Pháp luật hành chính
20/02/2013 10:21:34 GMT

KHOA NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT

-Trụ sở làm việc của Khoa: Phòng 301B, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội –

số 36 đường Xuân La – phường Xuân La – quận Tây Hồ - Hà Nội

-Điện thoại: 043. 7532.864 - máy lẻ 119

-Email: khoanhanuocvaphapluat@gmail.com


I.Cơ cấu tổ chức và nhân sự Khoa Nhà nước và pháp luật

1. Lãnh đạo Khoa

-Quyền trưởng khoa: Ths. Nguyễn Thu An

- Phó trưởng khoa:     Ths. Vũ Thị Thu Hằng

- Phó trưởng khoa:     Ths. Nguyễn Thị Hoàn

2. Các bộ môn trực thuộc Khoa

- Tổ bộ môn Hành chính – Hiến pháp.

- Tổ bộ môn Dịch vụ pháp lý

3. Danh sách cán bộ viên chức của Khoa

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

HÒM THƯ

I. Lãnh đạo Khoa

1

Ths. Nguyễn Thu An

Q. Trưởng khoa

nguyen thu_an@yahoo.com

2

Ths. Vũ Thị Thu Hằng

Phó trưởng khoa

vuthuhang@gmail.com

3

Ths. Nguyễn Thị Hoàn

Phó trưởng khoa

hoantvt74@gmail.com

II. Bộ môn Hành chính – Hiến pháp

1

TS. Trần Thị Lan Anh

Trưởng bộ môn

tran_lananh82@gmail.com

2

Ths. Nguyễn Thu An

Giảng viên

 

3

Ths. Vũ Thị Thu Hằng

Giảng viên

 

4

Ths. Nguyễn T. Ngọc Linh

Giảng viên

 

5

Ths. Nguyễn Thị Hoàn

Giảng viên

 

6

Ths. Đoàn Thị Vượng

Giảng viên

 

7

Phạm Đình Kiên

Giảng viên

 

8

TS. Lưu Văn Lim

GV thỉnh giảng

 

9

PGS.TS Vũ Thư

GV thỉnh giảng

 

10

TS. Trần Minh Hương

GV thỉnh giảng

 

11

TS. Trần Nho Thìn

GV thỉnh giảng

 

12

TS. Vũ Hồng Anh

GV thỉnh giảng

 

13

TS. Đoàn Thị Tố Uyên

GV thỉnh giảng

 

14

TS. Đặng Minh Tuấn

GV thỉnh giảng

 

III. Bộ môn Dịch vụ pháp lý

1

Ths. Nguyễn Thị Hoàn

Trưởng bộ môn

hoantvt74@gmail.com

2

Ths. Nguyễn Thu An

Giảng viên

 

3

Ths. Vũ Thị Thu Hằng

Giảng viên

 

4

Ths. Nguyễn T. Ngọc Linh

Giảng viên

 

5

Ths. Đoàn Thị Vượng

Giảng viên

 

6

Phạm Đình Kiên

Giảng viên

 

7

Đinh Ngọc Vượng

Giảng viên

 

8

Hà Thị Mai Hiên

Giảng viên

 

IV. Giáo vụ - Hành chính

1

Nguyễn Đức Thiện

Giáo vụ

thiennd.edu@gmail.com

4.Các học phần Khoa đang giảng dạy

STT

Bậc Đại học

Bậc Cao đẳng

1.             

Lý luận Nhà nước và pháp luật

Lý luận Nhà nước và pháp luật

2.             

Pháp luật đại cương

Pháp luật đại cương

3.             

Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam

Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam

4.             

Luật Hiến pháp Việt Nam

Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới

5.             

Luật Hành chính

Bộ máy nhà nước

6.             

Luật Lao động

Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

7.             

Môi trường và phát triển bền vững

Luật Hiến pháp Việt Nam

8.             

Đạo đức công vụ

Luật Hiến pháp nước ngoài

9.             

Công vụ, Công chức

Luật Hành chính

10.         

Tổ chức bộ máy nhà nước

Luật Dân sự

11.         

Bảo hiểm xã hội

Luật Hình sự

12.         

Pháp luật về chính quyền địa phương

Luật Hôn nhân và gia đình

13.         

Pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo

Luật Môi trường

14.         

Pháp luật về thi đua, khen thưởng

Luật Thương mại

15.         

 

Luật Quốc tế

16.         

 

Luật Tố tụng Hành chính

17.         

 

Luật Tố tụng Dân sự

18.         

 

Luật Tố tụng Hình sự

19.         

 

Dịch vụ hành chính công

20.         

 

Pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo

21.         

 

Quản lý hộ tịch

22.         

 

Công chứng, chứng thực

23.         

 

Luật Lao động

24.         

 

Hệ thống pháp luật Việt Nam

II. Giới thiệu Khoa Nhà nước và pháp luật

          Khoa Nhà nước và pháp luật được thành lập theo Quyết định211/QĐ-ĐHNV ngày 24 tháng 4 năm 2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội.Khoa có chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn sau:

1. Vị trí và chức năng

Khoa Nhà nước và pháp luật là đơn vị thuộc Trường Đại học Nội vụ Hà Nội có chức năng tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ đại học,sau đại học và thấp hơn trong lĩnh vực Nhà nước, pháp luật và ngành nghề khác có liên quan; hợp tác quốc tế; nghiên cứu khoa học và triển khai áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. 

2.Nhiệm vụ và quyền hạn

2.1. Xây dựng chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập; bố trí và điều hành tiến trình giảng dạy, học tập cho các lớp thuộc Khoa quản lý. Chủ trì, tổ chức quá trình đào tạo ngành học được giao và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của Trường;

2.2. Đăng ký với Trường nhận nhiệm vụ xây dựng chương trình đào tạo các trình độ, các chuyên ngành đào tạo. Phối hợp với Phòng Quản lý đào tạo xây dựng và bảo vệ chương trình mở ngành học mới;

2.3. Quản lý nội dung, phương pháp, chất lượng đào tạo;quản lý chất lượng hoạt động khoa học và công nghệ của viên chức và người học thuộc Khoa;

2.4. Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học theo kế hoạch do Hiệu trưởng giao;xây dựng ngân hàng đề thi; tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy - học thực hành,thực tập và thực nghiệm khoa học;

2.5. Chủ trì,tìm kiếm đối tác và xây dựng các chương trình liên kết về đào tạo các bậc, hệ đào tạo;

2.6. Tổ chức tuyển sinh, đào tạo các lớp bồi dưỡng ngắn hạn về chuyên môn nghiệp vụ thuộc Khoa quản lý theo kế hoạch hàng năm hoặc khi được Hiệu trưởng phê duyệt; Tự chủ về nguồn thu và sử dụng nguồn thu đúng mục đích phục vụ cho các hoạt động giảng dạy,nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác của Khoa theo quy định của Trường;

2.7. Đối với các khoá học theo học chế niên chế:Tổ chức thi, quản lý bài thi và kết quả thi kết thúc học phần, quản lý và cấp chứng chỉ học phần, tổ chức bế giảng và trao bằng tốt nghiệp, cấp bảng điểm toàn khóa cho sinh viên thuộc Khoa quản lý; Thực hiện việc xét học tiếp đối với sinh viên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

2.8. Đối với các khoá học theo học chế tín chỉ: phối hợp với Phòng Khảo thí và bảo đảm chất lượng tổ chức biên soạn ngân hàng câu hỏi,đề thi, tham gia chấm thi kết thúc học phần theo quy định. Thực hiện việc kiểm tra, đánh giá điểm bộ phận, lập bảng điểm kiểm tra bộ phận của sinh viên (bao gồm điểm chuyên cần và điểm kiểm tra thường xuyên); quản lý và chuyển giao bảng điểm kiểm tra bộ phận của sinh viên đến các đơn vị liên quan theo quy định của Trường;

2.9. Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên dài hạn và ngắn hạn, phát triển chương trình đào tạo và cơ sở vật chất theo hướng chuẩn hóa, nâng cao chất lượng đào tạo,đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế;

2.10. Quản lý viên chức và người học thuộc Khoa theo sự phân cấp của Hiệu trưởng;

2.11. Đề xuất thay đổi về cơ cấu tổ chức, nhân sự trong Khoa;

2.12. Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ, chủ động khai thác các dự án hợp tác trong nước và quốc tế; phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội;

2.13. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho viên chức và người học; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho viên chức thuộc Khoa;

2.14.Tổ chức đánh giá viên chức và người học trong Khoa; tham gia đánh giá cán bộ quản lý cấp trên, cán bộ quản lý ngang cấp theo quy định của Trường;  

2.15.Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng giao.

