Quản trị nguồn nhân lực
20/02/2013 09:56:43 GMT

KHOA TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC

-Trụ sở làm việc: Phòng A504, A506, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội –
số 36 đường Xuân La – phường Xuân La – quận Tây Hồ - Hà Nội

-Điện thoại: 043. 7532.864 - máy lẻ 107

-Email: tochucvaquanlynhanluc@gmail.com
I. Cơ cấu tổ chức và nhân sự Khoa Tổ chức và quản lý nhân lực

1. Lãnh đạo Khoa

         - Trưởng khoa:                NGƯT.PGS.TS Trần Đình Thảo

         - Phó trưởng khoa:          TS. Trịnh Việt Tiến

         - Phó trưởng khoa:          TS. Trần Thị Ngân Hà
    

2. Các bộ môn trực thuộc Khoa

         - Bộ môn Khoa học tổ chức và Quản lý

         - Bộ môn Quản trị nhân lực

3. Danh sách cán bộ, viên chức của Khoa

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

I. Lãnh đạo Khoa

1

PGS.TS. Trần Đình Thảo

Trưởng khoa

0904042462

thaotd62@gmail.com

2

TS. Trịnh Việt Tiến

P. trưởng Khoa

0988931136

trinhtienhue@yahoo.com

3

TS. Trần Thị Ngân Hà

P. trưởng khoa

0949278777

tranthinganha@outlook.com

II. Bộ môn Khoa học tổ chức và quản lý

1

Trần Đình Thảo

Trưởng Bộ môn

0904042462

thaotd62@gmail.com

2

TS. Trịnh Việt Tiến

Giảng viên

0988931136

trinhtienhue@yahoo.com

3

CN. Nguyễn Văn Tạo

Giảng viên

0912724798

nguyentaokhql@gmail.com

4

Ths. Đoàn Văn Tình

Giảng viên

0986298139

doantinh.edu@gmail.com

5

CN. Nguyễn Thị Hoa

Giảng viên

0973297572

hoanguyendt.cdnv@gmail.com

6

ThS. Đỗ Thị Hải Hà

Giảng viên

0903448030

kimphu.dhnv@gmail.com

7

ThS. Lê Thị Hiền

Giảng viên

0987735782

Hienlt789@gmail.com

8

Nguyễn Văn Phú

Trợ giảng

0974977436

phuvpnguyen@gmail.com

9

CN. Hoàng Thị Công

Giảng viên

0973033558

htcong208@gmail.com

10

Đỗ Khánh Năm

Giảng viên

0947396412

dokhanhnampgdbt@gmail.com.vn

11

Trương Cộng Hòa

Giảng viên

0913238156

conghoaomt@yahoo.com

12

Trịnh Ngọc Huy

Giảng viên

0936263789

huytn@inrad.vn

13

Nguyễn Thị Tuyết Mai

Giảng viên

0912170234

maihvct@gmail.com

14

Văn Tất Thu

Giảng viên

 

 

15

Nguyễn Văn Thủ

Giảng viên

 

 

III. Bộ môn Quản trị nhân lực

16

Trịnh Việt Tiến

Trưởng Bộ môn

0988931136

trinhtienhue@yahoo.com

17

Nguyễn Văn Tạo

Giảng viên

0912724798

nguyentaokhql@gmail.com

18

Ths. Đoàn Văn Tình

Giảng viên

0986298139

doantinh.edu@gmail.com

19

Nguyễn Thị Hoa

Giảng viên

0973297572

hoanguyendt.cdnv@gmail.com

20

Hoàng Thị Công

Giảng viên

0973033558

htcong208@gmail.com

21

ThS. Phạm Thị Hà

Giảng viên

0984792012

nhuyphamtam@gmail.com

22

ThS. Cồ Huy Lệ

Giảng viên

0988617388

huyle.noivu@gmail.com

23

Nguyễn Văn Phú

Trợ giảng

0974977436

phuvpnguyen@gmail.com

24

Hồ Thị Mộng Tuyền

Giảng viên

0906424608

mongtuyendhnv@gmail.com

25

Vũ Đức Minh

Giảng viên

 

