Phòng Quản lý Đào tạo Đại học
24/02/2014 03:45:35 GMT

 THỜI KHÓA BIỂU BỔ SUNG CHƯƠNG TRÌNH DÙNG CHO CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO BẬC  ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG, NĂM THỨ NHẤT KHÓA HỌC 2013-2015                               

Từ ngày 04/8 đến ngày 10/8/2014


Ngành

Phòng

Tiết - Thứ

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bẩy

CN

QTNL

 

Tối

Quản trị văn phòng

Quản trị văn phòng

Quản trị văn phòng

Quản trị văn phòng

Quản trị văn phòng (36/45)

 

 

QTVP

 

Tối

Công tác lưu trữ

Công tác lưu trữ

Công tác lưu trữ

Công tác lưu trữ

Công tác lưu trữ (36/60)

 

 

Các tin khác