Đào tạo tại chức và bồi dưỡng
13/01/2013 11:17:55 GMT

KHOA ĐÀO TẠO TẠI CHỨC VÀ BỒI DƯỠNG

-Trụ sở làm việc: Phòng E101, E102, E103 Trường Đại học Nội vụ Hà Nội,
36 Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội.
-Điện thoại: (04)3 7532 867; (04)3 7532 864 – 116
-Email: khoadaotaotaichucvaboiduong@gmail.com

I.Danh sách cán bộ, viên chức KhoaĐào tạo tại chức và bồi dưỡng

TT

Họ và tên

Chức vụ

Hòm thư

1

Ths. Nguyễn Xuân Trung

Q. Trưởng khoa

xuantrung58@gmail.com

2

TS. Trần Thị Thu Hằng

P. Trưởng khoa

tranthuhang11@gmail.com

3

Ths. Nguyễn Quốc Khương

P. Trưởng khoa

nguyenquockhuong79@gmail.com

5

Ths. Lương Thị Huyền

Chuyên viên

luonghuyencdnv@yahoo.com

6

Thân Thị Thanh Hiếu

Chuyên viên

hieutquang83@gmail.com

7

Ths. Nguyễn T. Thúy Hằng

Chuyên viên

thuyhangnv@gmail.com

8

Phạm Thị Thanh Lê

Chuyên viên

lethanhdhnv@gmail.com

9

Đàm Việt Phương

Chuyên viên

phuongtrinh2004@gmail.com

10

Phạm Hữu Bồng

Cán bộ

 

II. Giới thiệu Khoa Đào tạo tại chức và bồi dưỡng

1. Vị trí và chức năng

Khoa Đào tạo tại chức và bồi dưỡng là đơn vị thuộc Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng quản lý và tổ chức thực hiện quá trình đào tạo các bậc, hệ vừa làm vừa học, bậc trung cấp chuyên nghiệp chính quy ngoài trường và bồi dưỡng nghiệp vụ.

2.Nhiệm vụ và quyền hạn

- Xây dựng chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập; xây dựng thời khóa biểu, bố trí và điều hành tiến trình giảng dạy, học tập cho các lớp thuộc Khoa quản lý;

- Đề xuất thay đổi về cơ cấu tổ chức, nhân sự trong Khoa; xây dựng phát triển đội ngũ viên chức và cơ sở vật chất trong Khoa; tăng cường các điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo các bậc, hệ vừa làm vừa học và trung cấp chuyên nghiệp chính quy ngoài trường và bồi dưỡng ngắn hạn;

- Quản lý và cấp giấy chứng nhận kết quả học tập của người học thuộc khoa. Quản lý và cấp chứng chỉ học phần cho người học các bậc, hệ vừa làm vừa học, trung cấp chuyên nghiệp chính quy ngoài trường và bồi dưỡng ngắn hạn thuộc Khoa quản lý.

- Chuyển giao kết quả học tập cho các đơn vị liên quan. Lập bảng điểm toàn khóa chuyển về Phòng Quản lý đào tạo theo quy định của Trường;

- Chủ trì, tìm kiếm đối tác liên kết về đào tạo các bậc, hệ vừa làm vừa học, trung cấp chuyên nghiệp chính quy ngoài trường và bồi dưỡng ngắn hạn;

- Đề xuất chỉ tiêu, tổ chức tuyển sinh; quản lý và tổ chức quá trình đào tạo các bậc đào tạo hệ vừa làm vừa học, bậc trung cấp chuyên nghiệp chính quy ngoài trường và bồi dưỡng ngắn hạn;

- Phối hợp với Phòng Quản lý đào tạo và các khoa, trung tâm xây dựng chương trình, nội dung giảng dạy các lớp bồi dưỡng ngắn hạn;

- Đôn đốc việc thu học phí từ người học. Cử cán bộ phụ trách các lớp do Khoa quản lý theo phân cấp của Hiệu trưởng;

- Tổ chức thi, quản lý bài thi và kết quả thi kết thúc học phần, thi tốt nghiệp hệ vừa làm vừa học và đào tạo từ xa. Tổ chức khai giảng, bế giảng và trao bằng tốt nghiệp, bảng điểm toàn khóa cho người học thuộc Khoa quản lý;

         - Thực hiện các dịch vụ khoa học, công nghệ, dịch vụ tư vấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho các cơ quan, tổ chức và cá nhân thuộc lĩnh vực đào tạo của Trường;
         - Quản lý viên chức và người học thuộc Khoa theo sự phân cấp của Hiệu trưởng. Xác nhận số giờ giảng của giảng viên thuộc các lớp đào tạo do Khoa quản lý;
         - Quản lý nội dung, phương pháp, chất lượng đào tạo; quản lý chất lượng hoạt động khoa học công nghệ của viên chức và người học thuộc Khoa;
         - Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng giao.Các tin khác