 

26

Nguyễn Văn Thành

Giảng viên

 

 

27

Trần Anh Tuấn

Giảng viên

 

 

28

Nguyễn Thị Ngọc Hiên

Giảng viên

0944778778

ngochien.huha@yahoo.com

29

Nguyễn Thị Hiên

Giảng viên

0904465691

nguyenhientnv@gmail.com

IV. Hành chính – giáo vụ

1

CN. Nguyễn Trần Thái Dương

Trợ giảng

01689930406

Thaidzuongnt114@gmail.com

2

ThS. Nguyễn Văn Phú

Trợ giảng

0974977436

phuvpnguyen@gmail.com

3

CN. Tô Thị Thu Huyền

Giáo vụ

01695292426

thuhuyen.ussh@gmail.com

4

CN. Lê Thị Thanh

Giáo vụ

0986789691

thanhnt@inrad.vn

4.Các học phần Khoa đang giảng dạy

- Kinh tế học vi mô

- Kinh tế học vĩ mô

- Kinh tế môi trường

- Dân số học

- Quản lý nguồn nhân lực xã hội (bậc đại học và cao đẳng)

- Thống kê lao động

- Quản trị nhân lực

- Phân tích công việc

- Hoạch định nhân lực

- Tuyển dụng nhân lực

- Đánh giá thực hiện công việc

- Quản trị nhân lực trong cơ quan hành chính

- Quản trị nhân lực trong đơn vị sự nghiệp

- Quản trị nhân lực trong doanh nghiệp

- Quản trị nhân lực trong công tác văn phòng

- Quản trị nhân lực 1 (bậc cao đẳng)

- Quản trị nhân lực 2 (bậc cao đẳng)

- Quản trị thực hiện công việc (bậc cao đẳng)

- Tổ chức lao động (bậc đại học và cao đẳng)

- An sinh xã hội (bậc đại học và cao đẳng)

- Tổ chức học

- Định mức lao động (bậc đại học và cao đẳng)

- Tiền lương – tiền công (bậc đại học và cao đẳng)

- Mô hình thời gian làm việc linh hoạt (bậc đại học và cao đẳng)

- Tổ chức và khoa học quản lý

- Khoa học quản lý

- Phân tích và thiết kế tổ chức

- Lịch sử các học thuyết quản lý

- Khoa học chính sách

- Hành vi tổ chức

- Kỹ năng lập kế hoạch và ra quyết định quản lý

- Quản lý xã hội

- Quản lý ngân sách

- Quản lý chất lượng

- Quản trị doanh nghiệp

- Quản trị kinh doanh; Quản trị chiến lược

- Kiến tập thực tế (bậc đại học và cao đẳng)

- Thực tập tốt nghiệp (bậc đại học và cao đẳng)

II. Giới thiệu Khoa Tổ chức và quản lý nhân lực

1. Vị trí và chức năng

Khoa Tổ chức và quản lý nhân lực là đơn vị thuộc Trường Đại học Nội vụ Hà Nội có chức năng tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ đại học, sau đại học và thấp hơn trong lĩnh vực tổ chức và quản trị nhân lực và ngành nghề khác có liên quan; hợp tác quốc tế; nghiên cứu khoa học và triển khai tiến bộ khoa học công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

2.1. Xây dựng chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập; bố trí và điều hành tiến trình giảng dạy, học tập cho các lớp thuộc Khoa quản lý. Chủ trì, tổ chức quá trình đào tạo ngành học được giao và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của Trường;

2.2. Đăng ký với Trường nhận nhiệm vụ xây dựng chương trình đào tạo các trình độ, các chuyên ngành đào tạo. Phối hợp với Phòng Quản lý đào tạo xây dựng và bảo vệ chương trình mở ngành học mới;

