Tổ chức và Xây dựng chính quyền
07/03/2013 11:42:10 GMT

KHOA TỔ CHỨC VÀ XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN

-Trụ sở làm việc của Khoa: Phòng B302 , Trường Đại học Nội vụ Hà Nội – số 36 đường Xuân La – phường Xuân La – quận Tây Hồ - Hà Nội

-Điện thoại: 024.37532864/Ext 124

-Email: khoatcxdcq@gmail.com

I. Cơ cấu tổ chức và nhân sự khoa Tổ chức và Xây dựng chính quyền

1. Lãnh đạo Khoa

- Q. Trưởng khoa: PGS.TS. Nguyễn Tất Đạt

2. Danh sách cán bộ, viên chức của Khoa

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

GHI CHÚ

1

Nguyễn Tất Đạt

PGS.TS

Q. Trưởng khoa

2

Đỗ Ngọc Ninh

PGS.TS


3

Nguyễn Thị Ngọc Hoa

PGS.TS


4

Vũ Thị Kim Xuyến

TS.GVCC


5

Trần Thị Thúy Ngọc

TS


6

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

TS


7

Nguyễn Thế Công

Ths


8

Phan Thị Hải Hà

Ths


II. Giới thiệu Khoa Tổ chức và xây dựng chính quyền

Khoa Tổ chức và xây dựng chính quyền được thành lập theo Quyết định 939/QĐ-ĐHNV ngày 12 tháng 8 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn sau:

1. Vị trí và chức năng

Khoa Tổ chức và Xây dựng chính quyền là đơn vị chuyên môn thuộc Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, có chức năng tổ chức thực hiện hoạt động giáo dục, đào tạo trình độ đại học, sau đại học; tổ chức hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ gắn với chuyên môn của Khoa; thực hiện hoạt động hợp tác quốc tế; khoa học và công nghệ phù hợp với mục tiêu, phương hướng phát triển của Trường.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Tổ chức các hoạt động đào tạo:

1.1. Phối hợp với đơn vị liên quan trong việc mở ngành, chuyên ngành đào tạo đại học và sau đại học phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được Hiệu trưởng giao;

1.2. Tham gia tổ chức tuyển sinh, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và đánh giá kết quả đào tạo gắn với chức năng nhiệm vụ của Khoa và theo nhu cầu xã hội;

1.3. Chủ trì tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch đào tạo được phê duyệt;

1.4. Phát triển chương trình đào tạo; tham gia xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo với hình thức và phương pháp đào tạo hợp lý.

2. Tham gia với đơn vị chức năng tự đánh giá chất lượng giáo dục và đào tạo theo quy định.

3. Biên soạn ngân hàng câu hỏi, đề thi; chấm thi kết thúc học phần; quản lý và chuyển giao bảng điểm kiểm tra bộ phận của người học đến các đơn vị liên quan theo quy định.

4. Thực hiện qui trình cấp chứng chỉ học phần, chứng chỉ cho các khóa đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Khoa.

5. Chủ trì hoặc phối hợp với đơn vị chức năng tổ chức biên soạn, thẩm định giáo trình, sách và tài liệu phục vụ công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu gắn với chức năng, nhiệm vụ của Khoa.

6. Quản lý viên chức và tham gia xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên thuộc Khoa; chủ động đề xuất điều chỉnh, thay đổi cơ cấu nhân sự trong trường hợp không đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm của Khoa.

7. Phối hợp với đơn vị chức năng trong việc quản lý người học thuộc Khoa.

8. Tổ chức các hoạt động khoa học và công nghệ của viên chức, người lao động và người học; phối hợp xây dựng và thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học và công nghệ của Nhà trường đối với ngành, lĩnh vực thuộc chuyên môn của Khoa.

9. Chủ trì hoặc tham gia cung ứng dịch vụ công phục vụ ngành Nội vụ, nền công vụ và xã hội phù hợp với ngành đào tạo thuộc Khoa và theo phân công Hiệu trưởng.

