Văn phòng
19/02/2013 11:17:44 GMT

VĂN PHÒNG

-Trụ sở làm việc: Phòng A101- A104, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội –

số 36 đường Xuân La – phường Xuân La – quận Tây Hồ - Hà Nội

-Điện thoại: 024. 37532.864 - máy lẻ 110, 225

-E-mail: phcthnoivu@gmail.com


 I. Danh sách cán bộ, viên chức Phòng Hành chính – Tổng hợp

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

HÒM THƯ

1

Ths. Hoàng Văn Thanh

Trưởng phòng

noivu1971@gmail.com

2

Ths. Dương Thị Dung

Phó trưởng phòng

duongdungcdvp@gmail.com

3

Ths. Nguyễn Văn Dũng

Phó trưởng phòng

nguyenvandungcathai@gmail.com

4

Phạm Thế Cường

Chuyên viên

phamthecuong76@gmail.com

5

Hà Thị Thu Hương

Chuyên viên

Hahuong.huha@gmail.com

6

Nông Trương Ngọc Sơn

Chuyên viên

nongson4285@gmail.com

7

Nguyễn Thị Thanh

Chuyên viên

Nguyenthithanh.dhnv@gmail.com

8

Hoàng Thị Thúy Lan

Chuyên viên

Hoathuylan2017@yahoo.com

9

Hà Thị Tuyết Mai

Chuyên viên

maituyet130692@gmail.com

10

Phạm Thị Duyên

Nhân viên Y tế

phamthiduyen@gmail.com

11

Đặng Thị Lý

Nhân viên Y tế

dangthilydhnv@gmail.com

12

Nguyễn Thị Vượng

Nhân viên


13

Đỗ Thị Thúy Hạnh

Nhân viênII.Giới thiệu Phòng Hành chính – Tổng hợp

          Phòng Hành chính – Tổng hợp được thành lập theo Quyết định205/QĐ-ĐHNV ngày 24 tháng 4 năm 2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội với vị trí và chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn sau:

1. Vị trí và chức năng

Phòng Hành chính Tổng hợp là đơn vị thuộc Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, có chức năng tham mưu, giúp việc Hiệu trưởng thực hiện quản lý về công tác hành chính, lễ nghi, khánh tiết, văn thư, lưu trữ, cải cách hành chính; thi đua khen thưởng, pháp chế; thông tin, tổng hợp của Trường; điều phối hoạt động của các đơn vị thuộc Trường theo chương trình, kế hoạch làm việc.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

2.1. Thực hiện công tác hành chính

2.1.1. Đầu mối, gắn kết và điều phối chung hoạt động của các đơn vị trong Trường để triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch công tác; truyền đạt các quyết định, chỉ thị, thông báo của Trường đến các đơn vị và cá nhân trong toàn Trường;

2.1.2. Xây dựng và tổ chức thực hiện nội quy, quy chế trong Trường (Nội quy cơ quan, quy chế văn hoá công sở,quy chế sử dụng hội trường, phòng họp, nhà khách, …) theo quy định;

2.1.3.Thực hiện công tác văn thư - lưu trữ của Trường; xây dựng quy chế và hướng dẫn các đơn vị thực hiện quy chế công tác văn thư - lưu trữ theo quy định của Trường và của Nhà nước;

2.1.4. Thực hiện nhiệm vụ kiểm soát văn bản và chịu trách nhiệm về thể thức văn bản do Trường ban hành; Chứng thực văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm của sinh viên do Trường cấp và các loại văn bản do Trường ban hành;

2.1.5. Quản lý và điều phối sử dụng hội trường, phòng họp, nhà khách, phòng truyền thống của Trường;

2.1.6. Xây dựng và thực hiện công tác cải cách hành chính, quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001-2008 trong Trường. Hướng dẫn các đơn vị xây dựng các quy trình thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý hành chính của Trường;

2.1.7. Quản lý và tổ chức in ấn: phong bì, lịch, tờ rơi, giới thiệu… Tiếp nhận, quản lý quà tặng và vật phẩm lưu niệm của Trường;

2.1.8. Cấp giấy giới thiệu, giấy đi đường cho công chức, viên chức và lao động hợp đồng của Trường theo uỷ nhiệm của Ban Giám hiệu;

2.1.9. Thực hiện công tác lễ tân, lễ nghi, khánh tiết của Trường; phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện công tác chuẩn bị cho việc tổ chức các cuộc họp, hội nghị, hội thảo và sự kiện lớn của Trường; thông báo thành phần, thời gian, địa điểm, nội dung và báo cáo quân số trong cuộc họp của Trường.

2.1.10. Phối hợp với Công đoàn Trường và các đơn vị liên quan thực hiện việc hiếu, hỉ, thăm hỏi ốm đau đối với công chức, viên chức, người lao động trong Trường và các cơ quan có quan hệ công tác với Trường.

2.1.11. Thực hiện công tác y tế trường học, mua bảo hiểm ý tế, phòng chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm và chăm lo bảo vệ sức khoẻ ban đầu cho công chức, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên trong trường;

2.1.12. Thực hiện công tác vệ sinh, chăm sóc cây xanh trong trường;

2.1.13. Tổ chức thực hiện bếp ăn cho công chức, viên chức, người lao động.

2.2. Công tác thi đua,khen thưởng và công tác pháp chế

2.2.1. Thường trực Hội đồng thi đua, khen thưởng của Trường;

2.2.2. Tổ chức theo dõi và thực hiện công tác thi đua, khen thưởng đối với công chức, viên chức, người lao động trong Trường;

2.2.3. Tham mưu và hướng dẫn hoàn thiện các thủ tục hồ sơ đề nghị xét phong tặng các chức danh, danh hiệu trình cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;

2.2.4 Thực hiện công tác pháp chế của Trường: Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho công chức, viên chức,người lao động trong Trường; kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn bản; thẩm định các quy định, quy chế, quy tắc, nội quy trong Trường bảo đảm thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

2.3. Thực hiện công tác thông tin, tổng hợp

2.3.1. Thực hiện công tác thống kê, tổng hợp, báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất về các nhiệm vụ của Trường theo quy định;

2.3.2. Lập lịch công tác tuần, thông báo kết luận giao ban, các cuộc họp khác và theo dõi thực hiện các kết luận của Ban Giám hiệu;

2.3.3. Thực hiện công tác thư ký cho Ban Giám hiệu;

2.3.4. Quản lý, điều phối hệ thống thông tin điện thoại, máy fax trong Trường.

2.4. Thừa lệnh Hiệu trưởng ký các văn bản,giấy tờ có liên quan theo phân cấp quản lý của Hiệu trưởng;

2.5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

 

Các tin khác