Văn thư – Lưu trữ
13/01/2013 10:00:49 GMT
KHOA VĂN THƯ LƯU TRỮ

-Trụ sở làm việc của Khoa: Phòng A401, 402, 403 Trường Đại học Nội vụ Hà Nội – số 36 đường Xuân La – phường Xuân La – quận Tây Hồ - Hà Nội

-Điện thoại: 043. 7532.864 - máy lẻ 217

- Email: thoikhoabieuvtlt@gmail.com; khoavtlt.cv1@moet.edu.vnI. Cơ cấu tổ chức và nhân sự Khoa Văn thư lưu trữ

1. Lãnh đạo khoa:

          - Q. Trưởng khoa:          Ths. TrầnThị Loan

          -Phó trưởng khoa:          Ths. Trần Việt Hà

          -Phó trưởng khoa:          Ths. Nguyễn Ngọc Linh

2. Các bộ môn trực thuộc Khoa

- Bộ môn Văn thư

- Bộ môn Lưu trữ

3. Danh sách cán bộ, viên chức của Khoa


STT

Họ và tên

Chức danh

Điện thoại

Email

I. Lãnh đạo Khoa

1.

Ths. Trần Thị Loan

Q. trưởng khoa

0912.305.606

loandhnv@gmail.com

2.

Ths. Trần Việt Hà

Phó trưởng khoa

0947592888

viethadhnv@gmail.com

3

Ths. Nguyễn Ngọc Linh

Phó trưởng khoa

0912787778

nguyenngoclinh.edu@gmail.com

II. Bộ môn Lưu trữ

1.

Ths. Trịnh T. Kim Oanh

Phó Trưởng bộ môn/ Phụ trách môn

0988.903.670

oanhdhnv@gmail.com

2

TS. Đoàn Thị Hòa

Giảng viên

0989.735.460

hoadhnv@gmail.com

3.

Ths. Trần Thị Loan

Giảng viên chính

0912.305.606

loandhnv@gmail.com

4.

TS. Chu Thị Hậu

Giảng viên chính

0912.524.941

haudhnv@gmail.com

5.

Ths. Trần Văn Quang

Giảng viên

0986.922.415

tranquangcdnv@gmail.com

6.

Ths. Phạm T. Hồng Quyên

Giảng viên

0936.338.833

quyendhnv@gmal.com

III. Bộ môn Văn thư

1.

Ths. Trần Việt Hà

Phó Trưởng bộ môn

0947.592.888

viethadhnv@gmail.com

2.

TS. Chu Thị Hậu

Giảng viên chính

0912.524.941

haudhnv@gmail.com

3.

Ths. Trịnh Thị Năm

Giảng viên

0914.989.688

namdhnv@gmail.com

4.

Ths. Ngô T. Kiều Oanh

Giảng viên

0988.903.670

kieuoanhdhnv@gmail.com

5.

Ths. Phạm Thị Hạnh

Giảng viên

0912.656.326

myhanhvtlt@gmail.com

6.

Ths. Phạm T. Hồng Quyên

Giảng viên

0936.338.833

quyendhnv@gmal.com

7

Ths. Nguyễn Thị Hồng

Giảng viên

0916511525

nguyenthihong.edu@gmail.com

IV. Hành chính – giáo vụ

1.

Phạm Kiều Hoa

Giáo vụ

0917.515.916

kieuhoa79@gmail.com

2.

Phan Minh Tân

Giáo vụ

093.444.6904

090.345.9932

pmtancdnv@gmail.com


 4. Các học phần Khoa đang giảng dạy

Các học phần Văn thư:

-Nhập môn công tác Văn thư;

-Quản lý và giải quyết văn bản;

-Văn bản quản lý nhà nước và kỹ thuật soạn thảo văn bản; -Lịch sử văn bản và công tác Văn thư Việt nam;

-Công tác văn thư- lưu trữ trong doah nghiệp;

-Công tác văn thư- lưu trữ trong các cơ quan tổ chức Đảng và các tổ chức Chính trị xã hội;

-Tiêu chuẩn hóa và tổ chức lao động khoa học trong công tác văn thư lưu trữ;

-Công tác văn thư- Lưu trữ trong các đơn vị sự nghiệp;

-Ứng dụng tin học trong công tác văn thư- Lưu trữ.

