Cơ sở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Miền Trung
13/01/2013 11:32:07 GMT

DANH SÁCH CÁN BỘ

Địa chỉ: Khu Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam
Điện thoại: 0510.6263.230 - 0510.6263.232; Fax: 0510.6263.239.

STT

Họ và tên

Chức danh

Hòm thư

I.Ban giám đốc

1

Trần Đình Thảo

Giám đốc

dinhthaodn@gmail.com

2

Lê Phước Xưng

Phó Giám đốc

phuocxungnvdn@gmail.com

II.Phòng Đào tạo – Công tác sinh viên (máy lẻ 101 hoặc 0510.6263232)

1

Hồ Phan Lâm Trường

P.Trưởng phòng

truongcdnv@gmail.com

2

Nguyễn Quang

Giảng viên

nguyenquang.it@gmail.com

3

Trần Nguyên Thùy Minh

Chuyên viên

minhthuynoivu@gmail.com

4

Phạm Hoàng Vũ

Chuyên viên

hoangvu1886@gmail.com

5

Lê Phước Quang

Giáo  viên

lequang8008@gmail.com

6

Phan Thị Thu

Giáo viên

phanthucdnv@gmail.com

7

Lê Thị Diệu

Chuyên viên

ledieu@gmail.com

8

Nguyễn Thị Quỳnh Trang

Giảng viên

trangnv.it@gmail.com

9

Phan Văn Thịnh

Chuyên viên

phanthinh76@gmail.com

10

Nguyễn Thụy Ánh Ly

Trợ giảng

anhly1990@gmail.com

11

Huỳnh Thị Thu Hiền

Trợ giảng

huynhhien253@gmail.com

12

Trần Thị Trung

Trợ giảng

minhtrung.tran90@gmail.com

13

Đặng Thị Thùy Dung

Chuyên viên

 

III. Phòng Hành chính - Quản trị - Tổ chức (máy lẻ 108)

1

Huỳnh Ngọc Dũng

Trưởng Phòng

ngocdungdnk4@gmail.com

2

Nguyễn Thị Kim Phượng

Cán sự

kimphuong1179@gmail.com

3

Trương Văn Anh

Chuyên viên

truongtheanhqb@gmail.com

4

Hồ Công Tuyến

Chuyên viên

khanhlinhtk2007@gmail.com

5

Đoàn Quang Việt

Cán sự

quangvietnvmt@gmail.com

6

Phạm Thanh Huệ

Chuyên viên

phamthanhhue282@gmail.com

7

Trương Quốc Việt

Chuyên viên

vietkm@gmail.com

8

Thân Đức Hiếu

Cán sự

 

9

Nguyễn Thị Thu Thuỷ

Chuyên viên

thuynguyenck@gmail.com

10

Nguyễn Thị Lâm Duyên

Chuyên viên

 

11

Nguyễn Văn Hương

Nhân viên

 

12

Nguyễn Bướm

Nhân viên

 

13

Nguyễn Thị Mỹ Trang

Nhân viên

 

14

Lý Thị Đà

Nhân viên

 

15

Nguyễn Ngọc Thắng

Bảo vệ

 

16

Nguyễn Bá Trương

Bảo vệ

 

17

Huỳnh Mua

Bảo vệ

 

18

Huỳnh Thanh Lương

Bảo vệ

 

19

Trần Đình Giang

Lái xe

 

20

Nguyễn Trọng Hoàng

Lái xe

 

