Ban giám hiệu
18/07/2018 04:24:37 GMT

TS. LÊ THANH HUYỀN

PHÓ HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI

Họ và tên: Lê Thanh Huyền

Ngày sinh: 16/10/1968

Quê quán: Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội.

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Chức vụ chính quyền: Phó Hiệu trưởng

Điện thoại cơ quan: (024).37580659

Fax: 024.37532955

Email: lethanhhuyen68@gmail.com

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Khoa học Thông tin - Thư viện

Học vị: Tiến sĩ

Lý luận chính trị: Cao cấp


Phụ trách lĩnh vực công tác:

a) Giúp Hiệu trưởng phụ trách các lĩnh vực công tác:

- Quản lý đào tạo đại học, cao đẳng;

- Quản lý đào tạo hệ vừa làm vừa học;

- Ký chứng chỉ, chứng nhận kết thúc học phần thuộc các Khoa, Trung tâm do Phó Hiệu trưởng Lê Thanh Huyền quản lý;

- Ký chứng chỉ, chứng nhận bồi dưỡng tin học, ngoại ngữ;

- Quản lý Thư viện, tư liệu, xuất bản;

- Quản lý lĩnh vực công nghệ thông tin; phần mềm quản lý đào tạo và các phần mềm khác;

- Quản trị đại học hiện đại;

- Quản lý website của Trường;

- Quản lý công tác truyền thông;

- Quản lý sinh viên;

- Thực hiện Quy chế dân chủ trong các hoạt động của nhà Trường;

- Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật;

- Công tác đoàn thể: Cựu chiến binh; Công đoàn; Đoàn thanh niên;

b) Phụ trách các đơn vị:

- Phòng Quản lý đào tạo đại học;

- Phòng Công tác sinh viên;

- Trung tâm Thông tin - Thư viện;

- Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ;

- Khoa Quản lý xã hội;

- Khoa Văn thư - Lưu trữ;

- Khoa Quản trị văn phòng;

- Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Quảng Nam.

c) Thực hiện các công việc khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Hiệu trưởng.

           d) Phó Hiệu trưởng Lê Thanh Huyền sinh hoạt Đảng tại Phòng Quản lý đào tạo Đại học.Các tin khác