Tổ chức và Xây dựng chính quyền
07/03/2013 11:42:10 GMT

1. Giới thiệu về Khoa

2. Giới thiệu ngành đào tạo


KHOA TỔ CHỨC VÀ XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN

-Trụ sở làm việc của Khoa: Phòng B302 , Trường Đại học Nội vụ Hà Nội – số 36 đường Xuân La – phường Xuân La – quận Tây Hồ - Hà Nội

-Điện thoại: 024.37532864/Ext 124

-Email: khoatcxdcq@gmail.com

I. Cơ cấu tổ chức và nhân sự khoa Tổ chức và Xây dựng chính quyền

1. Lãnh đạo Khoa

- Q. Trưởng khoa: PGS.TS. Nguyễn Tất Đạt

2. Danh sách cán bộ, viên chức của Khoa

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

GHI CHÚ

1

Nguyễn Tất Đạt

PGS.TS

Q. Trưởng khoa

2

Đỗ Ngọc Ninh

PGS.TS


3

Nguyễn Thị Ngọc Hoa

PGS.TS


4

Vũ Thị Kim Xuyến

TS.GVCC


5

Trần Thị Thúy Ngọc

TS


6

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

TS


7

Nguyễn Thế Công

Ths


8

Phan Thị Hải Hà

Ths


II. Giới thiệu Khoa Tổ chức và xây dựng chính quyền

Khoa Tổ chức và xây dựng chính quyền được thành lập theo Quyết định 939/QĐ-ĐHNV ngày 12 tháng 8 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn sau:

1. Vị trí và chức năng

Khoa Tổ chức và Xây dựng chính quyền là đơn vị chuyên môn thuộc Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, có chức năng tổ chức thực hiện hoạt động giáo dục, đào tạo trình độ đại học, sau đại học; tổ chức hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ gắn với chuyên môn của Khoa; thực hiện hoạt động hợp tác quốc tế; khoa học và công nghệ phù hợp với mục tiêu, phương hướng phát triển của Trường.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Tổ chức các hoạt động đào tạo:

1.1. Phối hợp với đơn vị liên quan trong việc mở ngành, chuyên ngành đào tạo đại học và sau đại học phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được Hiệu trưởng giao;

1.2. Tham gia tổ chức tuyển sinh, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và đánh giá kết quả đào tạo gắn với chức năng nhiệm vụ của Khoa và theo nhu cầu xã hội;

1.3. Chủ trì tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch đào tạo được phê duyệt;

1.4. Phát triển chương trình đào tạo; tham gia xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo với hình thức và phương pháp đào tạo hợp lý.

2. Tham gia với đơn vị chức năng tự đánh giá chất lượng giáo dục và đào tạo theo quy định.

3. Biên soạn ngân hàng câu hỏi, đề thi; chấm thi kết thúc học phần; quản lý và chuyển giao bảng điểm kiểm tra bộ phận của người học đến các đơn vị liên quan theo quy định.

4. Thực hiện qui trình cấp chứng chỉ học phần, chứng chỉ cho các khóa đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Khoa.

5. Chủ trì hoặc phối hợp với đơn vị chức năng tổ chức biên soạn, thẩm định giáo trình, sách và tài liệu phục vụ công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu gắn với chức năng, nhiệm vụ của Khoa.

6. Quản lý viên chức và tham gia xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên thuộc Khoa; chủ động đề xuất điều chỉnh, thay đổi cơ cấu nhân sự trong trường hợp không đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm của Khoa.

7. Phối hợp với đơn vị chức năng trong việc quản lý người học thuộc Khoa.

8. Tổ chức các hoạt động khoa học và công nghệ của viên chức, người lao động và người học; phối hợp xây dựng và thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học và công nghệ của Nhà trường đối với ngành, lĩnh vực thuộc chuyên môn của Khoa.

9. Chủ trì hoặc tham gia cung ứng dịch vụ công phục vụ ngành Nội vụ, nền công vụ và xã hội phù hợp với ngành đào tạo thuộc Khoa và theo phân công Hiệu trưởng.