IV. Phòng  Tài chính – Kế toán (máy lẻ 210)

1

Nguyễn Thị Tâm

Trưởng Phòng

tam.nvmt@gmail.com

2

Huỳnh Thục My

Kế toán viên

thucmy.nvmt@gmail.com

3

Hồ Thị Thùy Nga

Kế toán viên

thaochi.tcdn@gmail.com

4

Huỳnh Thảo Chi

Kế toán viên

thuynga.nvmt@gmail.com

V. Phòng Khoa học công nghê – Thông tin thư viện (máy lẻ  205, 304)

1

Trương Thị Thủy

Trưởng Phòng

truongthithuy.edu@gmail.com

2

Lê Vĩnh Hoàng Linh

Giảng viên

hoanglinh0902@gmail.com

3

Hồ Thị Bích Thủy

Chuyên viên

bichthuydhnv@gmail.com

4

Nguyễn Thị Tâm Huyền

Cán sự

nguyentamhuyen@gmail.com

5

Nguyễn Đức Vĩnh Thắng

Chuyên viên

vinhthangktvt@gmail.com

6

Nguyễn Quang Ngọc

Cán sự

quangngoc8x@gmail.com

7

Nguyễn Thị Cẩm Hà

Trợ giảng

Nguyenthicamha19@gmail.com

8

Nguyễn Thanh Tuấn

Chuyên viên

thanhtuan.ckq@gmail.com

VI. Tổ Giảng viên chuyên ngành (máy lẻ 202, 206)

1

Hồ Thị Mộng Tuyền

Tổ trưởng

mongtuyendhnv@gmail.com

2

Lê Thanh Hùng

Giảng viên

lehungcdnv@gmail.com

3

Trần Thị Ngọc Ny

Giảng viên

ngocnytran@gmail.com

4

Lê Thu Huyền

Giảng viên

lethuhuyen2005@gmail.com

5

Hoàng Thị Quỳnh Trang

Giảng viên

quynhtrang207@gmail.com

6

Đặng Thị Đào Trang

Trợ giảng

dangdaotrang@gmail.com

VII. Tổ Giảng viên cơ bản (máy lẻ 211, 201)

1

Hoàng Sĩ Nguyên

Tổ trưởng

hoangsiqn@gmail.com

2

Nguyễn Thị Lệ Hữu

Giảng viên

lehuunguyen.84@gmail.com

3

Đoàn Thị Hương Thảo

Giảng viên

huongthaodhsp@gmail.com

4

Lê Thanh Toàn

Giảng viên

toanlek10@gmail.com

5

Võ Thị Thanh Thúy

Giảng viên

thanhthuydhnv.edu@gmail.com

6

Nguyễn Văn Thành

Chuyên viên

nguyenthanh.nv@gmail.com


Vị trí và chức năng

1. Cơ sở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Miền Trung (sau đây gọi tắt là Cơ sở Miền Trung) là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, có chức năng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực theo nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội; hợp tác quốc tế; nghiên cứu khoa học và triển khai áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

2. Cơ sở Miền Trung có con dấu, tài khoản riêng tại kho bạc nhà nước và ngân hàng.

3. Cơ sở Miền Trung đặt trụ sở chính tại Khu Đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.


- Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Xây dựng và thực hiện kế hoạch phát triển hàng năm, ngắn hạn, dài hạn. Xây dựng các văn bản quản lý phục vụ hoạt động của Cơ sở miền Trung;

2. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ đại học, sau đại học và thấp hơn thuộc các ngành, lĩnh vực Trường Đại học Nội vụ Hà Nội được phép đào tạo.

3. Tổ chức tuyển sinh, khai giảng, bế giảng trao bằng tốt nghiệp, cấp bảng điểm toàn khóa cho sinh viên;  tổ chức thi, quản lý bài thi và kết quả thi kết thúc học phần cho các lớp thuộc Cơ sở miền Trung quản lý;

4. Xây dựng và triển khai các chương trình bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ theo nhiệm vụ được giao;

5. Đề xuất thay đổi về cơ cấu tổ chức, nhân sự; quản lý viên chức, người lao động và người học thuộc Cơ sở miền Trung. Thực hiện ký hợp đồng lao động vụ việc theo phân cấp của Hiệu trưởng;

6. Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực theo quy định của pháp luật; sử dụng nguồn thu từ hoạt động đào tạo và dịch vụ để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất của Cơ sở miền Trung và chi cho các hoạt động đào tạo theo quy định của pháp luật;

7. Xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật theo yêu cầu chuẩn hóa, hiện đại hóa;

8. Chủ trì, tìm kiếm và phối hợp với các đối tác xây dựng và thực hiện các chương trình liên kết về đào tạo các bậc, hệ đào tạo;

9. Quản lý nội dung, phương pháp, chất lượng đào tạo; quản lý chất lượng hoạt động khoa học và công nghệ của viên chức và người học thuộc Cơ sở miền Trung;

10. Phối hợp với gia đình người học, các tổ chức, cá nhân trong hoạt động đào tạo;

11. Tham gia quy trình tự đánh giá chất lượng đào tạo của Cơ sở miền Trung và chịu sự kiểm định chất lượng đào tạo của cơ quan có thẩm quyền; xây dựng và phát triển hệ thống đảm bảo chất lượng của Cơ sở miền Trung; tăng cường các điều kiện đảm bảo chất lượng và không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo của Cơ sở miền Trung;

12. Liên kết với các tổ chức kinh tế, giáo dục, văn hóa, thể dục, thể thao, y tế, nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, gắn đào tạo với sử dụng, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bổ sung nguồn tài chính cho Cơ sở miền Trung;

13. Tham gia hoạt động khoa học và công nghệ; ứng dụng, phát triển và chuyển giao công nghệ; tham gia giải quyết những vấn đề về kinh tế - xã hội của địa phương và đất nước; thực hiện dịch vụ khoa học theo quy định của pháp luật;

14. Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ viên chức; kế hoạch trang bị cơ sở vật chất theo hướng chuẩn hóa; kế hoạch tăng cường điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế;

15. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho viên chức và người học; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và cán bộ nhân viên thuộc Cơ sở;

16. Tổ chức đánh giá viên chức và người học thuộc Cơ sở; tham gia đánh giá cán bộ quản lý cấp trên, cán bộ quản lý ngang cấp theo quy định của Nhà trường;         

17. Tổ chức cho viên chức và người học tham gia các hoạt động xã hội phù hợp với ngành nghề đào tạo và nhu cầu của xã hội;

18. Chấp hành pháp luật về giáo dục; thực hiện xã hội hóa giáo dục;

19. Được Nhà nước giao hoặc cho thuê đất, giao hoặc cho thuê cơ sở vật chất; được miễn, giảm thuế, vay tín dụng theo quy định của pháp luật;

20. Thực hiện chế độ báo cáo Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, Bộ Nội vụ và các cơ quan quản lý Nhà nước về hoạt động của Cơ sở theo quy định của pháp luật;

21. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và quy chế làm việc của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội;

22. Thực hiện nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.
Các tin khác