Hành chính học
13/01/2013 10:05:24 GMT

KHOA HÀNH CHÍNH HỌC

- Trụ sở làm việc: Phòng 301 tầng 3 nhà C, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội,

số 36 đường Xuân La, phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội.

- Điện thoại: 043. 7532.864 - máy lẻ 218.

- Email: khoahanhchinhhocdhnv@gmail.com


 

 I. Cơ cấu tổ chức và nhân sự Khoa Hành chính học

1. Lãnh đạo Khoa

- Trưởng khoa:                     TS. Đỗ Thị Thanh Nga

- Phó Trưởng khoa:             TS. Bùi Thị Ngọc Hiền

- Phó Trưởng khoa:                  ThS. Trương Quốc Việt

2. Các bộ môn trực thuộc Khoa

- Tổ bộ môn: Lý luận và Nghiệp vụ Hành chính.

- Tổ bộ môn: Quản lý Nhà nước về ngành, lĩnh vực.

3. Các học phần Khoa đang giảng dạy

3.1. Các học phần thuộc Tổ bộ môn Lý luận và nghiệp vụ hành chính

STT

Tên Tiếng Việt

Tên Tiếng Anh

1

Lý luận hành chính nhà nước

Theory of State Administration

2

Hành chính học đại cương

General Theory of Administration

3

Hành chính công

Public Administration

4

Lịch sử hành chính nhà nước Việt Nam

The Vietnamese Administration’s History

5

Hoạch định chính sách

Policy Formulation

6

Quản lý công

Public Management

7

Phân tích chính sách

Policy Analysis

8

Lịch sử và tổ chức các cơ quan nhà nước

History and Organization of State Agency

9

Quản lý học đại cương

General Theory of Management

10

Thủ tục hành chính

Administrative Procedure

11

Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

Organization of the State’s Administrative Agencies

12

Tiếng Việt thực hành

Vietnamese Application

13

Nhân sự hành chính nhà nước

State Human Resource Administration

14

Kỹ thuật điều hành công sở

Executive State's Agency Skills

15

Công tác bầu cử

Election Activity

16

Dịch vụ hành chính công

Public Administration Service

17

Kiến tập ngành nghề

Occupational Observation

18

Thực tập tốt nghiệp

Internship for Graduation

19

Hành chính văn phòng trong Cơ quan nhà nước

Office Administration in the State Agencies

20

Hoạch định và phân tích chính sách

Policy Analysis and Planning

 

3.2. Các học phần thuộc Tổ bộ môn Quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực:

TT

Tên Tiếng Việt

Tên Tiếng Anh

Ghi chú

1

QLNN về xã hội

State Management of Society

Hệ Trung cấp

2

QLNN về hành chính - tư pháp

 

State Management of Judicial Administration

Hệ Trung cấp

3

QLNN về kinh tế

State Management of Economy

Hệ Trung cấp

4

QLNN về tài chính công

 

State Management of Public Finance

Hệ Cao đẳng

5

QLNN về tài nguyên - môi trường

State Management of Natural Resources – Environment

Hệ Cao đẳng

6

QLNN về an ninh - quốc phòng

State Management of Security – Defense

Hệ Cao đẳng

7

QLNN về xã hội 1

State Management of Society 1

Hệ Cao đẳng

8

QLNN về xã hội 2

State Management of Society 2

Hệ Cao đẳng

9

QLNN về văn hóa - giáo dục - y tế

State Management of Culture - Education – Healthcare

Hệ Đại học

10

QLNN về tôn giáo và dân tộc

 

State Management of Religion and Ethnicity

Hệ Đại học

11

QLNN về an ninh - quốc phòng

State Management of Security – Defense

Hệ Đại học

12

QLNN về tài nguyên và môi trường

State Management of Natural Resources – Environment

Hệ Đại học

13

QLNN về đô thị

 

