Sứ mạng
05/07/2021 03:19:18 GMT

SỨ MẠNG, TẦM NHÌN, GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI

1. Sứ mạng: mở cơ hội học tập cho mọi người với nhiều hình thức đào tạo, đa ngành, đa trình độ theo định hướng ứng dụng, đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực của ngành Nội vụ, nền công vụ và xã hội trong công cuộc xây dựng, bảo vệ đất nước và hội nhập quốc tế.
2. Tầm nhìn: Trường Đại học Nội vụ Hà Nội phấn đấu đến năm 2035 trở thành trường đại học xếp hạng 1 trong các cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng của Việt Nam.
3. Giá trị cốt lõi: Trường Đại học Nội vụ Hà Nội hướng tới các giá trị: “Chất lượng – Chuyên nghiệp – Hiện đại”.

(Trích theo Quyết định số 1039 /QĐ-BNV ngày 27/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt Đề án chiến lược phát triển Trường Đại học Nội vụ Hà Nội giai đoạn 2019 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2035)
Các tin khác