Trung tâm Tin học
13/01/2013 11:27:02 GMT
TRUNG TÂM TIN HỌC


+ Trụ sở làm việc:

Tầng 2 & 3 nhà D Trường Đại học Nội vụ Hà Nội,số 36 đường Xuân La, phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội

+ Điện thoại
        - Lãnh đạo: (04) 37532864-115; (04) 37588408
        - Giáo vụ: 228  
        - Quản trị thông tin: (04) 32191664; (04)32191663

        - Phòng bảo trì bảo dưỡng: (04) 37532864; 112
+ Email
ttthnv@gmail.com
Quyết đinh thành lập bộ môn Tin học Ứng dụng
Quyết định thành lập bộ môn Hệ thống thông tin
Quyết định thành lập bộ môn Toán học ứng dụng
Quyết định thành lập tổ Quản trị mạng và Bảo trì thiết bị tin học
Quyết định thành lập tổ Quản trị Thông tin

I. Cơ cấu tổ chức và nhân sự Trung tâm tin học

1. Lãnh đạo Trung tâm

       - Quyền Giám đốc :               KSC. Phạm Phú Tứ

       - Phó giám đốc:                     TS. Nguyễn Thị Thúy Hoa

       - Phó giám đốc:                     Ths.NCS. Lê Thị Thu Hương   

2. Các bộ môn trực thuộc Trung tâm

- Tổ Bộ môn Tin học ứng dụng:

+ Bộ môn có nhiệm vụ thực hiện theo Điều 15 Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội ban hành kèm theo quyết định số 1016/QĐ-ĐHNV ngày 14/11/2012 của Hiệu trưởng trường Đại học Nội vụ Hà Nội.

+ Bộ môn có trưởng bộ môn, Phó trưởng bộ môn. Danh sách giảng viên do trung tâm đề nghị, Hiệu trưởng quyết định.

- Tổ Bộ môn Hệ thống thông tin:

+ Bộ môn có nhiệm vụ thực hiện theo Điều 15 Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội ban hành kèm theo quyết định số 1016/QĐ-ĐHNV ngày 14/11/2012 của Hiệu trưởng trường Đại học Nội vụ Hà Nội.

+ Bộ môn có trưởng bộ môn, Phó trưởng bộ môn. Danh sách giảng viên do trung tâm đề nghị, Hiệu trưởng quyết định.

- Tổ Bộ môn Toán học ứng dụng:

+ Bộ môn có nhiệm vụ thực hiện theo Điều 15 Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội ban hành kèm theo quyết định số1016/QĐ-ĐHNV ngày 14/11/2012 của Hiệu trưởng trường Đại học Nội vụ Hà Nội.

+ Bộ môn có trưởng bộ môn, Phó trưởng bộ môn. Danh sách giảng viên do trung tâm đề nghị, Hiệu trưởng quyết định.

- Tổ Quản trị mạng và Bảo trì thiết bị tin học

+ Tổ Quản trị mạng và bảo trì thiết bị tin học thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo Quyết định số 998/QĐ-ĐHNV ngày 09/12/2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà nội quy định chức năng,nhiệm vụ của Trung tâm Tin học.

- Tổ Quản trị thông tin:

           + Tổ Quản trị thông tin thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo Quyết định số 998/QĐ-ĐHNV ngày 09/12/2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà nội quy định chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Tin học và các quy định của Trường.


