Quản trị văn phòng
13/02/2019 04:03:38 GMT

KHOA QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG

1. Sơ lược lịch sử hình thành

Khoa Quản trị văn phòng là một đơn vị thuộc Trường Đại học Nội vụ Hà Nội có các tên gọi là “Hành chính văn phòng” (giai đoạn 2001-2004), “Khoa Hành chính văn phòng và Thông tin Thư viện” (giai đoạn 2004 - 2008), “Khoa Quản trị văn phòng” (giai đoạn 2008 đến nay).

KHOA HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG
Giai đoạn (2001 - 2004)

Lãnh đạo Khoa

- Trưởng khoa: Lê Thị Năm (2001 - 2004)

- Trưởng khoa: Lê Thanh Huyền (2004 - 2006)

Quản lí ngành học, bậc học

- Năm 1998 hệ trung cấp ngành Hành chính văn phòng được mở và đào tạo khoá 1 (1998-2000).

- Năm 2001 Khoa Hành chính văn phòng được thành lập và được giao quản lí ngành Hành chính văn phòng;

- Năm 2004 Khoa Hành chính văn phòng đã xây dựng và mở thêm ngành Thông tin Thư viện (hệ trung cấp).

KHOA HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG VÀ THÔNG TIN THƯ VIỆN
Giai đoạn (2004 - 2008)

Lãnh đạo Khoa

- Trưởng khoa: Lê Thanh Huyền (2006 - 2008)

- Phó trưởng khoa: Nguyễn Mạnh Cường (2007 - 2008)

Quản lí ngành học, bậc học

- Năm 2005, xây dựng và mở các ngành Cao đẳng Quản trị văn phòng; Cao đẳng Thông tin Thư viện;

- Năm 2007, xây dựng và mở ngành Cao đẳng Quản lí Văn hoá.

KHOA QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG
Giai đoạn (Từ 10/9/2008 đến 2018)

Khoa Quản trị văn phòng được thành lập theo Quyết định số 260/QĐ-CĐNV ngày 10/9/2008 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nội vụ Hà Nội trên cơ sở tách từ Khoa Hành chính văn phòng và Thông tin Thư viện.

Khoa Quản trị văn phòng được thành lập theo Quyết định số 214/QĐ-ĐHNV ngày 24/4/2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội.

Lãnh đạo Khoa

- Q. Trưởng khoa: GVC. TS. Nguyễn Mạnh Cường

- Phó trưởng khoa: ThS. Nguyễn Thị Kim Chi

Quản lí ngành học, bậc học

- Cao đẳng: ngành Quản trị văn phòng; ngành Thư ký văn phòng;

- Năm 2011: Đại học Quản trị văn phòng

Giai đoạn (Từ 2018 đến tháng 4/2018)

Lãnh đạo Khoa

- Q. Trưởng khoa: GVC. TS. Nguyễn Mạnh Cường

- Phó trưởng khoa: ThS. Nguyễn Thị Kim Chi

Quản lí ngành học, bậc học

Đại học Quản trị văn phòng

Giai đoạn (Từ tháng 5/2019 đến nay)

Lãnh đạo Khoa

- Phó Trưởng khoa: ThS. Nguyễn Thị Kim Chi

Quản lí ngành học, bậc học

Đại học Quản trị văn phòng

2. Vị trí, chức năng

Khoa Quản trị văn phòng là đơn vị chuyên môn thuộc Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, có chức năng tổ chức thực hiện hoạt động giáo dục, đào tạo trình độ đại học; tổ chức hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ gắn với chuyên môn của Khoa; thực hiện hoạt động hợp tác quốc tế; khoa học và công nghệ phù hợp với mục tiêu, phương hướng phát triển của Trường.

