Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại tỉnh Quảng Nam
13/01/2013 11:32:07 GMT

PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI TẠI TỈNH QUẢNG NAM

- Trụ sở làm việc: Khu đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

- Điện thoại: 0510.6263230 – 0510.6263232 Fax: 0510.6263239

- Email: dhnv.csmt@gmail.com

-Địa chỉ website: http://truongnoivu-csmt.edu.vn/
I.Cơ cấu tổ chức

1.Lãnh đạo

         - Giám đốc:            TS. Nguyễn Mạnh Cường

         - Phó Giám đốc:     TS. Trần Đình Chín  

2.Các phòng ban

         -Phòng Đào tạo – Công tác sinh viên

         -Phòng Hành chính – Quản trị - Tổ chức

         -Phòng Tài chính – Kế toán

         -Phòng Khoa học công nghệ - Thông tin thư viện

         -Tổ giảng viên chuyên ngành

         -Tổ giảng viên cơ bản

II.Danh sách cán bộ, viên chức Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Tỉnh Quảng Nam

STT

Họ và tên

Chức danh

Trình độ

Số điện thoại- Địa chỉ E-mail

Cơ quan

Nhà riêng

Di động

1

Nguyễn Mạnh Cường

Giám đốc

Tiến sĩ0912.357.066

sinhthaodn@gmail.com

2

Trần Đình Chín

P. Giám đốc,
chuyên viên chính

Tiến sĩ

103


0905.174.762

dinhchin2010@gmail.com

Phòng Hành chính - Quản trị - Tổ chức ĐT: 0235.626.3230, 0235.6263.233 - máy lẻ: (108, 106)

3

Huỳnh Ngọc Dũng

Trưởng phòng,
chuyên viên chính

Thạc sĩ

104


0905.052.099

ngocdungdnk4@gmail.com

4

Nguyễn Văn Sơn

Phó trưởng phòng,
chuyên viên

Thạc sĩ

108


0935.415.657

hangocsonhp@gmail.com

5

Bùi Thị Thùy Dung

Chuyên viên

Thạc sĩ

108


0905.568.656

btdung2011@gmail.com

6

Nguyễn Thị Thu Thủy

Chuyên viên

Cử nhân

209


0914.149.128

thuynguyenck@gmail.com

7

Nguyễn Đức Vĩnh Thắng

Chuyên viên

Cử nhân

106


0975.371.844

vinhthangktvt@gmail.com

8

Nguyễn Quang Ngọc

Cán sự

Cử nhân

106


0905.997.867

quangngoc8x.@gmail.com

9

Đoàn Quang Việt

Cán sự

Cử nhân

108


0905.030.419

quangviet.nvmt@gmail.com

10

Phạm Thanh Huệ

Chuyên viên

Cử nhân

108


01693.914.145

phamthanhhue282@gmail.com

11

Hồ Thị Ánh Hồng

Chuyên viên

Cử nhân

108


0905.953.075

hoanhhong1002@gmail.com

12

Nguyễn Thị Mỹ Trang

Nhân viên

Trung cấp

108


01683.949.043


13

Hồ Công Tuyến

Chuyên viên

Cử nhân

110


01205.932.885

khanhlinhtk2007@gmail.com

14

Trần Đình Giang

Lái xe


110


0906.573.111


15

Nguyễn Trọng Hoàng

Lái xe


110


0905.604.155


16

Nguyễn Văn Hương

Nhân viên

Sơ cấp

Nhà kỹ thuật


01207.199.177


17

Thân Đức Hiếu

Cán sự

Cao đẳng

Nhà kỹ thuật


01225.541.252

duchieuthan@gmail.com

18

Trần Thị Cúc

Cán sự

Cao đẳng

105


0121.467.5798

cuctran0505@gmail.com

Phòng Đào tạo - Công tác sinh viên: ĐT: 0510.6263.230; 0510.6263.232 - máy lẻ: 101; 102; 105

