Pháp luật hành chính
20/02/2013 10:21:34 GMT

KHOA PHÁP LUẬT HÀNH CHÍNH

-Trụ sở làm việc của Khoa: Phòng 301B, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội –

số 36 đường Xuân La – phường Xuân La – quận Tây Hồ - Hà Nội

-Điện thoại: (024) 3. 7532.864 - máy lẻ 119

-Email: khoanhanuocvaphapluat@gmail.com

I.Cơ cấu tổ chức và nhân sự Khoa Pháp luật hành chính

1. Lãnh đạo Khoa

-Quyền trưởng khoa: Ths. Nguyễn Thu An

- Phó trưởng khoa:     Ths. Vũ Thị Thu Hằng

- Phó trưởng khoa:     Ths. Nguyễn Thị Hoàn

2. Các bộ môn trực thuộc Khoa

- Tổ bộ môn Hành chính – Hiến pháp.

- Tổ bộ môn Dịch vụ pháp lý

3. Danh sách cán bộ viên chức của Khoa

STT

Họ và tên

Học hàm, học vị

Chức danh

Ghi chú

I/ Danh sách đội ngũ Giảng viên

1.

Nguyễn Bá Chiến

PGS.TS

Hiệu trưởng, GVCC


2.

Nguyễn Thu An

Tiến sỹ

Trưởng khoa, GVC


3.

Vũ Thị Thu Hằng

Tiến sỹ

Phó Trưởng khoa.GV


4.

Nguyễn Thị Hoàn

ThS, NCS

Phó Trưởng khoa, Phó Trưởng bộ môn Dịch vụ pháp lý, GV


5.

Trần Thị Lan Anh

Tiến sỹ

Q.Trưởng phòng Hợp tác quốc tế Trưởng bộ môn Hành chính – Hiến pháp, GV


6.

Nguyễn Thị Ngọc Linh

Tiến sỹ

Phó trưởng Phòng QLĐT SĐH, GV


7.

Trần Thị Ngân Hà

Tiến sỹ

Phó trường Khoa Quản trị nguồn nhân lực, GV


8.

Nguyễn Tất Đạt

PGS.TS

Q.Trưởng khoa Tổ chức và xây dựng chính quyền, GVC


9.

Phạm Thị Vân

Tiến sỹ

GVC, viên chức Phòng QLĐT ĐH


10.

Phạm Đình Kiên

ThS

Giảng viên


11.

Đoàn Thị Vượng

ThS

Giảng viên


12.

Nhâm Thuý Lan

ThS

Giảng viên


13.

Lưu Thị Thu Hương

ThS

Giảng viên


14..

Nguyễn Đức Thiện

ThS

Giảng viên


II/ Danh sách đội ngũ chuyên viên


1.

Ngô Văn Linh

ThS

Chuyên viên


2.

Nguyễn Thị Hương

ThS

Chuyên viên


3.

Lê Thị Lan Phương

CN

Chuyên viên4.Các học phần Khoa đang giảng dạy

II. Giới thiệu Khoa Pháp luật hành chính

          Khoa Pháp luật hành chính được thành lập theo Quyết định211/QĐ-ĐHNV ngày 24 tháng 4 năm 2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội.Khoa có chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn sau:

1. Vị trí và chức năng

Khoa Pháp luật hành chính là đơn vị chuyên môn thuộc Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, có chức năng tổ chức thực hiện hoạt động giáo dục, đào tạo trình độ đại học, sau đại học; tổ chức hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ gắn với chuyên môn của Khoa; thực hiện hoạt động hợp tác quốc tế; khoa học và công nghệ phù hợp với mục tiêu, phương hướng phát triển của Trường.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1.Tổ chức các hoạt động đào tạo:

         1.1. Phối hợp với đơn vị liên quan trong việc mở ngành, chuyên ngành đào tạo đại học và sau đại học phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được Hiệu trưởng giao;

         1.2. Tham gia tổ chức tuyển sinh, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và đánh giá kết quả đào tạo gắn với chức năng nhiệm vụ của Khoa và theo nhu cầu xã hội;

          1.3. Chủ trì tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch đào tạo được phê duyệt;

         1.4. Phát triển chương trình đào tạo; tham gia xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo với hình thức và phương pháp đào tạo hợp lý.

