Khoa học Chính trị
04/04/2020 10:25:19 GMT

GIỚI THIỆU KHOA KHOA HỌC CHÍNH TRỊ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI

1. Khái quát quá trình thành lập

Ngày 24/4/2012, Hiệu trưởng trường Đại học Nội vụ Hà Nội đã ký quyết định số 216/QĐ-ĐHNV thành lập Khoa Khoa học Chính trị thuộc trường Đại học Nội vụ Hà Nội. Khoa Khoa học chính trị là đơn vị thuộc trường Đại học Nội vụ Hà Nội có chức năng tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ sau đại học, đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng nghề, trung cấp nghề thuộc lĩnh vực chính trị học, Chính sách công, tôn giáo và các ngành nghề khác có liên quan; hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học và triển khai tiến bộ khoa học công nghệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội.

Khoa Khoa học Chính trị có trụ sở làm việc của Khoa: Phòng A404 - A405, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội - số 36 đường Xuân La - phường Xuân La - quận Tây Hồ - Hà Nội

Điện thoại: (024)3. 7532.864 - máy lẻ 103

Email: khoakhct.dhnv@gmail.com


2. Cơ cấu tổ chức và nhân sự khoa Khoa học Chính trị:

2.1. Lãnh đạo Khoa:

- Trưởng Khoa: TS. Lê Thị Vân Anh

- Phó trưởng Khoa: TS. Hoàng Thị Hương

2.2. Các bộ môn trực thuộc Khoa

- Bộ môn Lý luận chính trị

- Bộ môn Chính trị học

- Bộ môn Chính sách công

2.3. Sơ đồ tổ chức của Khoa

2.4. Cán bộ, viên chức của Khoa

Cán bộ giảng viên, viên chức của khoa hiện nay là 19 người, trong đó có 18 giảng viên trình độ từ Thạc sỹ trở lên và 01 viên chức phụ trách giáo vụ, hành chính. Bên cạnh đó còn có các giảng viên kiêm nhiệm, là chủ tịch Hội đồng trường; nguyên là Ban giám hiệu Nhà trường; là lãnh đạo, cán bộ quản lý ở các phòng, khoa khác trong nhà trường, bao gồm: 03 Phó giáo sư, 08 Tiến sỹ và một số thạc sỹ. Ngoài đội ngũ giảng viên cơ hữu, còn có các giảng viên thỉnh giảng là chuyên gia quốc tế đến từ các trường Đại học có uy tín như: ĐH Giessen; Đại học Posdams (CHLB Đức); các chuyên gia, giảng viên của các viện, học viện, các trường đại học đầu ngành về Chính trị học, Chính sách công và tôn giáo học tham gia giảng dạy và nghiên cứu.

2.5. Chế độ làm việc

2.5.1. Trưởng khoa

a - Trưởng khoa có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Khoa được quy định tại Điều 2 của Quy định này, chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và trước pháp luật về hoạt động của Khoa.

b - Căn cứ vào các quy định của pháp luật và tình hình thực tế phát triển của Khoa, Trưởng khoa đề xuất Hiệu trưởng quyết định thành lập, tổ chức lại hoặc giải thể các tổ, bộ phận thuộc Khoa.

c - Khi vắng mặt và nếu thấy cần thiết, Trưởng khoa ủy quyền bằng văn bản cho Phó Trưởng khoa điều hành công tác, giải quyết công việc của Khoa.

2.5.2. Phó Trưởng khoa

a - Phó Trưởng khoa giúp Trưởng khoa thực hiện nhiệm vụ do Trưởng khoa phân công; chịu trách nhiệm trước Trưởng khoa và trước pháp luật về những lĩnh vực công tác được phân công.

b - Khi được Trưởng khoa ủy quyền bằng văn bản để điều hành công tác, giải quyết công việc của Trưởng khoa trong thời gian Trưởng khoa vắng mặt, Phó Trưởng khoa chịu trách nhiệm trước Trưởng khoa, trước Hiệu trưởng và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ trong thời gian được ủy quyền; không được ủy quyền lại cho người khác những nội dung được Trưởng khoa ủy quyền.

