Văn thư – Lưu trữ
13/01/2013 10:00:49 GMT
KHOA VĂN THƯ LƯU TRỮ

-Trụ sở làm việc của Khoa: Phòng A420, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội – số 36 đường Xuân La – phường Xuân La– quận Tây Hồ - Hà Nội

-Điệnthoại: 043. 7532.864 - máy lẻ 217

- Email: khoavtlt.cv1@moet.edu.vnI. Cơ cấu tổ chức và nhân sự Khoa Văn thư lưu trữ

1. Lãnh đạo Khoa:

          - Q. Trưởng khoa:           TS. Đoàn Thị Hòa

          - PhóTrưởng khoa:          Ths.NCS Trần Thị Loan

         - Phó Trưởng khoa:          Ths.NCS Trần Việt Hà   

2. Các bộ môn trực thuộc Khoa

- Bộ môn Văn thư

- Bộ môn Lưu trữ

3. Danh sách cán bộ, viên chức của Khoa

STT

Họ và tên

Chức danh

Điện thoại

Email

I. Lãnh đạo Khoa

1.

TS. Đoàn Thị Hòa

Q. Trưởng khoa

0989.735.460

hoadhnv@gmail.com

2.

Ths. Trần Thị Loan

Phó trưởng khoa

0912.305.606

loandhnv@gmail.com

3

Ths. Trần Việt Hà

Phó trưởng khoa

 

viethadhnv@gmail.com

II. Bộ môn Lưu trữ

1.

TS. Đoàn Thị Hòa

Trưởng Bộ môn

0989.735.460

hoadhnv@gmail.com

2.

TS. Chu Thị Hậu

 

0912.524.941

haudhnv@gmail.com

3.

Ths. Trịnh T. Kim Oanh

Phó trưởng bộ môn

0988.903.670

oanhdhnv@gmail.com

4.

Ths. Trần Văn Quang

Giảng viên

0986.922.415

tranquangdhnv@gmail.com

5.

Ths. Phạm Thị Hạnh

Giảng viên

0912.656.326

manhdhnv@gmail.com

6.

Ths. Đỗ Thu Hiền

Giảng viên

0934.896.869

dothuHienlesu@gmail.com

III. Bộ môn Văn thư

8.

Ths. Trần Việt Hà

Trưởng bộ môn

0947.592.888

viethadhnv@gmail.com

9.

TS. Chu Thị Hậu

Giảng viên

0912.524.941

haudhnv@gmail.com

10.

Ths. Trịnh Thị Năm

Giảng viên

0914.989.688

namdhnv@gmail.com

11.

Ths. Ngô T. Kiều Oanh

Giảng viên

0988.903.670

kieuoanhdhnv@gmail.com

12.

Ths. Phạm T. Hồng Quyên

Giảng viên

0936.338.833

quyendhnv@gmal.com

IV. Hành chính – giáo vụ

1.

Phạm Kiều Hoa

Giáo vụ

0917.515.916

kieuhoa79@gmail.com

2.

Phan Minh Tân

Giáo vụ

0934442929

pmtancdnv@gmail.com


4.Các học phần Khoa đang giảng dạy

Các học phần Văn thư:

-Nhập môn công tác Văn thư;

-Quản lý và giải quyết văn bản;

-Văn bản quản lý nhà nước và kỹ thuật soạn thảo văn bản; -Lịch sử văn bản và công tác Văn thư Việt nam;

-Công tác văn thư- lưu trữ trong doah nghiệp;

-Công tác văn thư- lưu trữ trong các cơ quan tổ chức Đảng và các tổ chức Chính trị xã hội;

-Tiêu chuẩn hóa và tổ chức lao động khoa học trong công tác văn thư lưu trữ;

-Công tác văn thư- Lưu trữ trong các đơn vị sự nghiệp;

-Ứng dụng tin học trong công tác văn thư- Lưu trữ.