10. Chủ trì hoặc phối hợp với đơn vị chức năng thực hiện hoạt động hợp tác quốc tế theo sự phân cấp của Hiệu trưởng.

11. Huy động, quản lý, sử dụng nguồn lực tài chính để thực hiện các nhiệm vụ được giao.

12. Quản lý và tổ chức đánh giá viên chức, người lao động thuộc Khoa. Tham gia đánh giá công chức, viên chức quản lý, viên chức và người lao động trong Trường theo quy định.
13. Quản lý và sử dụng tài sản, thiết bị, cơ sở vật chất được giao theo quy định của Trường và của pháp luật.
14. Xây dựng dự toán tài chính thực hiện nhiệm vụ hoạt động hằng năm theo kế hoạch của đơn vị và các hoạt động đơn vị được giao chủ trì thực hiện.

15. Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê định kỳ và theo yêu cầu của Hiệu trưởng về hoạt động của Khoa.

16. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

3. Cơ cấu tổ chức và chế độ làm việc

1. Cơ cấu tổ chức

a) Trưởng Khoa và các Phó Trưởng khoa.

b) Hội đồng Khoa.

c) Các Bộ môn thuộc Khoa.

d) Văn phòng Khoa.

2. Chế độ làm việc

2.1. Trưởng khoa

a) Trưởng khoa có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Khoa được quy định tại Điều 2 của Quy định này, chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và trước pháp luật về hoạt động của Khoa.

b) Căn cứ vào các quy định của pháp luật và tình hình thực tế phát triển của Khoa, Trưởng khoa đề xuất Hiệu trưởng quyết định thành lập, tổ chức lại hoặc giải thể các tổ, bộ phận thuộc Khoa.

c) Khi vắng mặt và nếu thấy cần thiết, Trưởng khoa ủy quyền bằng văn bản cho một Phó Trưởng khoa điều hành công tác, giải quyết công việc của Khoa.

2.2. Phó Trưởng khoa

a) Phó Trưởng khoa giúp Trưởng khoa thực hiện nhiệm vụ do Trưởng khoa phân công; chịu trách nhiệm trước Trưởng khoa và trước pháp luật về những lĩnh vực công tác được phân công.

b) Khi được Trưởng khoa ủy quyền bằng văn bản để điều hành công tác, giải quyết công việc của Trưởng khoa trong thời gian Trưởng khoa vắng mặt, Phó Trưởng khoa chịu trách nhiệm trước Trưởng khoa, trước Hiệu trưởng và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ trong thời gian được ủy quyền; không được ủy quyền lại cho người khác những nội dung được Trưởng khoa ủy quyền.

2.3. Trưởng, Phó Trưởng bộ môn thuộc Khoa

Trưởng, Phó Trưởng bộ môn thuộc Khoa chịu trách nhiệm trước Trưởng khoa và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của bộ môn.

2.4. Viên chức và người lao động

Viên chức và người lao động thuộc Khoa thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn do Trưởng khoa phân công và chịu trách nhiệm trước Trưởng khoa, trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được giao.

2.5. Trưởng khoa, Phó Trưởng khoa, viên chức và người lao động thuộc Khoa thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật hiện hành, Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường./.


KHOA TỔ CHỨC VÀ XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NGÀNH XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ CHÍNH QUYỀN NHÀ NƯỚC

(Mã ngành: 7310202)

1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung

Đào tạo người học ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước có phẩm chất chính trị vững vàng; đạo đức tốt, có ý thức phục vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân. Có kiến thức chuyên môn toàn diện về ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước. Có năng lực và kỹ năng thực hành cơ bản, vận dụng sáng tạo kiến thức được học vào thực thi công vụ, thực hiện nhiệm vụ được giao.

