Trung tâm Ngoại ngữ
20/02/2013 10:28:44 GMT
TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ

- Phòng làm việc: A302, A303 Trường Đại học Nội vụ Hà Nội -

số 36 đường Xuân La – phường Xuân La – quận Tây Hồ - TP Hà Nội

- Điện thoại: (04) 37 532 864 - máy lẻ 219

- Email: xuanthinhvtlt@yahoo.comI. Cơ cấu tổ chức Trung tâm Ngoại ngữ

1. Cơ cấu tổ chức:

1.1. Lãnh đạo Trung tâm:

         - Quyền Giám đốc: Ths. Vũ Thị Xuân Oanh

         - Phó Giám đốc: Ths. Vũ Thị Yến Nga

1.2. Các bộ môn trực thuộc Trung tâm

         -Tổ bộ môn Tiếng Anh cơ bản:

+Chức năng, nhiệm vụ: Chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ, đào tạo học phần được giao trước lãnh đạo Trung tâm.

+Tổ chức, xây dựng hoàn thiện nội dung chương trình, biên soạn giáo trình và tài liệu liên quan theo sự phân công của lãnh đạo Trung tâm.

         -Tổ bộ môn Tiếng Anh Chuyên ngành:

+Chức năng, nhiệm vụ: Chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ, đào tạo học phần được giao trước lãnh đạo Trung tâm.

+Tổ chức, xây dựng hoàn thiện nội dung chương trình, biên soạn giáo trình và tài liệu liên quan theo sự phân công của lãnh đạo Trung tâm.

II. Danh sách viên chức Trung tâm Ngoại ngữ

STT

Họ và tên

Chức vụ

Email

1. Lãnh đạo Trung tâm

1

Ths. Vũ Thị Xuân

Oanh

Q. Giám đốc

vxoanh@gmail.com

2

Ths.Vũ Thị Yến

Nga

Phó Giám đốc

nga3h@yahoo.com.vn

2. Bộ môn Tiếng Anh cơ bản

1

Ths.Lưu Thị Kim

Quế

Phó Trưởng

bộ môn

luukimque@gmail.com

2

Ths.Vũ Thị Xuân

Oanh

Q. Giám đốc


3

Ths.Vũ Thị Yến

Nga

Phó Giám đốc


4

Ths. Dương Thị Thuý

Hằng

Giảng viên

duonghangvtlt@yahoo.com.vn

5

Ths. Nguyễn Thị Thanh

Hải

Giảng viên

thanhhai78@gmail.com

6

Ths. Đinh Thị

Hương

Giảng viên


7

Ths. Tạ Thị Kim

Ngôn

Giảng viên

kimngon13382@gmail.com

8

Ths. Bùi Thị Phương

Trang

Giảng viên

phuongtrang_2811@yahoo.com

9

Ths. Trần Thị Vân

Thuỳ

Giảng viên


10

Ths. Lê Hoàng Vĩnh

Linh

Giảng viên


3. Bộ môn Tiếng Anh chuyên ngành

1

Ths. Trần Thị Vân

Thuỳ

Phó Trưởng

bộ môn

tranvanthuy0712@gmail.com

1

Ths. Vũ Thị Xuân

Oanh

Q. Giám đốc


2

Ths. Vũ Thị Yến

Nga

Phó Giám đốc


3

Ths. Nguyễn Trung

Phát

Giảng viên


4

Ths. Bùi Thị Phương

Trang

Giảng viên


5

Ths. Lê Hoàng Vĩnh

Linh

Giảng viên


4. Hành chính - Giáo vụ


Nguyễn Xuân

Thịnh

Giáo vụ

xuanthinhvtlt@yahoo.com

III. Giới thiệu Trung tâm Ngoại ngữ

              Năm 2008, Trường Cao đẳng Văn thư Lưu trữ TWI được đổi tên thành Trường Cao đẳng Nội vụ Hà Nội, Nhà trường đã thành lập Trung tâm Tin học-Ngoại ngữ.

         Đến ngày 24 tháng 4 năm 2012, Trung tâm Ngoại ngữ được thành lập theo Quyết định số 219/QĐ-ĐHNV của Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội trên cơ sở phân tách từ Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ trực thuộc Trường Cao đẳng Nội vụ Hà Nội. Quyết dịnh đã quy định rõ chức năng, nhiệm vụ tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ cho các bậc, các hệ trong toàn Trường.
1. Vị trí và chức năng

Trung tâm Ngoại ngữ là đơn vị thuộc Trường Đại học Nội vụ Hà Nội có chức năng tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ cho các bậc, các hệ của Trường; liên kết, hợp tác đào tạo ngoại ngữ với các cơ sở trong và ngoài nước; nghiên cứu khoa học và triển khai tiến bộ khoa học công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

2.1. Xây dựng chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập; bố trí và điều hành tiến trình giảng dạy, học tập môn ngoại ngữ thuộc Trung tâm quản lý. Tổ chức thi kết thúc học phần môn ngoại ngữ cho các lớp;