3. Sứ mạng - Tầm nhìn - Triết lý giáo dục

Với gần 20 năm hình thành và phát triển, Khoa đã xác định sứ mệnh, tầm nhìn và triết lý giáo dục:

- Sứ mệnh: Giúp người học phát huy những năng lực tiềm ẩn của chính mình với một văn hoá giáo dục hiện đại; cung cấp cho người học chương trình đào tạo chất lượng cao về khoa học quản trị - hành chính văn phòng góp phần phát triển nguồn nhân lực phục vụ công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.

- Tầm nhìn: Khoa Quản trị văn phòng phấn đấu trở thành đơn vị đào tạo có chất lượng cao, đạt chuẩn; đào tạo ra những con người mạnh khoẻ về thể chất, mạnh mẽ về trí lực, đáp ứng được nhu cầu xã hội, sự phát triển và hội nhập của đất nước.

- Triết lý: “Đào tạo theo nhu cầu xã hội: đào tạo cái gì xã hội và doanh nghiệp cần chứ không phải đào tạo cái gì mình có”.

4. Thành tựu nổi bật:

- Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp và có việc làm sau khi ra Trường:

Với gần 20 năm hoạt động đào tạo, Khoa đã có hàng chục ngàn sinh viên ra trường. Hiện nay, Khoa đang quản lý gần 1000 sinh viên, học viên hệ chính quy và hệ vừa làm vừa học. Ngành Quản trị văn phòng được đào tạo ở bậc đào tạo cao đẳng từ năm 2006 đến 2018 có 11 khóa tốt nghiệp; bậc đào tạo đại học được đào tạo từ năm 2012 đến 2019 có 04 khóa đã tốt nghiệp.

Theo thống kê của Phòng Quản lý đào tạo Đại học và Phòng Công tác Sinh viên: trong ba năm (từ năm 2016 đến năm 2018), số lượng sinh viên tốt nghiệp ngành Quản trị văn phòng có việc làm ngay trong năm đầu tiên sau khi ra Trường đạt 90%. Đây là một con số ấn tượng so với nhiều trường Đại học trên địa bàn cả nước.

Sinh viên đang làm việc tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp được người sử dụng lao động đánh giá cao đã góp phần khẳng định uy tín và thương hiệu của Khoa và Nhà trường. Đây cũng là yếu tố giúp cho công tác tuyển sinh đại học từ năm 2012 - 2019 luôn thành công và hoàn thành chỉ tiêu tuyển sinh.

- Tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học:

Khoa đã tổ chức thành công nhiều hội thảo, nói chuyện chuyên đề, hội thi nghiệp vụ, tham quan khảo sát thực tế:

Năm 2008, Khoa Hành chính văn phòng và Thông tin Thư viện (Nay là các Khoa Quản lí xã hội, Khoa Quản trị văn phòng) tổ chức Hội thảo khoa học cấp Trường về “Đào tạo nguồn nhân lực Quản trị văn phòng đáp ứng yêu cầu hội nhập”.

+ Năm 2012, đồng tổ chức tọa đàm khoa học “Hợp tác nghiên cứu và đào tạo về quản trị văn phòng trong các trường đại học và cao đẳng Việt Nam”;

+ Năm 2014, Khoa Quản trị văn phòng tổ chức tọa đàm khoa học chủ đề “Nâng cao chất lượng đào tạo ngành Quản trị văn phòng đáp ứng yêu cầu thực tiễn”.

+ Năm 2015, Tổ chức tọa đàm “Quản trị văn phòng hiện đại”;

+ Năm 2018, tổ chức tọa đàm khoa học “Định hướng phát triển ngành Quản trị văn phòng tại trường Đại học Nội vụ Hà Nội trong bối cảnh hội nhập khu vực và Quốc tế”.

+ Năm 2019, tổ chức chương trình Nói chuyện chuyên đề “Khởi nghiệp – Cơ hội và thách thức cho sinh viên ngành Quản trị văn phòng”

- Tổ chức các cuộc thi:

Tổ chức cuộc thi “Hội thi soạn thảo văn bản giỏi” (năm 2010, 2011,2012); Tổ chức hội nghị “Sinh viên nghiên cứu khoa học” (năm 2016, 2017, 2018, 2019).