Các học phần Lưu trữ:

-Lập hồ sơ và nộp hồ sơ vào lưu trữ cơ quan;

-Nhập môn lưu trữ học;

-Tổ chức tài liệu phông lưu trữ quốc gia Việt Nam;

-Xác định giá trị tài liệu và thu thập bổ sung tài liêu vào lưu trữ Quốc gia;

-Chỉnh lý khoa học tài liệu lưu trữ;

-Tổ chức khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ;

-Lịch sử lưu trữ Việt Nam;

-Lịch sử lưu trữ thế giới;

-Lịch sử Lưu trữ Việt Nam;

-Pháp luật Lưu trữ Việt Nam.


II. Giới thiệu Khoa Văn thư lưu trữ

1. Vị trí và chức năng

Khoa Văn thư -Lưu trữ là đơn vị thuộc Trường Đại học Nội vụ Hà Nội có chức năng tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ đại học, sau đại học và thấp hơn trong lĩnh vực văn thư - lưu trữ và các ngành nghề khác có liên quan; hợp tác quốc tế; nghiên cứu khoa học và triển khai áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. 

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

2.1. Xây dựng chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập; bố trí và điều hành tiến trình giảng dạy, học tập cho các lớp thuộc Khoa quản lý. Chủ trì, tổ chức quá trình đào tạo ngành học được giao và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của Trường;

2.2. Đăng ký với Trường nhận nhiệm vụ xây dựng chương trình đào tạo các trình độ, các chuyên ngành đào tạo. Phối hợp với Phòng Quản lý đào tạo xây dựng và bảo vệ chương trình mở ngành học mới;

2.3. Quản lý nội dung, phương pháp, chất lượng đào tạo;quản lý chất lượng hoạt động khoa học và công nghệ của viên chức và người học thuộc Khoa;

2.4. Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học theo kế hoạch do Hiệu trưởng giao;xây dựng ngân hàng đề thi; tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy - học thực hành,thực tập và thực nghiệm khoa học;

2.5. Chủ trì,tìm kiếm đối tác và xây dựng các chương trình liên kết về đào tạo các bậc, hệ đào tạo;

2.6. Tổ chức tuyển sinh, đào tạo các lớp bồi dưỡng ngắn hạn về chuyên môn nghiệp vụ thuộc Khoa quản lý theo kế hoạch hàng năm hoặc khi được Hiệu trưởng phê duyệt; Tự chủ về nguồn thu và sử dụng nguồn thu đúng mục đích phục vụ cho các hoạt động giảng dạy,nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác của Khoa theo quy định của Trường;

2.7. Đối với các khoá học theo học chế niên chế:Tổ chức thi, quản lý bài thi và kết quả thi kết thúc học phần, quản lý và cấp chứng chỉ học phần, tổ chức bế giảng và trao bằng tốt nghiệp, cấp bảng điểm toàn khóa cho sinh viên thuộc Khoa quản lý; Thực hiện việc xét học tiếp đối với sinh viên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

2.8. Đối với các khoá học theo học chế tín chỉ: phối hợp với Phòng Khảo thí và bảo đảm chất lượng tổ chức biên soạn ngân hàng câu hỏi,đề thi, tham gia chấm thi kết thúc học phần theo quy định. Thực hiện việc kiểm tra,đánh giá điểm bộ phận, lập bảng điểm kiểm tra bộ phận của sinh viên (bao gồm điểm chuyên cần và điểm kiểm tra thường xuyên); quản lý và chuyển giao bảng điểm kiểm tra bộ phận của sinh viên đến các đơn vị liên quan theo quy định của Trường;

2.9. Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên dài hạn và ngắn hạn, phát triển chương trình đào tạo và cơ sở vật chất theo hướng chuẩn hóa, nâng cao chất lượng đào tạo,đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế;

2.10. Quản lý viên chức và người học thuộc Khoa theo sự phân cấp của Hiệu trưởng;

2.11. Đề xuất thay đổi về cơ cấu tổ chức, nhân sự trong Khoa;

2.12. Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ, chủ động khai thác các dự án hợp tác trong nước và quốc tế; phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội;

2.13. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho viên chức và người học; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho viên chức thuộc Khoa;

2.14. Tổ chức đánh giá viên chức và người học trong Khoa; tham gia đánh giá cán bộ quản lý cấp trên, cán bộ quản lý ngang cấp theo quy định của Trường;  

2.15. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng giao.

