Quản lý đào tạo Đại học
29/12/2012 05:43:54 GMT

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

- Địa chỉ: Phòng D105, D106, D107, D108,

Trường Đại học Nội vụ Hà Nội – số 36 đường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội.

- Điện thoại: (04)37 532 864 máy lẻ 113, 130; (04) 37 533659

-Email: quanlydaotaodhnv@gmail.comI. Danh sách cán bộ, viên chức Phòng Quản lý đào tạo


II.Giới thiệu Phòng Quản lý đào tạo

1. Vị trí và chức năng

Phòng Quản lý đào tạo là đơn vị thuộc Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc xây dựng chiến lược phát triển đào tạo của Trường; quản lý, tổ chức đào tạo, triển khai thực hiện công tác tuyển sinh; công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

2.Nhiệm vụ và quyền hạn

2.1. Quản lý đào tạo

- Xây dựng, trình Hiệu trưởng phê duyệt quy hoạch; chương trình, kế hoạch phát triển các bậc, hệ đào tạo của Trường về cơ cấu ngành, nghề, mục tiêu, quy mô và phương thức đào tạo; triển khai thực hiện thủ tục hồ sơ đăng ký mở ngành đào tạo đáp ứng yêu cầu của xã hội. Quản lý chương trình đào tạo theo quy định hiện hành của Nhà nước;

- Triển khai hướng dẫn thực hiện các văn bản của Nhà nước quy định về công tác đào tạo;

- Xây dựng chỉ tiêu tuyển sinh, tổ chức thực hiện kế hoạch tuyển sinh hàng năm cho các bậc, hệ đào tạo trong Trường;

- Xây dựng kế hoạch, chương trình đào tạo cho các bậc, các hệ bao gồm: chính quy, chuyển đổi, liên thông, đào tạo không chính quy (vừa làm vừa học và đào tạo từ xa); đề xuất phát triển cơ sở vật chất phục vụ công tác đào tạo;

- Quản lý công tác đào tạo tại Cơ sở Miền Trung, Cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ sở khác trong phạm vi Hiệu trưởng giao;

- Tổ chức đánh giá, đổi mới và phát triển các chương trình, nội dung, phương pháp đào tạo theo nhu cầu xã hội;

- Tổ chức xây dựng kế hoạch biên soạn giáo trình, tập bài giảng, học liệu phục vụ giảng dạy và học tập cho các ngành đào tạo; tham gia hội đồng nghiệm thu giáo trình, tập bài giảng, học liệu cho các ngành đào tạo;

- Triển khai thực hiện xếp thời khóa biểu tổ chức giảng dạy cho các khoa, trung tâm; phân phối phòng học cho các khoa, trung tâm; quản lý theo dõi tiến độ thực hiện kế hoạch giảng dạy; thông báo khối lượng giờ giảng tới các đơn vị làm cơ sở để bố trí giảng viên giảng dạy; xác nhận khối lượng giờ giảng của các khoa, trung tâm;

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thi tốt nghiệp cho bậc đại học, cao đẳng hệ chính qui. Xét điều kiện dự thi tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp đối với bậc đại học, cao đẳng hệ chính qui. Tham gia xét điều kiện dự thi tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp đối với các bậc, hệ đào tạo vừa làm vừa học, từ xa, trung cấp chuyên nghiệp và đào tạo nghề của Trường;

- Quản lý, cấp phát bằng tốt nghiệp và bảng điểm kết quả học tập toàn khoá (bảng điểm do các khoa, trung tâm, cơ sở lập, Phòng Quản lý đào tạo kiểm tra và xác nhận);

- Quản lý kết quả học tập đối với các bậc, hệ đào tạo trong toàn trường; cho học tiếp, nghỉ học tạm thời, tạm ngừng học hoặc bị buộc thôi học cho người học theo qui định;

- Thực hiện liên kết đào tạo trình độ đại học, cao đẳng với các cơ sở đào tạo khác theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Phối hợp với phòng Tổ chức cán bộ, khoa, trung tâm, cơ sở trong việc định mức giờ giảng của giảng viên, giáo viên;

- Cung cấp các thông tin quản lý đào tạo để phục vụ giới thiệu, quảng bá các hoạt động đào tạo của Nhà trường;

- Hướng dẫn thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ công tác giáo vụ, công tác cố vấn học tập, công tác chủ nhiệm trong toàn Trường;

- Tham mưu cho Hiệu trưởng giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình đào tạo; thực hiện công tác báo cáo thống kê hoạt động đào tạo theo quy định;

- Ký thừa lệnh Hiệu trưởng một số văn bản thuộc lĩnh vực đào tạo theo sự phân công.

2.2. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

III.Những thành tích nổi bật của Phòng Quản lý đào tạo
1. Một số thành tích đạt được

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nội vụ (01)

- Danh hiệu lao động tiên tiến xuất sắc của Cục Văn thư Lưu trữ Nhà nước và của trường (06),

- Giấy khen Chi bộ xuất sắc (04).

2. Kết quả đào tạo

2.1 Hệ chính quy

- Đại học hệ chính quy đã có 01 khóa đào tạo năm 2012-2016.

- Cao đẳng hệ chính quy: đã và đang đào tạo từ 2006 đến nay có 7 khóa học.

- Cao đẳng liên thông hệ chính quy: đào tạo từ 2007 (06 khóa đã tốt nghiệp).

- Trung cấp chuyên nghiệp: đào tạo 40 khoá học.

- Đào tạo Cao đẳng, Trung cấp Nghề: 11 khoá học.

- Hiện nay Trường đang đào tạo Đại học khóa 1 cho 4 ngành đào tạo, Cao đẳng từ khóa 5 đến khóa 7 cho 11 ngành đào tạo; Trung cấp chuyên nghiệp từ khóa 39-40 cho 7 ngành đào tạo.

2.2 Hệ vừa làmvừa học:

-Trung cấp chuyên nghiệp: 222 lớp

-Cao đẳng: 29 lớp

-Cao đẳng liên thông: 28 lớp

-Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ: 180 lớp

3.Các hoạt động khác:

3.1. Liên kết đào tạo:

- Trong nước: thực hiện liên kết đào tạo với nhiều đơn vị như: các Sở Nội vụ, Trường chính trị và Trung tâm Giáo dục thường xuyên các tỉnh...

- Quốc tế: tham gia đào tạo cho nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

3.2. Ứng dụng đào tạo nâng cao, chất lượng chuyên môn.

- Hội thi giáo viên dạy giỏi: được tổ chức hằng năm

- Hội thảo:

“Đổi mới phương pháp giảng dạy”

“Đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010 - 2012”

“Đổi mới chất lượng giáo dục đại học từ phương pháp giảng dạy”

“Kỹ năng giảng dạy nghiệp vụ chuyên môn ngành Văn thư, Lưu trữ, Quản trị Văn phòng,Quản trị Nhân lực, Thư ký…”

- Hội thi học sinh giỏi hàng năm: ký năng nghiệp vụ Vănthư, Lưu trữ văn bản và Kỹ thuật đánh máy, Soạn thảo Văn bản, Quản trị Văn phòng..


Các tin khác