Khoa học Chính trị
13/01/2013 11:20:00 GMT

KHOA KHOA HỌC CHÍNH TRỊ

-Trụ sở làm việc của Khoa: Phòng A404 – A405, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội – số 36 đường Xuân La – phường Xuân La – quận Tây Hồ - Hà Nội

-Điện thoại: 043. 7532.864 - máy lẻ 103

-Email: khoakhct.dhnv@gmail.com
I. Cơ cấu tổ chức và nhân sự khoa Khoa học Chính trị:

1. Lãnh đạo Khoa:

         - Trưởng Khoa:           TS. Lê Thị Vân Anh

         - Phó trưởng Khoa:     TS. Nguyễn Nghị Thanh

2. Các bộ môn trực thuộc Khoa

         - Bộ môn Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lê nin

         - Bộ môn Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt nam và Tư tưởng Hồ Chí Minh

Sơ đồ tổ chức của Khoa:

3.Danh sách cán bộ, viên chức của Khoa

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

I. Lãnh đạo Khoa

1.

TS. Lê Thị Vân Anh

Trưởng khoa

0981333839

vananh.khct@gmail.com

2.

TS. Nguyễn Nghị Thanh

Phó trưởng Khoa

0912580600

thanhnndhnv@gmail.com

II. Bộ môn Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lê nin

1.

TS. Nguyễn Nghị Thanh

Trưởng Bộ môn

 

 

2.

TS. Lê Thị Vân Anh

Giảng viên

 

 

3.

TS. Hoàng Thu Hương

Giảng viên chính

0982052641

huonghoangmai@yahoo.com.vn

4.

Ths. Nguyễn Thị Hòa

Giảng viên

0983602446

 

5.

Ths.NCS. Đỗ Thu Hường

Giảng viên

0979371630

dothuhuong18@gmail.com

6.

Ths. Lê Huy Dân

Giảng viên

0983252981

danlehuy@gmail.com

6.

Ths. Nguyễn T. Phương Hoa

Giảng viên

01684474444

hoanp84@gmail.com

7.

 

Lê Thị Tươi

Giảng viên

01688582724

tuoiltsp1@gmail.com

8.

Ths. Nguyễn Thị Tươi

Giảng viên

0987387483

ngtuoi96@gmail.com

III. Bộ môn Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt nam và Tư tưởng Hồ Chí Minh

8.

Ths. Nguyễn Quốc Khương

Giảng viên

0913528035

nguyenquockhuong79@gmail.com

9.

Ths. Trần Văn Nhã

Giảng viên

098827384

nhatcnn@gmail.com

10

Ths. Trần Thị Phương Thúy

Giảng viên

0972271424

 

IV. Hành chính – giáo vụ

1.

Trương Quyết Thắng

Giáo vụ

0906233348

tqthangllct.cv1@moet.edu.vn

4. Các học phần Khoa đang giảng dạy:

1. Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 1

2. Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 2

3. Tư tưởng Hồ Chí Minh

4. Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

5. Lôgic hình thức

6. Tôn giáo học giáo đại cương

7. Chính trị học

8. Chính trị (bậc Trung cấp chuyên nghiệp, Cao đẳng nghề và Trung cấp nghề)

II. Giới thiệu Khoa Khoa học Chính trị:

Ngày 24/4/2012, Hiệu trưởng trường Đại học Nội vụ Hà Nội đã ký quyết định số 216/QĐ-ĐHNV thành lập Khoa Khoa học Chính trị thuộc trường Đại học Nội vụ Hà Nội. Khoa Khoa học chính trị là đơn vị thuộc trường Đại học Nội vụ Hà Nội có chức năng tổ chức thực hiện quá trình đào tạo,bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ sau đại học, đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng nghề, trung cấp nghề thuộc lĩnh vực chính trị, tôn giáo và các ngành nghề khác có liên quan; hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học và triển khai tiến bộ khoa học công nghệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Theo đó, Khoa Khoa học chính trị có nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Vị trí và chức năng

Khoa Khoa học Chính trị là đơn vị thuộc Trường Đại học Nội vụ Hà Nội có chức năng tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ đại học, sau đại học và thấp hơn trong lĩnh vực chính trị, tôn giáo và các ngành nghề khác có liên quan; hợp tác quốc tế; nghiên cứu khoa học và triển khai áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. 

