Lịch công tác
24/03/2019 11:53:27 GMT

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI
  Từ ngày 25/3/2019 đến ngày 29/3/2019

Thứ, ngày

tháng năm

SÁNG(làm việc từ 07h30’ đến 11h30’)


CHIỀU(làm việc từ 13h00’ đến 17h00’)

Thứ hai

25/3/2019

 

 - 14h00’: Họp Hội đồng xét nâng lương năm 2019. Thành phần: Hiệu trưởng Nguyễn Bá Chiến chủ trì, thành viên Hội đồng (Phòng TCCB chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp A104.

Thứ ba

26/3/2019

- Hiệu trưởng họp tại Bộ Nội vụ

- 8h30’: Họp Hội đồng xét duyệt đề cương chi tiết học phần "Quản trị sự thay đổi trong khu vực công" trình độ thạc sĩ ngành Quản lý công. Thành phần: Phó Hiệu trưởng Nguyễn Minh Phương chủ trì, thành viên Hội đồng (Phòng QLĐTSĐH chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp D402.

- 8h30’: Họp Nhóm nghiên cứu Quản trị nguồn nhân lực. Thành phần: PGS.TS.Trần Đình Thảo chủ trì, thành viên Nhóm nghiên cứu. Địa điểm: Phòng họp A104- 14h00’: Sinh hoạt chuyên đề về các Dự thảo luật do Bộ Nội vụ chuẩn bị. Thành phần: Các thành viên Nhóm nghiên cứu thể chế, Nhóm nghiên cứu Tổ chức bộ máy, cải cách hành chính, các cá nhân quan tâm. Địa điểm: Phòng họp A104.Thứ tư

27/3/2019

- 8h00’: Họp giao ban công tác tháng 3/2019. Thành phần: Hiệu trưởng Nguyễn Bá Chiến chủ trì; các Phó Hiệu trưởng; Chủ tịch Hội đồng trường, Trưởng các đơn vị, tổ chức thuộc và trực thuộc, VPĐU, Tổ trưởng Tổ Thanh tra (VP chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp A104.- 13h45’: Họp Ban Thường vụ Đảng ủy (VP ĐU chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp Hiệu trưởng.

- 14h30’: Họp Ban chấp hành Đảng bộ. Thành phần: Đồng chí Nguyễn Bá Chiến-Bí thư Đảng ủy chủ trì, các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ (VPĐU chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp D402.


Thứ năm

28/3/2019

- 8h00’: Họp Nhóm nghiên cứu Văn thư lưu trữ và Quản trị văn phòng. Thành phần: TS.Nguyễn Mạnh Cường chủ trì, thành viên Nhóm nghiên cứu. Địa điểm: Phòng họp A104.

- 8h00’: Họp Hội đồng xét duyệt đề cương chi tiết học phần "Phòng, chống tham nhũng trong khu vực công" trình độ thạc sĩ ngành Quản lý công. Thành phần: Hiệu trưởng Nguyễn Bá Chiến chủ trì, thành viên Hội đồng (Phòng QLĐTSĐH chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp D402.

- 9h30’: Họp nghiệm thu đề tài cấp Trường “Cơ sở khoa học xây dựng chương trình đào tạo trình độ đại học theo định hướng ứng dụng tại Trường Đại học Nội vụ Hà Nội” do ThS. Triệu Thị Hải Anh chủ nhiệm. Thành phần: Hiệu trưởng Nguyễn Bá Chiến chủ trì, thành viên Hội đồng (Phòng QLĐTSĐH chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp D402.

- 9h45’: Họp Hội đồng xét duyệt đề cương chi tiết học phần "Xây dựng văn bản pháp luật" trình độ thạc sĩ ngành Quản lý công. Thành phần: TS.Nguyễn Thị Kim Thoa chủ trì, thành viên Hội đồng (Phòng QLĐTSĐH chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp A104.
- 14h00’: Họp Hội đồng trường. Thành phần: PGS.TS.Trần Đình Thảo, Chủ tịch HĐ chủ trì, các thành viên HĐ. Địa điểm: Phòng họp D402.

- 16h00’: Họp hoàn thiện Đề án chiến lược. Thành phần: Hiệu trưởng Ngyễn Bá Chiến chủ trì, đại diện: Văn phòng, TCCB, KHTC, QLĐTĐH, QLĐTSĐH, HTQT, DVC (Văn phòng chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp A104.Thứ sáu

29/3/2019

- 8h00’: Hiệu trưởng tiếp công dân (Văn phòng chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp BGH-A205


- 14h00': Hiệu trưởng tiếp công dân (Văn phòng chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp BGH-A205Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu;

- Các đơn vị, tổ chức thuộc Trường; Website của Trường;

- Lưu VP.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI


Các tin khác