1.2. Mục tiêu cụ thể

a. Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước cung cấp cho người học kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước như:

+ Khối kiến thức về công tác xây dựng Đảng: Bao gồm cách thức xây dựng và hoạt động đảng chính trị, công tác tổ chức, kiểm tra giám sát của Đảng, công tác dân vận, công tác văn phòng;

+ Khối kiến thức về lĩnh vực xây dựng chính quyền Nhà nước: Trang bị khoa học về tổ chức nhà nước, các mô hình nhà nước, tổ chức bộ máy nhà nước từ Trung ương đến địa phương về hoạt động công chức, công vụ, công tác bầu cử, quản lý công sở, nhận biết, đánh giá, sử dụng nhân sự, thực thi quyền lực nhà nước.

b. Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước rèn luyện cho người học hệ thống kỹ năng quan trọng, cần thiết để có thể làm việc độc lập, sáng tạo, đạt hiệu quả cao trong công việc, cụ thể như: Kỹ năng nghiên cứu, phân tích, tổng hợp, đánh giá thực trạng công tác xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước; vận dụng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để giải quyết tình huống thực tiễn phát sinh trong các lĩnh vực của vị trí việc làm.

c. Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước hình thành cho người học bản lĩnh chính trị vững vàng, có ý thức tổ chức kỷ luật cao; có tinh thần chủ động và phối hợp trong công việc; có thái độ nghiêm túc, khách quan, có đạo đức nghề nghiệp trong thực hiện công vụ và nhiệm vụ được giao.

2. Chuẩn đầu ra

Người học sau khi tốt nghiệp trình độ đại học ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước phải đạt được các yêu cầu năng lực sau đây:

2.1. Kiến thức

2.1.1. Khối kiến thức giáo dục đại cương

(1) Có kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lênin; về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; có hiểu biết về nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam hành động của Đảng và của cách mạng Việt Nam;

(2) Có kiến thức cơ bản về quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng và an ninh; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; bổ sung kiến thức về phòng thủ dân sự và kỹ năng quân sự; sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an bảo vệ Tổ quốc;

(3) Có kiến thức bổ trợ về công nghệ thông tin, năng lực ngoại ngữ để đáp ứng yêu cầu công việc;

(4) Có kiến thức cơ bản về nhà nước và pháp luật, về môi trường và phát triển bền vững để trang bị kiến thức nền cho hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ.

2.1.2. Khối kiến thức cơ sở ngành

a. Kiến thức theo khối ngành

(5) Có kiến thức về phương pháp nghiên cứu khoa học, logic hình thức, tâm lý học để phục vụ hoạt động lãnh đạo, quản lý;

(6) Có kiến thức về xã hội học và đại cương về văn hóa Việt Nam.

b. Kiến thức theo lĩnh vực

(7) Có những kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, nắm bắt được dư luận xã hội;

(8) Có kiến thức cơ bản về luật hiến pháp, luật lao động để làm cơ sở pháp lý cho hoạt động công vụ;

(9) Có những kiến thức về khoa học tổ chức nhà nước, khoa học quản lý; nguyên lý kinh tế;

(10) Có kiến thức về quản lý hành chính, thủ tục hành chính, điều hành công sở.

c. Kiến thức theo nhóm ngành

(11) Có kiến thức cơ bản về chính trị và chính sách công, kiến thức về giải quyết xung đột và tạo đồng thuận xã hội. . .;

(12) Có kiến thức về quản trị địa phương;

(13) Có kiến thức về nghiệp vụ văn thư, lưu trữ.

2.1.3. Kiến thức ngành

(14) Có kiến thức lý luận và thực tiễn trong phạm vi ngành xây dựng Đảng trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức; nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và các công tác của Đảng; phương thức lãnh đạo của Đảng;

(15) Người học có kiến thức về lý luận và thực tiễn tổ chức xây dựng chính quyền từ Trung ương đến địa phương và tổ chức hoạt động bộ máy nhà nước, kiểm tra giám sát quyền lực nhà nước, xây dựng mô hình nhà nước pháp quyền dân chủ tiến bộ.