          2. Tham gia với đơn vị chức năng tự đánh giá chất lượng giáo dục và đào tạo theo quy định.

         3. Biên soạn ngân hàng câu hỏi, đề thi; chấm thi kết thúc học phần; quản lý và chuyển giao bảng điểm kiểm tra bộ phận của người học đến các đơn vị liên quan theo quy định.

4. Thực hiện qui trình cấp chứng chỉ học phần, chứng chỉ cho các khóa đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Khoa.

          5. Chủ trì hoặc phối hợp với đơn vị chức năng tổ chức biên soạn, thẩm định giáo trình, sách và tài liệu phục vụ công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu gắn với chức năng, nhiệm vụ của Khoa.

          6. Quản lý viên chức và tham gia xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên thuộc Khoa; chủ động đề xuất điều chỉnh, thay đổi cơ cấu nhân sự trong trường hợp không đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm của Khoa.

           7. Phối hợp với đơn vị chức năng trong việc quản lý người học thuộc Khoa.

          8. Tổ chức các hoạt động khoa học và công nghệ của viên chức, người lao động và người học; phối hợp xây dựng và thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học và công nghệ của Nhà trường đối với ngành, lĩnh vực thuộc chuyên môn của Khoa.

            9. Chủ trì hoặc tham gia cung ứng dịch vụ công phục vụ ngành Nội vụ, nền công vụ và xã hội phù hợp với ngành đào tạo thuộc Khoa và theo phân công Hiệu trưởng.

          10. Chủ trì hoặc phối hợp với đơn vị chức năng thực hiện hoạt động hợp tác quốc tế theo sự phân cấp của Hiệu trưởng.

         11. Huy động, quản lý, sử dụng nguồn lực tài chính để thực hiện các nhiệm vụ được giao.

12. Quản lý và tổ chức đánh giá viên chức, người lao động thuộc Khoa. Tham gia đánh giá công chức, viên chức quản lý, viên chức và người lao động trong Trường theo quy định.

13. Quản lý và sử dụng tài sản, thiết bị, cơ sở vật chất được giao theo quy định của Trường và của pháp luật.

14. Xây dựng dự toán tài chính thực hiện nhiệm vụ hoạt động hằng năm theo kế hoạch của đơn vị và các hoạt động đơn vị được giao chủ trì thực hiện.

15. Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê định kỳ và theo yêu cầu của Hiệu trưởng về hoạt động của Khoa.

16. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

3. Cơ cấu tổ chức và chế độ làm việc

         1. Cơ cấu tổ chức

a) Trưởng Khoa và các Phó Trưởng khoa.

          b) Hội đồng Khoa.

          c) Các Bộ môn thuộc Khoa.

          d) Văn phòng Khoa.

2. Chế độ làm việc

2.1. Trưởng khoa

a) Trưởng khoa có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Khoa được quy định tại Điều 2 của Quy định này, chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và trước pháp luật về hoạt động của Khoa.

b) Căn cứ vào các quy định của pháp luật và tình hình thực tế phát triển của Khoa, Trưởng khoa đề xuất Hiệu trưởng quyết định thành lập, tổ chức lại hoặc giải thể các tổ, bộ phận thuộc Khoa.

c) Khi vắng mặt và nếu thấy cần thiết, Trưởng khoa ủy quyền bằng văn bản cho một Phó Trưởng khoa điều hành công tác, giải quyết công việc của Khoa.

2.2. Phó Trưởng khoa

a) Phó Trưởng khoa giúp Trưởng khoa thực hiện nhiệm vụ do Trưởng khoa phân công; chịu trách nhiệm trước Trưởng khoa và trước pháp luật về những lĩnh vực công tác được phân công.

b) Khi được Trưởng khoa ủy quyền bằng văn bản để điều hành công tác, giải quyết công việc của Trưởng khoa trong thời gian Trưởng khoa vắng mặt, Phó Trưởng khoa chịu trách nhiệm trước Trưởng khoa, trước Hiệu trưởng và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ trong thời gian được ủy quyền; không được ủy quyền lại cho người khác những nội dung được Trưởng khoa ủy quyền.

2.3. Trưởng, Phó Trưởng bộ môn thuộc Khoa

Trưởng, Phó Trưởng bộ môn thuộc Khoa chịu trách nhiệm trước Trưởng khoa và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của bộ môn.