2.3. Đề xuất thay đổi về cơ cấu tổ chức, nhân sự trong Khoa;

2.4. Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học theo kế hoạch do Hiệu trưởng giao; xây dựng ngân hàng đề thi; tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy - học thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học;

2.5. Chủ trì, tìm kiếm đối tác và xây dựng các chương trình liên kết về đào tạo các bậc, hệ đào tạo;

2.6. Tổ chức tuyển sinh, đào tạo các lớp bồi dưỡng ngắn hạn về chuyên môn nghiệp vụ thuộc Khoa quản lý theo kế hoạch hàng năm được Hiệu trưởng phê duyệt;

2.7. Tổ chức thi, quản lý bài thi và kết quả thi kết thúc học phần cho các lớp.Tổ chức bế giảng và trao bằng tốt nghiệp, cấp bảng điểm toàn khóa cho sinh viên thuộc Khoa quản lý.

2.8. Quản lý và cấp giấy chứng nhận kết quả học tập của sinh viên thuộc khoa. Quản lý và cấp chứng chỉ học phần do Khoa quản lý. Thực hiện việc xét học tiếp đối với sinh viên thuộc Khoa quản lý quy định tại Điều 6 Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 25/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 26/6/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

2.9. Chuyển giao kết quả học tập cho các đơn vị liên quan. Lập bảng điểm toàn khóa chuyển về Phòng Quản lý đào tạo theo quy định của Trường;

2.10. Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên dài hạn và ngắn hạn, phát triển chương trình đào tạo và cơ sở vật chất theo hướng chuẩn hóa, tăng cường điều kiện đảm bảo chất lượng, đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế;

2.11. Quản lý viên chức và người học thuộc Khoa theo sự phân cấp của Hiệu trưởng;

2.12. Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ, chủ động khai thác các dự án hợp tác trong nước và quốc tế; phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội;

2.13. Quản lý nội dung, phương pháp, chất lượng đào tạo; quản lý chất lượng hoạt động khoa học và công nghệ của viên chức và người học thuộc Khoa;

2.14. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho viên chức và người học; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho viên chức thuộc Khoa;

2.15. Tổ chức đánh giá viên chức và người học trong Khoa; tham gia đánh giá cán bộ quản lý cấp trên, cán bộ quản lý ngang cấp theo quy định của Nhà trường;

2.16. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng giao.

3. Ngành đào tạo

- Hiện nay, Khoa Tổ chức và quản lý nhân lực đào tạo 01 chuyên ngành: Quản trị nhân lực.

                           + Ngành Quản trị nhân lực Bậc Đại học

                           + Ngành Quản trị nhân lực Bậc Cao đẳng    

- Bên cạnh đó, Khoa đang được Nhà trường giao nhiệm vụ nghiên cứu để mở ngành Khoa học tổ chức. Đây là một ngành học mới, đáp ứng được yêu cầu của ngành Nội vụ. Sinh viên sẽ có nhiều cơ hội để lựa chọn ngành nghề học tập, phù hợp với nhu cầu xã hội và việc làm sau khi ra trường.


III. Những thành tích nổi bật của Khoa Tổ chức và quản lý nhân lực

Khoa Tổ chức và quản lý nhân lực được thành lập vào ngày 24 tháng 4 năm 2012 theo Quyết định số 210/QĐ-ĐHNV của Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội. Là Khoa có số lượng sinh viên đông nhất Trường, trong quá trình hoạt động, Khoa Tổ chức và quản lý nhân lực đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và tham gia các hoạt động ngoại khóa.

