Quản trị văn phòng
13/01/2013 09:56:25 GMT

KHOA QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG

-Trụ sở làm việc của Khoa: Phòng A424, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội –

số 36 đường Xuân La – phường Xuân La – quận Tây Hồ - Hà Nội

-Điện thoại: (024) 3. 7532.864 - máy lẻ 124/ 232

-Email: khoahcvp.cv1@moet.edu.vn
I. Cơ cấu tổ chức và nhân sự khoa Quản trị văn phòng

1. Lãnh đạo Khoa

         -Quyền trưởng khoa: Ths. Nguyễn Mạnh Cường

         -Phó trưởng khoa:     Ths. Nguyễn Thị Kim Chi

2. Các bộ môn trực thuộc Khoa

Khoa Quản trị văn phòng hiện có 04 tổ bộ môn:

-Tổ bộ môn Quản trị văn phòng

-Tổ bộ môn Thư ký văn phòng

-Tổ bộ môn Văn bản

-Tổ bộ môn Kế toán - Thống kê

3. Danh sách cán bộ, viên chức của Khoa


STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

HÒM THƯ

I. Lãnh đạo Khoa

1.

Ths. Nguyễn Mạnh Cường

Q.Trưởng khoa

0912357066

nguyenmanhcuongdhnv@gmail.com

2.

Ths. Nguyễn Thị Kim Chi

Phó trưởng Khoa

0983247704

duongquynhchi@gmail.com

II. Bộ môn Quản trị văn phòng

1.

Ths. Nguyễn Mạnh Cường

Trưởng Bộ môn

0912357066

nguyenmanhcuongdhnv@gmail.com

2.

ThS. Lâm Thu Hằng

Phó Trưởng Bộ môn

0976793858

lamthuhangdhnv@gmail.com

3.

ThS. Nguyễn Hữu Danh

Giảng viên

0912467611

danhnh9@gmail.com

4.

ThS. Nguyễn Đăng Việt

Giảng viên

0977115289

dangvietdhnv@gmail.com

5.

ThS. Nguyễn Tiến Thành

Giảng viên

0975529108

shinsei.nguyen@gmail.com

6.

ThS. Đinh Hải Yến

Giảng viên

0943612152

dinhyen.cko@gmail.com

II. Bộ môn Thư ký văn phòng

7.

ThS. Nguyễn Thị Kim Chi

Trưởng Bộ môn

0983247704

duongquynhchi@gmail.com

8.

ThS. Nguyễn Thị Thu Hường

Phó Trưởng Bộ môn

0904654458

 

thuhuongdhnv80@gmail.com

9.

TS. Vũ Thị Kim Xuyến

Giảng viên

0912875552

kimxuyenvu.hn@gmail.com

10.

Trương Thị Mai Anh

Trợ giảng

0985445565

Maianh.qtvp@gmail.com

11.

ThS. Phạm Thị Mai Anh

Trợ giảng

0983299235

maianhpham.phm@gmail.com

III. Bộ môn Văn bản

11.

TS. Nguyễn Cảnh Đương

Trưởng Bộ môn

 

 

12.

ThS. Đỗ Thị Thu Huyền

Phó Trưởng Bộ môn

0912664810

dohuyenluutru@gmail.com

13.

ThS. Nguyễn Thị Hường

Giảng viên

0989669521

nguyenthuhuongch12b@gmail.com

14.

ThS. Nguyễn Mạnh Cường

Giảng viên

0912357066

nguyenmanhcuongdhnv@gmail.com

15.

ThS. Trần Thu Hà

Giảng viên

0903414281

thuhatrandhnv@gmail.com

16.

PGS. TS. Triệu Văn Cường

Giảng viên

0913.230.213

 

VI. Bộ môn Kế toán – Thống kê

17.

Đoàn Thị Hồng Anh

Phó Trưởng Bộ môn

0979939139

honganhmun@yahoo.com

18.

Hoàng Thị Kim Oanh

Giảng viên

01694600938

hoangkim_o@yahoo.com

19.

Nguyễn Thái Hòa

Chuyên viên

0906220311

thaihoaftu@gmail.com

V. Hành chính – giáo vụ

20.

Nguyễn Hoàng Anh

Giáo vụ

0986863536

anhnh18@gmail.com

21.

Trần Thanh Xuân

Giáo vụ

0912126612

tranthanhxuanqtvp@gmail.com

22.