3. Danh sách cán bộ, viên chức Trung tâm Tin học


STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

I. Lãnh đạo Trung tâm

1

KSC. Phạm Phú Tứ

Q. Giám Đốc

0912.356.689

phamphutu@moha.gov.vn

2

TS. Nguyễn Thị Thúy Hoa

Phó GĐ

0989.641.110

nguyenhoanvhn@gmail.com

3

Ths.NCS. Lê Thị Thu Hương

Phó GĐ

0912.424.800

hgnp1812@gmail.com

II. Giảng viên

1

TS. Nguyễn Hoài Thu

Trưởng bộ môn

0988.856.889

hotfaxmachine@gmail.com

2

Ths. Lương Việt Quân

Phó trưởng bộ môn

0962.301.179

luongvietquan@gmail.com

5

Ths. Nguyễn Thị Lan Phượng

Giảng viên

0946.688.046

nlphuongk20@gmail.com

6

Ths. Hoàng Minh Ngọc

Giảng viên

0977.831.322

ngochoang5535@yahoo.com

7

Ths. Bùi Thị Thanh

Giảng viên

0983.276.727

buithanhph@gmail.com

8

CN. Trần Ngọc Thái Sơn

Giảng viên

0904.134.373

thaisontnts@gmail.com

9

Ths. Trần Thế Vinh

Giảng viên

0903.218.474

vinhtrancntt@gmail.com

10

Ths. Mai Trung Đông

Giảng viên

0904.563.386

maitrungdong44@gmail.com

11

Ths. Lê Minh Tuấn

Giảng viên

0937.862.789

letuan104@gmail.com

12

Ths. Đinh Thị Phượng

Giảng viên

0987.218.859

phuongdt868@gmail.com

13

Ths. Nguyễn Thu Huyền

Giảng viên

0904.012.478

h2m174@gmail.com

14

Ths. Nguyễn Đạt Tiến

Giảng viên

0983.060.778

tiennd67@gmail.com

III. Tổ Quản trị mạng và Bảo trì thiết bị tin học

1

Ths. Nguyễn Năng Thành

P. Tổ trưởng

0168.653.5533 

nnthanh79@gmail.com 

2

CN. Vũ Thế Vinh

Chuyên viên

0915.656.594


3

Nguyễn Dũng Minh

Kỹ thuật viên

0984.087.628


4

CN. Nguyễn Tùng Lâm

Chuyên viên

0165.607.0389


IV. Hành chính – giáo vụ

1

CN. Trần Quốc Huy

Chuyên viên

0975.597.296


2

CN. Nguyễn Thị Trang Nguyên

Chuyên viên

0915.114.229V.
Tổ Quản trị Thông tin

1

ThS. Lê Hoàng Diệp

Chuyên viên

0936.670.499

dieplh.dhnv@gmail.com

2

Ths. Hoàng Quốc Việt

Chuyên viên

0936.366.681

hoangviet.cntt.nv@gmail.com


4.Chương trình đào tạo

Số

TT

môn học

Tên môn học

Số tín chỉ

Số giờ tín chỉ

Mã số

môn học tiên quyết

Lí thuyết

Bài tập/ Thực hành

Thảo luận

A. Khối kiến thức giáo dục đại cương

33

I. Lý luận chính trị

10

1

PSF0001

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin I

2

20

0

10


2

PSF0002

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin II

3

30

0

15

PSF0001

3

PSF0003

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

20

0

10

PSF0002

4

PSF0004

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

3

30

0

15

PSF0003

II. Toán – Tin – KHTN – Môi trường

12

5

INC0001

Tin học cơ bản

3

25

15

5


6

SLF0002

Môi trường và phát triển bền vững

2

20

107

INC4002

Logic Toán học

2

15

10

5


8

INC4003

Toán cao cấp

3

25

15

5


9

INC4004

Toán rời rạc

2

15

10

5

INC4003

III. Ngoại ngữ

7

10

CFL0001

Tiếng Anh 1

3

18

14

13


11

CFL0002

Tiếng Anh 2

4

24

18

18

CFL0001

IV. Khoa học xã hội và nhân văn

4

Bắt buộc

2

12

SLF0001

Pháp luật đại cương

2

18

10

2


Tự chọn

2/6

13

CIF0003

Xã hội học đại cương

2

18

10

2


14

OMF2012

Kĩ năng làm việc nhóm

2

18

10

2


15

OMF2002

Kỹ thuật soạn thảo văn bản

2

18

10

2


B. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

57

I. Khối kiến thức cơ sở ngành

17

Bắt buộc

10

16

INC2001

Tin học văn phòng

3

25

15

5

INC0001

17

INC5002

Kiến trúc máy tính

2

15

10

5

INC0001

18

INC5003

Ngôn ngữ lập trình Pascal

3

25

15

5

INC0001

19

CFL5001

Tiếng Anh chuyên ngành

2

12

10

8

CFL0002

Tự chọn

7

20

INC5004

Đồ họa ứng dụng

2

10

15

5

INC0001

21

INC5005

Bảo trì máy tính

2

10

15

5

INC0001

22

INC5006

Phương pháp tính

2

15

10

5

INC4004

23

ARF1001

Công tác văn thư và lưu trữ

3

30

5

10


24

ASF1001

Lý  luận  chung về  hành  chính  nhà  nước

3

30

5

10


25

HRF2001

Quản trị nhân lực

3

30

5

10


II. Khối kiến thức chuyên ngành

33

Bắt buộc

27

26

INC6001

Mạng máy tính

3

25

15

5

INC0001

27

INC6002

Hệ điều hành

2

10

15

5

INC5002

28

INC6003

Cơ sở dữ liệu

3

30

10

5

INC4002

29

INC6004

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

3

30

10

5

INC4004, INC6003

30

INC6005

Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin

3

30

10

5

INC6003

31

INC6006

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

