Sứ mạng
05/07/2021 03:19:18 GMT
 

BỘ NỘI VỤ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI

Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội(Ban hành kèm theo Quyết định số 2154/QĐ-ĐHNV ngày 21/12/2016cua Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội)Chương INHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng
1. Quy chế này quy định về tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội bao gồm: nhiệm vụ và quyền hạn; cơ cấu tổ chức; hoạt động của Nhà trường; nguyên tắc và chế độ làm việc; tài sản và tài chính; mối quan hệ giữa Nhà trường và xã hội; thanh tra, kiểm tra, khen thưởng và kỷ luật.
2. Quy chế này áp dụng đối với:
a) Các đơn vị, tổ chức, công chức, viên chức, người lao động, người học Trường Đại học Nội vụ Hà Nội.
b) Các đơn vị, tổ chức, cá nhân có quan hệ công tác với Trường Đại học Nội vụ Hà Nội.
Điều 2. Tên Trường, ngày truyền thống Nhà trường
1. Tên Trường

Tên Tiếng Việt: TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI
Tên Tiếng Anh: HANOI UNIVERSITY OF HOME AFFAIRS
Viết tắt Tiếng Anh: HUHA
Viết tắt Tiếng Việt: ĐHNV
Trụ sở chính: số 36, đường Xuân La, phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.
Cơ sở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại miền Trung: Khu đô thị mới Điện Nam-Điện Ngọc, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.
Cơ sở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại thành phố Hồ Chí Minh: số 181, đường Lê Đức Thọ, phường 17, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh.
2. Ngày truyền thống Nhà trường
Ngày 18 tháng 12 hằng năm là ngày truyền thống Nhà trường (Quyết định số 109-BT ngày 18/12/1971 của Bộ trưởng Phủ Thủ tướng về việc thành lập Trường Trung học Văn thư Lưu trữ).
Điều 3. Sứ mạng và tầm nhìn của Trường
Sứ mạng: Mở cơ hội học tập cho mọi người với chất lượng tốt, phục vụ nhu cầu học tập đa dạng với nhiều hình thức đào tạo, đa ngành đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực của ngành nội vụ và cho xã hội trong công cuộc xây dựng, bảo vệ đất nước và hội nhập quốc tế.
Tầm nhìn: Đến năm 2025 phấn đấu trở thành Trường đại học đa ngành, đa lĩnh vực, đạt tiêu chuẩn tốp đầu của cơ sở đào tạo đại học Việt Nam; đến năm 2030 trở thành Trường đại học có uy tín trong nước, khu vực và quốc tế.
Điều 4. Vị trí và chức năng của Trường
1. Trường Đại học Nội vụ Hà Nội là cơ sở giáo dục đại học công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, trực thuộc Bộ Nội vụ, có chức năng: Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ đại học, sau đại học và thấp hơn trong lĩnh vực công tác nội vụ và các ngành nghề khác có liên quan; hợp tác quốc tế; nghiên cứu khoa học và triển khai áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.
2. Trường là đơn vị sự nghiệp có thu, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng tại kho bạc nhà nước và ngân hàng.
3. Trường chịu sự lãnh đạo, quản lý toàn diện và trực tiếp của Bộ Nội vụ, sự quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo; chịu sự quản lý hành chính theo lãnh thổ của Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi Trường đặt trụ sở, được hưởng các chính sách, chế độ của Nhà nước áp dụng cho hệ thống các trường đại học công lập.
Điều 5. Nhiệm vụ và quyền hạn của Trường
1. Xác định tầm nhìn, xây dựng chiến lược, kế hoạch tổng thể phát triển Trường qua từng giai đoạn, kế hoạch hoạt động hàng năm.
2. Tổ chức đào tạo nguồn nhân lực có trình độ đại học, sau đại học và thấp hơn các ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ và các ngành nghề khác theo nhu cầu xã hội khi được các cơ quan có thẩm quyền cho phép.
3. Xây dựng và triển khai các chương trình bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế.
4. Cấp, xác nhận văn bằng, chứng chỉ theo thẩm quyền.
5. Tuyển dụng, quản lý công chức, viên chức; xây dựng đội ngũ giảng viên của Trường đủ về số lượng, cân đối về cơ cấu trình độ, cơ cấu ngành nghề, cơ cấu độ tuổi và giới, đạt chuẩn về trình độ được đào tạo; tham gia vào quá trình điều động của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền đối với công chức, viên chức.
6. Tuyển sinh và quản lý người học.
7. Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực theo quy định của pháp luật; sử dụng nguồn thu từ hoạt động kinh tế để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất của Trường, mở rộng sản xuất, kinh doanh và chi cho các hoạt động giáo dục theo quy định của pháp luật.
8. Xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật theo yêu cầu chuẩn hóa, hiện đại hóa.
9. Xây dựng hệ thống giáo trình, tài liệu, trang thiết bị dạy - học phục vụ các ngành đào tạo của Trường và nhu cầu xã hội.
10. Phối hợp với gia đình người học, các tổ chức, cá nhân trong hoạt động giáo dục và đào tạo.
11. Tổ chức cho công chức, viên chức và người học tham gia các hoạt động xã hội phù hợp với ngành nghề đào tạo và nhu cầu của xã hội.
12. Tự đánh giá chất lượng giáo dục và chịu sự kiểm định chất lượng giáo dục của cơ quan có thẩm quyền; xây dựng và phát triển hệ thống đảm bảo chất lượng của Trường; tăng cường các điều kiện đảm bảo chất lượng và không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường.
13. Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ; ứng dụng, phát triển và chuyển giao công nghệ; tham gia giải quyết những vấn đề về kinh tế - xã hội của địa phương và đất nước; thực hiện dịch vụ khoa học, sản xuất kinh doanh theo quy định của pháp luật.
14. Liên kết với các tổ chức kinh tế, giáo dục, văn hóa, thể dục, thể thao, y tế, nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, gắn đào tạo với sử dụng, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bổ sung nguồn tài chính cho Trường.
15. Xây dựng, quản lý và sử dụng cơ sở dữ liệu về đội ngũ công chức, viên chức, các hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ và hợp tác quốc tế của Trường, về quá trình học tập và phát triển sau tốt nghiệp của người học; tham gia dự báo nhu cầu nguồn nhân lực trong lĩnh vực đào tạo của Trường.
16. Được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ; chuyển giao, chuyển nhượng kết quả hoạt động khoa học và công nghệ, công bố kết quả hoạt động khoa học và công nghệ; bảo vệ lợi ích của Nhà nước và xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân trong hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ của Trường.
17. Phát hiện và bồi dưỡng nhân tài trong đội ngũ công chức, viên chức và người học của Trường.
18. Thực hiện liên kết đào tạo sau đại học, đại học và thấp hơn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các quy định hiện hành khác.
19. Được Nhà nước giao hoặc cho thuê đất, giao hoặc cho thuê cơ sở vật chất; được miễn, giảm thuế, vay tín dụng theo quy định của pháp luật.
20. Chấp hành pháp luật về giáo dục; thực hiện xã hội hóa giáo dục.
21. Giữ gìn, bảo vệ và phát huy di sản và bản sắc văn hóa dân tộc.
22. Tổ chức thực hiện hoạt động hợp tác quốc tế theo quy định của pháp luật.
23. Thực hiện chế độ báo cáo Bộ Nội vụ và các cơ quan quản lý Nhà nước về hoạt động của Trường theo quy định của pháp luật.
24. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng Bộ Nội vụ giao và theo quy định của pháp luật.

Xin mời kích vào liên kết sau để đọc TOÀN VĂN QUY CHẾ.

Các tin khác