Đặng Thị Thùy Dương

Hành chính

0977490037

dangthuyduong138@gmail.com

 4. Các học phần Khoa đang giảng dạy

Khoa Quản trị văn phòng quản lí các học phần chuyên ngành Quản trị văn phòng, Thư ký văn phòng và Hành chính văn phòng như:

+Soạn thảo văn bản;

+Quản trị văn phòng;

+Nghiệp vụ thư ký;

+Kỹ năng giao tiếp;

+Nghi thức nhà nước;

+Nguyên lí kế toán;

+Nguyên lí thống kê;

+Kỹ năng làm việc nhóm;

+Kỹ năng hoạch định;

+Kỹ năng tổ chức và kiểm tra;

+Văn hóa công sở;

+Giao tiếp và đàm phán quốc tế;

+Kỹ năng quản lí dự án;

+Quản trị học;

+Quản trị văn phòng doanh nghiệp;

+Áp dụng ISO vào công tác quản trị văn phòng vv…

II. Giới thiệu Khoa Quản trị văn phòng

Khoa Quản trị văn phòng được hình thành và phát triển trên cơ sở các khoa:

- Khoa Hành chính văn phòng (giai đoạn 2001 - 2004)

- Khoa Hành chính văn phòng và Thông tin thư viện (giai đoạn 2004 - 2008)

KHOA HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG
Giai đoạn (2001 - 2004)

- Trưởng khoa: Lê Thị Năm (2001 - 2004)

- Trưởng khoa: Lê Thanh Huyền (2004 - 2006)

- Năm 1998 hệ trung cấp ngành Hành chính văn phòng được mở và đào tạo khoá 1 (1998-2000).

- Năm 2001 Khoa Hành chính văn phòng được thành lập và được giao quản lí ngành Hành chính văn phòng;

- Năm 2004 Khoa Hành chính văn phòng đã xây dựng và mở thêm ngành Thông tin Thư viện (hệ trung cấp).

KHOA HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG VÀ THÔNG TIN THƯ VIỆN
Giai đoạn (2004 - 2008)

- Trưởng khoa: Lê Thanh Huyền (2006 - 2008)

- Phó trưởng khoa: Nguyễn Mạnh Cường (2007 - 2008)

- Năm 2005 Khoa đã xây dựng và mở các ngành Cao đẳng Quản trị văn phòng; Cao đẳng Thông tin Thư viện;

- Năm 2007 xây dựng và mở ngành Cao đẳng Quản lí Văn hoá

KHOA QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG
(Từ 10/9/2008 đến nay)

Khoa Quản trị văn phòng được thành lập theo một số Quyết định:

- Quyết định số 260/QĐ-CĐNV ngày 10/9/2008 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nội vụ Hà Nội trên cơ sở tách từ Khoa Hành chính văn phòng và Thông tin Thư viện.

- Quyết định số 214/QĐ-ĐHNV ngày 24/4/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thành lập Khoa Quản trị văn phòng thuộc Trường Đại học Nội vụ Hà Nội

Trưởng khoa:          ThS. Nguyễn Mạnh Cường

Phó trưởng khoa:     Ths. Nguyễn Thị Kim Chi

    Khoa Quản trị văn phòng có vị trí và chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Khoa như sau:

Điều 1. Vị trí và chức năng

Khoa Quản trị văn phòng là đơn vị chuyên môn thuộc Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, có chức năng tổ chức thực hiện hoạt động giáo dục, đào tạo trình độ đại học, sau đại học; tổ chức hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ gắn với chuyên môn của Khoa; thực hiện hoạt động hợp tác quốc tế; khoa học và công nghệ phù hợp với mục tiêu, phương hướng phát triển của Trường.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1.Tổ chức các hoạt động đào tạo:

              1.1. Phối hợp với đơn vị liên quan trong việc mở ngành, chuyên ngành đào tạo đại học và sau đại học phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được Hiệu trưởng giao;

              1.2. Tham gia tổ chức tuyển sinh, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và đánh giá kết quả đào tạo gắn với chức năng nhiệm vụ của Khoa và theo nhu cầu xã hội;

               1.3. Chủ trì tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch đào tạo được phê duyệt;

             1.4. Phát triển chương trình đào tạo; tham gia xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo với hình thức và phương pháp đào tạo hợp lý.

