Hành chính học
13/01/2013 10:05:24 GMT

KHOA HÀNH CHÍNH HỌC

- Trụ sở làm việc: Phòng 301 tầng 3 nhà C, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội,

số 36 đường Xuân La, phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội.

- Điện thoại: (024)3. 7532.864 - máy lẻ 218.

- Email: khoahanhchinhhocdhnv@gmail.com


 

 I. Cơ cấu tổ chức và nhân sự Khoa Hành chính học

1. Lãnh đạo Khoa

- Trưởng khoa:                     TS. Đỗ Thị Thanh Nga

- Phó Trưởng khoa:             TS. Bùi Thị Ngọc Hiền

- Phó Trưởng khoa:                  ThS. Trương Quốc Việt

2. Các bộ môn trực thuộc Khoa

- Tổ bộ môn: Lý luận và Nghiệp vụ Hành chính.

- Tổ bộ môn: Quản lý Nhà nước về ngành, lĩnh vực.

3. Các học phần Khoa đang giảng dạy

3.1. Các học phần thuộc Tổ bộ môn Lý luận và nghiệp vụ hành chính

STT

Tên Tiếng Việt

Tên Tiếng Anh

1

Lý luận hành chính nhà nước

Theory of State Administration

2

Hành chính học đại cương

General Theory of Administration

3

Hành chính công

Public Administration

4

Lịch sử hành chính nhà nước Việt Nam

The Vietnamese Administration’s History

5

Hoạch định chính sách

Policy Formulation

6

Quản lý công

Public Management

7

Phân tích chính sách

Policy Analysis

8

Lịch sử và tổ chức các cơ quan nhà nước

History and Organization of State Agency

9

Quản lý học đại cương

General Theory of Management

10

Thủ tục hành chính

Administrative Procedure

11

Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

Organization of the State’s Administrative Agencies

12

Tiếng Việt thực hành

Vietnamese Application

13

Nhân sự hành chính nhà nước

State Human Resource Administration

14

Kỹ thuật điều hành công sở

Executive State's Agency Skills

15

Công tác bầu cử

Election Activity

16

Dịch vụ hành chính công

Public Administration Service

17

Kiến tập ngành nghề

Occupational Observation

18

Thực tập tốt nghiệp

Internship for Graduation

19

Hành chính văn phòng trong Cơ quan nhà nước

Office Administration in the State Agencies

20

Hoạch định và phân tích chính sách

Policy Analysis and Planning

 

3.2. Các học phần thuộc Tổ bộ môn Quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực:

TT

Tên Tiếng Việt

Tên Tiếng Anh

Ghi chú

1

QLNN về xã hội

State Management of Society

Hệ Trung cấp

2

QLNN về hành chính - tư pháp

 

State Management of Judicial Administration

Hệ Trung cấp

3

QLNN về kinh tế

State Management of Economy

Hệ Trung cấp

4

QLNN về tài chính công

 

State Management of Public Finance

Hệ Cao đẳng

5

QLNN về tài nguyên - môi trường

State Management of Natural Resources – Environment

Hệ Cao đẳng

6

QLNN về an ninh - quốc phòng

State Management of Security – Defense

Hệ Cao đẳng

7

QLNN về xã hội 1

State Management of Society 1

Hệ Cao đẳng

8

QLNN về xã hội 2

State Management of Society 2

Hệ Cao đẳng

9

QLNN về văn hóa - giáo dục - y tế

State Management of Culture - Education – Healthcare

Hệ Đại học

10

QLNN về tôn giáo và dân tộc

 

State Management of Religion and Ethnicity

Hệ Đại học

11

QLNN về an ninh - quốc phòng

State Management of Security – Defense

Hệ Đại học

12

QLNN về tài nguyên và môi trường

State Management of Natural Resources – Environment

Hệ Đại học

13

QLNN về đô thị

 

State Management of the Municipality

Hệ Đại học

14

QLNN về nông nghiệp và nông thôn

State Management of Agriculture and Rural Area

Hệ Đại học

15

QLNN về hành chính tư pháp

State Management of Judicial Administration

Hệ Đại học

16

Quản lý địa giới hành chính

 

Management of the Administrative Boundary

Hệ Đại học

17

QLNN về kinh tế

State Management of Economy

Hệ Đại học

18

QLNN về tài chính công

State Management of Public Finance

Hệ Đại học

19

Quản lý tài chính công

Public Finance Management

Hệ Đại học

20

Quản lý nhà nước

State Management

Hệ Đại học

 

