Ban giám hiệu
10/02/2020 11:12:05 GMT

PGS.TS. NGUYỄN QUỐC SỬU

PHÓ HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI

Họ và tên: Nguyễn Quốc Sửu

Ngày sinh: 16/4/1973

Quê quán: Hà Nội

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Chức vụ chính quyền: Phó Hiệu trưởng

Điện thoại cơ quan: (024).37580659

Fax: 024.37532955

Email: quocsuu.nguyen@gmail.com

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Luật học

Học hàm: Phó giáo sư

Lý luận chính trị: Cao cấp


Phụ trách lĩnh vực công tác:

a. Giúp Hiệu trưởng phụ trách các lĩnh vực công tác:

- Quản lý đào tạo sau đại học;

- Quản lý công tác nghiên cứu khoa học;

- Quản lý công tác hợp tác, liên kết khoa học, đào tạo sau đại học với các đơn vị trong nước và nước ngoài;

- Quản lý công tác khảo thí và bảo đảm chất lượng;

- Quản lý thanh tra đào tạo;

- Quản lý công tác quốc phòng;

- Quản lý công tác bồi dưỡng ngắn hạn (trừ lĩnh vực tin học, ngoại ngữ);

- Ký chứng chỉ, chứng nhận kết thúc học phần thuộc các khoa do Phó Hiệu trưởng Nguyễn Quốc Sửu quản lý;

- Ký chứng chỉ, chứng nhận bồi dưỡng ngắn hạn (trừ chứng chỉ, chứng nhận bồi dưỡng tin học và ngoại ngữ);

- Quản lý Tạp chí nghiên cứu khoa học Nội vụ.

b. Phụ trách các đơn vị:

- Phòng Quản lý đào tạo sau đại học;

- Viện nghiên cứu và phát triển;

- Khoa Pháp luật hành chính;

- Khoa Hành chính học;

- Khoa Khoa học chính trị;

- Khoa Quản trị nguồn nhân lực;

- Khoa Tổ chức và xây dựng chính quyền;

- Tạp chí Nghiên cứu khoa học Nội vụ;

- Trung tâm Dịch vụ công.

c. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công và ủy nhiệm của Hiệu trưởng;

d. Phó hiệu trưởng Nguyễn Quốc Sửu sinh hoạt Đảng với Phòng Quản lý đào tạo sau đại học.Các tin khác