1. Về đội ngũ cán bộ, giảng viên

         - Đội ngũ cán bộ, giảng viên không ngừng được nâng cao về trình độ chuyên môn. Hiện nay, Khoa Tổ chức và quản lý nhân lực có 14 cán bộ, giảng viên, trong đó có:

+01 PGS, 01 tiến sĩ, 01 nghiên cứu sinh

+05 thạc sỹ, 04 học viên cao học

+02 cử nhân

- Ngoài ra, tham gia giảng dạy ở Khoa còn có nhiều giảng viên kiêm nhiệm có kinh nghiệm và trình độ chuyên môn cao thuộc các trường đại học, các cơ quan Bộ, các Viện nghiên cứu. Bởi vậy, chất lượng đào tạo của Khoa luôn được đánh giá tốt, tỷ lệ sinh viên ra trường xin được việc làm luôn chiếm tỷ lệ cao.

2. Hoạt động nghiên cứu khoa học

         - Khoa Tổ chức và quản lý nhân lực tổ chức thành công nhiều Hội thảo khoa học. Đây là một hoạt động thường niên và có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao chất lượng nghiên cứu, giảng dạy của Khoa. Một trong những hội thảo uy tín, có chất lượng được Khoa tổ chức trong những năm vừa qua như:

+ Hội thảo khoa học “Vai trò của công nghệ thông tin trong việc nâng cao chất lượng đào tạo ngành Quản trị nhân lực tại trường Đại học Nội vụ Hà Nội” tổ chức tháng 10/2012

+ Hội thảo chuyên gia “Cơ sở lý luận và thực tiễn mở ngành đào tạo khoa học tổ chức tại trường Đại học Nội vụ Hà Nội đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước” tổ chức tháng 3/2013

+ Hội thảo khoa học cấp Trường: “Xây dựng chuẩn đầu ra cho các bậc học ngành Quản trị nhân lực” tổ chức tháng 3/2013

- Đề tài nghiên cứu khoa học: Khoa hiện có 01 đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên đã được nghiệm thu, và 01 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ đang được triển khai thực hiện

- Tổng số giờ nghiên cứu khoa học của các giảng viên trong Khoa luôn đạt và vượt so với định mức. Năm 2013, tổng số giờ nghiên cứu khoa học của khoa là 3028 giờ, vượt 2528 giờ so với số giờ chuẩn.

3. Các hoạt động khác

- Câu lạc bộ Nhà quản trị nhân lực dưới sự quản lý trực tiếp của Khoa đã và đang hoạt động sôi nổi, tích cực như tổ chức các hoạt động ngoại khóa, chào đón tân sinh viên, các hoạt động thể thao, hiến máu nhân đạo… Câu lạc bộ đã hỗ trợ tích cực Nhà trường trong các kỳ thi tuyển sinh đại học, liên hệ với các tổ chức từ thiện và cung cấp cho các thi sinh bữa ăn trưa đầy ý nghĩa.

- Khoa Tổ chức và quản lý nhân lực là một liên chi đoàn mạnh trong các phòng trào đoàn thể và luôn đạt được thành tích cao tại nhiều phong trào do Trường tổ chức, như:

+ Giải đặc biệt trong cuộc thi Sinh viên Nội Vụ tài năng và tri thức 2014;

+ Giải nhất, nhì, ba trong cuộc thi cắm hoa theo chủ đề nhân ngày 8/3;

+ Giải nhì trong Hội thi tuyên truyền giới thiệu sách cấp trường lần thứ 3 năm 2014

- Về hoạt động an ninh quốc phòng: hàng năm các cán bộ tham gia và thực hiện nghiêm túc các khóa huấn luyện, tập huấn về dân quân tự vệ, phòng cháy chữa cháy đảm bảo về số lượng và tiêu chuẩn theo yêu cầu.

Một số hình ảnh hoạt động của Khoa Tổ chức và quản lý nhân lực:


Sinh viên Khoa Tổ chức và quản lý nhân lực tham gia Hội thi tuyên truyền, giới thiệu sách cấp Trường năm 2104

Chương trình văn nghệ chào đón tân sinh viên năm 2013 của Khoa


Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp

cử nhân cao đẳng năm 2014 Khoa Tổ chức và quản lý nhân lực.


Các tin khác