          2. Tham gia với đơn vị chức năng tự đánh giá chất lượng giáo dục và đào tạo theo quy định.

          3. Biên soạn ngân hàng câu hỏi, đề thi; chấm thi kết thúc học phần; quản lý và chuyển giao bảng điểm kiểm tra bộ phận của người học đến các đơn vị liên quan theo quy định.

4. Thực hiện qui trình cấp chứng chỉ học phần, chứng chỉ cho các khóa đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Khoa.

          5. Chủ trì hoặc phối hợp với đơn vị chức năng tổ chức biên soạn, thẩm định giáo trình, sách và tài liệu phục vụ công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu gắn với chức năng, nhiệm vụ của Khoa.

           6. Quản lý viên chức và tham gia xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên thuộc Khoa; chủ động đề xuất điều chỉnh, thay đổi cơ cấu nhân sự trong trường hợp không đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm của Khoa.

           7. Phối hợp với đơn vị chức năng trong việc quản lý người học thuộc Khoa.

           8. Tổ chức các hoạt động khoa học và công nghệ của viên chức, người lao động và người học; phối hợp xây dựng và thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học và công nghệ của Nhà trường đối với ngành, lĩnh vực thuộc chuyên môn của Khoa.

         9. Chủ trì hoặc tham gia cung ứng dịch vụ công phục vụ ngành Nội vụ, nền công vụ và xã hội phù hợp với ngành đào tạo thuộc Khoa và theo phân công Hiệu trưởng.

         10. Chủ trì hoặc phối hợp với đơn vị chức năng thực hiện hoạt động hợp tác quốc tế theo sự phân cấp của Hiệu trưởng.

           11. Huy động, quản lý, sử dụng nguồn lực tài chính để thực hiện các nhiệm vụ được giao.

12. Quản lý và tổ chức đánh giá viên chức, người lao động thuộc Khoa. Tham gia đánh giá công chức, viên chức quản lý, viên chức và người lao động trong Trường theo quy định.

13. Quản lý và sử dụng tài sản, thiết bị, cơ sở vật chất được giao theo quy định của Trường và của pháp luật.

14. Xây dựng dự toán tài chính thực hiện nhiệm vụ hoạt động hằng năm theo kế hoạch của đơn vị và các hoạt động đơn vị được giao chủ trì thực hiện.

15. Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê định kỳ và theo yêu cầu của Hiệu trưởng về hoạt động của Khoa.

16. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

3. Cơ cấu tổ chức và chế độ làm việc

1. Cơ cấu tổ chức

a) Trưởng Khoa và các Phó Trưởng khoa.

          b) Hội đồng Khoa.

          c) Các Bộ môn thuộc Khoa.

          d) Văn phòng Khoa.

2. Chế độ làm việc

2.1. Trưởng khoa

a) Trưởng khoa có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Khoa được quy định tại Điều 2 của Quy định này, chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và trước pháp luật về hoạt động của Khoa.

b) Căn cứ vào các quy định của pháp luật và tình hình thực tế phát triển của Khoa, Trưởng khoa đề xuất Hiệu trưởng quyết định thành lập, tổ chức lại hoặc giải thể các tổ, bộ phận thuộc Khoa.

c) Khi vắng mặt và nếu thấy cần thiết, Trưởng khoa ủy quyền bằng văn bản cho một Phó Trưởng khoa điều hành công tác, giải quyết công việc của Khoa.

2.2. Phó Trưởng khoa

a) Phó Trưởng khoa giúp Trưởng khoa thực hiện nhiệm vụ do Trưởng khoa phân công; chịu trách nhiệm trước Trưởng khoa và trước pháp luật về những lĩnh vực công tác được phân công.

b) Khi được Trưởng khoa ủy quyền bằng văn bản để điều hành công tác, giải quyết công việc của Trưởng khoa trong thời gian Trưởng khoa vắng mặt, Phó Trưởng khoa chịu trách nhiệm trước Trưởng khoa, trước Hiệu trưởng và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ trong thời gian được ủy quyền; không được ủy quyền lại cho người khác những nội dung được Trưởng khoa ủy quyền.

2.3. Trưởng, Phó Trưởng bộ môn thuộc Khoa

Trưởng, Phó Trưởng bộ môn thuộc Khoa chịu trách nhiệm trước Trưởng khoa và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của bộ môn.