- Các hoạt động định hướng nghề nghiệp:

Với quan điểm “Đào tạo theo nhu cầu xã hội:đào tạo cái gì xã hội và doanh nghiệp cần chứ không phải đào tạo cái gì mình có”, Khoa Quản trị văn phòng đã chủ động tăng cường hợp tác với doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo về liên kết đào tạo, tuyển dụng như: Tập đoàn Intracom (Ký kết hợp tác đào tạo và tuyển dụng ngày 26/8/2016), Tập đoàn Hoa Sao (Ký kết hợp tác đào tạo và tuyển dụng năm 2008); Tập đoàn Bellsystem 24 Hoa Sao; Trung tâm hợp tác Giáo dục quốc tế IECD (Ký kết hợp tác đào tạo và tuyển dụng ngày 26/8/2016), Tập đoàn Empire; Công ty Cổ phần Lưu trữ và Số hóa HT; Công ty Lean, Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Hoàng Quốc Việt, Công ty Cổ phần Công nghệ SAVIS,… vv.

+ Tổ chức “Ngày hội việc làm cho sinh viên” hằng năm;

+ Tổ chức ngày Văn phòng Việt Nam 28/8 hằng năm;

+ Tổ chức đào tạo kỹ năng “Nghệ thuật chinh phục nhà tuyển dụng”; đào tạo “Kỹ năng giao tiếp trong doanh nghiệp” vv.

+ Tổ chức các “Chương trình tham quan khảo sát về công tác văn phòng” tại các tập đoàn, cơ quan quản lý nhà nước;

+ Tổ chức nói chuyện chuyên đề “Văn phòng nghề và nghiệp”, “Văn hóa công sở” vv;

+ Tổ chức chương trình nói chuyện chuyên đề “Khởi nghiệp – Cơ hội và thách thức cho sinh viên ngành Quản trị văn phòng”.

+ Chủ trì và biên soạn Chương trình khung và bộ tài liệu “Bồi dưỡng chức danh công chức văn phòng thống kê xã, phường, thị trấn” theo đề án 1956 và Đề án 1600 của Thủ tướng Chính phủ; tham gia xây dựng chương trình khung bồi dưỡng các chức danh lưu trữ (Lưu trữ viên trung cấp, lưu trữ viên, lưu trữ viên chính); tham gia đào tạo cho cán bộ Lào và Campuchia.

Với sự nỗ lực của tập thể viên chức, các hoạt động của Khoa đã đem lại hiệu quả thiết thực cho sinh viên, tạo sự gắn kết giữa cơ sở đào tạo và cơ quan sử dụng lao động.

- Các hoạt động từ thiện:

Hằng năm, Câu lạc bộ Quản trị văn phòng trẻ tổ chức 2 đến 3 chương trình thiện nguyện, từ thiện:

+ Năm 2015: Chương trình “Tết yêu thương mùa 1” tại Suối Nánh, Đà Bắc, Hòa Bình; Chương trình Giới thiệu nghệ thuật đờn ca tài tử - di sản văn hóa phi vật thể (Chương trình gây quỹ);

+ Năm 2016: Chương trình “Tết yêu thương mùa 2” tại Thèn Sìn, Phong Thổ, Lai Châu;

+ Năm 2017: Khoa Quản trị văn phòng và CLB Văn phòng trẻ đã tố chức thành công chương trình thiện nguyện “Tết yêu thương mùa 3” tại tỉnh Yên Bái

+ Năm 2018: Chương trình “TRUNG THU YÊU THƯƠNG” tại Trung tâm Hy vọng Tiên Cầu (thôn Tiên Cầu – xã Hiệp Cường – huyện Kim Động – tỉnh Hưng Yên);

