Tin tức
06/01/2020 10:26:12 GMT
NGHIỆM THU DỰ ÁN CẤP BỘ “ĐIỀU TRA THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CUNG ỨNG DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG CỦA UBND CẤP XÃ ĐẢM BẢO SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN”

Chiều ngày 20 tháng 12 năm 2019, Viện Khoa học tổ chức Nhà nước, Bộ Nội vụ đã tổ chức nghiệm thu dự án cấp Bộ “Điều tra thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công của UBND cấp xã đảm bảo sự hài lòng của người dân”. Dự án do PGS.TS. Nguyễn Minh Phương, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ làm chủ nhiệm; Trường Đại học Nội vụ là cơ quan chủ trì; Viện Nghiên cứu và Phát triển là đơn vị tổ chức thực hiện. Dự án được thực hiện trong 2 năm (2018 - 2019.

Mục tiêu chung của dự án là: Điều tra, khảo sát và đánh giá thực trạng cung ứng dịch vụ hành chính công của UBND cấp xã, chỉ ra những kết quả, hạn chế và nguyên nhân, từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công nhằm đảm bảo sự hài lòng của người dân.

Kết quả nghiên cứu của dự án được trình bày trong 03 báo cáo chính: Báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt và báo cáo kiến nghị của dựa án. Ngoài ra, sản phẩm của dự án còn có các báo cáo chuyên đề và 02 bài tạp chí đăng trên các tạp chí chuyên ngành.

Kết quả nghiên cứu của Dự án được Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao về ý nghĩa khoa học và thực tiễn. Dự án đã có những đề xuất, kiến nghị có tính khả thi góp phần nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công của UBND cấp xã nhằm đảm bảo sự hài lòng của người dân.

Dự án được Hội đồng nghiệm thu đánh giá xếp loại xuất sắc.

Tin bài: TS. Phạm Thị Vân, Trưởng phòng NCKH, Viện Nghiên cứu và Phát triển
Các tin khác