Công tác sinh viên
13/01/2013 09:39:40 GMT

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN


- Trụ sở chính: Phòng A406, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội

Địa chỉ: 371 đường Nguyễn Hoàng Tôn, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 024 - 3 7536314 máy lẻ 422

Email: ctsv.huha@gmail.com

- Ban quản lý Ký túc xá: Phòng 103C1 - Ký túc xá Trường ĐH Nội vụ Hà Nội

Địa chỉ: Ngõ 2 đường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 024 - 3 8387 725

Email: banquanlyktx1@gmail.com

I. DANH SÁCH VIÊN CHỨC, NHÂN VIÊN PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

STT

Họ và tên

Chức danh

Email

I.

Viên chức làm việc tại trụ sở chính

- Trụ sở chính: Phòng A406, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội

- Địa chỉ: 371 đường Nguyễn Hoàng Tôn, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 024 - 3 7536314 máy lẻ 422

1.

Dương Văn Nam

Trưởng phòng

mr.duongvannam@gmail.com

2.

Đặng Thị Hạnh

Phó trưởng phòng

dangthihanhdhnv1979@gmail.com

3.

Nguyễn Thị Hường

Phó trưởng phòng

tranghuong78@gmail.com

4.

Vi Hoài Anh

Chuyên viên

vihoaianh79@gmail.com

5.

Nguyễn Văn Chiến

Chuyên viên

nguyenvanchienvtlt1@gmail.com

6.

Nguyễn Tiến Chung

Chuyên viên

tienchung230489@gmail.com

II.

Viên chức, nhân viên làm việc tại Ban quản lý Ký túc xá

- Ban quản lý Ký túc xá: Phòng 103C1 - Ký túc xá Trường ĐH Nội vụ Hà Nội
- Địa chỉ: Ngõ 2 đường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: 024 - 3 8387 725

1.

Nguyễn Thị Dự

Chuyên viên


2.

Phạm Thị Thía

Chuyên viên

banquanlyktx1@gmail.com

3.

Lưu Mạnh Hà

Kỹ thuật viên


4.

Nguyễn Ngọc Long

Kỹ thuật viên


5.

Trần Thị Hoài

Nhân viên       

II. Giới thiệu Phòng Công tác sinh viên

Phòng Công tác sinh viên được thành lập theo Quyết định 209/QĐ-ĐHNV ngày 24 tháng 4 năm 2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội với vị trí và chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể sau:

1. Vị trí và chức năng

Phòng Công tác sinh viên là đơn vị chức năng thuộc Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và công tác sinh viên của Trường; tổ chức giám sát, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện công tác sinh viên theo nhiệm vụ được giao.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Công tác chính trị tư tưởng:

1.1. Xây dựng và triển khai thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, phẩm chất đạo đức cho người học, tạo môi trường giáo dục lành mạnh, giúp người học có động cơ học tập, rèn luyện đúng đắn;

1.2. Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - Học sinh, sinh viên” vào đầu khóa, đầu năm và cuối khóa học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

1.3. Phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội sinh viên nhà trường và các đơn vị có liên quan tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao ý thức chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống, rèn luyện đạo đức tác phong, nếp sống văn hoá cho người học, tạo điều kiện để người học tham gia các câu lạc bộ, các sinh hoạt văn hoá, văn nghệ, thể thao và các hoạt động giải trí lành mạnh khác;

1.4. Chủ trì và phối hợp với các đơn vị trong trường giải quyết kịp thời những thắc mắc của người học thông qua đối thoại và các kênh thông tin khác;

1.5. Tổ chức quản lý và thực hiện các hoạt động giáo dục đạo đức, pháp luật, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, kỹ năng mềm nhằm nâng cao đời sống văn hóa tinh thần và thể chất cho người học. Phối hợp với các đơn vị quản lý người học khi được tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao ngoài Trường;

1.6. Theo dõi công tác phát triển Đảng cho người học; tạo điều kiện thuận lợi cho người học tham gia tổ chức Đảng, các đoàn thể trong trường; phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên và các tổ chức chính trị - xã hội khác có liên quan trong các hoạt động phong trào của người học, tạo điều kiện cho người học có môi trường rèn luyện, phấn đấu.

2. Công tác quản lý người học:

2.1. Tổ chức thực hiện quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của Hiệu trưởng về công tác sinh viên; đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc thay đổi các quy định cho phù hợp với thực tiễn của Trường nhằm nâng cao chất lượng của công tác quản lý người học;

2.2. Tiếp nhận và quản lý hồ sơ người học trúng tuyển vào trường; thống kê, báo cáo số liệu, dữ liệu về sinh viên. Thẩm tra, xác minh bằng cấp đầu vào của người học;

2.3. Chủ trì, phối hợp với đơn vị chức năng quản lý người học nước ngoài đang học tập tại Trường; phối hợp với các đơn vị, tổ chức có liên quan để giải quyết chế độ chính sách và các vấn đề có liên quan đến người học nước ngoài;

2.4. Phổ biến quy chế, quy định của Trường đến người học; cấp giấy giới thiệu cho người học và các giấy tờ có liên quan đến người học theo phân cấp quản lý của Hiệu trưởng (trừ các xác nhận về kết quả học tập, Đảng, Đoàn);

2.5. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong và ngoài trường thực hiện, giải quyết các vấn đề liên quan đến việc đảm bảo an ninh chính trị, trật tự và an toàn cho người học;

2.6. Thực hiện các chế độ, chính sách về học bổng, học phí, các chế độ khác đối với người học theo quy định;

2.7. Thực hiện công tác đánh giá điểm rèn luyện cho người học. Phối hợp với đơn vị liên quan thực hiện theo dõi tiến độ học tập của người học và đánh giá trong quá trình đào tạo;

2.8. Chủ trì, phối hợp với Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và chính quyền nơi có người học tạm trú - để thực hiện công tác sinh viên ngoại trú;

2.9. Thường trực hội đồng thi đua, khen thưởng, kỷ luật đối với người học;

2.10. Phối hợp với bộ phận Y tế thực hiện công tác chăm lo sức khỏe và bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể cho người học;

2.11. Phối hợp với các đơn vị trong Trường thực hiện công tác truyền thông tuyển sinh;

2.12. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các hoạt động hỗ trợ người học nhằm đáp ứng yêu cầu học tập, sinh hoạt tại Trường.