2.4. Viên chức và người lao động

Viên chức và người lao động thuộc Khoa thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn do Trưởng khoa phân công và chịu trách nhiệm trước Trưởng khoa, trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được giao.

         2.5. Trưởng khoa, Phó Trưởng khoa, viên chức và người lao động thuộc Khoa thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật hiện hành, Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường.

 3. Ngành đào tạo

          Khoa Quản trị văn phòng đang thực hiện đào tạo 02 chuyên ngành:

              - Ngành Quản trị văn phòng: Bậc Đại học, Bậc Cao đẳng

              - Ngành thư ký văn phòng: Bậc Cao đẳng, Bậc Trung cấp

- Quản lí đào tạo hệ chính quy ngành Quản trị văn phòng gồm có các bậc học trung cấp, cao đẳng, đại học: trung cấp hành chính văn phòng; cao đẳng quản trị văn phòng, đại học Quản trị văn phòng.

- Quản lí đào tạo hệ chính quy ngành Thư ký văn phòng bậc trung cấp, cao đẳng.

- Quản lí đào tạo hệ liên thông từ trung cấp lên cao đẳng ngành Quản trị văn phòng, Thư ký văn phòng; từ cao đẳng lên đại học ngành Quản trị văn phòng.

- Đối tượng được học liên thông thẳng: từ trung cấp Hành chính văn phòng lên cao đẳng Quản trị văn phòng; từ trung cấp Thư ký văn phòng lên cao đẳng Thư ký văn phòng.

- Đối tượng được học liên thông chéo lên hệ cao đẳng Quản trị văn phòng, Thư ký văn phòng: các học viên tốt nghiệp trung cấp của các ngành khác (Thư ký văn phòng, Hành chính Văn thư, Lưu trữ, Hành chính văn phòng vv) của Trường và của các Trường chuyên nghiệp khác khi có nguyện vọng cũng được dự thi vào ngành học này sau khi học một số môn chuẩn đầu vào.

III. Những thành tích nổi bật của Khoa Quản trị văn phòng

Khoa Quản trị văn phòng thành lập ngày 24/4/2014 theo Quyết định số 214/QĐ-ĐHNV của Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, trên cơ sở tách ra từ Khoa Hành chính văn phòng (giai đoạn năm 2001 - 2004) và Khoa Hành chính văn phòng và Thông tin Thư viện (giai đoạn năm 2004 - 2008). Trong quá trình hoạt động, Khoa Quản trị văn phòng đạt được nhiều thành tích trên các mặt hoạt động.

1. Về đội ngũ cán bộ giảng viên

Đến nay 100% cán bộ giảng dạy tại Khoa có học vị thạc sĩ, 22% cán bộ đang học NCS; đến năm 2015 Khoa phần đấu 30% đội ngũ cán bộ có học vị Tiến sĩ.

2. Một số công trình nghiên cứu nổi bật

1

- TS. Triệu Văn Cường, TS Nguyễn Cảnh Đương, TS Lê Văn In, Ths. Nguyễn Mạnh Cường: Văn bản quản lí nhà nước - Những vấn đề về lý luận và kỹ thuật soạn thảo. NXB Giáo dục. H 2013.

2

- TS. Triệu Văn Cường, Ths. Nguyễn Mạnh Cường: Giáo trình Văn bản dùng cho giảng dạy trong Trường Cao đẳng Nội vụ Hà Nội. NXB Lao động năm 2006 và tái bản năm 2009.

3

- Ths. Nguyễn Mạnh Cường: Giáo trình Lưu trữ (Tài liệu Bồi dưỡng nghiệp vụ Văn phòng - Thống kê cho công chức cấp xã các tỉnh Tây Nguyên). Năm 2006.

4

- Ths. Nguyễn Mạnh Cường: “Nghiên cứu phương pháp xây dựng các bài tập thực hành môn Văn bản giảng dạy tại Trường Cao đẳng Văn thư Lưu trữ Trung ương I”, Đề tài khoa học cấp Trường năm 2007.

5

- Ths. Nguyễn Mạnh Cường: Tập bài giảng Văn bản (Dùng cho các lớp bồi dưỡng ngắn hạn). Hà Nội. Năm 2008.

6

- Ths. Đỗ Thị Thu Huyền: “Nghiên cứu xây dựng hệ thống các văn bản mẫu thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ của Trường Cao đẳng Nội vụ Hà Nội”. Đề tài cấp cơ sở năm 2008.

