Ban giám hiệu
10/02/2020 11:12:05 GMT

PGS.TS. NGUYỄN QUỐC SỬU

PHÓ HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI

Họ và tên: Nguyễn Quốc Sửu

Ngày sinh: 16/4/1973

Quê quán: Hà Nội

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Chức vụ Đảng:

Chức vụ chính quyền: Phó Hiệu trưởng

Điện thoại cơ quan: (024).37580659

Fax: 024.37532955

Email: QuocSuu.Nguyen@gmail.com

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Luật học

Học vị: Phó giáo sư

Lý luận chính trị: Cao cấp


Phụ trách lĩnh vực công tác:

a. Giúp Hiệu trưởng phụ trách các mảng công tác:

- Đào tạo sau đại học;

- Nghiên cứu khoa học;

- Hợp tác, liên kết khoa học, đào tạo sau đại học với các đơn vị trong nước và nước ngoài;

b. Phụ trách các đơn vị:

- Phòng Quản lý đào tạo sau đại học;

- Viện nghiên cứu và phát triển;

- Các khoa:

      + Pháp luật hành chính;

      + Hành chính học;

      + Khoa học chính trị;

      + Quản trị nguồn nhân lực;

      + Tổ chức và xây dựng chính quyền.

c. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công và ủy nhiệm của Hiệu trưởng;

d. Phó hiệu trưởng Nguyễn Quốc Sửu sinh hoạt với Phòng Quản lý đào tạo sau đại học.Các tin khác