Sinh viên
24/10/2019 11:30:43 GMT
Xem thông tin tại đây: DRL 2_18_19_ DH TRUNG TUYEN NAM 2016.xls
                                       DRL 2_18_19_ DH TRUNG TUYEN NAM 2017.xls
                                       DRL 2_18_19_ DH TRUNG TUYEN NAM 2018.xls

Thời gian phản hồi từ ngày 24/10/2019 đến hết ngày 31/10/2019
Sau thời gian trên nếu sinh viên không có ý kiến phòng CTSV sẽ làm quyết định công nhận kết quả điểm rèn luyện trên.
Mọi ý kiến phản hồi về phòng CTSV (A307) cho chuyên viên Nguyễn Tiến Chung - SDT: 0336.596.772.

Các tin khác