Lịch công tác
01/06/2019 03:50:07 GMT

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI
Từ ngày 03/6/2019 đến ngày 07/6/2019


Thứ, ngày, tháng, năm

SÁNG
(làm việc từ 07h30’ đến 11h30’)

CHIỀU
(làm việc từ 13h00’ đến 17h00’)

Thứ hai

03/6/2019

- 8h00’: Họp Hội đồng đánh giá khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên các lớp Đại học trúng tuyển năm 2015 chuyên ngành Khoa học thư viện. Thành phần: Khoa QLXH chủ trì và chuẩn bị. Địa điểm: Phòng họp D402.

- 10h45’: Họp xét tốt nghiệp các lớp trình độ đại học 1607QTNB, 1506QTVA, 1606QLNB, 1608QLNA. Thành phần: Phó Hiệu trưởng Lê Thanh Huyền chủ trì, phòng QLĐTĐH, CTSV, KT&BĐCL, KHTC, khoa HCH, QTNNL,QTVP, PHQN và cố vấn học tập lớp 1607QTNB, 1506QTVA, 1606QLNB, 1608QLNA (Phòng QLĐTĐH chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp A104.

- 14h00’: Hiệu trưởng họp giao ban tại Bộ Nội vụ.

- 13h30’: Họp Hội đồng đánh giá khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên các lớp Đại học trúng tuyển năm 2015 khoa Quản trị nguồn nhân lực. Thành phần: Phó Hiệu trưởng Nguyễn Minh Phương chủ trì, thành viên Hội đồng (Khoa QTNNL chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp A104.

- 14h00’: Họp Hội đồng đánh giá khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên các lớp Đại học trúng tuyển năm 2015 chuyên ngành Khoa học thư viện. Thành phần: Khoa QLXH chủ trì và chuẩn bị. Địa điểm: Phòng họp D402.

Thứ ba

04/6/2019

- 7h00’: Họp Hội đồng đánh giá khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên các lớp Đại học trúng tuyển năm 2015 khoa Quản trị nguồn nhân lực. Thành phần: Phó Hiệu trưởng Lê Thanh Huyền chủ trì, thành viên Hội đồng (Khoa QTNNL chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp D402.

- 7h30’: Họp Hội đồng đánh giá khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên các lớp Đại học trúng tuyển năm 2015 khoa Quản trị nguồn nhân lực. Thành phần: Phó Hiệu trưởng Nguyễn Minh Phương chủ trì, thành viên Hội đồng (Khoa QTNNL chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp A104.

- 13h00’: Họp Hội đồng đánh giá khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên các lớp Đại học trúng tuyển năm 2015 khoa Quản trị nguồn nhân lực. Thành phần: Phó Hiệu trưởng Lê Thanh Huyền chủ trì, thành viên Hội đồng (Khoa QTNNL chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp D402.

Thứ tư

05/6/2019

- 7h00’: Họp Hội đồng đánh giá khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên các lớp Đại học trúng tuyển năm 2015 khoa Quản trị nguồn nhân lực. Thành phần: Phó Hiệu trưởng Lê Thanh Huyền chủ trì, thành viên Hội đồng (Khoa QTNNL chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp D402.

- 7h30’: Họp Hội đồng đánh giá khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên các lớp Đại học trúng tuyển năm 2015 khoa Quản trị nguồn nhân lực. Thành phần: Phó Hiệu trưởng Nguyễn Minh Phương chủ trì, thành viên Hội đồng (Khoa QTNNL chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp A104.

- 8h00’: Họp Hội đồng đánh giá khoá luận tốt nghiệp cho sinh viên các lớp Đại học trúng tuyển năm 2015 Khoa Quản trị văn phòng. Thành phần: Khoa QTVP, thành viên Hội đồng ( Khoa QTVP chuẩn bị). Địa điểm: Phòng G201, D502 và D503.


- 13h30’: Họp Hội đồng đánh giá khoá luận tốt nghiệp cho sinh viên các lớp Đại học trúng tuyển năm 2015 Khoa Quản trị văn phòng. Thành phần: Khoa QTVP, thành viên Hội đồng ( Khoa QTVP chuẩn bị). Địa điểm: Phòng học G201, D502 và D503.

- 14h00’: Họp Ban Chỉ đạo xây dựng cơ chế tự chủ. Thành phần: Hiệu trưởng Nguyễn Bá Chiến chủ trì, thành viên Ban Chỉ đạo (Phòng TCCB chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp Ban Giám hiệu.

- 14h00’: Họp Hội đồng đánh giá khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên các lớp Đại học trúng tuyển năm 2015 khoa Hành chính học. Thành phần: Khoa HCH chủ trì và chuẩn bị. Địa điểm: Phòng họp D402 và phòng họp A104.

Thứ năm

06/6/2019

- 8h00’: Hội nghị NCKH sinh viên khoa Hành chính học. Thành phần: Khoa HCH, đại biểu theo giấy mời (Khoa HCH chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp A104.

- 8h00’: Họp Hội đồng đánh giá khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên các lớp Đại học trúng tuyển năm 2015 khoa Văn thư – Lưu trữ. Thành phần: Khoa VTLT chủ trì và chuẩn bị. Địa điểm: Phòng họp D402.

- 8h00’: Họp Hội đồng đánh giá khoá luận tốt nghiệp cho sinh viên các lớp Đại học trúng tuyển năm 2015 Khoa Quản trị văn phòng. Thành phần: Khoa QTVP, thành viên Hội đồng ( Khoa QTVP chuẩn bị). Địa điểm: Phòng G201, D502 và D503.

- 13h30’: Họp Hội đồng đánh giá khoá luận tốt nghiệp cho sinh viên các lớp Đại học trúng tuyển năm 2015 Khoa Quản trị văn phòng. Thành phần: Khoa QTVP, thành viên Hội đồng ( Khoa QTVP chuẩn bị). Địa điểm: Phòng G201, D502 và D503.

- 14h00’: Họp Hội đồng đánh giá khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên các lớp Đại học trúng tuyển năm 2015 khoa Văn thư – Lưu trữ. Thành phần: Khoa VTLT chủ trì và chuẩn bị. Địa điểm: Phòng họp D402.

- 14h00’: Họp Hội đồng đánh giá khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên các lớp Đại học trúng tuyển năm 2015 khoa Hành chính học. Thành phần: Khoa HCH chủ trì và chuẩn bị. Địa điểm: Phòng họp A104.

Thứ sáu

07/6/2019

- 8h00’: Họp Hội đồng đánh giá khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên các lớp Đại học trúng tuyển năm 2015 khoa Văn thư – Lưu trữ. Thành phần: Khoa VTLT chủ trì và chuẩn bị. Địa điểm: Phòng họp D402.

- 8h00’: Họp Hội đồng đánh giá khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên các lớp Đại học trúng tuyển năm 2015 khoa Quản trị nguồn nhân lực. Thành phần: TS. Hà Quang Ngọc chủ trì, thành viên Hội đồng (Khoa QTNNL chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp A104.

- 14h00’: Họp Hội đồng đánh giá khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên các lớp Đại học trúng tuyển năm 2015 khoa Văn thư – Lưu trữ. Thành phần: Khoa VTLT chủ trì và chuẩn bị. Địa điểm: Phòng họp D402.

- 13h30’: Họp Hội đồng đánh giá khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên các lớp Đại học trúng tuyển năm 2015 khoa Quản trị nguồn nhân lực. Thành phần: TS. Hà Quang Ngọc chủ trì, thành viên Hội đồng (Khoa QTNNL chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp A104.

Các tin khác