2.2. Đề xuất thay đổi về cơ cấu tổ chức, nhân sự trong Trung tâm;

2.3. Tổ chức thi, quản lý bài thi và kết quả thi kết thúc học phần do Trung tâm quản lý. Chuyển giao kết quả học tập cho các đơn vị liên quan;

2.4. Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học theo kế hoạch do Hiệu trưởng giao; xây dựng ngân hàng đề thi; tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy - học thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học;

2.5. Chủ trì, tìm kiếm đối tác và xây dựng các chương trình liên kết về đào tạo ngoại ngữ;

2.6. Chủ động chiêu sinh, tổ chức quá trình đào tạo các lớp bồi dưỡng ngoại ngữ;

2.7. Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên dài hạn và ngắn hạn, phát triển chương trình đào tạo và cơ sở vật chất theo hướng chuẩn hóa, tăng cường điều kiện đảm bảo chất lượng, đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế;

2.8. Quản lý viên chức và người học thuộc Trung tâm theo sự phân cấp của Hiệu trưởng;

2.9. Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ, chủ động khai thác các dự án hợp tác trong nước và quốc tế; phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội;

2.10. Quản lý nội dung, phương pháp, chất lượng đào tạo; quản lý chất lượng hoạt động khoa học và công nghệ của viên chức và người học thuộc Trung tâm;

2.11. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho viên chức và người học; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho viên chức thuộc Trung tâm;

2.12. Tổ chức đánh giá viên chức và người học trong Trung tâm; tham gia đánh giá cán bộ quản lý cấp trên, cán bộ quản lý ngang cấp theo quy định của Nhà trường;

2.13. Các trách nhiệm và quyền hạn khác thực hiện theo Quyết định số 31/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/06/2007của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ-tin học;

2.14. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng giao.

IV.Những thành tích nổi bật của Trung tâm Ngoại ngữ

1.Giảng dạy và nghiên cứu khoa học

         Trung tâm Ngoại ngữ là đơn vị có truyền thống đoàn kết nội bộ tốt, từ lãnh đạo đến các thành viên có tinh thần trách nhiệm cao được thể hiện trong quá trình giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học.

-Tổ chức bồi dưỡng Ngoại ngữ cho các viên chức Nhà trường và đào tạo theo nhu cầu của xã hội.

-Tổ chức toạ đàm về phương pháp học Tiếng Anh nhằm nâng cao chất lượng dạy - học ngoại ngữ tại Trường Đại học Nội vụ Hà Nội.

         -Toàn thể viên chức Trung tâm đều tham gia học tập, nghiên cứu khoa học nâng cao trình độ cho bản thân. Ngoài ra, các viên chức giảng viên của Trung tâm đã tích cực tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường và cấp trung tâm, các hoạt động chuyên môn nhằm nâng cao kỹ năng, phương pháp giảng dạy.

         - Các công trình nghiên cứu:

+ Hàng năm toàn thể viên chức Trung tâm thực hiện kế hoạch giảng dạy trong toàn Trường các bộ môn tiếng Anh cơ bản và tiếng Anh chuyên ngành.

+ Tham gia đề tài cấp bộ, nghiên cứu khoa học cấp Trung tâm, tham gia tổ chức toạ đàm về phương pháp học Tiếng Anh tại Trường.

+ Xây dựng đề cươngn tiếng Anh cơ bản 1 và tiếng Anh cơ bản 2.

+ Xây dựng đề cương bài giảng tiếng Anh chuyên ngành cho các bậc hệ tại Trường.

2.Công tác đoàn thể xã hội

Viên chức Trung tâm tích cực tham gia các công tác công đoàn và công tác xã hội. Tập thể Trung tâm và nhiều cá nhân được tặng giấy khen của công đoàn Bộ, giấy khen đảm việc nước giỏi việc nhà.

Bên cạnh đó, Trung tâm còn tổ chức nhiều hoạt động giao lưu ngoại khóa cho sinh viên nhằm tạo điều kiện để sinh viện được giao lưu học hỏi và nâng cao khả năng Ngoại ngữ.

3.Cách thành tích đạt được

         -Kể từ ngày thành lập Trung tâm đến nay, Trung tâm Ngoại ngữ luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, có nhiều cá nhân đạt các Danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở”, Danh hiệu “Giáo viên dạy giỏi các cấp”, Lao động tiên tiến.

+Hàng năm, Trung tâm Ngoại ngữ đều đạt Danh hiệu Tập thể lao động Tiên tiến”.

+ Được tặng 02 bằng khen cấp Bộ và 02 Bằng khen cấp Đảng ủy khối cơ quan Trung ương.

+ Được tặng nhiều giấy khen của các cấp về nghiên cứu khoa học, dạy giỏi, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.


Các tin khác