CLB Văn phòng Trẻ - Khoa Quản trị văn phòng - Trường Đại học Nội vụ Hà Nội kết hợp với CLB Tình nguyện viên Thủ đô, Đoàn TN Cơ quan TW Đoàn, Đoàn TN Ban tổ chức TW, Đoàn TN Ban dân vận TW và Đội TNXK Đại học Công Đoàn đã tổ chức chương trình tình nguyện " ĐÔNG ẤM CHO EM 2018 " tại huyện Quan Hoá, tỉnh Thanh Hoá (khu vực miền núi bị thiệt hại do mưa lũ trong đợt hè 2018) và huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình (khu vực miền núi có đông đồng bào dân tộc Vân Kiều sinh sống).

+ Năm 2019: Khoa Quản trị văn phòng và CLB Văn phòng trẻ tiếp tục thực hiện chương trình thiện nguyện “Tết yêu thương mùa 5” tại xã Rạng Đông – huyện Tuần Giáo – tỉnh Điện Biên.

5. Cơ cấu tổ chức và nhân sự

Để thực hiện được mục tiêu đào tạo, Khoa một đội ngũ giảng viên nhiều kinh nghiệm thực tiễn, trình độ cũng như kỹ năng giảng dạy hiện đại. Hiện nay, Khoa có 25 giảng viên cơ hữu và viên chức, người lao động (Trong đó: có 22 giảng viên trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ phù hợp với mã ngành đào tạo), chia thành 4 tổ bộ môn: Quản trị văn phòng, Thư ký văn phòng, Văn bản, Kế toán - Thống kê.