2.5.3. Trưởng, Phó Trưởng bộ môn thuộc Khoa

Trưởng, Phó Trưởng bộ môn thuộc Khoa chịu trách nhiệm trước Trưởng khoa và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của bộ môn.

2.5.4. Viên chức và người lao động

Viên chức và người lao động thuộc Khoa thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn do Trưởng khoa phân công và chịu trách nhiệm trước Trưởng khoa, trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được giao.

2.5.5. Trưởng khoa, Phó Trưởng khoa, viên chức và người lao động thuộc Khoa thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật hiện hành, Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường.

3. Nhiệm vu, quyền hạn của Khoa

Khoa Khoa học chính trị là đơn vị chuyên môn thuộc Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, có chức năng tổ chức thực hiện hoạt động giáo dục, đào tạo trình độ đại học, sau đại học; tổ chức hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ gắn với chuyên môn của Khoa; thực hiện hoạt động hợp tác quốc tế; khoa học và công nghệ phù hợp với mục tiêu, phương hướng phát triển của Trường. Theo đó, Khoa Khoa học chính trị có nhiệm vụ, quyền hạn:

- Tổ chức các hoạt động đào tạo:

+ Phối hợp với đơn vị liên quan trong việc mở ngành, chuyên ngành đào tạo đại học và sau đại học phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được Hiệu trưởng giao;

+ Tham gia tổ chức tuyển sinh, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và đánh giá kết quả đào tạo gắn với chức năng nhiệm vụ của Khoa và theo nhu cầu xã hội;

+ Chủ trì tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch đào tạo được phê duyệt;

+ Phát triển chương trình đào tạo; tham gia xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo với hình thức và phương pháp đào tạo hợp lý.

- Tham gia với đơn vị chức năng tự đánh giá chất lượng giáo dục và đào tạo theo quy định.

- Biên soạn ngân hàng câu hỏi, đề thi; chấm thi kết thúc học phần; quản lý và chuyển giao bảng điểm kiểm tra bộ phận của người học đến các đơn vị liên quan theo quy định.

- Thực hiện quy trình cấp chứng chỉ học phần, chứng chỉ cho các khóa đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Khoa.

- Chủ trì hoặc phối hợp với đơn vị chức năng tổ chức biên soạn, thẩm định giáo trình, sách và tài liệu phục vụ công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu gắn với chức năng, nhiệm vụ của Khoa.

- Quản lý viên chức và tham gia xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên thuộc Khoa; chủ động đề xuất điều chỉnh, thay đổi cơ cấu nhân sự trong trường hợp không đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm của Khoa.

- Phối hợp với đơn vị chức năng trong việc quản lý người học thuộc Khoa.

- Tổ chức các hoạt động khoa học và công nghệ của viên chức, người lao động và người học; phối hợp xây dựng và thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học và công nghệ của Nhà trường đối với ngành, lĩnh vực thuộc chuyên môn của Khoa.

- Chủ trì hoặc tham gia cung ứng dịch vụ công phục vụ ngành Nội vụ, nền công vụ và xã hội phù hợp với ngành đào tạo thuộc Khoa và theo phân công Hiệu trưởng.

- Chủ trì hoặc phối hợp với đơn vị chức năng thực hiện hoạt động hợp tác quốc tế theo sự phân cấp của Hiệu trưởng.

- Huy động, quản lý, sử dụng nguồn lực tài chính để thực hiện các nhiệm vụ được giao.

- Quản lý và tổ chức đánh giá viên chức, người lao động thuộc Khoa. Tham gia đánh giá công chức, viên chức quản lý, viên chức và người lao động trong Trường theo quy định.

