Văn thư – Lưu trữ
13/01/2013 10:00:49 GMT
DANH SÁCH CÁN BỘ VIÊN CHỨC

- Địa chỉ: Phòng 420 nhà A

- Điện thoại: 043.7532864, máy lẻ 217

- Email: khoavtlt.cv1@moet.edu.vn

STT

Họ và tên

Chức danh

Email

1

TS. Chu Thị Hậu

Trưởng khoa

haudhnv@gmail.com

2

Ths. Trần Thị Loan

Phó trưởng khoa

loandhnv@gmail.com

3

TS. Đoàn Thị Hòa

Phó trưởng khoa

hoadhnv@gmail.com

4

Ths. Trần Việt Hà

Giảng viên

viethadhnv@gmail.com

5

Ths. Trịnh Thị Năm

Giảng viên

namdhnv@gmail.com

6

Nguyễn Vinh Sáu

Giảng viên

nvsau@gmail.com

7

Ths. Phạm Thị Hạnh

Giảng viên

hanhphamdhvn@gmail.com

8

Ths. Ngô Thị Kiều Oanh

Giảng viên

ngooanhdhnv@gmail.co

9

Ths. Trịnh Thị Kim Oanh

Giảng viên

oanhdhnv@gmail.com

10

Ths. Phạm Thị Hồng Quyên

Giảng viên

quyendhnv@gmail.com

11

Trần Thị Mai

Giảng viên

maitran1981@gmail.com

12

Trần Văn Quang

Giảng viên

tranquangcdnv@gmail.com

13

Đỗ Thu Hiền

Giảng viên

dothuhien.lesu@gmail.com

14

Phạm Kiều Hoa

Giáo vụ

kieuhoa79@gmail.com

15

Hà Thị Tuyết Mai

Giáo vụ

maituyet130692@gmail.com


I.Vị trí và chức năng

Khoa Văn thư - Lưu trữ là đơn vị thuộc Trường Đại học Nội vụ Hà Nội có chức năng tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ sau đại học, đại học và thấp hơn trong lĩnh vực văn thư - lưu trữ và các ngành nghề khác có liên quan; hợp tác quốc tế; nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong lĩnh vực văn thư-lưu trữ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. 

II.Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Xây dựng chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập; bố trí và điều hành tiến trình giảng dạy, học tập cho các lớp thuộc Khoa quản lý. Chủ trì, tổ chức quá trình đào tạo những ngành học đượcgiao và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của Trường;

2. Nhận nhiệm vụ xây dựng chương trình đàotạo các trình độ, các chuyên ngành đào tạo do Nhà trường giao. Phối hợp với Phòng Quản lý đào tạo xây dựng và bảo vệ chương trình mở ngành học mới;

3. Đề xuất thay đổi về cơ cấu tổ chức, nhân sự trong Khoa;

4. Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học và các tài liệu học tập theo kế hoạch do Hiệu trưởng giao; xây dựng ngân hàng đề thi; tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập;đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy - học thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học;

5. Chủ trì, tìm kiếm đối tác và xây dựng cácchương trình liên kết về đào tạo các bậc, hệ đào tạo;

6. Tổ chức tuyển sinh, đào tạo các lớp bồi dưỡng ngắn hạn về chuyên môn nghiệp vụ thuộc Khoa quản lý theo kế hoạch hàng năm được Hiệu trưởng phê duyệt;

7. Tổ chức thi, quản lý bài thi và kết quả thi kết thúc học phần cho các lớp.Tổ chức bế giảng và trao bằng tốt nghiệp, cấp bảng điểm toàn khóa cho sinh viên thuộc Khoa quản lý.

8. Quản lý và cấp giấy chứng nhận kết quả học tập của sinh viên thuộc khoa. Quản lý và cấp chứng chỉ học phần do Khoa quản lý. Thực hiện việc xét học tiếp đối với sinh viên thuộc Khoa quản lý quy định tại Điều 6 Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 25/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 26/6/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

9. Chuyển giao kết quả học tập cho các đơn vị liên quan. Lập bảng điểm toàn khóa chuyển về Phòng Quản lý đào tạo theo quy định của Trường;

10. Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên ngắn hạn dài hạn, phát triển chương trình đào tạo và cơ sở vật chất theo hướng chuẩn hóa, tăng cường điều kiện đảm bảo chất lượng, đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế;

11. Quản lý viên chức và người học thuộc Khoa theo sự phân cấp của Trường;

12. Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ, chủ động khai thác các dự án hợp tác trong nước và quốc tế; phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội;

13. Quản lý nội dung, phương pháp, chất lượng đàotạo; quản lý chất lượng hoạt động khoa học và công nghệ của viên chức và ngườihọc thuộc Khoa;

14. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho viên chức và người học;tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho viên chức thuộc Khoa;

15. Tổ chức đánh giá viên chức và người học trong Khoa; tham gia đánh giá cán bộ quản lý cấp trên, cán bộ quản lý ngang cấp theo quy định của Trường;  

 16. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng giao.  

Các tin khác