State Management of the Municipality

Hệ Đại học

14

QLNN về nông nghiệp và nông thôn

State Management of Agriculture and Rural Area

Hệ Đại học

15

QLNN về hành chính tư pháp

State Management of Judicial Administration

Hệ Đại học

16

Quản lý địa giới hành chính

 

Management of the Administrative Boundary

Hệ Đại học

17

QLNN về kinh tế

State Management of Economy

Hệ Đại học

18

QLNN về tài chính công

State Management of Public Finance

Hệ Đại học

19

Quản lý tài chính công

Public Finance Management

Hệ Đại học

20

Quản lý nhà nước

State Management

Hệ Đại học

 

II.Danh sách cán bộ, viên chức Khoa Hành chính học

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

I. Lãnh đạo Khoa

1

TS. Đỗ Thị Thanh Nga

Trưởng khoa/Giảng viên chính

0985.262.697

thanhngacdnv@gmail.com

2

TS. Bùi Thị Ngọc Hiền

Phó Trưởng khoa

0904.240.927

buithingochien@gmail.com

3

Ths. Trương Quốc Việt

Phó Trưởng khoa

II. Bộ môn Lý luận và Nghiệp vụ Hành chính

1

TS. Bùi Thị Ngọc Hiền

Phó Trưởng bộ môn

0904.240.927

buithingochien@gmail.com

2

TS. Đỗ Thị Thanh Nga

Trưởng khoa/

Giảng viên chính

0985.262.697

thanhngacdnv@gmail.com

3

Ths. Lê Thị Lý

Giảng viên

0913.594.419

lethilycdnv@gmail.com

4

Ths. Trương Quốc Việt

Giảng viên

0984.568.975

vietnapa@yahoo.com

5

Ths. Nguyễn Văn Phong

Giảng viên

0989.898.193

phong.noivuhanoi@gmail.com

6

Ths. Trần Thu Trang

Giảng viên

0989.956.654

trangcrab@gmail.com

7

Ths. Tô Trọng Mạnh

Giảng viên

0984.467.726

trongmanhto@gmail.com

8

Ths. Phùng Thị Thanh Loan

Giảng viên

0979.953.009

Thanhloan_napa@yahoo.com

9

Ths. Giang Thị Ngọc

Giảng viên

tập sự

0985.129.132

giangngoc15a@gmail.com

10

CN. Hoàng Thị Thúy Vân

Giảng viên

0942.459.955

hoangthuyvannb89@gmail.com

11

TS. Vũ Ngọc Hoa

Giảng viên chính, Phó Trưởng phòng Quản lý Khoa học và sau đại học

12

Ths. Trần Thị Hạnh

Giảng viên kiêm giảng

13

Ths. Trịnh Thị Kim Oanh

Giảng viên, Khoa Văn thư - Lưu trữ

14

Ths. Vi Thị Thanh Hương

Giảng viên kiêm giảng, Phòng Quản lý đào tạo

15

CN. Trần Thị Ngọc Ny

Giáo viên cơ sở Miền Trung

16

Ths. Trương Thị Thủy

Giáo viên cơ sở Miền Trung

17

GS.TSKH. Nguyễn Văn Thâm

Giảng viên thỉnh giảng

18

PGS.TS. Đào Thị Ái Thi

Giảng viên thỉnh giảng

19

PGS.TS. Nguyễn Minh Mẫn

Giảng viên thỉnh giảng

20

PGS.TS. Văn Tất Thu

Giảng viên thỉnh giảng

21

PGS.TS. Đặng Khắc Ánh

Giảng viên thỉnh giảng

22

TS. Nguyễn Tiến Dĩnh

Giảng viên thỉnh giảng

23

TS. Trần Quốc Hải

Giảng viên thỉnh giảng

24

Ths. Vũ Xuân Khoan

Giảng viên Văn phòng đại diện TP Hồ Chí Minh

III. Bộ môn Quản lý Nhà nước về ngành, lĩnh vực

1

TS. Đỗ Thị Thanh Nga

Trưởng khoa/

Giảng viên chính

0985.262.697

thanhngacdnv@gmail.com

2

Ths. Lê Thị Lý

Giảng viên

0913.594.419

lethilycdnv@gmail.com

3

Ths. Trịnh Thị Thùy Anh

Giảng viên

0966.737.807

trinhthuyanh1983@gmail.com

4

Ths. Trần Thị Hoàng Anh

Giảng viên

0983.297.172

hoanganh.dhnv@gmail.com

5

TS. Lưu Anh Đức

Giảng viên

