Lịch công tác
16/06/2019 05:47:40 GMT

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI
Từ ngày 17/6/2019 đến ngày 21/6/2019

Thứ, ngày, tháng, năm

SÁNG
(làm việc từ 07h30’ đến 11h30’)

CHIỀU
(làm việc từ 13h00’ đến 17h00’)

Thứ hai

17/6/2019

- 9h00’: Họp Hội đồng tuyển sinh trình độ thạc sĩ Trường Đại học Nội vụ Hà Nội năm 2019. Thành phần: Hiệu trưởng Nguyễn Bá Chiến chủ trì, thành viên Hội đồng tuyển sinh (Phòng QLĐTSĐH chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp A104.

- 10h00’: Họp về công tác bồi dưỡng. Thành phần: Hiệu trưởng Nguyễn Bá Chiến chủ trì, Phó Hiệu trưởng Nguyễn Minh Phương, Văn phòng, phòng TCCB, KHTC, TTDVC, TS. Hà Quang Ngọc (TTDVC chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp A104.

- 14h30’: Hiệu trưởng tham dự Khai trương Bộ phận một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ Nội vụ.

- 14h30’: Họp xét duyệt thuyết minh đề cương chi tiết tập bài giảng Quản lý văn bản và lập hồ sơ điện tử do ThS. Trần Việt Hà chủ biên. Thành phần: TS. Hà Quang Ngọc chủ trì, thành viên Hội đồng, nhóm biên soạn (Phòng QLĐTSĐH chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp A104.

Thứ ba

18/6/2019

- 8h30’: Họp thẩm định cấp Trường lần 2 tập bài giảng Sử dụng trang thiết bị văn phòng do ThS. Tạ Thị Liễu chủ biên. Thành phần: Phó Hiệu trưởng Lê Thanh Huyền chủ trì, thành viên Hội đồng, nhóm biên soạn (Phòng QLĐTSĐH chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp A104.


Thứ tư

19/6/2019

- 8h00’: Hội nghị cộng tác viên Tạp chí Khoa học Nội vụ năm 2019. Thành phần: Phó Hiệu trưởng Nguyễn Minh Phương chủ trì, đại biểu theo giấy mời (TCKHNV chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp A104.

- 13h30’: Họp Hội đồng xét duyệt đề cương chi tiết học phần Kỹ năng hùng biện và diễn văn chính trị”, “ Nhà nước pháp quyền và xã hội công dân” và “Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trình độ đại học. Thành phần: Thành viên Hội đồng, nhóm biên soạn (Khoa TCXDCQ chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp A104.

Thứ năm

20/6/2019

- 7h30’: Hội nghị sinh viên NCKH cấp Trường lần thứ năm. Thành phần: Phó Hiệu trưởng Nguyễn Minh Phương chủ trì, đại biểu theo giấy mời (Phòng QLĐTSĐH chuẩn bị). Địa điểm: Hội trường tầng 5 TTTTTV.

- 8h30’: Họp về chương trình song bằng. Thành phần: Phó Hiệu trưởng Lê Thanh Huyền chủ trì, phòng QLĐTĐH, đại diện lãnh đạo các khoa quản lí ngành trình độ đại học (Phòng QLĐTĐH chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp A104.

- 14h00’: Họp Hội đồng xét duyệt đề cương chi tiết học phần "Quản trị địa phương" trình độ thạc sĩ ngành Quản lý công. Thành phần: Phó hiệu trưởng Nguyễn Minh Phương chủ trì, thành viên Hội đồng, khoa HCH (Phòng QLĐTSĐH chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp A104.

- 15h15’: Họp Hội đồng xét duyệt đề cương chi tiết học phần "Thực tập nghiệp vụ” trình độ thạc sĩ ngành Quản lý công. Thành phần: Phó hiệu trưởng Nguyễn Minh Phương chủ trì, thành viên Hội đồng, khoa HCH (Phòng QLĐTSĐH chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp A104.

Thứ sáu

21/6/2019

- 8h00’: Họp xét duyệt thuyết minh tập bài giảng Dịch vụ công do TS. Nguyễn Thị Ngọc Mai chủ biên. Thành phần: TS. Hà Quang Ngọc chủ trì, thành viên Hội đồng, nhóm biên soạn (Phòng QLĐTSĐH chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp A104.

- 9h30’: Họp xét duyệt thuyết minh đề cương chi tiết sách chuyên khảo Một số mô hình quản lý công tiêu biểu do TS. Bùi Thị Ngọc Hiền chủ biên. Thành phần: Thành viên Hội đồng, nhóm biên soạn (Phòng QLĐTSĐH chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp A104.

- 14h30’: Họp xét duyệt thuyết minh đề cương chi tiết sách chuyên khảo Tìm hiệu pháp luật về tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước CHXHCNVN do TS. Nguyễn Thu An chủ biên. Thành phần: Thành viên Hội đồng, nhóm biên soạn (Phòng QLĐTSĐH chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp A104.


Ghi chú: Từ ngày 17/6/2019 đến ngày 21/6/2019: Phục vụ đáp ứng công tác kiểm tra xét duyệt báo cáo quyết toán năm 2018 của Vụ Kế hoạch – Tài chính, Bộ Nội vụ đối với Trường Đại học Nội vụ Hà Nội.
Thành phần: Đại diện Ban Giám hiệu, phòng KHTC, thành viên đoàn kiểm tra (Phòng KHTC chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp D402.

Các tin khác