Các học phần Lưu trữ:

-Lập hồ sơ và nộp hồ sơ vào lưu trữ cơ quan;

-Nhập môn lưu trữ học;

-Tổ chức tài liệu phông lưu trữ quốc gia Việt Nam;

-Xác định giá trị tài liệu và thu thập bổ sung tài liêu vào lưu trữ Quốc gia;

-Chỉnh lý khoa học tài liệu lưu trữ;

-Tổ chức khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ;

-Lịch sử lưu trữ Việt Nam;

-Lịch sử lưu trữ thế giới;

-Lịch sử Lưu trữ Việt Nam;

-Pháp luật Lưu trữ Việt Nam.

II. Giới thiệu Khoa Văn thư lưu trữ

1. Vị trí và chức năng

Khoa Văn thư - Lưu trữ là đơn vị thuộc Trường Đại học Nội vụ Hà Nội có chức năng tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ sau đại học, đại học và thấp hơn trong lĩnh vực văn thư - lưu trữ và các ngành nghề khác có liên quan; hợp tác quốc tế; nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong lĩnh vực văn thư-lưu trữ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1.1. Xây dựng chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập; bố trí và điều hành tiến trình giảng dạy, học tập cho các lớp thuộc Khoa quản lý. Chủ trì, tổ chức quá trình đào tạo những ngành học được giao và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của Trường;

1.2. Nhận nhiệm vụ xây dựng chương trình đào tạo các trình độ, các chuyên ngành đào tạo do Nhà trường giao. Phối hợp với Phòng Quản lý đào tạo xây dựng và bảo vệ chương trình mở ngành học mới;

1.3. Đề xuất thay đổi về cơ cấu tổ chức, nhân sự trong Khoa;

1.4. Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học và các tài liệu học tập theo kế hoạch do Hiệu trưởng giao; xây dựng ngân hàng đề thi; tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy - học thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học;

1.5. Chủ trì, tìm kiếm đối tác và xây dựng các chương trình liên kết về đào tạo các bậc, hệ đào tạo;

1.6. Tổ chức tuyển sinh, đào tạo các lớp bồi dưỡng ngắn hạn về chuyên môn nghiệp vụ thuộc Khoa quản lý theo kế hoạch hàng năm được Hiệu trưởng phê duyệt;

1.7. Tổ chức thi, quản lý bài thi và kết quả thi kết thúc học phần cho các lớp.Tổ chức bế giảng và trao bằng tốt nghiệp, cấp bảng điểm toàn khóa cho sinh viên thuộc Khoa quản lý.

1.8. Quản lý và cấp giấy chứng nhận kết quả học tập của sinh viên thuộc khoa. Quản lý và cấp chứng chỉ học phần do Khoa quản lý. Thực hiện việc xét học tiếp đối với sinh viên thuộc Khoa quản lý quy định tại Điều 6 Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 25/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 26/6/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

1.9. Chuyển giao kết quả học tập cho các đơn vị liên quan. Lập bảng điểm toàn khóa chuyển về Phòng Quản lý đào tạo theo quy định của Trường;

1.10. Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên ngắn hạn dài hạn, phát triển chương trình đào tạo và cơ sở vật chất theo hướng chuẩn hóa, tăng cường điều kiện đảm bảo chất lượng, đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế;

1.11. Quản lý viên chức và người học thuộc Khoa theo sự phân cấp của Trường;

1.12. Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ, chủ động khai thác các dự án hợp tác trong nước và quốc tế; phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội;

1.13. Quản lý nội dung, phương pháp, chất lượng đào tạo; quản lý chất lượng hoạt động khoa học và công nghệ của viên chức và người học thuộc Khoa;

1.14. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho viên chức và người học; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho viên chức thuộc Khoa;

1.15. Tổ chức đánh giá viên chức và người học trong Khoa; tham gia đánh giá cán bộ quản lý cấp trên, cán bộ quản lý ngang cấp theo quy định của Trường;

1.16. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng giao.

