Tổ chức Cán bộ
13/01/2013 09:33:23 GMT
PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

-Trụ sở làm việc: Phòng A302, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội

số 36 đường Xuân La – phường Xuân La – quận Tây Hồ - Hà Nội

-Điệnthoại: 043.7532864, máy lẻ 120

-Email: phonghctc.cv1@moet.edu.vn. 


I.Danh sách cán bộ viên chức Phòng Tổ chức cán bộ

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

HÒM THƯ

1

Trịnh Gia Hiểu

Trưởng phòng

tghieuhctc@gmail.com

2

Phạm Thị Nga

P. Trưởng phòng

phamthinganvhn@gmail.com

3

Hoàng Anh Tuấn

Chuyên viên

hoangtuan.tq@gmail.com

4

Nguyễn Thị Hoàng Lý

Chuyên viên

hoanglye@gmail.com

5

Nguyễn Đức Đồng

Chuyên viên

dongnd2009@gmail.com

6

Phạm Thanh Phú

Chuyên viên

phuphuong6772@gmail.com

7

Trần Thị Phượng

Chuyên viên

bichphuong.dhsp@gmail.com

8

Lê Thị Thanh Tuyền

Chuyên viên

Tuyenlethithanh160784@gmail.com

II.Giới thiệu Phòng Tổ chức cán bộ

Phòng Tổ chức cán bộ được thành lập theo Quyết định 204/QĐ-ĐHNV ngày 24 tháng 4 năm 2012 của Hiệu trường Trường Đại học Nội vụ Hà Nội với vị trí và chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn sau:

1. Vị trí và chức năng

Phòng Tổ chức cán bộ là đơn vị thuộc Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, có chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng quản lý và thực hiện công tác tổ chức bộ máy; quy hoạch và quản lý đội ngũ công chức, viên chức, người lao động; chế độ chính sách; công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật; công tác bảo vệ chính trị nội bộ, pháp chế trong Trường.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

2.1. Thực hiện công tác tổ chức bộ máy

- Xây dựng quy hoạch, đề xuất phương án kiện toàn tổ chức bộ máy của Trường và các đơn vị thuộc, trực thuộc Trường;

- Phối hợp với các đơn vị xây dựng chức năng, nhiệm vụ các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường. Xây dựng và theo dõi thực hiện Quy chế tổ chức hoạt động của Trường, và các văn bản liên quan đến công tác tổ chức - cán bộ của Trường;

- Thực hiện công tác quản lý đối với các Hội, các Câu lạc bộ do Trường thành lập theo quy định;

- Phối hợp với các đơn vị liên quan thẩm định các quy định, quy chế, quy tắc, nội quy trong Trường đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của pháp luật;

- Tham mưu và tổ chức thực hiện các nội dung về cải cách tổ chức bộ máy, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức của Trường.

2.2. Thực hiện công tác quản lý nhân sự

- Xây dựng kế hoạch, quy hoạch phát triển đội ngũ công chức, viên chức hàng năm và từng giai đoạn. Thực hiện công tác quản lý nhân sự trong toàn Trường;

- Hướng dẫn các đơn vị xác định vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp; tổng hợp, thẩm định vị trí việc làm trình Hiệu trưởng phê duyệt;

- Xây dựng và tổ chức thực hiện quy trình tuyển dụng, tiếp nhận viên chức, ký hợp đồng và thuyên chuyển, chấm dứt hợp đồng lao động. Phối hợp với các đơn vị liên quan đánh giá hết thời gian tập sự, trợ giảng đối với viên chức;

- Xây dựng và trình Hiệu trưởng ban hành quy định về tiêu chuẩn chức danh quản lý các đơn vị. Thực hiện công tác quy hoạch và quy trình bổ nhiệm chức danh quản lý các đơn vị;

- Thực hiện công tác đánh giá, phân loại công chức, viên chức hàng năm và định kỳ theo quy định;

- Thực hiện công tác quản lý hồ sơ, lý lịch công chức, viên chức và người lao động trong Trường theo quy định của pháp luật;

- Tham mưu cho Hiệu trưởng về phân cấp quản lý và hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị về công tác quản lý nhân sự. Theo dõi, tổng hợp, xác nhận ngày công lao động; kiểm tra việc chấp hành kỷ luật lao động của công chức, viên chức, người lao động theo quy định của Trường và pháp luật;

- Thực hiện công tác thống kê, báo cáo thuộc nhiệm vụ được phân công theo yêu cầu của Trường và các cơ quan chức năng.

2.3. Thực hiện công tác chế độ, chính sách

- Phổ biến các văn bản liên quan và thực hiện chế độ chính sách đối với công chức, viên chức và người lao động trong Trường;

- Thường trực Hội đồng nâng lương, thay đổi chức danh nghề nghiệp của Trường. Theo dõi, xác nhận hệ số lương, tiền công, các khoản phụ cấp và cung cấp các dữ liệu lao động cho Phòng Kế hoạch - Tài chính để cấp lương và các khoản thu nhập khác cho công chức, viên chức và người lao động trong Trường. Đối chiếu kiểm tra số tăng, giảm về lương công chức, viên chức theo quý, năm;

- Quản lý sổ và cấp sổ bảo hiểm xã hội, theo dõi thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội của công chức, viên chức trong trường; làm thủ tục nghỉ hưu cho viên chức thuộc Trường;

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức, viên chức từng năm, từng giai đoạn;

- Thực hiện các thủ tục cử công chức, viên chức đi học, thăm quan học tập trong và ngoài nước, tham gia dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp;

- Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng định mức lao động và các chế độ khác đối với công chức, viên chức tham gia giảng dạy.

2.4. Công tác kỷ luật

- Thường trực hội đồng kỷ luật;

- Tổ chức theo dõi và thực hiện công tác kỷ luật công chức, viên chức, người lao động trong Trường;

2.5. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ và pháp chế

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong Trường;

- Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho công chức, viên chức trong Trường;

- Phối hợp với các đơn vị trong Trường, chính quyền địa phương và các cơ quan an ninh để làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ;

- Theo dõi, tổng hợp tình hình tư tưởng của công chức, viên chức trong Trường kịp thời phản ánh, đề xuất biện pháp giải quyết những sai lệch, vướng mắc của công chức, viên chức.

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan để giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo đối với công chức, viên chức trong toàn Trường.

- Thừa lệnh Hiệu trưởng ký các văn bản, giấy tờ liên quan đến công chức, viên chức và người lao động theo thẩm quyền được giao.


Các tin khác