Kế hoạch – Tài chính
13/01/2013 09:47:34 GMT

DANH SÁCH CÁN BỘ VIÊN CHỨC

Địa chỉ:Phòng 104, 105, 106 nhà D

Điện thoại : (04)3 7532 864 - 223 (226)

Email: phongtckt.cv1@moet.edu.vn.

STT

Họ và tên

Chức danh

Email

1

Trần Xuân Hòa

Trưởng phòng

hoatrn61@yahoo.com

2

Hà Thị Thu Thuỷ

P. Trưởng phòng

hathuycdbnv@gmail.com

3

Phan Thị Thu Hiền

P. Trưởng phòng

hientay82@gmail.com

4

Phan Thị Doan

Chuyên viên

phandoankhtc@gmail.com

5

Trịnh Thị Thu Mai

Chuyên viên

trinhmai1973@gmail.com

6

Hoàng Ngọc Hà

Kế toán viên

sirhoangha86@gmail.com

7

Trần Thị Mai

Kế toán viên

tranthimai85@yahoo.com

8

Nguyễn Thị Thu Thủy

Kế toàn viên

thuthuy.forever@yahoo.com

9

Nguyễn Văn Tuấn

Chuyên viên

chulaiariport@yahoo.com.

10

Tô Ngọc Trâm

Chuyên viên

trammy208@gmail.com

11

Phan Anh Dũng

Chuyên viên

pizomi@gmial.com


I. Vị trí và chức năng
Phòng Kế hoạch - Tài chính là đơn vị thuộc Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, có chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng quản lý, thực hiện về công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển Trường; tổ chức thực hiện và đề xuất quy chế, quy định quản lý các nguồn tài chính; thực hiện công tác kế toán - thống kê theo quy định hiện hành của Nhà nước.
II. Nhiệm vụ và quyền hạn


1. Thực hiện công tác kế hoạch

1.1. Xây dựng và triển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch hàng năm, ngắn hạn và dài hạn của trường. Thường trực Ban xây dựng quy hoạch, kế hoạch của Trường;

1.2. Xây dựng kế hoạch dự toán các nguồn tài chính, kế hoạch tài chính hàng năm và theo giai đoạn phát triển của Trường;

1.3. Xây dựng kế hoạch và bố trí mức vốn đầu tư phát triển cho từng chương trình, dự án thuộc nguồn ngân sách nhà nước cấp phù hợp với tổng mức đầu tư và cơ cấu đầu tư;

1.4. Kiểm tra và đôn đốc tiến độ thực hiện kế hoạch nhiệm vụ và kế hoạch tài chính hàng năm của các đơn vị để trình phương án điều chỉnh kinh phí cho phù hợp với tình hình nhiệm vụ cụ thể;

1.5. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả sử dụng vốn đầu tư phát triển của các chương trình, dự án của Trường theo quy định của pháp luật;

1.6. Tham gia thẩm định, giám sát đấu thầu các công trình xây dựng cơ bản và mua sắm trang thiết bị của Trường.

2. Thực hiện công tác kế toán tài chính

2.1. Tổ chức quản lý các nguồn vốn theo Luật Ngân sách Nhà nước và các quy định hiện hành. Lập dự toán thu, chi các nguồn tài chính: Ngân sách nhà nước cấp, học phí, kinh phí hợp đồng đào tạo, hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ, lệ phí tuyển sinh, lệ phí khu nội trú và các lệ phí khác;

2.2. Xây dựng kế hoạch phân bổ kinh phí và hướng dẫn các đơn vị triển khai sử dụng kinh phí đã được phân bổ. Hướng dẫn chế độ kế toán, phổ biến các văn bản của Nhà nước về quản lý tài chính, tổ chức thực hiện việc kiểm tra tài chính đối với các đơn vị có hoạt động thu, chi tài chính và sử dụng các nguồn tài chính của Trường;

2.3. Kiểm tra, giám sát và thực hiện các khoản thu, chi tài chính, các nghĩa vụ thu, nộp, thanh toán nợ, mua sắm, sửa chữa, thanh lý tài sản và nguồn hình thành tài sản, hoạt động đầu tư, xây dựng cơ bản; thẩm định các báo giá, thẩm định tài chính của các hợp đồng, chương trình, dự án;

2.4. Quản lý thu, chi và thực hiện công tác hạch toán kế toán theo quy định. Quyết toán các nguồn kinh phí, lập và nộp báo cáo tài chính đúng thời hạn;

2.5. Thực hiện thu, bảo quản và chi trả các khoản tiền từ các khoản thu khác của Trường và các đơn vị trực thuộc Trường. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện thu, chi của các đơn vị có thu trong toàn trường theo quy định;

2.6. Trực tiếp thu học phí của người học tại trường;

2.7. Lập dự toán kinh phí, thuế (nếu có) và theo dõi thanh toán kinh phí  các hợp đồng liên kết đào tạo trong nhà trường. Theo dõi thanh toán các hợp đồng kinh tế các dịch vụ (trông xe, nấu ăn,...) và nộp các khoản thuế theo quy định;

2.8. Thực hiện việc chi trả tiền lương, tiền công và các chế độ khác cho công chức, viên chức, người lao động; chi trả học bổng, các khoản phụ cấp cho sinh viên theo đúng quy định hiện hành; nộp và quyết toán bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn.

2.9. Thực hiện kiểm tra, thanh toán các khoản kinh phí hoạt động theo quy chế chi tiêu nội bộ và quy định hiện hành của nhà nước;

2.10. Thực hiện kế toán các dự án, chương trình từ các nguồn tài chính của trường cho các đơn vị và cá nhân theo quy định hiện hành;

2.11. Tổ chức theo dõi thống kê và nộp thuế thu nhập cá nhân hàng tháng; đại diện cho người nhận thu nhập quyết toán với cơ quan thuế nhà nước;

2.12. Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện công tác kiểm kê tài sản, trang thiết bị, kiểm tra kế toán định kỳ theo quy định của nhà nước;

2.13. Bảo quản, lưu trữ các chứng từ, hoá đơn, sổ sách tài liệu có liên quan đến công tác tài chính kế toán theo quy định của nhà nước;

2.14. Đề xuất và trình Hiệu trưởng giải pháp tăng thêm nguồn thu và phương án nhằm triệt để mọi nguồn thu cho Trường;

2.15. Chịu trách nhiệm chính trong việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ theo quyết định của Trường hàng năm;

2.16. Thực hiện công tác thống kê, báo cáo thuộc nhiệm vụ được phân công theo yêu cầu của Trường và các cơ quan chức năng.

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.
Các tin khác