3

25

15

5

INC6003

32

INC6007

Chuyên đề 1

2

10

15

5

INC6005

33

INC6008

Lập trình hướng đối tượng

3

25

15

5

INC6004

34

INC6009

Thiết kế và quản trị Web

3

25

15

5

INC6001

35

INC6010

Chuyên đề 2

2

10

15

5

INC6009

Tự chọn

6

36

INC6011

Cơ sở dữ liệu Foxpro

4

25

30

5

INC5003

37

INC6012

Công nghệ phần mềm

2

10

15

5

INC6005

38

INC6013

Hệ thống thông tin văn thư lưu trữ

2

10

15

5

ARF1001

39

INC6014

Hệ thống thông tin quản lý nhà nước

2

10

15

5

ASF1001

40

INC6015

Hệ thống thông tin quản lý nhân lực

2

10

15

5

HRF2001

III. Khối kiến thức thực tập và tốt nghiệp

7

41

INC7001

Thực tập

3

42

INC7002

Khóa luận tốt nghiệp

4

Học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp


43

INC6016

Lý thuyết hệ thống

2

10

15

5

INC6005

44

INC6017

Quản trị mạng

2

10

15

5

INC6001, INC6009

II. Giới thiệu Trung tâm Tin học

Lịch sử hình thành và phát triển của Trung tâm Tin học gắn liền với 42 năm truyền thồng của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội:

Ngày 25 tháng 4 năm 2002, Cục Lưu trữ Nhà nước ký Quyết định số 55/QĐ-LTNN thành lập Trung tâm Tin học, với nhiệm vụ được giao là đào tạo chuyên ngành Tin học Văn phòng bậc Trung cấp.

Đến năm 2005, Trường Trung cấp Văn thư Lưu trữ Trung ương I nâng cấp Thành trường Cao đẳng Văn thư Lưu trữ, Trung tâm Tin học được thành lập lại theo Quyết định số 31/QĐ-CĐVTLT ngày 6 tháng 02 năm 2006 của Trường Cao đẳng Văn thư Lưu trữ TWI với nhiệm vụ được giao thêm đạo tạo chuyên ngành Tin học bậc Cao đẳng.

Năm 2008, Trường Cao đẳng Văn thư Lưu trữ TWI được đổi tên thành Trường Cao đẳng Nội vụ Hà Nội, Nhà trường đã thành lập Trung tâm Tin học-Ngoại ngữ. Ngoài những chức năng, nhiệm vụ cụ thể do Hiệu trưởng giao, Trung tâm còn hoạt động theo Quy chế tổ chức và hoạt của Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học theo Quyết định số31/2007/QĐ-BGDĐT ngày 4/6/2007.

Ngày 24 tháng 4 năm 2012 Trung tâm Tin học được thành lập theo Quyết định 218/QĐ-BNV ngày 24 tháng 4 năm 2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội trên cơ sở phân tách từ Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ trực thuộc trường Cao đẳng Nội vụ Hà Nội, với chức năng nhiệm vụ tổ chức thực hiện quá trình đào tạo chuyên sâu bậc Cao đẳng, Đại học đối với ngành Công nghệ thông tin và đào tạo Tin học cho các ngành trong toàn Trường. Cụ thể:

1. Vị trí và chức năng

Trung tâm Tin học là đơn vị thuộc Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, có chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng quản lý, tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ đại học, sau đại học và thấp hơn trong lĩnh vực công nghệ thông tin và ngành nghề khác có liên quan; công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển công nghệ thông tin của Trường; hợp tác quốc tế; nghiên cứu khoa học và triển khai tiến bộ khoa học công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

2.1. Thực hiện công tác đào tạo

- Xây dựng chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập; bố trí và điều hành tiến trình giảng dạy, học tập cho các lớp thuộc Trung tâm quản lý. Chủ trì, tổ chức quá trình đào tạo ngành học được giao và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của Trường;

Đăng ký với Trường nhận nhiệm vụ xây dựng chương trình đào tạo các trình độ, các chuyên ngành đào tạo. Phối hợp với Phòng Quản lý đào tạo xây dựng và bảo vệ chương trình mở ngành học mới;

Đề xuất thay đổi về cơ cấu tổ chức, nhân sự trong Trung tâm;

Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học theo kế hoạch do Hiệu trưởng giao;xây dựng ngân hàng đề thi; tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy,học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy - học thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học;

Chủ trì,tìm kiếm đối tác và xây dựng các chương trình liên kết về đào tạo các bậc, hệ đào tạo;

Tổ chức tuyển sinh, đào tạo các lớp bồi dưỡng ngắn hạn về chuyên môn nghiệp vụ thuộc Trung tâm quản lý theo kế hoạch hàng năm được Hiệu trưởng phê duyệt;

Tổ chức thi, quản lý bài thi và kết quả thi kết thúc học phần cho các lớp.Tổ chức bế giảng và trao bằng tốt nghiệp, cấp bảng điểm toàn khóa cho sinh viên thuộcTrung tâm quản lý.