01248.013.579

luuanhduc@gmail.com

6

TS. Trần Thị Ngân Hà

Giảng viên

0949.278.777

tranthinganha@outlook.com

7

TS. Trịnh Ngọc Huy

Giảng viên kiêm giảng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển

8

Ths. Lê Thị Vân Anh

Giảng viên, Q.Trưởng khoa Khoa Khoa học Chính trị

9

TS. Nguyễn Nghị Thanh

Giảng viên, Phó Trưởng khoa Khoa Khoa học Chính trị

10

TS. Nguyễn Tiến Dĩnh

Giảng viên thỉnh giảng

11

TS. Đỗ Thị Ngọc Lan

Giảng viên chính, Văn phòng đại diện TP Hồ Chí Minh

12

PGS.TS. Nguyễn Minh Mẫn

Giảng viên thỉnh giảng

IV. Hành chính - Giáo vụ

1.

Phạm T. Tuyết Mai

Giáo vụ

0919.675.355

mai.pham1987@gmail.com

2.

Trần Kim Anh

Giáo vụ

0977.773.910

kimanh2810@gmail.com

3

Lê Sơn Tùng


III. Giới thiệu Khoa Hành chính học

          Khoa Hành chính học được thành lập theo Quyết định số212/QĐ-ĐHNV ngày 24/4/2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội. Khoa có vị trí và chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn sau:

1.Vị trí và chức năng

Khoa Hành chính học là đơn vị thuộc Trường Đại học Nội vụ Hà Nội có chức năng tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ đại học, sau đại học và thấp hơn trong lĩnh vực khoa học hành chính, quản lý nhà nước và các ngành nghề khác có liên quan; hợp tác quốc tế;nghiên cứu khoa học và triển khai áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

2.1. Xây dựng chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập; bố trí và điều hành tiến trình giảng dạy, học tập cho các lớp thuộc Khoa quản lý. Chủ trì, tổ chức quá trình đào tạo ngành học được giao và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của Trường;

2.2. Đăng ký với Trường nhận nhiệm vụ xây dựng chương trình đào tạo các trình độ, các chuyên ngành đào tạo. Phối hợp với Phòng Quản lý đào tạo xây dựng và bảo vệ chương trình mở ngành học mới;

2.3. Quản lý nội dung, phương pháp, chất lượng đào tạo;quản lý chất lượng hoạt động khoa học và công nghệ của viên chức và người học thuộc Khoa;

2.4. Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học theo kế hoạch do Hiệu trưởng giao; xây dựng ngân hàng đề thi; tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy - học thực hành,thực tập và thực nghiệm khoa học;

2.5. Chủ trì,tìm kiếm đối tác và xây dựng các chương trình liên kết về đào tạo các bậc, hệ đào tạo;

2.6. Tổ chức tuyển sinh, đào tạo các lớp bồi dưỡng ngắn hạn về chuyên môn nghiệp vụ thuộc Khoa quản lý theo kế hoạch hàng năm hoặc khi được Hiệu trưởng phê duyệt; Tự chủ về nguồn thu và sử dụng nguồn thu đúng mục đích phục vụ cho các hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác của Khoa theo quy định của Trường;

2.7. Đối với các khoá học theo học chế niên chế:Tổ chức thi, quản lý bài thi và kết quả thi kết thúc học phần, quản lý và cấp chứng chỉ học phần, tổ chức bế giảng và trao bằng tốt nghiệp, cấp bảng điểm toàn khóa cho sinh viên thuộc Khoa quản lý; Thực hiện việc xét học tiếp đối với sinh viên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