2.13. Thường trực Ban liên lạc với cựu sinh viên của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội;

2.14. Chủ trì khảo sát tình hình việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp; tham gia giới thiệu việc làm cho sinh viên của Trường.

3. Công tác quản lý ký túc xá và nhà khách của Trường:

3.1. Xây dựng kế hoạch, tổ chức tiếp nhận, bố trí chỗ ăn ở, sinh hoạt và học tập của người học nội trú trong ký túc xá bảo đảm khoa học, thuận lợi cho công tác quản lý và việc học tập của người học. Thực hiện quản lý người học trong ký túc xá theo quy định của Trường, của Bộ Giáo dục và Đào tạo; phối hợp với Văn phòng tiếp nhận, bố trí chỗ ở cho khách đến làm việc với Trường.

3.2. Phối hợp với địa phương và các đơn vị liên quan trong trường tổ chức quản lý tạm trú, tạm vắng cho người học; tiến hành xử lý hoặc đề nghị cấp trên xử lý các trường hợp vi phạm nội quy, quy chế ký túc xá hoặc vi phạm pháp luật của người học;

3.3. Cung cấp điện, nước; đảm bảo an toàn điện và các điều kiện sinh hoạt, học tập cho người học ở nội trú;

3.4. Quản lý, sử dụng và khai thác có hiệu quả tài sản, cơ sở vật chất của ký túc xá; thực hiện nhiệm vụ sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng cơ sở vật chất trong khu ký túc xá theo phân cấp của Hiệu trưởng;

3.5. Phối hợp với tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí lành mạnh cho người học;

3.6. Phối hợp với công an địa phương và các đơn vị phòng chống tội phạm để thực hiện các biện pháp bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn trong khu nội trú, bảo vệ tài sản và tính mạng của người học; phối hợp triển khai công tác vệ sinh phòng dịch cho người học tại ký túc xá;

3.7. Xây dựng, trình Hiệu trưởng ban hành quy định khu ký túc xá, quy chế sinh viên nội trú; tuyên truyền, vận động và hướng dẫn người học chấp hành nội quy ký túc xá, quy chế công tác sinh viên nội trú và thực hiện giữ vệ sinh chung tại ký túc xá;

4. Thừa lệnh Hiệu trưởng ký các văn bản, giấy tờ có liên quan theo phân công của Hiệu trưởng.

5. Quản lý và tổ chức đánh giá viên chức, người lao động thuộc Phòng. Tham gia đánh giá công chức, viên chức quản lý, viên chức và người lao động trong Trường theo quy định.

6. Quản lý và sử dụng tài sản, thiết bị, cơ sở vật chất được giao theo quy định của Trường và của pháp luật.

7. Xây dựng dự toán tài chính thực hiện nhiệm vụ hoạt động hằng năm theo kế hoạch của đơn vị và các hoạt động đơn vị được giao chủ trì thực hiện.

8. Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê định kỳ và theo yêu cầu của Hiệu trưởng về hoạt động của Phòng.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

3. Cơ cấu tổ chức và chế độ làm việc

1. Cơ cấu tổ chức

a) Trưởng phòng và các Phó Trưởng phòng.

b) Các Tổ, Bộ phận chuyên môn theo quy định.

2. Chế độ làm việc

2.1. Trưởng phòng

a) Trưởng phòng có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Phòng được quy định tại Điều 2 của Quy định này và chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý, điều hành các hoạt động của Phòng trước Hiệu trưởng và trước pháp luật về việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được giao của Phòng.

b) Căn cứ vào các quy định của pháp luật và tình hình thực tế phát triển của Phòng, Trưởng phòng đề xuất Hiệu trưởng quyết định thành lập, tổ chức lại hoặc giải thể các tổ, bộ phận thuộc Phòng.

c) Khi vắng mặt và nếu thấy cần thiết, Trưởng phòng ủy quyền bằng văn bản cho một Phó Trưởng phòng điều hành công tác, giải quyết công việc của Phòng.

2.2. Phó Trưởng phòng

a) Phó Trưởng phòng giúp Trưởng phòng thực hiện nhiệm vụ do Trưởng phòng phân công; chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được phân công.

b) Khi được Trưởng phòng ủy quyền bằng văn bản để điều hành công tác, giải quyết công việc của Trưởng phòng trong thời gian Trưởng phòng vắng mặt, Phó Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, trước Hiệu trưởng và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ trong thời gian được ủy quyền; không được ủy quyền lại cho người khác những nội dung được Trưởng phòng ủy quyền.

2.3. Viên chức và người lao động

Viên chức và người lao động thuộc Phòng thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn do Trưởng phòng phân công và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được giao.

2.4. Tổ trưởng, Trưởng bộ phận thuộc Phòng

Tổ trưởng, Trưởng bộ phận thuộc Phòng chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của tổ, bộ phận.

2.5. Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, viên chức và người lao động thuộc Phòng thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật hiện hành, Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường.Các tin khác