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

2.1. Xây dựng chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập; bố trí và điều hành tiến trình giảng dạy, học tập cho các lớp thuộc Khoa quản lý. Chủ trì, tổ chức quá trình đào tạo ngành học được giao và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của Trường;

2.2. Đăng ký với Trường nhận nhiệm vụ xây dựng chương trình đào tạo các trình độ, các chuyên ngành đào tạo. Phối hợp với Phòng Quản lý đào tạo xây dựng và bảo vệ chương trình mở ngành học mới;

2.3. Quản lý nội dung, phương pháp, chất lượng đào tạo; quản lý chất lượng hoạt động khoa học và công nghệ của viên chức và người học thuộc Khoa;

2.4. Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học theo kế hoạch do Hiệu trưởng giao;xây dựng ngân hàng đề thi; tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy,học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy - học thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học;

2.5. Chủ trì,tìm kiếm đối tác và xây dựng các chương trình liên kết về đào tạo các bậc, hệ đào tạo;

2.6. Tổ chức tuyển sinh, đào tạo các lớp bồi dưỡng ngắn hạn về chuyên môn nghiệp vụ thuộc Khoa quản lý theo kế hoạch hàng năm hoặc khi được Hiệu trưởng phê duyệt; Tự chủ về nguồn thu và sử dụng nguồn thu đúng mục đích phục vụ cho các hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác của Khoa theo quy định của Trường;

2.7. Đối với các khoá học theo học chế niên chế:Tổ chức thi, quản lý bài thi và kết quả thi kết thúc học phần, quản lý và cấp chứng chỉ học phần, tổ chức bế giảng và trao bằng tốt nghiệp, cấp bảng điểm toàn khóa cho sinh viên thuộc Khoa quản lý; Thực hiện việc xét học tiếp đối với sinh viên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

2.8. Đối với các khoá học theo học chế tín chỉ: phối hợp với Phòng Khảo thí và bảo đảm chất lượng tổ chức biên soạn ngân hàng câu hỏi, đề thi, tham gia chấm thi kết thúc học phần theo quy định.Thực hiện việc kiểm tra, đánh giá điểm bộ phận, lập bảng điểm kiểm tra bộ phận của sinh viên (bao gồm điểm chuyên cần và điểm kiểm tra thường xuyên); quản lý và chuyển giao bảng điểm kiểm tra bộ phận của sinh viên đến các đơn vị liên quan theo quy định của Trường;

2.9. Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên dài hạn và ngắn hạn, phát triển chương trình đào tạo và cơ sở vật chất theo hướng chuẩn hóa, nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế;

2.10. Quản lý viên chức và người học thuộc Khoa theo sự phân cấp của Hiệu trưởng;

2.11. Đề xuất thay đổi về cơ cấu tổ chức, nhân sự trong Khoa;

2.12. Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ, chủ động khai thác các dự án hợp tác trong nước và quốc tế; phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội;

2.13. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức,lối sống cho viên chức và người học; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho viên chức thuộc Khoa;

2.14. Tổ chức đánh giá viên chức và người học trong Khoa; tham gia đánh giá cán bộ quản lý cấp trên, cán bộ quản lý ngang cấp theo quy định của Trường;  

2.15. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng giao.  

III. Những thành tích nổi bật của Khoa Khoa học chính trị:

Từ khi thành lập khoa cho đến nay, tập thể khoa đã đạt được những thành tích tốt trong công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học và các hoạt động đoàn thể xã hội:

1. Về giảng dạy và nghiên cứu khoa học

         - Khoa Khoa học Chính trị tổ chức thực hiện chương trình giảng dạy các ngành học theo kế hoạch của nhà trường và đã vượt định mức khối lượng.

         - Thực hiện biên soạn đề cương môn học, tập bài giảng, giáo trình để phục vụ giảng dạy bậc đại học của Nhà trường như:

+ Dân tộc học đại cương, Quản lý tôn giáo đại cương, Chính trị học, Lôgic hình thức, Văn bản thương mại và giao dịch quốc tế.

         + Phối hợp với các khoa khác trong Trường xây dựng chương trình giáo dục đại học như: Quản trị nhân lực, Khoa học thư viện, Quản trị Văn phòng, Lưu trữ học, Quản lý nhà nước, Khoa học tổ chức.

         + Khoa Khoa học Chính trị hiện đang trực tiếp chủ trì xây dựng chương trình giáo dục đại học chuyên ngành Quản lý tôn giáo.

