Tin tức
16/07/2018 09:58:48 GMT
Những điều cần biết về Đào tạo Đại học ngành Hệ thống thông tin,
 ngành Luật và ngành Quản lý nhà nước của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội

I- Ngành Hệ thống thông tinII- Ngành Cử nhân Luật
III- Ngành Đại học Quản lý nhà nước

Xem chi tiết tại đây: tuyển sinh ngành luật..pdf
                                    GioithieunganhQLNN.pdf
Xem thông báo tại đây: Thông báo tuyển sinh ĐH-CĐ 2018.pdf
Phiếu đăng ký xét tuyển Đại học:1-Phieu DKXT -Dai hoc.pdf 
Phiếu đăng ký xét tuyển Cao đẳng: 2-Phieu DKXT- Cao dang.pdf
Các tin khác