II.Danh sách cán bộ, viên chức Khoa Hành chính học

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

TS. Đỗ Thị Thanh Nga

Trưởng khoa/ Giảng viên chính

2

TS. Bùi Thị Ngọc Hiền

Phó Trưởng khoa

3

Ths. Trương Quốc Việt

Phó Trưởng khoa

4

ThS. Lê Thị Lý

Phó Tổ trưởng Bộ môn Quản lý Nhà nước về ngành,lĩnh vực

5

TS. Hà Văn Hòa

Phó Tổ trưởng Bộ môn Lý luận và Nghiệp vụ Hành chính

6

ThS. Nguyễn Văn Phong

Giảng viên

7

ThS. Trần Thu Trang

Giảng viên

8

ThS. Hoàng Thị Thúy Vân

Giảng viên

9

ThS. Giang Thị Ngọc

Giảng viên

10

ThS.Phùng Thị Thanh Loan

Giảng viên

11

ThS. Tô Trọng Mạnh

Giảng viên

12

ThS. Trần Kim Anh

Giảng viên

13

ThS. Trịnh Thị Thùy Anh

Giảng viên

14

ThS. Phạm Thị Tuyết Mai

Giảng viên

15

ThS. Trần Thị Hoàng Anh

Giảng viên

16

ThS. Lê Sơn Tùng

Giảng viên

17

ThS. Nguyễn Thị Hải Hà

Giáo vụ

18

CN. Nguyễn Đức Dũng

Giáo vụ

19

ThS Nguyễn Thùy Duyên

Giáo vụ


III. Giới thiệu Khoa Hành chính học

          Khoa Hành chính học được thành lập theo Quyết định số212/QĐ-ĐHNV ngày 24/4/2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội. Khoa có vị trí và chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn sau:

1.Vị trí và chức năng

Khoa Hành chính học là đơn vị chuyên môn thuộc Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, có chức năng tổ chức thực hiện hoạt động giáo dục, đào tạo trình độ đại học, sau đại học; tổ chức hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ gắn với chuyên môn của Khoa; thực hiện hoạt động hợp tác quốc tế; khoa học và công nghệ phù hợp với mục tiêu, phương hướng phát triển của Trường.  

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

      1.Tổ chức các hoạt động đào tạo:

     1.1. Phối hợp với đơn vị liên quan trong việc mở ngành, chuyên ngành đào tạo đại học và sau đại học phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được Hiệu trưởng giao;

     1.2. Tham gia tổ chức tuyển sinh, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và đánh giá kết quả đào tạo gắn với chức năng nhiệm vụ của Khoa và theo nhu cầu xã hội;

      1.3. Chủ trì tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch đào tạo được phê duyệt;

     1.4. Phát triển chương trình đào tạo; tham gia xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo với hình thức và phương pháp đào tạo hợp lý.

      2. Tham gia với đơn vị chức năng tự đánh giá chất lượng giáo dục và đào tạo theo quy định.

      3. Biên soạn ngân hàng câu hỏi, đề thi; chấm thi kết thúc học phần; quản lý và chuyển giao bảng điểm kiểm tra bộ phận của người học đến các đơn vị liên quan theo quy định.

      4. Thực hiện qui trình cấp chứng chỉ học phần, chứng chỉ cho các khóa đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Khoa.

      5. Chủ trì hoặc phối hợp với đơn vị chức năng tổ chức biên soạn, thẩm định giáo trình, sách và tài liệu phục vụ công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu gắn với chức năng, nhiệm vụ của Khoa.

      6. Quản lý viên chức và tham gia xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên thuộc Khoa; chủ động đề xuất điều chỉnh, thay đổi cơ cấu nhân sự trong trường hợp không đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm của Khoa.

       7. Phối hợp với đơn vị chức năng trong việc quản lý người học thuộc Khoa.

      8. Tổ chức các hoạt động khoa học và công nghệ của viên chức, người lao động và người học; phối hợp xây dựng và thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học và công nghệ của Nhà trường đối với ngành, lĩnh vực thuộc chuyên môn của Khoa.

       9. Chủ trì hoặc tham gia cung ứng dịch vụ công phục vụ ngành Nội vụ, nền công vụ và xã hội phù hợp với ngành đào tạo thuộc Khoa và theo phân công Hiệu trưởng.

      10. Chủ trì hoặc phối hợp với đơn vị chức năng thực hiện hoạt động hợp tác quốc tế theo sự phân cấp của Hiệu trưởng.

       11. Huy động, quản lý, sử dụng nguồn lực tài chính để thực hiện các nhiệm vụ được giao.

      12. Quản lý và tổ chức đánh giá viên chức, người lao động thuộc Khoa. Tham gia đánh giá công chức, viên chức quản lý, viên chức và người lao động trong Trường theo quy định.

      13. Quản lý và sử dụng tài sản, thiết bị, cơ sở vật chất được giao theo quy định của Trường và của pháp luật.

      14. Xây dựng dự toán tài chính thực hiện nhiệm vụ hoạt động hằng năm theo kế hoạch của đơn vị và các hoạt động đơn vị được giao chủ trì thực hiện.

