Lịch công tác
05/05/2019 12:30:42 GMT

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI
  Từ ngày 06/5/2019 đến ngày 10/5/2019

Thứ, ngày

tháng năm

SÁNG(làm việc từ 07h30’ đến 11h30’)


CHIỀU(làm việc từ 13h00’ đến 17h00’)

Thứ hai

06/5/2019

- 8h00’: Nghiệm thu đề tài NCKH sinh viên khoa Quản lý xã hội. Thành phần: Thành viên Hội đồng, sinh viên có đề tài NCKH (Khoa QLXH chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp D402.

- 8h00’: Họp góp ý dự thảo Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Trường Đại học Nội vụ Hà Nội. Thành phần: Hiệu trưởng Nguyễn Bá Chiến chủ trì, các Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng trường, Trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc (Phòng TCCB chuẩn bị). Địa điểm: Phòng 104A.

- 10h00’: Họp thành viên Tổ Thanh tra. Thành phần: Hiệu trưởng Nguyễn Bá Chiến chủ trì, Trưởng phòng TCCB, Chánh Văn phòng, các thành viên Tổ Thanh tra (Phòng TCCB chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp A104.

 


 


 


Thứ ba

07/5/2019

- 8h00': Họp Uỷ ban kiểm tra Đảng ủy Trường. Thành phần: Đ/c Phạm Ngọc Trụ - Chủ nhiệm UBKTĐU chủ trì, các đồng chí trong UBKTĐU. Địa điểm: Phòng D402.

- 8h00’: Nghiệm thu đề tài NCKH sinh viên khoa Khoa học chính trị. Thành phần: Thành viên Hội đồng, sinh viên có đề tài NCKH (Khoa KHCT chuẩn bị). Địa điểm: Phòng học G201.

- 8h30’: Họp đánh giá điểm rèn luyện cho sinh viên các lớp Đại học, Cao đẳng trúng tuyển năm 2016, 2017, 2018 hệ chính quy. Thành phần: Phó Hiệu trưởng Lê Thanh Huyền chủ trì, Lãnh đạo phòng QLĐTĐH, KT&BĐCL, KHTC, Văn phòng; Lãnh đạo khoa QTVP, HCH, VTLT, QLXH, QTNNL; cố vấn học tập các lớp có sinh viên (Phòng CTSV chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp A104.

 - 14h00’: Nghiệm thu đề tài NCKH sinh viên khoa Văn thư – Lưu trữ. Thành phần: Thành viên Hội đồng, sinh viên có đề tài NCKH (Khoa VTLT chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp D402.

- 14h00’: Họp đánh giá điểm rèn luyện cho sinh viên các lớp Đại học, Cao đẳng trúng tuyển năm 2016, 2017, 2018 hệ chính quy. Thành phần: Phó Hiệu trưởng Lê Thanh Huyền chủ trì, Lãnh đạo phòng QLĐTĐH, KT&BĐCL, KHTC, Văn phòng; Lãnh đạo khoa PLHC, KHCT, TC&XDCQ, Trung tâm THNN, cố vấn học tập các lớp có sinh viên (Phòng CTSV chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp A104.

- 14h00’: Nghiệm thu đề tài NCKH sinh viên khoa Khoa học chính trị. Thành phần: Thành viên Hội đồng, sinh viên có đề tài NCKH (Khoa KHCT chuẩn bị). Địa điểm: Phòng học G201.

Thứ tư

08/5/2019