Hoạt động KHCN
22/03/2013 10:48:10 GMT

Sáng ngày 05/3/2013, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức buổi nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực ngành Nội vụ trong phạm vi chức năng đào tạo của trường  Đại học Nội vụ Hà Nội” do ThS. Lê Thanh Huyền – Trưởng khoa Văn hóa, Thông tin và Xã hội, trường Đại học Nội vụ Hà Nội làm chủ nhiệm.

Tham dự buổi nghiệm thu có các thành viên Hội đồng nghiệm thu là các nhà khoa học trong lĩnh vực giáo dục, các nhà quản lý; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Nội vụ, đại diện lãnh đạo các phòng chức năng thuộc Viện Khoa học tổ chức nhà nước. PGS.TS. Nguyễn Minh Phương – Trưởng phòng Quản lý Khoa học, Viện Khoa học tổ chức nhà nước chủ trì buổi nghiệm thu.

 
 Quang cảnh buổi nghiệm thu

Tại buổi nghiệm thu, ThS. Lê Thanh Huyền đã trình bày báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu của đề tài, nội dung đề tài hướng tới nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về đào tạo phát triển nguồn nhân lực cho ngành Nội vụ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của trường Đại học Nội vụ Hà Nội. Trên cơ sở đó đánh giá công tác đào tạo nguồn nhân lực nói chung và nguồn nhân lực cho ngành Nội vụ ở trường Đại học Nội vụ Hà Nội nói riêng, khẳng định vai trò, tầm quan trọng và sự cần thiết phải phát triển nguồn nhân lực cho ngành Nội vụ ở trường Đại học Nội vụ Hà Nội trong giai đoạn hiện nay. Từ đó, đề xuất một số giải pháp tổ chức đào tạo phát triển nguồn nhân lực cho ngành Nội vụ, bao gồm: nhóm giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác đào tạo, bồi dưỡng; nhóm giải pháp xây dựng môi trường cơ sở vật chất phục vụ đào tạo, bồi dưỡng; nhóm giải pháp đổi mới, phát triển ngành nghề trong đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực ngành Nội vụ; nhóm giải pháp đổi mới hoạt động đào tạo, bồi dưỡng.

Ngoài ra, Đề tài cũng đưa ra một số kiến nghị đối với Bộ Nội vụ với tư cách là cơ quan chủ quản của trường Đại học Nội vụ Hà Nội cần phối hợp thống nhất với Bộ Giáo dục và Đào tạo để chỉ đạo thực hiện chủ trương đào tạo nguồn nhân lực của ngành Nội vụ phù hợp với Chiến lược phát triển nguồn nhân lực Việt Nam; quan tâm đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất phục vụ đào tạo cho trường Đại học Nội vụ Hà Nội. Đối với trường Đại học Nội vụ Hà Nội, Đề tài khuyến nghị Ban giám hiệu Nhà trường cần quan tâm hơn nữa để đầu tư nguồn lực phục vụ hoạt động đào tạo; chú trọng công tác chuyên nghiệp hóa đội ngũ quản lý, giao quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm cao hơn nữa cho các đơn vị thuộc Trường trong việc tổ chức đào tạo, liên kết đào tạo, phát huy các nguồn lực hỗ trợ công tác đào tạo.

Các thành viên Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao kết quả Đề tài đã đạt được, khẳng định Đề tài có giá trị cao đối với trường Đại học Nội vụ Hà Nội và ngành Nội vụ. Đề tài có phương pháp nghiên cứu khoa học tốt và cách tiếp cận vấn đề thuyết phục, Đề tài đã phân tích chi tiết những cơ sở để phát triển nguồn nhân lực ngành Nội vụ, đưa ra được các nhóm giải pháp phù hợp với thực trạng đào tạo của trường Đại học Nội vụ Hà Nội… Tuy nhiên, chủ nhiệm đề tài cần bổ sung làm rõ hơn nữa tính cấp thiết của Đề tài, cần chỉ ra phạm vi nghiên cứu nhu cầu nguồn nhân lực của ngành Nội vụ trong một khoảng thời gian xác định, cần phân tích quá trình phát triển nguồn nhân lực của ngành Nội vụ gồm nhiều khâu, từ đó xác định vị trí, vai trò của trường Đại học Nội vụ Hà Nội tham gia vào quá trình này ở khâu nào… Ngoài ra, nhóm nghiên cứu cần xem xét lại tính chính xác của các số liệu đưa ra trong kết quả nghiên cứu và cập nhật các văn bản, tài liệu tham khảo mới nhất.

 PGS.TS. Nguyễn Minh Phương cũng yêu cầu nhóm nghiên cứu tiếp thu các ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng nghiệm thu để hoàn thiện đề tài.

Kết quả Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu thông qua và xếp loại khá.

(Tin và ảnh: Trung Kiên – Trung tâm Thông tin & Thư viện)

Các tin khác