Khảo thí và Bảo đảm chất lượng
07/03/2013 11:41:29 GMT

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG

-Trụ sở làm việc: Phòng A501 & A502, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội – số 36 đường Xuân La – phường Xuân La – quận Tây Hồ - Hà Nội

-Điện thoại: (024)3 7533659; (024)3 7532 864 - máy lẻ 227

-Email: phongkhaothi.truongnoivu@gmail.com

/uploads/0KHAOTHI/2015 khao thi.PNG

http://truongnoivu.edu.vn/uploads/News_12_2013/QD_KhaoThi.jpg

I. Danh sách cán bộ, viên chức Phòng Khảo thí và bảo đảm chất lượng

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

HÒM THƯ

1

Ths. Nguyễn Đức Hạnh

Trưởng phòng

hanhmangcope@yahoo.com

2

Ths. Đỗ Khánh Năm

Phó Trưởng phòng

dokhanhnampgdbt@gmail.com

3

Ths. Phạm T. Phương Nguyên

Phó Trưởng phòng

hoaphiyen79@gmail.com

4

Ths. Trịnh Thị Lan Anh

Chuyên viên

trinhthilananh6883@gmail.com

5

Đặng Thị Trang

Chuyên viên

dangthitrang234hlu@gmail.com

6

CN. Trần Thành

Chuyên viên

Tranthanh1792@gmail.com

7

Ths. Hoàng Xuân Bính

Chuyên viên

hoangbinhncs@gmail.com

8

Trần Văn Quang

Chuyên viên

quangnga76@gmail.com

9

Hoàng Anh Tuấn

Chuyên viên

hoanganhtuan.dhnv@gmail.com

10

Vũ Thị Phương Thảo

Chuyên viên

Vuphuongthao1205@gmail.com

II.Giới thiệu Phòng Khảo thí và bảo đảm chất lượng

1.Vị trí và chức năng

Phòng Khảo thí và Bảo đảm chất lượng là đơn vị chức năng thuộc Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc xây dựng chiến lược phát triển chất lượng giáo dục và đào tạo của Trường; quản lý, tổ chức công tác khảo thí, hoạt động đánh giá chất lượng giáo dục và bảo đảm chất lượng theo quy định.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Công tác Khảo thí:

1.1. Xây dựng, trình Hiệu trưởng kế hoạch công tác về hoạt động khảo thí theo quy định, tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

1.2. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan trong Trường xây dựng ngân hàng câu hỏi thi kết thúc học phần các trình độ, các hệ đào tạo; quản lý ngân hàng câu hỏi thi; in, sao, phát hành đề thi kết thúc học phần các trình độ, các hệ đào tạo, đề thi tuyển sinh theo đúng quy định;

1.3. Chủ trì, phối hợp và hướng dẫn các đơn vị có liên quan của Trường tổ chức thi kết thúc học phần các trình độ, các hệ đào tạo theo quy định;

1.4. Xây dựng các hình thức, phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của người học theo quy định của Trường;

1.5. Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Trường xây dựng ngân hàng câu hỏi thi, đề thi, tổ chức chấm thi tuyển công chức, viên chức do Trường phối hợp thực hiện theo phân công của Hiệu trưởng;

1.6. Tham gia Hội đồng thi tuyển sinh, thi tốt nghiệp do Trường tổ chức;

1.7. Quản lý hồ sơ, mua phôi, in, cấp phát văn bằng tốt nghiệp, chứng chỉ thuộc các trình độ, hệ đào tạo trong Trường và thực hiện báo cáo theo quy định;

1.8. Xác minh văn bằng tốt nghiệp, chứng chỉ do Trường cấp khi cá nhân, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền yêu cầu.

2. Công tác bảo đảm chất lượng giáo dục:

2.1. Xây dựng, trình Hiệu trưởng kế hoạch công tác về hoạt động bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo theo đúng quy định, tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

2.2. Xây dựng và trình Hiệu trưởng ký ban hành các văn bản hướng dẫn về công tác bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo của Trường theo đúng quy định. Tổ chức, kiểm tra giám sát việc thực hiện các quy định về bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo;

2.3. Tham mưu giúp Hiệu trưởng lựa chọn phương pháp, quy trình và xây dựng hệ thống đánh giá chất lượng giáo dục và đào tạo bảo đảm khách quan, chính xác; xác định được mức độ tích lũy kiến thức và kỹ năng của người học;

2.4. Chủ trì liên kết với các trường đại học trao đổi thông tin, kinh nghiệm và thực hiện hợp tác trong lĩnh vực bảo đảm chất lượng giáo dục;

2.5. Định kỳ đăng ký kiểm định chương trình; chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện hoạt động đánh giá trong và ngoài Trường. Công khai kết quả đánh giá và kiểm định chất lượng trên website của Trường theo quy định;

2.6. Thường trực thẩm định chất lượng giáo dục và đào tạo trong toàn Trường.

3. Quản lý và tổ chức đánh giá viên chức, người lao động thuộc Phòng. Tham gia đánh giá công chức, viên chức quản lý, viên chức và người lao động trong Trường theo quy định.

4. Quản lý và sử dụng tài sản, thiết bị, cơ sở vật chất được giao theo quy định của Trường và của pháp luật.

5. Xây dựng dự toán tài chính thực hiện nhiệm vụ hoạt động hàng năm theo kế hoạch của đơn vị và các hoạt động đơn vị được giao chủ trì thực hiện.

6. Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê định kỳ và theo yêu cầu của Hiệu trưởng về hoạt động của Phòng.

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

3. Cơ cấu tổ chức và chế độ làm việc

1. Cơ cấu tổ chức

a) Trưởng phòng và các Phó Trưởng phòng.

b) Các Tổ, Bộ phận chuyên môn theo quy định.

2. Chế độ làm việc

2.1. Trưởng phòng

a) Trưởng phòng có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Phòng được quy định tại Điều 2 của Quy định này và chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý, điều hành các hoạt động của Phòng trước Hiệu trưởng và trước pháp luật về việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được giao của Phòng.

b) Căn cứ vào các quy định của pháp luật và tình hình thực tế phát triển của Phòng, Trưởng phòng đề xuất Hiệu trưởng quyết định thành lập, tổ chức lại hoặc giải thể các tổ, bộ phận thuộc Phòng.

c) Khi vắng mặt và nếu thấy cần thiết, Trưởng phòng ủy quyền bằng văn bản cho một Phó Trưởng phòng điều hành công tác, giải quyết công việc của Phòng.

2.2. Phó Trưởng phòng

a) Phó Trưởng phòng giúp Trưởng phòng thực hiện nhiệm vụ do Trưởng phòng phân công; chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được phân công.

b) Khi được Trưởng phòng ủy quyền bằng văn bản để điều hành công tác, giải quyết công việc của Trưởng phòng trong thời gian Trưởng phòng vắng mặt, Phó Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, trước Hiệu trưởng và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ trong thời gian được ủy quyền; không được ủy quyền lại cho người khác những nội dung được Trưởng phòng ủy quyền.

2.3. Viên chức và người lao động

Viên chức và người lao động thuộc Phòng thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn do Trưởng phòng phân công và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được giao.

2.4. Tổ trưởng, Trưởng bộ phận thuộc Phòng

Tổ trưởng, Trưởng bộ phận thuộc Phòng chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của tổ, bộ phận.

        2.5. Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, viên chức và người lao động thuộc Phòng thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật hiện hành, Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường.

Các tin khác