2.4. Viên chức và người lao động

Viên chức và người lao động thuộc Khoa thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn do Trưởng khoa phân công và chịu trách nhiệm trước Trưởng khoa, trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được giao.

2.5. Trưởng khoa, Phó Trưởng khoa, viên chức và người lao động thuộc Khoa thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật hiện hành, Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường.

4. Các ngành đào tạo

          - Ngành Dịch vụ pháp lý (dẫn link)

III. Những thành tích nổi bật của Khoa Nhà nước và pháp luật

Từ khi thành lập đến nay, Khoa Nhà nước và Pháp luật có nhiều thành tích trong công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

1.Về hoạt động giảng dạy

- Hoạt động xây dựng khung chương trình đào tạo: Khoa đã có kinh nghiệm nhiều năm trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện khung chương trình đào tạo theo yêu cầu của Bộ Giáo dục – Đào tạo. Từ khi thành lập đến nay, Khoa đã tham gia xây dựng 10 khung chương trình chuyên ngành cho các bậc đào tạo đại học, cao đẳng, liên thông, trung cấp, nghề hệ chính quy và không chính quy.

- Hoạt động xây dựng tài liệu phục vụ công tác giảng dạy không ngừng được nâng cao. Hiện có hơn 85% các học phần do Khoa phụ trách đã có tài liệu chính thức phục vụ công tác giảng dạy.

          - Hoạt động nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên: 100% đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn đúng chuyên ngành đào tạo. Trong đó 85% đội ngũ giảng viên chuyên ngành của Khoa có trình độ tiến sĩ, thạc sĩ

2. Hoạt động nghiên cứu khoa học

Thực hiện nhiệm vụ của Nhà trường, Khoa Nhà nước và pháp luật trong những năm qua luôn chú trọng hai nhiệm vụ: giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Giảng viên Khoa đã tích cực tham gia các hội thảo khoa học và đề tài nghiên cứu khoa học các cấp, cụ thể như sau:

- Trực tiếp và phối hợp triển khai nhiều Hội thảo khoa học trong lĩnh vực giáo dục đào tạo.

- Tham gia đề tài nghiên cứu khoa học về chuyên môn:

+ Đề tài cấp Bộ “Tổ chức và hoạt động của Quốc hội khóa 12 và phương hướng đổi mới tổ chức hoạt động Quốc hội khóa 13”

+ Đề tài cấp Bộ "Phản biện xã hội, vai trò của phản biện xã hội trong hoạt động lập pháp và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước”;

        + Đề tài cấp Bộ: “Nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực của ngành Nội vụ”.

3.Công tác đoàn thể xã hội

3.1. Công tác Đảng

- Khoa Nhà nước và pháp luật thuộc Chi bộ Khoa Nhà nước pháp luật và Quản lý nhân lực được thành lập theo Quyết định số 44-QĐ/ĐU ngày 25 tháng 9 năm 2012 của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường Đại học Nội vụ Hà Nội.

- 100% đảng viên  thuộc chi bộ luôn chấp hành đúng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tích cực tham gia học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Trong năm học 2013-2014, Khoa Nhà nước và pháp luật có 03 sinh viên lớp Cao đẳng Dịch vụ pháp lý K2 (2012-2015) được kết nạp Đảng.

3.2. Công tác Đoàn thể

Bên cạnh việc học tập, nghiên cứu, giảng viên và sinh viên Khoa Nhà nước và pháp luật đã tích cực tham gia các phong trào đoàn thể do Nhà trường, Công đoàn, Đoàn Thanh niên phát động về các lĩnh vực chính trị - kinh tế - văn hóa – xã hội.

Các thành tích đã đạt được:

- Giải Nhất liên chi Cuộc thi Xếp sách;

- Giải Nhì Cuộc thi Sinh viên thanh lịch;

- Giải nhì cuộc thi thể thao nội dung bóng chuyền,

- Giải Nhì Cuộc thi tìm hiểu Ngày pháp luật Việt Nam do Nhà trường tổ chức…Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cử nhân cao đẳng năm 2014


Sinh viên Khoa Nhà nước vàpháp luật tham gia Hội thi tuyên truyền giới thiệu sách năm 2014

 Các tin khác