      15. Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê định kỳ và theo yêu cầu của Hiệu trưởng về hoạt động của Khoa.

      16. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.


3. Cơ cấu tổ chức và chế độ làm việc

          1. Cơ cấu tổ chức

a) Trưởng Khoa và các Phó Trưởng khoa.

          b) Hội đồng Khoa.

          c) Các Bộ môn thuộc Khoa.

          d) Văn phòng Khoa.

2. Chế độ làm việc

2.1. Trưởng khoa

a) Trưởng khoa có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Khoa được quy định tại Điều 2 của Quy định này, chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và trước pháp luật về hoạt động của Khoa.

b) Căn cứ vào các quy định của pháp luật và tình hình thực tế phát triển của Khoa, Trưởng khoa đề xuất Hiệu trưởng quyết định thành lập, tổ chức lại hoặc giải thể các tổ, bộ phận thuộc Khoa.

c) Khi vắng mặt và nếu thấy cần thiết, Trưởng khoa ủy quyền bằng văn bản cho một Phó Trưởng khoa điều hành công tác, giải quyết công việc của Khoa.

2.2. Phó Trưởng khoa

a) Phó Trưởng khoa giúp Trưởng khoa thực hiện nhiệm vụ do Trưởng khoa phân công; chịu trách nhiệm trước Trưởng khoa và trước pháp luật về những lĩnh vực công tác được phân công.

b) Khi được Trưởng khoa ủy quyền bằng văn bản để điều hành công tác, giải quyết công việc của Trưởng khoa trong thời gian Trưởng khoa vắng mặt, Phó Trưởng khoa chịu trách nhiệm trước Trưởng khoa, trước Hiệu trưởng và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ trong thời gian được ủy quyền; không được ủy quyền lại cho người khác những nội dung được Trưởng khoa ủy quyền.

2.3. Trưởng, Phó Trưởng bộ môn thuộc Khoa

Trưởng, Phó Trưởng bộ môn thuộc Khoa chịu trách nhiệm trước Trưởng khoa và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của bộ môn.

2.4. Viên chức và người lao động

Viên chức và người lao động thuộc Khoa thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn do Trưởng khoa phân công và chịu trách nhiệm trước Trưởng khoa, trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được giao.

2.5. Trưởng khoa, Phó Trưởng khoa, viên chức và người lao động thuộc Khoa thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật hiện hành, Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường.

4. Ngành đào tạo

           - Ngành Quản lý nhà nước (Bậc Đại học/ Đại học liên thông)

 - Ngành Hành chính học (Bậc Cao đẳng/ Cao đẳng liên thông)

IV. Những thành tích nổi bật của Khoa Hành chính học

1. Về giảng dạy và nghiên cứu khoa học:

- Nghiên cứu khoa học của giảng viên:

Các giảng viên tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, tham gia đề tài nghiên cứu khoa học các cấp và viết bài cho các tạp chí khoa học chuyên ngành, hội thảo chuyên môn. Các giảng viên trong khoa đã bảo vệ thành công 03 đề tài khoa học cấp Trường. Hàng năm có 4- 6 bài báo khoa học đăng trên các tạp chí chuyên ngành: Tổ chức nhà nước, Quản lý nhà nước, Khoa học xã hội, và nhiều bài đăng trong kỷ yếu khoa học.

- Nghiên cứu khoa học của sinh viên:

Hàng năm, sinh viên tích cực nghiên cứu khoa học dưới sự định hướng của giảng viên trong Khoa. Sinh viên trong khoa đã bảo vệ thành công 03 đề tài khoa học loại tốt.

2. Tham gia các hoạt động đoàn thể:

Sinh viên Khoa Hành chính học tích cực tham gia các hoạt động Đoàn, Hội do Đoàn trường và Nhà trường tổ chức. Liên chi Đoàn Khoa đạt 02 giải nhì Hội thi tuyên chuyền sách năm 2014, 2013; tham gia và đạt giải nhì cuộc thi “Sinh viên Nội vụ tài năng và tri thức”năm 2014; giải ba Nữ sinh thanh lịch năm 2011, Giải ba bóng đá, bóng chuyền;….

Một số hình ảnh hoạt động của Khoa Hành chính học:




(Chương trình Chào Tân sinh viên của Khoa Hành chính học năm 2014)



(Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cử nhân cao đẳng năm 2014 -

Khoa Hành chính học)



(Sinh viên Khoa Hành chính học tham gia và giành giải nhì tại “Hội thi tuyên truyền giới thiệu sách” cấp trường năm 2014)



(Sinh viên Khoa Hành chính học tham gia và đạt giải nhì cuộc thi “Sinh viên Nội vụ tài năng và tri thức”năm 2014)

(Giảng viên và sinh viên Khoa Hành chính học khóa 2012-2014)


Các tin khác