Ban giám hiệu
13/01/2013 09:06:42 GMT

PGS.TS. NGUYỄN MINH PHƯƠNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI

Họ và tên: Nguyễn Minh Phương

Ngày sinh: 06/03/1960

Quê quán: An Thủy – Lệ Thủy – Quảng Bình

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Chức vụ chính quyền: Phó Hiệu trưởng

Điện thoại cơ quan: 043 7536314

Fax: 04.37532955

Email: nmphuongvkh@yahoo.com.vn

Trình độ chuyên môn: PGS.TS

Học vị: Tiến sĩ

Học hàm: Phó Giáo sư 

Lý luận chính trị: Cao cấp

Phụ trách lĩnh vực công tác:

a) Giúp Hiệu trưởng phụ trách các lĩnh vực công tác:

- Đào tạo sau đại học;

- Nghiên cứu khoa học;

- Công tác hợp tác liên kết khoa học, đào tạo với các đơn vị trong nước và ngoài nước;

- Khảo thí và bảo đảm chất lượng;

- Bồi dưỡng ngắn hạn;

- Công nghệ thông tin;

- Ký chứng chỉ, chứng nhận bồi dưỡng ngắn hạn;

- Tạp chí Khoa học Nội vụ.

b) Phụ trách các đơn vị:

- Phòng Quản lý đào tạo Sau đại học;

- Phòng Khảo thí và bảo đảm chất lượng;

- Tạp chí Khoa học Nội vụ;

- Trung tâm dịch vụ công;

- Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Quảng Nam;

- Trực tiếp phụ trách điều hành Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ;

c) Thực hiện các công việc khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Hiệu trưởng.

         d) Phó Hiệu trưởng Nguyễn Minh Phương sinh hoạt với Tạp chí Khoa học Nội vụ.

Các tin khác