- Quản lý và sử dụng tài sản, thiết bị, cơ sở vật chất được giao theo quy định của Trường và của pháp luật.

- Xây dựng dự toán tài chính thực hiện nhiệm vụ hoạt động hằng năm theo kế hoạch của đơn vị và các hoạt động đơn vị được giao chủ trì thực hiện.

- Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê định kỳ và theo yêu cầu của Hiệu trưởng về hoạt động của Khoa.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

4. Những thành tích, hoạt động nổi bật của Khoa Khoa học chính trị

Từ khi thành lập khoa cho đến nay, tập thể khoa đã đạt được nhiều thành tích trong công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và các hoạt động đoàn thể xã hội:

4.1. Về giảng dạy, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế

- Khoa Khoa học Chính trị tổ chức thực hiện chương trình giảng dạy các ngành học theo kế hoạch của nhà trường và đã vượt định mức khối lượng.

- Thực hiện biên soạn đề cương môn học, tập bài giảng, giáo trình để phục vụ giảng dạy bậc đại học của Khoa và Nhà trường.

- Phối hợp với các khoa khác trong Trường xây dựng chương trình giáo dục đại học như: Quản trị nhân lực, Khoa học thư viện, Quản trị Văn phòng, Lưu trữ học, Quản lý nhà nước,…

- Khoa hiện đã và đang trực tiếp chủ trì xây dựng và phát triển chương trình giáo dục đại học, sau đại học các ngành Chính trị học, Chính sách công và Công tác tôn giáo.

- Cùng với nhiệm vụ giảng dạy, biên soạn tài liệu các học phần, các giảng viên trong Khoa còn tích cực tham gia nghiên cứu khoa học và hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học và có rất nhiều bài viết khoa học được đăng trên kỷ yếu khoa học, tạp chí chuyên ngành. Nhiều bài viết của giảng viên được đăng trên kỷ yếu hội thảo cấp trường, cấp quốc gia và quốc tế. Mỗi năm học, Khoa in ấn và phát hành 01 cuốn Nội san.

- Khoa cũng đã tổ chức thành công các hội thảo quy mô cấp trường, các buổi nói chuyện chuyên đề với chuyên gia trong và ngoài nước, các hội thảo chuyên gia mở ngành học,…

- Trong các năm gần đây, Khoa đã có nhiều giảng viên đi học Nghiên cứu sinh và đã bảo vệ thành công luận án Tiến sỹ; trình độ chuyên môn nghiệp vụ của các giảng viên trong khoa đều từ thạc sỹ trở lên.

- Khoa hiện đã và đang tuyển sinh, đào tạo chuyên ngành Chính sách công trình độ Sau đại học; ngành Chính trị học, chuyên ngành Chính sách công trình độ Đại học. Số học, viên sinh viên của Khoa khoảng hơn 300 người; Khoa luôn đặt mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng cho người học có kiến thức, năng lực và các kỹ năng mềm đáp ứng chuẩn đầu ra và nhu cầu của xã hội. Do vậy, ngoài việc học tập trên lớp, Khoa còn thường xuyên tổ chức các buổi thực tế, điền rã tại các cơ quan, Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn, trường chính trị,… để sinh viên có những trải nghiệm và giúp việc học tập hiệu quả hơn.

- Nghiên cứu khoa học trong học viên, sinh viên cũng luôn được khoa quan tâm, mỗi năm học số lượng đề tài nghiên cứu khoa học của người học tăng lên cả về số lượng và chất lượng. Giảng viên luôn trách nhiệm, tích cực trong việc hướng dẫn sinh viên làm nghiên cứu khoa học, sinh viên không chỉ được giải cao tại Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học cấp khoa mà còn được giải tại Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học cấp trường (01 giải khuyến khích năm học 2018 - 2019; 01 giải Ba năm học 2019 - 2020).

