Khảo thí và Bảo đảm chất lượng
07/03/2013 11:41:29 GMT

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG

-Trụ sở làm việc: Phòng A501 & A502, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội – số 36 đường Xuân La – phường Xuân La – quận Tây Hồ - Hà Nội

-Điện thoại: (04)3 7533659; (04)3 7532 864 - máy lẻ 227

-Email: phongkhaothi.truongnoivu@gmail.com

/uploads/0KHAOTHI/2015 khao thi.PNG

http://truongnoivu.edu.vn/uploads/News_12_2013/QD_KhaoThi.jpg

I. Danh sách cán bộ, viên chức Phòng Khảo thí và bảo đảm chất lượng

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

HÒM THƯ

1

Ths. Nguyễn Đức Hạnh

Trưởng phòng

hanhmangcope@yahoo.com

2

Ths. Đỗ Khánh Năm

Phó Trưởng phòng

dokhanhnampgdbt@gmail.com

3

Ths. Phạm T. Phương Nguyên

Phó Trưởng phòng

hoaphiyen79@gmail.com

4

Ths. Trịnh Thị Lan Anh

Chuyên viên

trinhthilananh6883@gmail.com

5

Đặng Thị Trang

Chuyên viên

dangthitrang234hlu@gmail.com

6

CN. Trần Thành

Chuyên viên

Tranthanh1792@gmail.com

7

Ths. Hoàng Xuân Bính

Chuyên viên

hoangbinhncs@gmail.com

8

Trần Văn Quang

Chuyên viên

quangnga76@gmail.com

9

Hoàng Anh Tuấn

Chuyên viên

hoanganhtuan.dhnv@gmail.com

10

Vũ Thị Phương Thảo

Chuyên viên

Vuphuongthao1205@gmail.com

II.Giới thiệu Phòng Khảo thí và bảo đảm chất lượng

1. Vị trí và chức năng

Phòng Khảo thí và bảo đảm chất lượng là đơn vị thuộc Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc xây dựng chiến lược phát triển chất lượng giáo dục và đào tạo của Trường; quản lý, tổ chức đánh giá chất lượng giáo dục, công tác khảo thí và bảo đảm chất lượng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

2.1. Công tác Khảo thí

2.1.1. Xây dựng, triển khai thực hiện công tác khảo thí theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

2.1.2. Chủ trì tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh đại học,cao đẳng hệ chính quy;

2.1.3.Quản lý, in sao, cấp phát đề thi kết thúc học phần các bậc, các hệ đào tạo, đề thi tuyển sinh, thi tốt nghiệp do Trường tổ chức;

2.1.4. Xây dựng các hình thức, phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của người học theo chương trình đào tạo của Trường;

2.1.5. Tổ chức thi kết thúc học phần các bậc, các hệ đào tạo theo học chế tín chỉ; quản lý điểm thi học phần, phân tích, xử lý các kết quả thi;

2.1.6. Tham gia Hội đồng tuyển sinh, thi tốt nghiệp do Trường tổ chức;

2.1.7.Quản lý hồ sơ, mua phôi, in, sao, cấp văn bằng tốt nghiệp, chứng chỉ các loại thuộc các bậc, các hệ đào tạo trong Trường và thực hiện báo cáo theo quy định.Xác minh văn bằng tốt nghiệp, chứng chỉ do Trường cấp khi các cá nhân, cơ quan,tổ chức có thẩm quyền yêu cầu.

2.2. Công tác đảm bảo chất lượng giáo dục

2.2.1. Xây dựng, triển khai thực hiện công tác bảo đảm chất lượng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

2.2.2. Xây dựng và triển khai các chính sách chất lượng và hệ thống các công cụ giám sát, đánh giá để bảo đảm chất lượng đào tạo;

2.2.3. Lựa chọn phương pháp, quy trình và xây dựng hệ thống đánh giá chất lượng giáo dục bảo đảm khách quan, chính xác; xác định được mức độ tích luỹ kiến thức và kỹ năng của sinh viên; xác định hiệu quả giảng dạy và mức độ phấn đấu, nâng cao trình độ của giảng viên;

2.2.4. Liên kết với các trường đại học trao đổi thông tin,kinh nghiệm và thực hiện hợp tác trong lĩnh vực bảo đảm chất lượng giáo dục;

2.2.5. Định kỳ đăng ký kiểm định chương trình; chủ trì, phối hợp với các đơn vị thực hiện hoạt động đánh giá trong và ngoài trường. Công khai kết quả đánh giá và kiểm định chất lượng trên website của Trường theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

2.2.6. Tham mưu cho Ban Giám hiệu xây dựng tiêu chuẩn cho các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường. Thường trực thẩm định chất lượng đào tạo trong toàn Trường;

2.2.7. Tổ chức thực hiện chuẩn đầu ra các ngành đào tạo,môn học trong toàn Trường;

2.3. Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và các phương tiện, trang thiết bị được giao. Thực hành tiết kiệm và chống lãng phí tại đơn vị;

2.4. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng giao.

Các tin khác