TT

Họ và tên

Chức danh

Địa chỉ email

I

LÃNH ĐẠO KHOA1

Nguyễn Thị Kim Chi

P. Trưởng Khoa

duongquynhchi@gmail.com

II

TỔ QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG1

Nguyễn Mạnh Cường

Trưởng

bộ môn

nguyenmanhcuongdhnv@gmail.com

2

Lâm Thu Hằng

Phó trưởng

bộ môn

lamthuhangdhnv@gmail.com

3

Nguyễn Hữu Danh

Giảng viên

danhnh9@gmail.com

4

Đinh Thị Hải Yến

Giảng viên

dinhyen.cko@gmail.com

5

Nguyễn Tiến Thành

Giảng viên

shinsei.nguyen@gmail.com

6

Đặng Văn Phong

Giảng viên

phongdang891@gmail.com

7

Trần Lệ Quyên

Giảng viên

Lequyen167@gmail.com

8

Tạ Thị Nhật Lệ

Chuyên viên

tathinhatledhnv@gmail.com

III

TỔ THƯ KÝ VĂN PHÒNG1

Nguyễn Thị Kim Chi

Phó trưởng Khoa

duongquynhchi@gmail.com

2

Nguyễn Thị Thu Hường

Phó trưởng

bộ môn

thuhuongdhnv80@gmail.com

3

Hà Diệu Linh

Giảng viên

linhhd80@gmail.com

4

Trương Thị Mai Anh

Giảng viên

maianh.qtvp@gmail.com

5

Phạm Thị Mai Anh

Giảng viên

maianhpham.phm@gmail.com

6

Nguyễn Thị Hằng

Chuyên viên

hangnguyennoivu@gmail.com

IV

TỔ VĂN BẢN1

Đỗ Thị Thu Huyền

Phó trưởng

bộ môn

dohuyenluutru@gmail.com

2

Nguyễn Thị Hường

Giảng viên

nguyenthuhuongch12b@gmail.com

3

Trần Thu Hà

Giảng viên

thuhatrandhnv@gmail.com

4

Nguyễn Mạnh Cường

Giảng viên

nguyenmanhcuongdhnv@gmail.com

V

TỔ KẾ TOÁN – THỐNG KÊ1

Đoàn Thị Hồng Anh

Phó trưởng

bộ môn

honganhmun@yahoo.com

2

Hoàng Kim Oanh

Giảng viên

hko01281979@gmail.com

3

Bùi Lệ Giang

Giảng viên

builegiangdhnv@gmail.com

4

Trần Hương Xuân

Giảng viên

tranhuongxuandhnv@gmail.com

5

Đặng Thị Thùy Dương

Giảng viên

dangthuyduong138@gmail.com

6

Nguyễn Thùy Linh

Chuyên viên

nguyenthuylinh050191@gmail.com


VĂN PHÒNG1

Trần Thanh Xuân

Chuyên viên

tranthanhxuanqtvp@gmail.com

2

Tạ Thị Nhật Lệ

Chuyên viên

tathinhatledhnv@gmail.com

3

Nguyễn Thị Hằng

Chuyên viên

hangnguyennoivu@gmail.com

4

Nguyễn Thu Hằng

Chuyên viên

hangnshc92@gmail.com6. Giới thiệu ngành Quản trị văn phòng thuộc Khoa Quản trị văn phòng - Trường Đại học Nội vụ Hà Nội

6.1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Chương trình đào tạo ngành Quản trị văn phòng được xây dựng dựa trên nhu cầu của xã hội nhằm cung cấp nguồn nhân lực có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp; có trình độ, chuyên môn nghiệp vụ về quản trị văn phòng bậc đại học để đảm nhận được công việc của chuyên viên làm công tác văn phòng và công việc của người quản lí, phụ trách văn phòng tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

6.2. BẬC ĐẠO TẠO, MÃ NGÀNH, HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN ĐÀO TẠO

- Bậc đào tạo: Đại học

- Mã ngành đào tạo: 7340406

- Hình thức đào tạo: Chính quy tập trung

- Thời gian đào tạo: 4 năm (Tổng: 127 tín chỉ)

6.3. VỊ TRÍ VIỆC LÀM SAU KHI TỐT NGHIỆP

Người học sau khi tốt nghiệp có khả năng làm việc tại các vị trí công việc sau:

- Cán bộ quản lý, điều hành Văn phòng/phòng Hành chính;

- Chuyên viên văn phòng làm việc tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp;

- Nhân viên Hành chính - Nhân sự;

- Thư ký, trợ lý lãnh đạo;

- Công chức Văn phòng - Thống kê cấp xã.

6.4. CHUẨN ĐẦU RA

6.4.1. Kiến thức

6.4.1.1. Kiến thức giáo dục đại cương:

- Kiến thức về lí luận chính trị:

Hiểu và nắm vững những kiến thức cơ bản về nguyên lí khoa học Mác – Lênin; tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ nghĩa xã hội khoa học và đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Kiến thức về ngoại ngữ:

Hiểu, vận dụng được những kiến thức về ngoại ngữ bậc 3/6 khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam.

- Kiến thức về tin học:

Hiểu, vận dụng được những kiến thức về công nghệ thông tin cơ bản đáp ứng yêu cầu công việc.

- Kiến thức về pháp luật và môi trường:

Hiểu, phân tích được kiến thức chung về môi trường tự nhiên và xã hội; phát triển bền vững.

- Kiến thức giáo dục thể chất, quốc phòng an ninh:

Hiểu được kiến thức về giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng.

6.4.1.2. Kiến thức cơ sở ngành:

a. Kiến thức khối ngành:

- Hiểu về Luật Hiến pháp và Luật Hành chính;

- Hiểu về xã hội học đại cương và phương pháp sử dụng tiếng Việt trong giao tiếp hành chính;

- Hiểu về tâm lý học trong hoạt động quản lý;

- Hiểu và vận dụng tốt các phương pháp nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực khoa học xã hội nói chung và trong hoạt động quản trị văn phòng nói riêng.

b. Kiến thức lĩnh vực:

- Hiểu các kiến thức về quản trị, hành chính, văn hoá tổ chức, lý thuyết quản trị văn phòng, thông tin trong công tác văn phòng và quản trị văn phòng.