         - Cùng với nhiệm vụ giảng dạy, biên soạn tài liệu môn học, các giảng viên trong Khoa còn tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, tổ chức hội thảo cấp trường, cấp nhà nước và có rất nhiều bài viết khoa học được đăng trên kỷ yếu khoa học, tạp chí chuyên ngành…

         + Đề tài nghiên cứu cấp Bộ tiêu biểu mà Khoa đã thực hiện: “Khung chỉ số phương pháp đánh giá chất lượng đánh giá chất lượng khóa đào tạo bồi dưỡng thẩm định khung chỉ số…”.

         + Các đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường tiêu biểu: “Một số giải pháp khắc phục lỗi logic thường gặp trong hoạt động học tập và giao tiếp của sinh viên trường Đại học Nội vụ Hà Nội”.

- Trong 3 năm học liên tiếp từ 2010 đến 2013, Khoa có 3 giảng viên đạt giải nhì trong hội thi giáo viên dạy giỏi, thiết kế đồ dùng giảng dạy, thiết kế học liệu dạy học phục vụ các môn học do khoa quản lý như: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Dân tộc học, Chính trị học, Logic học.

- Các giảng viên của khoa tích cực nghiên cứu khoa học và công bố kết quả nghiên cứu trên các tạp chí khoa học chuyên ngành như: Tạp chí Xây dựng Đảng, Tạp chí Nghiên cứu tôn giáo, Tạp chí Công tác tôn giáo, Tạp chí Khuông Việt, Tạp chí Nghiên cứu Ấn Độ và Đông Nam Á. Tổng công trình được đăng trên các tạp chí này là 18 bài.

- Nhiều bài viết của giảng viên được đăng trên kỷ yếu hội thảo cấp trường, cấp quốc gia và quốc tế.

+ Năm 2009, hai giảng viên của khoa viết bài cho hội thảo quốc gia về Nghiên cứu và giảng dạy tôn giáo ở Việt Nam do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Viện nghiên cứu tôn giáo tổ chức tại Đà Nẵng.

+ Năm 2010, hai giảng viên viết bài hội thảo quốc gia về Phật giáo thời Lý Trần do Viện nghiên cứu tôn giáo và Giáo hội Phật giáo Ninh Bình tổ chức.

+ Năm 2011, một giảng viên của Khoa viết bài hội thảo quốc gia về sự biến động của Phật giáo Nam tông Khmer ở khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long.

- Trong năm học 2011-2012, Khoa Khoa học chính trị có 01 giảng viên bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ cấp nhà nước tại Học viện Chính trị Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, 01 giảng viên bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ cấp nhà nước tại Học viện Khoa học Xã hội- Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, 02 giảng viên bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ tại Trung tâm đào tạo bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị - Đại học Quốc gia Hà Nội.

2. Về công tác đoàn thể xã hội:

Cán bộ, viên chức, giảng viên trong Khoa luôn luôn chấp hành và học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Các thành viên khoa Khoa học Chính trị tham gia và cổ vũ nhiệt tình trong tất cả các hoạt động của Đoàn thanh niên, Công đoàn do nhà trường phát động trong những dịp kỷ niệm những ngày lễ lớn của Trường và của Bộ.

Trong năm học 2011-2012, 1 giảng viên được nhận giấy khen trong phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, 1 công đoàn viên được nhận giấy khen của Công đoàn Bộ Nội Vụ, 2 Công đoàn viên được nhận giấy khen của Công Đoàn Trường.

Trong những năm tiếp theo, Chi bộ và lãnh đạo Khoa xác định giảng dạy và nghiên cứu khoa học là nhiệm vụ chính trị hàng đầu của Khoa, trong đó giảng dạy được xác định là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong phong trào thi đua dạy tốt – học tốt góp phần nâng cao chất lượng giờ dạy; nghiên cứu khoa học được xác định là nhiệm vụ cơ bản để từng bước nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học của giảng viên, đáp ứng nhu cầu nâng cao trình độ nghiên cứu khoa học và chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giảng viên để mỗi cán bộ giảng viên trực tiếp giảng dạy đều là những giảng viên có trình độ cao, có thể đảm nhận giảng dạy được các chương trình đào tạo chất lượng cao cũng như các chuyên ngành mới của Trường.


Các tin khác