Lịch công tác
06/07/2019 08:47:00 GMT
LỊCH CÔNG TÁC CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI
Từ ngày 08/7/2019 đến ngày 12/7/2019

Thứ, ngày, tháng, năm

SÁNG (làm việc từ 07h30’ đến 11h30’)

CHIỀU (làm việc từ 13h00’ đến 17h00’)

Thứ hai

08/7/2019

- 08h30’: Họp xét duyệt thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường năm 2020. Thành phần: Hiệu trưởng Nguyễn Bá Chiến chủ trì, thành viên Hội đồng, thành phần theo giấy mời (Phòng QLĐTSĐH chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp D402.

- 14h30’: Làm việc về một số đề xuất của Phân hiệu TP. HCM. Thành phần: Hiệu trưởng Nguyễn Bá Chiến chủ trì, các Phó Hiệu trưởng, Văn phòng, phòng TCCB, KHTC, QLĐTĐH, PHTPHCM. Địa điểm: Phòng họp A104.

- 16h00’: Làm việc với Vụ Kế hoạch – Tài chính, Bộ Nội vụ. Thành phần: Hiệu trưởng Nguyễn Bá Chiến chủ trì, phòng KHCT, Văn phòng (Phòng KHTC chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp A104.

Thứ ba

09/7/2019

- 08h30’: Hiệu trưởng dự họp tiếp xã giao giữa Bộ trưởng Bộ Nội vụ Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Nôi vụ Lào tại Trụ sở Bộ Nội vụ.

- 10h00’: Tiếp Đoàn công tác của Bộ trưởng BNV Lào và tổ chức Lễ Ký kết Bản Ghi nhớ hợp tác giữa Trường Đại học Nội vụ Hà Nội với Vụ Đánh giá và Phát triển công chức, BNV Lào. Thành phần: Ban Giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng trường, đại diện Lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường, Tổ trưởng, tổ phó bộ môn, giảng viên cao cập, giảng viên chính và tương đương, giảng viên, chuyên viên theo danh sách (Phòng HTQT chuẩn bị). Địa điểm: Hội trường tầng 5 TTTTTV.

- 14h00’: Họp Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài NCKH cấp Trường “Xã hội hóa giáo dục đại học: Kinh nghiệm quốc tế và bài học đối với Trường Đại học Nội vụ Hà Nội” do TS. Phương Hữu Từng chủ nhiệm. Thành phần: Phó Hiệu trưởng Lê Thanh Huyền chủ trì, thành viên Hội đồng (Phòng QLĐTSĐH chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp D402.

- 14h30’: Họp xét duyệt thuyết minh đề cương chi tiết giáo trình Hệ thống chính trị Việt Nam do PGS. TS. Nguyễn Minh Phương đăng ký chủ biên. Thành phần: GS.TS. Dương Xuân Ngọc chủ trì, Thành viên hội đồng, chủ biên và nhóm biên soạn (Phòng QLĐTSĐH chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp A104.

Thứ tư

10/7/2019

- 08h00’: Hiệu trưởng dự Hội thảo song phương Việt – Lào tại Bộ Nội vụ.

- 9h00’: Hiệu trưởng dự họp Hội đồng Khoa học và đào tạo Bộ Nội vụ tại trụ sở Bộ Nội vụ.

- Hiệu trưởng công tác tại Khánh Hòa.

Thứ năm

11/7/2019

- 8h00’: Họp rà soát và thống nhất giao các đơn vị cá nhân tham gia, soạn giáo án, giảng báo cáo các cấp. Thành phần: Phó Hiệu trưởng Lê Thanh Huyền chủ trì, phòng TCCB, QLĐTĐH, Trưởng các Khoa, Trung tâm, Giám đốc PHQN (Phòng TCCB chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp A104.

- 14h00’: Họp về việc tiếp nhận tình nguyện viên KOICA đến làm việc tại Trường. Thành phần: Hiệu trưởng Nguyễn Bá Chiến chủ trì, Phó Hiệu trưởng Lê Thanh Huyền, phòng HTQT, TCCB, QLĐTĐH, KHTC, Văn phòng, TTTHNN (Phòng HTQT chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp A104.

Thứ sáu

12/7/2019

- 08h30’: Họp xét duyệt đề cương chi tiết giáo trình Luật hình sự do PGS. TS. Trương Quang Vinh và TS. Nguyễn Thị Ngọc Linh đồng chủ biên. Thành phần: PGS. TS. Cao Thị Oanh chỉ trì, thành viên Hội đồng, nhóm biên soạn (Phòng QLĐTSĐH chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp D402.Ghi chú:

- 08h00’ ngày 08/7/2019: Tổng duyệt Chương trình Lễ ký kết BGN hợp tác giữa Trường Đại học Nội vụ Hà Nội và Vụ Đánh giá và Phát triển công chức – BNV Lào.
Thành phần: Hiệu trưởng Nguyễn Bá Chiến, Phó Hiệu trưởng Lê Thanh Huyền, Trưởng các đơn vị HTQT, TCCB, VP, ĐTN, Tổ TTTT (Phòng HTQT chuẩn bị). Địa điểm: Hội trường tầng 5 TTTTTV.

- 09h00’ ngày 14/7/2019: Họp Hội đồng tuyển sinh 2019. Thành phần: Hiệu trưởng Nguyễn Bá Chiến chủ trì, các thành viên Hội đồng tuyển sinh (Phòng QLĐTĐH chuẩn bị). Địa điểm: Phòng họp A104.


Các tin khác