- Ngoài ra, Khoa luôn coi trọng nhiệm vụ hợp tác quốc tế và phát triển Khoa. Hàng năm, được sự cho phép của lãnh đạo Nhà trường, phối hợp với phòng Hợp tác quốc tế, Khoa đã tổ chức thành công các buổi giao lưu khoa học sinh viên và hợp tác với các trường Đại học uy tín trên thế giới như: ĐH Giessen; Đại học Posdams (CHLB Đức).

2. Về công tác Đảng, đoàn thể

Cán bộ, viên chức, giảng viên trong Khoa luôn luôn chấp hành học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các thành viên khoa Khoa học Chính trị tham gia và cổ vũ nhiệt tình trong tất cả các hoạt động của Đảng bộ, Công đoàn nhà trường, Đoàn thanh niên phát động trong những dịp kỷ niệm những ngày lễ lớn của Trường và của Bộ.

Ngoài ra, hàng năm Khoa tổ chức các hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng để các thầy cô giáo và các em sinh viên tham gia như: chương trình thiện nguyện “Hướng tới Hà Giang” tại huyện Quản Bạ, tỉnh Hà giang; chương trình tình nguyện “Xuân thân ái, Tết yêu thương” tại Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Vĩnh Phúc; chương thiện nguyện với chủ đề “Cùng em đến trường” tại huyện Cao Lộc tỉnh Lạng Sơn.

Công tác phát triển đảng viên trong Chi bộ Khoa luôn được coi trọng, chính vì vậy, hiện nay đội ngũ đảng viên của Chi bộ Khoa rất đông đảo, hiện nay Khoa chỉ còn 02/19 đồng chí chưa phải là đảng viên.

Trong những năm tới, Chi bộ và lãnh đạo Khoa luôn xác định đào tạo, giảng dạy và nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế là nhiệm vụ chính trị hàng đầu của Khoa, trong đó đào tạo, giảng dạy được xác định là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt; nghiên cứu khoa học được xác định là nhiệm vụ cơ bản để từng bước nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học của giảng viên, đáp ứng nhu cầu nâng cao trình độ nghiên cứu khoa học và chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giảng viên để mỗi cán bộ giảng viên trực tiếp giảng dạy đều là những giảng viên có trình độ cao, có thể đảm nhận giảng dạy được các chương trình đào tạo chất lượng cao cũng như các chuyên ngành mới của Khoa và Trường, góp phần đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng đáp ứng nhu cầu xã hội và yêu cầu phát triển của đất nước.

Một số hoạt động của Khoa Khoa học chính trị:

Giao lưu khoa học sinh viên lần thứ nhất giữa sinh viên Khoa KHCTtrường ĐH Nội vụ Hà Nội với sinh viên trường ĐH Giessen (CHLB Đức)

Giao lưu khoa học sinh viên lần thứ hai giữa sinh viên Khoa KHCT trường ĐH Nội vụ Hà Nội với sinh viên trường ĐH Giessen (CHLB Đức)

Chào Tân sinh viên ngành Chính trị học và chuyên ngành Chính sách công của Khoa Khoa học chính trị

Sinh viên của Khoa chụp ảnh lưu niệm với chuyên gia tại buổi nói chuyện chuyên đề “Xung đột xã hội và quản lý xung đột xã hội”

Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học Khoa Khoa học chính trị năm học 2019 - 2020

Học viên cao học chuyên ngành Chính sách công Khóa 1 chụp ảnh lưu niệm cùng thầy cô giáo tại buổi lễ khai giảng

Hoạt động của sinh viên Khoa Khoa học chính trị tại Hội trại Huha Open Day

Sinh viên Khoa Khoa học chính trị với hoạt động thiện nguyện Xuân thân ái, Tết yêu thương tại Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Vĩnh Phúc

Khoa Khoa học chính trị với Chương trình “Cùng em đến trường” tại điểm trường PTDT bán trú TH&THCS xã Mẫu Sơn, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

Các tin khác