2.2. Kỹ năng

(16) Có khả năng nắm bắt, phân tích, đánh giá và chủ động xử lý có hiệu quả các vấn đề thực tiễn trong công tác xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước các cấp;

(17) Có khả năng tham mưu, đề xuất, tư vấn cho cán bộ lãnh đạo, quản lý về tổ chức bộ máy chính quyền, bộ máy Đảng hoạch định chủ trương, chính sách và tổ chức thực hiện có hiệu quả trong thực tiễn;

(18) Có kỹ năng xử lý tình huống trong xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước;

(19) Có khả năng tiếp thu các bài học được tổng kết từ thực tiễn để vận dụng vào công tác xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước trong hoạt động công vụ;

(20) Có khả năng nắm bắt các vấn đề chính trị - xã hội nảy sinh trong thực tiễn và đưa ra các phương hướng, giải pháp để thực hiện;

(21) Có kỹ năng hoàn thành công việc đòi hỏi vận dụng kiến thức lý luận và thực tiễn của ngành được đào tạo trong những bối cảnh khác nhau;

(22) Có kỹ năng nghiên cứu, triển khai thực hiện, áp dụng các chính sách, các mô hình tổ chức vào công tác quản lý và điều hành;

(23) Có kỹ năng tham mưu và tham gia xây dựng kế hoạch công tác Đảng trong các cơ quan Đảng và địa phương;

(24) Có kỹ năng điều hành các hoạt động của cơ quan, tổ chức; kỹ năng lập kế hoạch; kỹ năng ra quyết định…;

(25) Có kỹ năng đánh giá, phát hiện vấn đề tham mưu với các cấp lãnh đạo để giải quyết các tình huống xảy ra trong công tác Đảng, xây dựng Chính quyền Nhà nước;

(26) Có kỹ năng soạn thảo văn bản quản lý nhà nước và văn bản của Đảng, cũng như các kỹ năng lập hồ sơ công việc;

(27) Có kỹ năng ngoại ngữ ở mức có thể hiểu được các ý chính của một báo cáo hay bài phát biểu về các chủ đề quen thuộc trong công việc liên quan đến ngành được đào tạo; có thể sử dụng ngoại ngữ để diễn đạt, xử lý một số tình huống chuyên môn thông thường; có thể viết được báo cáo có nội dung đơn giản, trình bày ý kiến liên quan đến công việc chuyên môn; đạt trình độ bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

(28) Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản được quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin Truyền thông.

2.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm

(29) Có bản lĩnh chính trị vững vàng, yêu nước, trung thành với mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội;

(30) Có năng lực thực thi, dẫn dắt về chuyên môn, nghiệp vụ lĩnh vực xây dựng Đảng, Chính quyền Nhà nước và quản trị địa phương;

(31) Có đạo đức nghề nghiệp, tinh thần trách nhiệm và ý thức phục vụ cộng đồng; có bản lĩnh tự tin, năng lực làm việc độc lập, sáng tạo và hội nhập;

(32) Tích cực tham gia xây dựng, thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có dũng khí đấu tranh chống lại các quan điểm sai lầm, phản động và các tệ nạn xã hội;

(33) Có sáng kiến trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; có khả năng định hướng, thích nghi với các môi trường làm việc khác nhau; có năng lực tự học tập, trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng thực thi công việc và phát triển bản thân.

2.4. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

Người học ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước sau khi tốt nghiệp có đầy đủ phẩm chất, kiến thức, kỹ năng làm việc tại các cơ quan, tổ chức;

Những hoạt động chuyên môn như: Hội thảo khoa học, Tọa đàm khoa học sinh viên luôn được động viên, khuyến khích tham gia

Những ngoại khóa, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của Khoa Tổ chức và Xây dựng chính quyền luôn diễn ra sôi nổi

Khoa Tổ chức và Xây dựng chính quyền thường xuyên tổ chức những chuyến đi thực tế cho sinh viên ngay từ năm thứ nhất tại các cơ quan nhà nước để sinh viên tìm hiểu cơ cấu tổ chức và nghiên cứu hoạt động thực tiễn của các cơ quan đó. (VD: Quận ủy Tây Hồ, Ủy ban nhân dân huyện Đan Phượng. . . )

Những hoạt động văn hóa, văn nghệ và thể thao luôn là thế mạnh của sinh viên Khoa Tổ chức và Xây dựng chính quyền (Vô địch bóng đá nam cấp Trường năm 2019, giải nhì liên hoan văn nghệ toàn Trường 2019, giải ba cầu lông đôi nam nữ cấp Trường 2019,…)


Các tin khác