7

- Ths. Nguyễn Mạnh Cường: “Chuẩn hoá một số quy trình, thủ tục để giải quyết công việc của các đơn vị thuộc Trường Cao đẳng Nội vụ Hà Nội”, Đề tài khoa học cấp Trường năm 2008.

8

- Ths. Nguyễn Mạnh Cường - Ths Trần Thị Loan: Giáo trình Lưu trữ (Tài liệu Bồi dưỡng nghiệp vụ Văn phòng - Thống kê cho công chức cấp xã 16 tỉnh Miền núi phía Bắc. Năm 2009.

9

- Ths. Lâm Thu Hằng, Ths.Nguyễn Xuân Trung, Ths.Nguyễn Thị Kim Chi: “Hoàn thiện hệ thống công cụ thực hành môn Văn thư”. Đề tài nghiên cứu khoa học năm 2008.

10

- Ths. Lâm Thu Hằng – Ths. Nguyễn Thị Kim Chi: Tập bài giảng “Quản lí và giải quyết văn bản”. Năm 2009.

11

Nguyễn Mạnh Cường - Nguyễn Thị Hường: Giáo trình Văn bản (Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ Văn phòng - Thống kê các tỉnh đồng bằng và trung du, miền núi theo Đề án 1956 của Thủ tướng Chính phủ do Bộ Nội vụ tổ chức). Năm 2011.

12

Hoàng Kim Oanh, Đoàn Thị Hồng Anh: Giáo trình Thống kê (Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ Văn phòng - Thống kê các tỉnh đồng bằng và trung du, miền núi theo Đề án 1956 của Thủ tướng Chính phủ do Bộ Nội vụ tổ chức). Năm 2011

13

Đề án 1956 (Bồi dưỡng chức danh cán bộ công chức văn phòng thống kê)

14

Các bài báo, tạp chí khoa học

3. Các hoạt động khác

Khoa Quản trị văn phòng đã tổ chức thành công nhiều hội thảo, nói chuyên đề, hội thi… và thu hút được nhiều nhà khoa học, cán bộ, giáo viên, sinh viên tham gia. Dưới đây là một số hoạt động tiêu biểu của Khoa :

TT

Hoạt động

Năm

1.

Tổ chức thành công Hội thảo khoa học Tổ chức và hoạt động của các Thư viện Trường học - Thực trạng và kiến nghị

2007

2.

Phối hợp với Trường Đại học Văn hoá Nghệ thuật Quân đội “Giao lưu văn hoá và nghiệp vụ”

2007

3.

Chủ trì và phối hợp với Trường ĐH Văn hóa Hà Nội, ĐHKHXH&NV, Cao đẳng phạm Trung ương, ĐH Đông Đô, Thư viện Quân đội, Thư viện Quốc gia Việt nam tổ chức Cuộc thi tuyên truyền giới thiệu sách nhân ngày “Sách và bản quyền thế giới”. Tại cuộc thi đã đạt Giải nhất toàn đoàn về các nội dung.

2008

4.

Tổ chức thành công triển lãm Tranh chữ Bùi Hạnh Cẩn chủ đề “Đến hiện đại từ truyền thống hướng tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội. Triển lãm trong 02 ngày đã thu hút hơn 2000 lượt người tham gia.

Tháng 3/2008

5.

Chủ trì và tổ chức thành công Hội thảo cấp Trường về “Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực quản trị văn phòng đáp ứng yêu cầu hội nhập” với sự tham gia của nhiều nhà khoa học đầu ngành tại các Trường đại học, học viện trong nước và đại diện lãnh đạo văn phòng một số cơ quan có uy tín.

Tháng 12/2008

6.

Chủ trì tổ chức thành công Giao lưu và nói chuyện chuyên đề để định hướng nghề nghiệp cho sinh viên với chủ đề “Văn phòng - Nghề và Nghiệp”

23/10/2009

7.

Chủ trì và phối hợp với Khoa Lý luận Chính trị tổ chức “Giao lưu sinh viên với doanh nghiệp” với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp và hơn 1000 sinh viên tham gia.

26/11/2009

8.

Phối hợp với các khoa, đơn vị trong trường tổ chức thành công Hội thảo liên khoa mang tên “Đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010 – 2010”.

23/6/2010

9.