3. Các ngành đào tạo

          - Ngành Dịch vụ pháp lý (dẫn link)

III. Những thành tích nổi bật của Khoa Nhà nước và pháp luật

Từ khi thành lập đến nay, Khoa Nhà nước và Pháp luật có nhiều thành tích trong công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

1.Về hoạt động giảng dạy

- Hoạt động xây dựng khung chương trình đào tạo: Khoa đã có kinh nghiệm nhiều năm trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện khung chương trình đào tạo theo yêu cầu của Bộ Giáo dục – Đào tạo. Từ khi thành lập đến nay, Khoa đã tham gia xây dựng 10 khung chương trình chuyên ngành cho các bậc đào tạo đại học, cao đẳng, liên thông, trung cấp, nghề hệ chính quy và không chính quy.

- Hoạt động xây dựng tài liệu phục vụ công tác giảng dạy không ngừng được nâng cao. Hiện có hơn 85% các học phần do Khoa phụ trách đã có tài liệu chính thức phục vụ công tác giảng dạy.

          - Hoạt động nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên: 100% đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn đúng chuyên ngành đào tạo. Trong đó 85% đội ngũ giảng viên chuyên ngành của Khoa có trình độ tiến sĩ, thạc sĩ

2. Hoạt động nghiên cứu khoa học

Thực hiện nhiệm vụ của Nhà trường, Khoa Nhà nước và pháp luật trong những năm qua luôn chú trọng hai nhiệm vụ: giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Giảng viên Khoa đã tích cực tham gia các hội thảo khoa học và đề tài nghiên cứu khoa học các cấp, cụ thể như sau:

- Trực tiếp và phối hợp triển khai nhiều Hội thảo khoa học trong lĩnh vực giáo dục đào tạo.

- Tham gia đề tài nghiên cứu khoa học về chuyên môn:

+ Đề tài cấp Bộ “Tổ chức và hoạt động của Quốc hội khóa 12 và phương hướng đổi mới tổ chức hoạt động Quốc hội khóa 13”

+ Đề tài cấp Bộ "Phản biện xã hội, vai trò của phản biện xã hội trong hoạt động lập pháp và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước”;

        + Đề tài cấp Bộ: “Nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực của ngành Nội vụ”.

3.Công tác đoàn thể xã hội

3.1. Công tác Đảng

- Khoa Nhà nước và pháp luật thuộc Chi bộ Khoa Nhà nước pháp luật và Quản lý nhân lực được thành lập theo Quyết định số 44-QĐ/ĐU ngày 25 tháng 9 năm 2012 của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường Đại học Nội vụ Hà Nội.

- 100% đảng viên  thuộc chi bộ luôn chấp hành đúng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tích cực tham gia học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Trong năm học 2013-2014, Khoa Nhà nước và pháp luật có 03 sinh viên lớp Cao đẳng Dịch vụ pháp lý K2 (2012-2015) được kết nạp Đảng.

3.2. Công tác Đoàn thể

Bên cạnh việc học tập, nghiên cứu, giảng viên và sinh viên Khoa Nhà nước và pháp luật đã tích cực tham gia các phong trào đoàn thể do Nhà trường, Công đoàn, Đoàn Thanh niên phát động về các lĩnh vực chính trị - kinh tế - văn hóa – xã hội.

Các thành tích đã đạt được:

- Giải Nhất liên chi Cuộc thi Xếp sách;

- Giải Nhì Cuộc thi Sinh viên thanh lịch;

- Giải nhì cuộc thi thể thao nội dung bóng chuyền,

- Giải Nhì Cuộc thi tìm hiểu Ngày pháp luật Việt Nam do Nhà trường tổ chức…Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cử nhân cao đẳng năm 2014


Sinh viên Khoa Nhà nước vàpháp luật tham gia Hội thi tuyên truyền giới thiệu sách năm 2014

 Các tin khác