3. Ngành đào tạo

Khoa Văn thư – Lưu trữ hiện có 03 chuyên ngành đào tạo:

-Ngành Lưu trữ học

-Ngành Văn thư lưu trữ

-Ngành Hành chính văn thư

3.1.NGÀNH LƯU TRỮ HỌC

-Bậc đào tạo: Đại học, Cao đẳng

3.1.1. Mục tiêu đào tạo

- Sinh viên học ngành Lưu trữ học tại Trường Đại học Nội vụ Hà Nội sẽ được trang bị các kỹ năng cơ bản thuộc công tác văn thư, công tác lưu trữ như: kỹ năng soạn thảo văn bản, quản lí văn bản, lập hồ sơ, quản lý hồ sơ lưu trữ và tra tìm hồ sơ, tài liệu, tổ chức chỉnh lý khoa học tài liệu lưu trữ, bảo quản và khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ.

- Ngoài ra, người học còn được trang bị các kỹ năng của người thư kí văn phòng, quản trị văn phòng, tin học văn phòng, những kiến thức về văn hoá công sở...

3.1.2. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

-Nghiên cứu, giảng dạy về lĩnh vực văn thư và lưu trữ;

-Quản lí công tác văn thư - lưu trữ trong các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp;

-Chuyên viên văn thư, lưu trữ tại các Bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân các cấp, văn phòng các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, các doanh nghiệp và các Trung tâm lưu trữ quốc gia, Trung tâm lưu trữ tỉnh, thành phố, các phòng lưu trữ quận, huyện;

-Bộ phận văn phòng của các cơ quan Nhà nước hay các doanh nghiệp; thư ký văn phòng hay trợ lý cho lãnh đạo cơ quan.

3.1.3. Thời gian đào tạo

-Đại học: 04 năm

-Cao đẳng: 03 năm

3.2.NGÀNH VĂN THƯ LƯU TRỮ

-Bậc đào tạo: Cao đẳng

3.2.1.Mục tiêu đào tạo

Ngành Văn thư lưu trữ đào tạo nguồn nhân lực có các kỹ năng cơ bản trong các lĩnh vực công tác văn thư, công tác lưu trữ như: kỹ năng soạn thảo văn bản, quản lí văn bản, quản lý và sử dụng con dấu, lập hồ sơ, quản lý hồ sơ lưu trữ và tra tìm hồ sơ, tài liệu, tổ chức chỉnh lý khoa học tài liệu lưu trữ.

Ngoài ra, người học còn được trang bị các kỹ năng của người thư kí văn phòng, quản trị văn phòng, tin học văn phòng, những kiến thức về văn hoá công sở...

3.2.2.Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

- Quản lí công tác văn thư - lưu trữ trong các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp;

- Chuyên viên văn thư, lưu trữ tại các Bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân các cấp, Văn phòng các cơ quan, tổ chức, các đoàn thể, các doanh nghiệp;

-Trung tâm lưu trữ quốc gia, trung tâm lưu trữ tỉnh, thành phố, các phòng lưu trữ quận, huyện;

-Bộ phận văn phòng của các cơ quan Nhà nước hay các doanh nghiệp; thư ký văn phòng hay trợ lý cho lãnh đạo cơ quan.

3.2.3.Thời gian đào tạo: 03 năm

3.3.NGÀNH HÀNH CHÍNH VĂN THƯ

Bậc đào tạo: Cao đẳng

3.3.1.Mục tiêu đào tạo

Hành chính văn thư là ngành đào tạo mũi nhọn, là thế mạnh của Nhà trường trong suốt chặng đường hơn 40 trưởng thành và phát triển.

Ngành Hành chính văn thư đào tạo và trang bị cho sinh viên các kỹ năng cơ bản trong công tác văn thư, công tác lưu trữ như:

- Kỹ năng soạn thảo văn bản, quản lý văn bản, quản lý và sử dụng con dấu, lập hồ sơ hiện hành;

- Kỹ năng quản lý, tra tìm hồ sơ, tài liệu; - Kỹ năng tổ chức chỉnh lý khoa học tài liệu lưu trữ; ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác văn thư lưu trữ;

- Ngoài ra, người học còn được trang bị các kỹ năng của người thư ký văn phòng, quản trị văn phòng, tin học văn phòng và những kiến thức về văn hoá công sở...