Tổ chức các hoạt động giao lưu, tọa đàm với sinh viên; tổ chức câu lạc bộ khiêu vũ; đội văn nghệ.

Từ 2009 đến nay

9.

Chủ trì và phối hợp với Phòng Đào tạo tổ chức “Hội thi soạn thảo văn bản giỏi cho sinh viên lần thứ nhất”

04/8/2010

10.

Chủ trì và phối hợp với Khoa Văn hóa Thông tin và Xã hội tổ chức về việc tổ chức Hội thảo “Hướng nghiệp và Lễ ký kết hợp tác Đào tạo - Tuyển dụng với doanh nghiệp” giữa Tập đoàn Hoa Sao và Trường Cao đẳng Nội vụ Hà Nội

18/8/2010

11.

Tổ chức chương trình giao lưu và nói chuyện chuyên đề “Văn hóa công sở trong thời kỳ hội nhập” với sự tham gia của sinh viên Khoa Quản trị văn phòng, cán bộ giáo viên và đại diện các đơn vị trong Trường.

15/12/2010

12.

Phối hợp với Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQG Hà Nội, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQGHCM, Đại học Sài Gòn, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương tổ chức Hội thảo“Hợp tác nghiên cứu và đào tạo về Quản trị văn phòng trong các trường đại học và cao đẳng ở Việt Nam”.

Ngày 15/5/2011

13.

Tổ chức “Hội thi soạn thảo văn bản giỏi cho sinh viên lần thứ hai”

19/9/2011

14.

Tổ chức “Hội thi soạn thảo văn bản giỏi cho sinh viên lần thứ ba”

2012

15

Tổ chức các chương trình “chào tân sinh viên” đầu năm học; “Lễ trao bằng tốt nghiệp cử nhân” vv

Hàng năm

16

Tổ chức chương trình giao lưu và tập huấn của doanh nghiệp với sinh viên Quản trị văn phòng và Thư ký văn phòng về kỹ năng mềm

05/3/2014

17

Học tập - Trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ: 100% cán bộ, giảng viên đạt chuẩn và có trình độ thạc sĩ, 22% đang học Nghiên cứu sinh; Khoa đã được Nhà trường tạo điều kiện cho một số giảng viên đi học tập, trao đổi kinh nghiệm với các cơ quan nghiên cứu, cơ sở đào tạo tại Đức, Hà Lan, Malaysia, Singapo, Hàn Quốc, Nga vv…Đồng thời, thường xuyên trao đổi kinh nghiệm, nghiệp vụ với các cơ sở đào tạo trong nước có uy tín.


4. Tầm nhìn và sứ mạng phát triển

Quan điểm đào tạo của Khoa Quản trị văn phòng: “Đào tạo theo nhu cầu xã hội: đào tạo cái gì xã hội và doanh nghiệp cần chứ không phải đào tạo cái gì mình có”.

Sứ mạng: Giúp người học phát huy hết những năng lực tiềm ẩn của chính mình với một văn hoá giáo dục hiện đại; cung cấp cho người học chương trình đào tạo về chất lượng cao về khoa học quản trị - hành chính văn phòng góp phần phát triển nguồn nhân lực phục vụ công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.

Tầm nhìn: Trong tương lai, Khoa Quản trị văn phòng phấn đấu trở thành đơn vị đào tạo có chất lượng cao, đạt chuẩn; đào tạo ra được những con người mạnh khoẻ về thể chất, mạnh mẽ về trí lực, đáp ứng được nhu cầu xã hội, sự phát triển và hội nhập của đất nước.

 

 


Một số hình ảnh hoạt động của Khoa:

Khoa Quản trị văn phòng tổ chức giao lưu và nói chuyện chuyên đề văn phòng: Nghề và nghiệp

Khoa Quản trị văn phòng tham gia Hội thi tuyên truyền sách năm 2014

Tham gia tọa đàm khoa học về hợp tác nghiên cứu và đào tạo về quản trị văn phòng trong các trường đại học và cao đẳng Việt Nam


Cán bộ, giảng viên và sinh viên Khoa Quản trị văn phòng

HỌC ĐỂ BIẾT, HỌC ĐỂ LÀM, HỌC ĐỂ TỰ KHẲNG ĐỊNH MÌNH,

HỌC ĐỂ SỐNG VÀ LÀM VIỆC VỚI NGƯỜI KHÁC! (UNESSCO)
Các tin khác