- Hiểu kiến thức về kinh tế;

- Hiểu về cách thức giao tiếp, ứng xử với các đối tượng giao tiếp trong và ngoài cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

c. Kiến thức nhóm ngành:

- Hiểu về lý thuyết quản trị, quản trị nhân lực, quản trị trong văn phòng tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp;

- Hiểu về văn hóa của công sở; có kiến thức về tổ chức các sự kiện, hội họp trong cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

6.4.1.3. Kiến thức ngành:

- Hiểu và vận dụng các kiến thức cơ bản theo khối ngành quản trị, quản lý, tổ chức; hiểu, áp dụng các kiến thức chung có liên quan tới lĩnh vực như văn thư - lưu trữ, khoa học quản lý, quản trị nhân lực, kế toán để luận giải các vấn đề lý luận, thực tiễn trong Quản trị văn phòng và có những kiến thức lý thuyết chuyên sâu trong Quản trị văn phòng;

- Nắm vững kỹ thuật và có kiến thức thực tế để giải quyết các công việc phức tạp trong lĩnh vực văn phòng, quản trị văn phòng.

6.4.2. Kỹ năng

6.4.2.1. Kỹ năng nghề nghiệp:

- Thực hiện tham mưu, tổng hợp và cung cấp thông tin phục vụ hoạt động quản lý;

- Kỹ năng soạn thảo các văn bản hành chính hình thành trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp;

- Thực hiện tổ chức quản lý, giải quyết văn bản, lập hồ sơ và lưu trữ hồ sơ, tài liệu; bảo quản và khai thác, sử dụng hiệu quả các nguồn thông tin phục vụ cho cơ quan và lãnh đạo;

- Thực hiện tổ chức các hoạt động quản lý nhân sự, quản lý trang thiết bị văn phòng và xây dựng văn hóa công sở trong văn phòng và cơ quan, doanh nghiệp;

- Thực hiện tổ chức, hoạch định, kiểm tra, giám sát hoạt động của văn phòng và cơ quan;

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong các khâu nghiệp vụ của công tác văn phòng;

- Kỹ năng lập một số chứng từ kế toán, lập hồ sơ thanh quyết toán kế toán, kiểm soát, quản lý được nguồn tài chính của văn phòng, cơ quan, doanh nghiệp;

- Ứng dụng bộ tiêu chuẩn ISO trong triển khai, cải tiến các nghiệp vụ của công tác văn phòng.

6.4.2.2. Kỹ năng mềm:

- Kỹ năng làm việc nhóm;

- Kỹ năng giao tiếp và đàm phán;

- Kỹ năng truyền thông;

- Có kỹ năng ngoại ngữ ở mức có thể hiểu được các ý chính của một báo cáo hay bài phát biểu về các chủ đề trong công việc liên quan đến ngành được đào tạo; có thể sử dụng ngoại ngữ để diễn đạt, xử lý một số tình huống chuyên môn thông thường; có thể viết được báo cáo có nội dung đơn giản, trình bày ý kiến liên quan đến công việc chuyên môn; đạt trình độ bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

- Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

6.4.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ, sáng tạo và có trách nhiệm với công việc;

- Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm nhóm;

- Tự định hướng, đưa ra kết luận chuyên môn và có thể bảo vệ được quan điểm cá nhân;

- Tuân thủ các quy định, nội quy của Nhà nước, nghề nghiệp và cơ quan;

- Có trách nhiệm với cộng đồng và xã hội.

7. Thông tin liên hệ

- Trụ sở: Phòng 406, 407 nhà A - Trường Đại học Nội vụ Hà Nội;

- Điện thoại: 02437532864 (bấm máy lẻ 232);

- Email: khoaquantrivanphong@gmail.com

8. Một số ảnh hoạt động

Ảnh: Đội ngũ giảng viên của Khoa Quản trị văn phòng
Cập nhật thông tin ngày 03/4/2020
Các tin khác