Các thế hệ sinh viên tốt nghiệp ngành Hành chính văn thư luôn thể hiện tốt trình độ, khả năng chuyên môn nghiệp vụ và được nhiều cơ quan tuyển dụng đánh giá cao.

3.3.2.Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

-Quản lí công tác văn thư - lưu trữ trong các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp;

-Chuyên viên văn thư tại các Bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân các cấp, Văn phòng các cơ quan, tổ chức, các đoàn thể, các doanh nghiệp;

-Thư ký văn phòng hay trợ lý lãnh đạo;

-Bộ phận văn phòng của các cơ quan, tổ chức và các doanh nghiệp

3.3.3. Thời gian đào tạo: 03 năm

III. Những thành tích nổi bật của Khoa Văn thư lưu trữ

1. Hoạt động giảng dạy

Nhận thức được vị trí, vai trò của Khoa đối với sản phẩm đào tạo chính của Trường là Văn thư – Lưu trữ, nên từng cán bộ, giảng viên trong Khoa đã tích cực thực hiện công tác giảng dạy cũng như hoạt động chuyên môn, trao đổi học thuật. Cuối năm, hầu hết các cán bộ, giảng viên trong khoa đều đạt danh hiệu Lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, TS Chu Thị Hậu nhiều năm liền đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, được Bộ trưởng Bộ Nội Vụ tặng bằng khen. Từ năm 2005 đến nay, các giảng viên trong khoa đều tích cực tham gia hội giảng thi giáo viên giỏi của Trường và đều đạt thành tích cao.

2. Nghiên cứu khoa học

Các giảng viên trong Khoa có các bài viết, bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành: Tạp chí Văn thư - Lưu trữ Việt Nam, Tạp chí Quản lý nhà nước, có nhiều bài báo đăng trên kỷ yếu các hội thảo khoa học cấp Trường như: Hội thảo Đổi mới phương pháp giảng dạy (2009); Đào tạo nguồn nhân lực Thư ký đáp ứng nhu cầu của Doanh nghiệp trong thời kì hội nhập (2009); Hội nghị Đánh giá và Triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng (2009); Hội thảo Đổi mới Quản lý Giáo dục Đại học giai đoạn 2010- 2012 (2010). Bên cạnh đó, nhiều giảng viên còn tham gia viết bài và tham gia các hội thảo khoa học quốc tế.

Các giảng viên, giáo viên trong khoa tích cực tham gia nghiên cứu các đề tài Khoa học cấp Bộ như đề tài: Xây dựng Khung phân loại tài liệu các Trường Cao đẳng TW do TS.Chu Thị Hậu làm chủ nhiệm, các giảng viên trong khoa tham gia nghiên cứu, năm 2009; đề tài cấp Trường do ThS. Trần Thị Loan làm chủ nhiệm, TS. Chu Thị Hậu là thành viên nghiên cứu: Xây dựng bảng thời hạn bảo quản tài liệu hình thành trong hoạt động của Trường Cao đẳng Nội vụ Hà Nội, năm 2008

Tổ chức thành công hội thảo khoa học cấp Trường năm 2010 với chủ đề Lập hồ sơ hiện hành - Lý luận, thực tiễn và những vấn đề đặt ra ; hội thảo cấp quốc gia ‘Quản lý tài liệu điện tử và Lưu trữ điện tử - Thực tiễn Việt Nam và kinh nghiệm quốc tế’ (2012) ; tọa đàm về Chương trình đào tạo ngành Lưu trữ học (6/2014)

Một số hình ảnh hoạt động của Khoa Văn thư lưu trữ

Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp hệ cao đẳng chính quy

Các đại biểu dự Hội thảo khoa học cấp Trường "Lập hồ sơ hiện hành - Lỹ luận, thực tiễn và những vấn đề đặt ra" năm 2010

Lễ kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2013

TS. Chu Thị Hậu - Nguyên Trưởng Khoa Văn thư lưu trữ (giữa) trong lễ Nghiệm thu đề tài cấp Bộ


Các tin khác