNV xóa tên sinh viên Nguyễn Thị Ánh Ngọc, lớp cao đẳng Quản trị văn phòng 15A hệ chính quy khóa 2015 – 2018 (mã lớp 1511QTVA)

- Quyết định 1017/QĐ-ĐHNV xóa tên sinh viên Trịnh Thị Quỳnh, lớp cao đẳng Quản trị văn phòng 15A hệ chính quy khóa 2015 – 2018 (mã lớp 1511QTVA)

- Quyết định 1018/QĐ-ĐHNV xóa tên học sinh Phạm Thị Vân Hồng, lớp trung cấp chuyên nghiệp Hành chính văn phòng 15A hệ chính quy khóa 2015 – 2017 (mã lớp 1515HCVA)

- Quyết định 1019/QĐ-ĐHNV xóa tên học sinh Trần Ngọc Kiên, lớp trung cấp chuyên nghiệp Hành chính văn phòng 15A hệ chính quy khóa 2015 – 2017 (mã lớp 1515HCVA)

Chi tiết: Quyết định xóa tên sinh viên 2016

Các tin khác