Hợp tác Quốc tế
07/03/2013 11:35:09 GMT

PHÒNG HỢP TÁC QUỐC TẾ

- Trụ sở làm việc: Phòng B402, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội - Số 36 đường Xuân La – phường Xuân La – quận Tây Hồ - Hà Nội;

- Điện thoại: 0243.7532.864, máy lẻ 109;

- Email: hoptacquocte.dhnv@gmail.com
I. Danh sách cán bộ, viên chức Phòng Hợp tác quốc tế

STT

Họ và Tên

Chức danh

1

Trần Thị Lan Anh

Trưởng phòng

2

Nguyễn Thị Ngọc Hiên

Phó Trưởng Phòng

3

Nguyễn Thị Tố Loan

Chuyên viên

4

Phạm Thị Diễm Hương

Chuyên viên

5

Cao Thị Mai Hương

Chuyên viên

6

Lê Minh Phương

Chuyên viên

7

Lê Khánh Linh

Chuyên viên


Phòng Hợp tác quốc tế được thành lập theo Quyết định 608/QĐ-ĐHNV ngày 22/5/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội trên cơ sở tách ra từ Phòng Quản lý khoa học và Sau đại học.

II.Giới thiệu Phòng Hợp tác quốc tế

Trong định hướng chiến lược phát triển, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội luôn chú trọng đẩy mạnh công tác hợp tác quốc tế. Những năm qua, Trường đã không ngừng duy trì và thiết lập quan hệ hợp tác với các trường đại học và các tổ chức quốc tế ở nhiều nước trên thế giới như: Mỹ, Nga, Pháp, Áo, Cuba, Lào, Campuchia…nhằm thực hiện các dự án đào tạo, đẩy mạnh và đa dạng hóa các hoạt động hợp tác quốc tế của Nhà trường, tích cực gia nhập mạng lưới quốc tế về giáo dục đại học… góp phần quan trọng vào việc thực hiện hiệu quả hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học của Trường.

1. Vị trí và chức năng

Phòng Hợp tác quốc tế là đơn vị chức năng thuộc Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, phát triển và tổ chức thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế của Trường.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Xây dựng các văn bản quản lý hoạt động hợp tác quốc tế của Trường.

2. Xây dựng, trình Hiệu trưởng phê duyệt kế hoạch dài hạn, hằng năm và các chương trình, dự án hợp tác quốc tế của Trường.

3. Quản lý các hoạt động có yếu tố nước ngoài của Trường; chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc, trực thuộc Trường và các cá nhân, tổ chức có liên quan thực hiện các kế hoạch hợp tác quốc tế đã được phê duyệt; theo dõi, thẩm định, tổng hợp, đánh giá và trình Hiệu trưởng xem xét, quyết định.

4. Soạn thảo văn bản ký kết quốc tế, thực hiện các thủ tục ký kết và tổ chức triển khai các nội dung trong văn bản ký kết theo quy định.

5. Mở rộng, phát triển các quan hệ, hình thức hợp tác; khai thác hiệu quả quan hệ hợp tác với các cơ sở đào tạo, nghiên cứu, cơ quan nước ngoài, tổ chức quốc tế trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, trao đổi giảng viên, sinh viên, tranh thủ các nguồn tài trợ.

6. Quảng bá hình ảnh của Trường trong khu vực và trên thế giới; chủ trì biên soạn tài liệu giới thiệu về Trường bằng tiếng nước ngoài.

7. Chủ trì xây dựng và thực hiện các chương trình, đề án, dự án hợp tác quốc tế theo sự chỉ đạo của Hiệu trưởng;

8. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các thủ tục về liên kết đào tạo, nghiên cứu khoa học quốc tế của Trường; tổ chức các chương trình đào tạo liên kết quốc tế, các dịch vụ công có yếu tố nước ngoài của Trường theo phân công của Hiệu trưởng.

9. Chuẩn bị nội dung, chương trình, tài liệu và thực hiện công tác nghi lễ đối ngoại, đón, tiếp khách nước ngoài trong các buổi làm việc với khách quốc tế của Ban Giám hiệu.

10. Lập kế hoạch, phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung và các thủ tục cho các đoàn công tác của Trường đi nước ngoài và các đoàn của nước ngoài đến thăm và làm việc với Trường.

11. Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Trường thực hiện công tác đảm bảo an ninh, chính trị liên quan đến hoạt động hợp tác quốc tế.

12. Thực hiện các thủ tục xin phép và tổ chức các Hội thảo quốc tế do Ban Giám hiệu chỉ đạo; chủ trì biên tập, thẩm định, dịch thuật tài liệu, phiên dịch trong các hội nghị, hội thảo quốc tế của Trường.

13. Tư vấn, hỗ trợ thông tin hợp tác quốc tế cho các đơn vị, viên chức trong Trường; chủ trì hoặc phối hợp thực hiện hoạt động tư vấn du học của Trường.

14. Quản lý và tổ chức đánh giá viên chức, người lao động thuộc Phòng; Tham gia đánh giá công chức, viên chức quản lý, viên chức và người lao động trong Trường theo quy định.

15. Quản lý và sử dụng tài sản, thiết bị, cơ sở vật chất được giao theo quy định của Trường và của pháp luật.

16. Xây dựng dự toán tài chính thực hiện nhiệm vụ hoạt động hằng năm theo kế hoạch của đơn vị và các hoạt động đơn vị được giao chủ trì thực hiện.

17. Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê định kỳ và theo yêu cầu của Hiệu trưởng về hoạt động của Phòng.

18. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

3. Cơ cấu tổ chức

1. Cơ cấu tổ chức

a) Trưởng phòng và các Phó Trưởng phòng.

b) Các tổ, Bộ phận chuyên môn theo quy định.