 3. Ngành đào tạo

          Khoa Văn thư – Lưu trữ hiện có 03chuyên ngành đào tạo:

-Ngành Lưu trữ học

          + Bậc Đại học/ Đại học liên thông

          + Bậc Cao đẳng/ Cao đẳng liên thông

-Ngành Văn thư - Lưu trữ

          + Bậc Cao đẳng/ Cao đẳng liên thông

          + Bậc Trung cấp chuyên nghiệp

-Ngành Hành chính văn thư

            + Bậc Cao đẳng/ Cao đẳng liên thông

           + Bậc Trung cấp chuyên nghiệp


 III. Những thành tích nổi bật của Khoa Văn thư lưu trữ

1. Hoạt động giảng dạy

Nhận thức được vị trí, vai trò của Khoa đối với sản phẩm đào tạo chính của Trường là Văn thư – Lưu trữ, nên từng cán bộ, giảng viên trong Khoa đã tích cực thực hiện công tác giảng dạy cũng như hoạt động chuyên môn, trao đổi học thuật. Cuối năm, hầu hết các cán bộ, giảng viên trong khoa đều đạt danh hiệu Lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, TS Chu Thị Hậu nhiều năm liền đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, được Bộ trưởng Bộ Nội Vụ tặng bằng khen. Từ năm 2005 đến nay, các giảng viên trong khoa đều tích cực tham gia hội giảng thi giáo viên giỏi của Trường và đều đạt thành tích cao.

2. Nghiên cứu khoa học

Các giảng viên trong Khoa có các bài viết, bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành: Tạp chí Văn thư - Lưu trữ Việt Nam, Tạp chí Quản lý nhà nước, có nhiều bài báo đăng trên kỷ yếu các hội thảo khoa học cấp Trường như: Hội thảo Đổi mới phương pháp giảng dạy (2009); Đào tạo nguồn nhân lực Thư ký đáp ứng nhu cầu của Doanh nghiệp trong thời kì hội nhập (2009); Hội nghị Đánh giá và Triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng (2009); Hội thảo Đổi mới Quản lý Giáo dục Đại học giai đoạn 2010- 2012 (2010). Bên cạnh đó, nhiều giảng viên còn tham gia viết bài và tham gia các hội thảo khoa học quốc tế.

Các giảng viên, giáo viên trong khoa tích cực tham gia nghiên cứu các đề tài Khoa học cấp Bộ như đề tài: Xây dựng Khung phân loại tài liệu các Trường Cao đẳng TW do TS.Chu Thị Hậu làm chủ nhiệm, các giảng viên trong khoa tham gia nghiên cứu, năm 2009; đề tài cấp Trường do ThS. Trần Thị Loan làm chủ nhiệm, TS. Chu Thị Hậu là thành viên nghiên cứu: Xây dựng bảng thời hạn bảo quản tài liệu hình thành trong hoạt động của Trường Cao đẳng Nội vụ Hà Nội, năm 2008

Tổ chức thành công hội thảo khoa học cấp Trường năm 2010 với chủ đề Lập hồ sơ hiện hành - Lý luận, thực tiễn và những vấn đề đặt ra ; hội thảo cấp quốc gia ‘Quản lý tài liệu điện tử và Lưu trữ điện tử - Thực tiễn Việt Nam và kinh nghiệm quốc tế’ (2012) ; tọa đàm về Chương trình đào tạo ngành Lưu trữ học (6/2014)

Một số hình ảnh hoạt động của Khoa Văn thư lưu trữ

Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp hệ cao đẳng chính quy

Các đại biểu dự Hội thảo khoa học cấp Trường "Lập hồ sơ hiện hành - Lỹ luận, thực tiễn và những vấn đề đặt ra" năm 2010

Lễ kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2013

TS. Chu Thị Hậu - Nguyên Trưởng Khoa Văn thư lưu trữ (giữa) trong lễ Nghiệm thu đề tài cấp Bộ


Các tin khác