Quản lý và cấp giấy chứng nhận kết quả học tập của sinh viên thuộc Trung tâm. Quản lý và cấp chứng chỉ học phần do Trung tâm quản lý. Thực hiện việc xét học tiếp đối với sinh viên thuộc Trung tâm quản lý quy định tại Điều 6 Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 25/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 26/6/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Chuyển giao kết quả học tập cho các đơn vị liên quan. Lập bảng điểm toàn khóa chuyển về Phòng Quản lý đào tạo theo quy định của Trường;

Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên dài hạn và ngắn hạn, phát triển chương trình đào tạo và cơ sở vật chất theo hướng chuẩn hóa, tăng cường điều kiện đảm bảo chất lượng, đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế;

Quản lý viên chức và người học thuộc Trung tâm theo sự phân cấp của Hiệu trưởng;

Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ, chủ động khai thác các dự án hợp tác trong nước và quốc tế; phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội;

Quản lý nội dung, phương pháp, chất lượng đào tạo; quản lý chất lượng hoạt động khoa học và công nghệ của viên chức và người học thuộcTrung tâm;

Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho viên chức và người học; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho viên chức thuộc Trung tâm;

Tổ chức đánh giá viên chức và người học trong Trung tâm;tham gia đánh giá cán bộ quản lý cấp trên, cán bộ quản lý ngang cấp theo quy định của Trường;


2.2. Thực hiện về công nghệ thông tin

Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch năm, ngắn hạn và dài hạn về phát triển công nghệ thông tin của Trường;

Xây dựng văn bản quy định về hoạt động ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin của Trưởng;

Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện hoạt động quản lý, xử lý dữ liệu, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị công nghệ thông tin của Trường;

Quản lý trang thiết bị công nghệ thông tin của Trung tâm;

- Các trách nhiệm và quyền hạn khác thực hiện theo Quyết định số 31/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/06/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ-tin học;

2.3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

3. Ngành đào tạo

Trung tâm Tin học hiện đang đào tạo 01 chuyên ngành Tin học ứng dụng


 NGÀNH TIN HỌC ỨNG DỤNG

Bậc đào tạo: Cao đẳng


3.1. Mục tiêu đào tạo

- Chương trình đào tạo cử nhân Cao đẳng Tin học ứng dụng nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về khoa học máy tính, kỹ thuật phần mềm, truyền thông và mạng máy tính,công nghệ thông tin và kiến thức chuyên sâu về hệ thống thông tin.

- Sau khi tốt nghiệp sinh viên có khả năng vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn, triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào việc giải quyết những vấn đề đặc thù thuộc ngành Nội vụ như công tác quản lý văn bản, tài liệu lưu trữ, địa giới, hành chính,nguồn nhân lực,... cũng như giải quyết các vấn đề nảy sinh khác trong mọi lĩnh vực đời sống.

- Kiến thức được trang bị

+ Nhóm kiến thức cơ bản về khoa học máy tính, kỹ thuật phần mềm, truyền thông và mạng máy tính, công nghệ thông tin;

          + Kiến thức chuyên sâu về hệ thống thông tin như kiến thức về toán ứng dụng đảm bảo trong tính toán, kiến trúc máy tính, nguyên lý hệ điều hành trong khoa học máy tính,một số ngôn ngữ lập trình, các hệ quản trị cơ sở dữ liệu, cấu trúc giải thuật trong công nghệ phần mềm, lý thuyết hệ thống, phân tích và thiết kế hệ thống thông tin và một số hệ thống thông tin gắn liền với quản lý hành chính công.

          - Kỹ năng nghề nghiệp được đào tạo

         + Kỹ năng triển khai ứng dụng các công nghệ tiên tiến của công nghệ thông tin vào thực tiễn ngành nội vụ và các hoạt động kinh tế, xã hội;

         + Các kỹ năng mềm như kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng báo cáo kỹ thuật, kỹ năng viết phần mềm, kỹ năng triển khai dự án công nghệ thông tin,...

3.2. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

 Sinh viên sau khi tốt nghiệp có khả năng đảm nhận các công việc sau:

    - Quản trị hệ thống thông tin trong các cơ quan, tổ chức, tổ chức chính trị - xã hội, đặc biệt trong ngành Nội vụ.