2. Chế độ làm việc

2.1. Trưởng phòng

a) Trưởng phòng có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Phòng được quy định tại Điều 2 của Quy định này và chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý, điều hành các hoạt động của Phòng trước Hiệu trưởng và trước pháp luật về việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được giao của Phòng.

b) Căn cứ vào các quy định của pháp luật và tình hình phát triển của Phòng, Trưởng phòng đề xuất Hiệu trưởng quyết định thành lập, tổ chức lại hoặc giải thể các tổ, bộ phận thuộc Phòng.

c) Khi vắng mặt nếu thấy cần thiết, Trưởng phòng ủy quyền bằng văn bản cho một Phó Trưởng phòng điều hành công tác, giải quyết công việc của Phòng.

2.2. Phó Trưởng phòng

a) Phó Trưởng phòng giúp Trưởng phòng thực hiện nhiệm vụ do Trưởng phòng phân công; chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được phân công.

b) Khi được Trưởng phòng ủy quyền bằng văn bản để điều hành công tác, giải quyết công việc của Trưởng phòng trong thời gian Trưởng phòng vắng mặt, Phó Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, trước Hiệu trưởng và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ trong thời gian được ủy quyền; không được ủy quyền lại cho người khác những nội dung được Trưởng phòng ủy quyền.

2.3. Viên chức và người lao động

Viên chức và người lao động thuộc Phòng thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn do Trưởng phòng phân công và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được giao.

2.4. Tổ trưởng, Trưởng bộ phận thuộc Phòng

Tổ trưởng, Trưởng bộ phận thuộc Phòng chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của tổ, bộ phận.

2.5. Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, viên chức và người lao động thuộc Phòng thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật hiện hành, Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường.


III. Các hoạt động hợp tác quốc tế của Trường
1.    Hoạt động đoàn ra, đoàn vào
         Từ khi còn trực thuộc Phòng Quản lý khoa học và sau đại học, bộ phận Hợp tác quốc tế, nay là Phòng Hợp tác quốc tế, đã tổ chức, tham gia phối hợp tổ chức trên 40 đoàn ra khảo sát, học tập kinh nghiệm, ký kết Bản ghi nhớ hợp tác; đoàn vào làm việc và ký kết Bản ghi nhớ, Thỏa thuận hợp tác với nhiều đối tác nước ngoài: Mỹ, Pháp, Canada, Hà Lan, Thái Lan, Hàn Quốc, Argentina, Singapore, Malaysia…
2. Hoạt động Hội thảo, Dự án, Đề án
         - Tổ chức Hội thảo có yếu tố nước ngoài và tham gia một số Hội thảo quốc tế
         - Xúc tiến triển khai Dự án ODA- Áo;
         - Triển khai xây dựng Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức chính quyền địa phương cho Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào giai đoạn 2014-2020”;
         - Hỗ trợ các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường xây dựng đề án tìm kiếm các nguồn tài trợ nước ngoài.
3. Hoạt động ký kết, hợp tác
         - Đã ký Bản ghi nhớ với các đối tác:
         + Trường Đại học Nhân văn Quốc gia Nga;
        + Viện Nghiên cứu toàn Nga về văn bản học và lưu trữ học (VNIIDAD);
        + Trường Đại học Niagara – Hoa Kỳ;
         + Cục Lưu trữ Quốc gia Cuba;
         + Đại học quốc gia Lào;
        + Cục Lưu trữ Quốc gia Campuchia.
         - Đặt quan hệ hợp tác với các đối tác nước ngoài: Đại học Andrews – Mỹ; Đại học Apollos – Mỹ; Trường Đào tạo nghề Madison – Mỹ…
         - Liên kết đào tạo thạc sỹ “Quản trị nhân lực và Luật trong dịch vụ công” với Trường ĐH Lyon 2 – Cộng hòa Pháp;
         - Trở thành thành viên của Cộng đồng các Trường Đại học khối Pháp ngữ (AUF).

IV. Một số hình ảnh hoạt động của Phòng Hợp tác quốc tế

TS. Trần Anh Tuấn – Thứ trưởng Bộ Nội vụ, PGS.TSTriệu Văn Cường – Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội cùng cán bộ Vụ Hợp tác quốc tế chụp ảnh kỷ niệm với Ngài Thomas Loidl – Đạisứ Cộng Hòa Áo tại Việt Nam trong chuỗi hoạt động xúc tiến Dự án ODA – Áo

Ban Giám hiệu Nhà trường và Phòng Hợp tác quốc tế làmviệc với

Công ty Bitmedia - Áo

Ban Giám hiệu Nhà trường làm việc với lãnh đạo Cục Lưu trữ quốc gia Campuchia

Ban Giám hiệu Nhà trường làm việc với Đoàn Trường ĐH Nhân văn Quốc gia Nga và Viện Nghiên cứu toànNga về văn bản học và lưu trữ học (VNIIDAD) tại trụ sở chính Hà Nội


Ban Giám hiệu Nhà trường làm việc với Đoàn Trường ĐH Nhân văn quốc gia Nga và Viện Nghiên cứu toàn Nga về văn bản học và lưu trữ học (VNIIDAD) tại Cơ sơ Đào tạo Miền Trung

PGS.TS Triệu Văn Cường - Hiệu trưởng Nhà trường ký kết bản nghi nhớ hợp tác với ngài James J. Maher – Chủ tịch Trường Đại học Niagara

TS. Hà Quang Ngọc - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội ký kết bản ghi nhớ hợp tác với Cục Lưu trữ Quốc gia Cu ba


Các tin khác