2.8. Đối với các khoá học theo học chế tín chỉ: phối hợp với Phòng Khảo thí và bảo đảm chất lượng tổ chức biên soạn ngân hàng câu hỏi,đề thi, tham gia chấm thi kết thúc học phần theo quy định. Thực hiện việc kiểm tra, đánh giá điểm bộ phận, lập bảng điểm kiểm tra bộ phận của sinh viên (bao gồm điểm chuyên cần và điểm kiểm tra thường xuyên); quản lý và chuyển giao bảng điểm kiểm tra bộ phận của sinh viên đến các đơn vị liên quan theo quy định của Trường;

2.9. Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên dài hạn và ngắn hạn, phát triển chương trình đào tạo và cơ sở vật chất theo hướng chuẩn hóa, nâng cao chất lượng đào tạo,đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế;

2.10. Quản lý viên chức và người học thuộc Khoa theo sự phân cấp của Hiệu trưởng;

2.11. Đề  xuất thay đổi về cơ cấu tổ chức, nhân sự trong Khoa;

2.12. Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ, chủ động khai thác các dự án hợp tác trong nước và quốc tế; phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội;

2.13. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho viên chức và người học; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho viên chức thuộc Khoa;

2.14.Tổ chức đánh giá viên chức và người học trong Khoa; tham gia đánh giá cán bộ quản lý cấp trên, cán bộ quản lý ngang cấp theo quy định của Trường;  

2.15.Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng giao.

3. Ngành đào tạo

           - Ngành Quản lý nhà nước (Bậc Đại học/ Đại học liên thông)

 - Ngành Hành chính học (Bậc Cao đẳng/ Cao đẳng liên thông)

IV. Những thành tích nổi bật của Khoa Hành chính học

1. Về giảng dạy và nghiên cứu khoa học:

- Nghiên cứu khoa học của giảng viên:

Các giảng viên tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, tham gia đề tài nghiên cứu khoa học các cấp và viết bài cho các tạp chí khoa học chuyên ngành, hội thảo chuyên môn. Các giảng viên trong khoa đã bảo vệ thành công 03 đề tài khoa học cấp Trường. Hàng năm có 4- 6 bài báo khoa học đăng trên các tạp chí chuyên ngành: Tổ chức nhà nước, Quản lý nhà nước, Khoa học xã hội, và nhiều bài đăng trong kỷ yếu khoa học.

- Nghiên cứu khoa học của sinh viên:

Hàng năm, sinh viên tích cực nghiên cứu khoa học dưới sự định hướng của giảng viên trong Khoa. Sinh viên trong khoa đã bảo vệ thành công 03 đề tài khoa học loại tốt.

2. Tham gia các hoạt động đoàn thể:

Sinh viên Khoa Hành chính học tích cực tham gia các hoạt động Đoàn, Hội do Đoàn trường và Nhà trường tổ chức. Liên chi Đoàn Khoa đạt 02 giải nhì Hội thi tuyên chuyền sách năm 2014, 2013; tham gia và đạt giải nhì cuộc thi “Sinh viên Nội vụ tài năng và tri thức”năm 2014; giải ba Nữ sinh thanh lịch năm 2011, Giải ba bóng đá, bóng chuyền;….

Một số hình ảnh hoạt động của Khoa Hành chính học:
(Chương trình Chào Tân sinh viên của Khoa Hành chính học năm 2014)(Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cử nhân cao đẳng năm 2014 -

Khoa Hành chính học)(Sinh viên Khoa Hành chính học tham gia và giành giải nhì tại “Hội thi tuyên truyền giới thiệu sách” cấp trường năm 2014)(Sinh viên Khoa Hành chính học tham gia và đạt giải nhì cuộc thi “Sinh viên Nội vụ tài năng và tri thức”năm 2014)

(Giảng viên và sinh viên Khoa Hành chính học khóa 2012-2014)


Các tin khác