    - Làm việc tại các cơ quan công quyền trong các lĩnh vực quản trị mạng và truyền thông máy tính, quản lý và triển khai các dự án phần mềm,...

    - Làm việc tại các Trung tâm Thông tin của các cơ quan Nhà nước, các công ty, doanh nghiệp phần mềm.

       - Tiếp tục học ở các bậc học cao hơn để nghiên cứu lý thuyết và ứng dụng công nghệ thông tin vào các lĩnh vực chuyên ngành.

III. Những thành tích nổi bật của Trung tâm Tin học

Trung tâm Tin học là đơn vị có truyền thống đoàn kết nội bộ tốt, từ lãnh đạo đến các thành viên có tinh thần trách nhiệm cao, thể hiện trong quá trình công tác, giảng dạy, học tập.

1. Giảng dạy và nghiên cứu khoa học

Toàn thể cán bộ Trung tâm đều tham gia học tập, nghiên cứu khoa học nâng cao trình độ cho bản thân. Ngoài ra các cán bộ giảng viên của Trung tâm đã tích cực tham gia hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học. Tham gia các đề tài nghiên cứu cấp bộ, cấp trường và cấp trung tâm, các hoạt động chuyên môn nhằm nâng cao kỹ năng, phương pháp giảng dạy.

Trung tâm đã và đang tham gia biên soạn nhiều đề tài nghiên cứu các các cấp, biên soạn giáo trình,tập bài giảng. Cụ thể:

+ Đã tham gia nghiên cứu 02 đề tài cấp Bộ

+ Đã tham gia nghiên cứu 06 đề tài cấp Trường

+ Đã tham gia nghiên cứu biên soạn 07+ chương trình khung các bậc

+ Biên soạn 20 tập Giáo trình, tập bài giảng

+ Biên soạn 40 đề cương chi tiết học phần

+ Viết 04 phần mềm máy tính phục vụ quản lý điều hành và học tập của học sinh, sinh viên.

+ Hướng dẫn 06 đề tài nghiên cứu của sinh viên

+ Có 05 sáng kiến cấp Trường được công nhận

Từ khi thành lập đến nay, chuyên ngành Tin học do Trung tâm Tin học phụ trách đã đào tạo 6 khóa bậc Cao đẳng, 3 khóa Cao đẳng Liên thông, 6 khóa bậc Trung cấp trong đó số lượng học sinh, sinh viên đã tốt nghiệp ra trường khoảng trên 200 học sinh bậc Trung cấp và khoảng 200 sinh viên bậc Cao đẳng.

Ngoài ra Trung tâm đã tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ Tin học cho các cán bộ Nhà trường và đào tạo theo nhu cầu của xã hội.

Qua quá trình tổ chức thực hiện chương trình đào tạo và qua khảo sát một số học sinh, sinh viên đã tốt nghiệp, hiện đang công tác tại một số đơn vị, đã đáp ứng được yêu cầu của các đơn vị tuyển dụng lao động, có phẩm chất đạo đức tốt, có kỹ năng nghề nghiệp cao.

2. Các danh hiệu đạt được

Với sự đoàn kết và nỗ lực của tập thể lãnh đạo, giảng viên, chuyên viên, trong quá trình xây dựng và phát triên, Trung tâm luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, nhiều cá nhân đạt các Danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở”, Danh hiệu “Giáo viên dạy giỏi các cấp”, Danh hiệu “Nghiên cứu khoa học xuất sắc”,“Lao động tiên tiến”. Cụ thể:

+ Hàng năm, Trung tâm Tin học đều đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”.

+ Được trao tặng 02 bằng khen cấp Bộ và 02 Bằng khen cấp Đảng ủy khối cơ quan Trung ương.

+ Được trao tặng nhiều giấy khen của các cấp về NCKH, dạy giỏi, học tập và làm theo đạo đức Hồ Chí Minh.


Một số hình ảnh hoạt động của Trung tâm Tin học:

                     Hội thảo khoa học “Vai trò của công nghệ thông tin trong việc nâng cao
                             hiệu quả

 quản lý và đào tạo tại Trường Đại học Nội vụ Hà Nội”

Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cử nhân cao đẳng năm 2014

Sinh viên tham gia Hội thi tuyên truyền sách năm 2014Kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2016


 

Hội thảo khoa học: “Xác định chuẩn đầu ra về kỹ năng sử dụng CNTT cho sinh viên Trường Đại học Nội vụ Hà Nội”Các tin khác