10. Chủ trì hoặc phối hợp với đơn vị chức năng thực hiện hoạt động hợp tác quốc tế theo sự phân cấp của Hiệu trưởng.

11. Huy động, quản lý, sử dụng nguồn lực tài chính để thực hiện các nhiệm vụ được giao.

12. Quản lý và tổ chức đánh giá viên chức, người lao động thuộc Khoa. Tham gia đánh giá công chức, viên chức quản lý, viên chức và người lao động trong Trường theo quy định.
13. Quản lý và sử dụng tài sản, thiết bị, cơ sở vật chất được giao theo quy định của Trường và của pháp luật.
14. Xây dựng dự toán tài chính thực hiện nhiệm vụ hoạt động hằng năm theo kế hoạch của đơn vị và các hoạt động đơn vị được giao chủ trì thực hiện.

15. Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê định kỳ và theo yêu cầu của Hiệu trưởng về hoạt động của Khoa.

16. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

3. Cơ cấu tổ chức và chế độ làm việc

1. Cơ cấu tổ chức

a) Trưởng Khoa và các Phó Trưởng khoa.

b) Hội đồng Khoa.

c) Các Bộ môn thuộc Khoa.

d) Văn phòng Khoa.

2. Chế độ làm việc
2.1. Trưởng khoa

a) Trưởng khoa có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Khoa được quy định tại Điều 2 của Quy định này, chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và trước pháp luật về hoạt động của Khoa.

b) Căn cứ vào các quy định của pháp luật và tình hình thực tế phát triển của Khoa, Trưởng khoa đề xuất Hiệu trưởng quyết định thành lập, tổ chức lại hoặc giải thể các tổ, bộ phận thuộc Khoa.

c) Khi vắng mặt và nếu thấy cần thiết, Trưởng khoa ủy quyền bằng văn bản cho một Phó Trưởng khoa điều hành công tác, giải quyết công việc của Khoa.

2.2. Phó Trưởng khoa

a) Phó Trưởng khoa giúp Trưởng khoa thực hiện nhiệm vụ do Trưởng khoa phân công; chịu trách nhiệm trước Trưởng khoa và trước pháp luật về những lĩnh vực công tác được phân công.

b) Khi được Trưởng khoa ủy quyền bằng văn bản để điều hành công tác, giải quyết công việc của Trưởng khoa trong thời gian Trưởng khoa vắng mặt, Phó Trưởng khoa chịu trách nhiệm trước Trưởng khoa, trước Hiệu trưởng và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ trong thời gian được ủy quyền; không được ủy quyền lại cho người khác những nội dung được Trưởng khoa ủy quyền.

2.3. Trưởng, Phó Trưởng bộ môn thuộc Khoa

Trưởng, Phó Trưởng bộ môn thuộc Khoa chịu trách nhiệm trước Trưởng khoa và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của bộ môn.

2.4. Viên chức và người lao động

Viên chức và người lao động thuộc Khoa thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn do Trưởng khoa phân công và chịu trách nhiệm trước Trưởng khoa, trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được giao.

2.5. Trưởng khoa, Phó Trưởng khoa, viên chức và người lao động thuộc Khoa thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật hiện hành, Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường.

Những hoạt động chuyên môn như: Hội thảo khoa học, Tọa đàm khoa học sinh viên luôn được động viên, khuyến khích tham giaNhững ngoại khóa, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của Khoa Tổ chức và Xây dựng chính quyền luôn diễn ra sôi nổi

Khoa Tổ chức và Xây dựng chính quyền thường xuyên tổ chức những chuyến đi thực tế cho sinh viên ngay từ năm thứ nhất tại các cơ quan nhà nước để sinh viên tìm hiểu cơ cấu tổ chức và nghiên cứu hoạt động thực tiễn của các cơ quan đó. (VD: Quận ủy Tây Hồ, Ủy ban nhân dân huyện Đan Phượng. . . )Những hoạt động văn hóa, văn nghệ và thể thao luôn là thế mạnh của sinh viên Khoa Tổ chức và Xây dựng chính quyền (Vô địch bóng đá nam cấp Trường năm 2019, giải nhì liên hoan văn nghệ toàn Trường 2019, giải ba cầu lông đôi nam nữ cấp Trường 2019,…)
Các tin khác