Lịch công tác
31/03/2019 05:00:01 GMT

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI
  Từ ngày 1/4/2019 đến ngày 5/4/2019

Thứ, ngày

tháng năm

SÁNG(làm việc từ 07h30’ đến 11h30’)


CHIỀU(làm việc từ 13h00’ đến 17h00’)

Thứ hai

1/4/2019

 


- 14h00: Hiệu trưởng họp giao ban tại Bộ Nội vụ.

Thứ ba

2/4/2019- 14h00’: Họp Hội đồng xét nâng lương năm 2019. Thành phần: Hiệu trưởng Nguyễn Bá Chiến chủ trì, thành viên Hội đồng (Phòng TCCB chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp A104.

 

- 15h30’: Họp hoàn thiện Đề án chiến lược. Thành phần: Hiệu trưởng Ngyễn Bá Chiến chủ trì, đại diện: Văn phòng, TCCB, KHTC, QLĐTĐH, QLĐTSĐH, HTQT, DVC (Văn phòng chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp A104.

Thứ tư

3/4/2019-14h00’: Họp góp ý quy định về khóa luận tốt nghiệp. Thành phần: Phó Hiệu trưởng Lê Thanh Huyền chủ trì, phòng QLĐTĐH, Trưởng các Khoa, Lãnh đạo TTTHNN (Phòng QLĐTĐH chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp A104.

 

- 14h30’: Sinh hoạt chuyên môn Nhóm nghiên cứu tổ chức bộ máy và cải cách hành chính. Địa điểm: Phòng họp D402.

Thứ năm

4/4/2019

- 8h30’: Họp Hội đồng xét duyệt đề cương chi tiết học phần "Dịch vụ công" trình độ thạc sĩ ngành Quản lý công. Phó Hiệu trưởng Nguyễn Minh Phương chủ trì, thành viên Hội đồng, Lãnh đạo Khoa HCH (Phòng QLĐTSĐH chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp A104.

 

- 9h00’: Họp Nhóm nghiên cứu Khoa học chính trị. Thành phần: TS. Hà Quang Ngọc chủ trì, thành viên nhóm nghiên cứu. Địa điểm: Phòng họp D402.


- 15h00’: Họp xét kỷ luật sinh viên vi phạm quy chế. Thành phần: Phó Hiệu trưởng Lê Thanh Huyền chủ trì, thành viên Hội đồng (Phòng CTSV chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp A104.