19

Hạ Nhất Duy

TP.
Chuyên viên

Tiến sĩ

202


0914.754.737

duynhatduy@gmail.com

20

Nguyễn Văn Ta

PTP.
Chuyên viên cao cấp

Cử nhân21

Nguyễn Thụy Ánh Ly

Giảng viên

Thạc sĩ

101


0905.108.841

anhly.dhnv@gmail.com

22

Lê Thị Diệu

Chuyên viên

Cử nhân

101


0977.009.111

ledieucdnv@gmail.com

23

Phan Văn Thịnh

Chuyên viên

Thạc sĩ

101


0121.555.4755

phanvthinh76@gmail.com

24

Huỳnh Trọng Dũng

Chuyên viên

Cử nhân

101


0935.967.970

trongdung.dhnv@gmail.com

25

Phạm Ngọc Thảo Nguyên

Chuyên viên

Thạc sĩ

101


0932.401.445

nguyenpnt@gmail.com

26

Đặng Thị Thùy Dung

Chuyên viên

Cử nhân

101


0966.513.434

thuydung15061987@gmail.com

27

Phạm Hoàng Phương

Chuyên viên

Thạc sĩ

101


0934.970.879

phuongphambtv.@gmail.com

28

Trần Nguyên Thùy Minh

Chuyên viên

Cử nhân

105


0905.711.984

minhthuynoivu@gmail.com

29

Phạm Hoàng Vũ

Chuyên viên

Cử nhân

105


0989.853.243

hoangvu1886@gmail.com

30

Nguyễn Kế Toại

Chuyên viên

Thạc sĩ

105


0987.678.171

toainguyenke@gmail.com

31

Nguyễn Văn Vui

Chuyên viên chính

Thạc sĩ32

Phạm Ngọc Nghị

Chuyên viên

Cử nhânPhòng Tài chính-Kế toán ĐT: 0510.6263.230; 0510.6263.234 - máy lẻ 210

33

Nguyễn Thị Tâm

Q. Trưởng phòng,
kế toán viên

Cử nhân

210


0905.268.235

tam.nvmt@gmail.com

34

Huỳnh Thục My

Kế toán viên

Cử nhân

210


0905.502.665

thucmy.nvmt@gmail.com

35

Trần Thị Thu Vân

Chuyên viên chính

Thạc sĩ

210
36

Huỳnh Thảo Chi

Kế toán viên

Cử nhân

210


0905.544.147

thaochi.tcdn@gmail.com

37

Nguyễn Thị Kim Phượng

Chuyên viên

Cử nhân

210


0983.255.156

kimphuong1179@gmail.com

Phòng Khoa học Công nghệ-Thông tin thư viện ĐT: 0510.6263.230 - máy lẻ: 202; 203; 400; 401

38

Hồ Phan Lâm Trường

P. Trưởng phòng,
Giảng viên

Thạc sĩ

102


0916.232.532

truongdhnvcsmt@gmail.com

39

Nguyễn Thị Cẩm Hà

Giảng viên

Thạc sĩ

203


0905.848.866

nguyenthicamha19@gmail.com

40

Võ Thị Thanh Thúy

Giảng viên

Thạc sĩ

203


0932.597.680

thanhthuydhnv.edu@gmail.com

41

Lê Vĩnh Hoàng Linh

Giảng viên

Thạc sĩ

203


0905.378.382

hoanglinh0902@gmail.com

42

Nguyễn Thị Quỳnh Trang

Giảng viên

Thạc sĩ

203


0905.522.992

trangnv.it@gmail.com

43

Phan Thị Thu

Giảng viên

Thạc sĩ

203


01288.607.999

phanthucdnv@gmail.com

44

Trần Thị Hồng Nhung

Chuyên viên

Thạc sĩ

203


0963.201.777

tranhongnhung109@gmail.com

45

Nguyễn Lương Định

Giảng viên

Thạc sĩ

203


0914.011.541

nguyenluongdinh@yahoo.com

46

Trần Thị Ngọc Ny

Giảng viên

Thạc sĩ

203


0905.785.229

ngocnytran@gmail.com

47

Trần Quyết Thắng

Giảng viên

Thạc sĩ

203


0943.020.541

chinghia2212@gmail.com

48

Hoàng Sĩ Ngọc

Giảng viên

Cử nhân

203


0905.148.182

singoc1010qn@gmail.com

49

Nguyễn Thị Hồng Luyến

Chuyên viên

Thạc sĩ

203


0967.361.456

luyennguyen263@gmail.com

50

Võ Đình Minh Duy

Chuyên viên

Cử nhân

203


0902.830.154

voduy.dhnv@gmail.com

51

Hồ Thị Bích Thủy

Giảng viên

Thạc sĩ

400


0906.504.829

bichthuydhnv@gmail.com

52

Nguyễn Quang

Giảng viên

Thạc sĩ

105


0983.111.019

nguyenquang.it@gmail.com

53

Trần Văn Hiệp

Chuyên viên

Thạc sĩ

230hieptran@gmail.com

54

Lê Thị Tố Nga

Giảng viên

Thạc sĩ

305


0905330105


55

Nguyễn Thị Tâm Huyền

Cán sự

Trung cấp

401


01268.575.929

nguyentamhuyen@gmail.com

Tổ Giảng viên chuyên ngành ĐT: 0510.6263.230 - máy lẻ: 201;206

56

Hoàng Sỹ Nguyên

Tổ trưởng
Giảng viên chính

PGS.TS

201


0905.153.259

hoangsiqn@gmail.com

57

Hồ Thị Mộng Tuyền


Giảng viên

Thạc sĩ

206


0906.424.628

mongtuyendhnv@gmail.com

58

Lê Thanh Hùng

Giảng viên

Thạc sĩ

206


0905.342.099

lehungdhnv@gmail.com

59

Hoàng Thị Quỳnh Trang

Giảng viên

Thạc sĩ

206


0909.131.744

quynhtrang207@gmail.com

60

Bùi Thị Minh Thu

Giảng viên

Thạc sĩ

206


0914.180.006

mbui45@yahoo.com

61

Đặng Thị Đào Trang

Giảng viên

Thạc sĩ

206


0169.753.8045

dangdaotrang@gmail.com

62

Nguyễn Hồ Phương Nhật

Giảng viên

Thạc sĩ

206


0935.143.898

nhat.nguyen.dn.2015@gmail.com

63

Nguyễn Thị Thu Hiền

Giảng viên

Thạc sĩ

206


0909.195.165

nguyenthithuhien119@gmail.com

64

Võ Thiện Chín

Giảng viên

Thạc sĩ

206


0905.029.461

vothienvo@yahoo.vn

65

Phan Thị Yến Lai

Giảng viên

Thạc sĩ

209


0989.431.954

yenlai1204@gmail.com

66

Trần Thị Trung

Giảng viên

Cử nhân

101


0973.381.210

minhtrung.tran90@gmail.com

Tổ Giảng viên cơ bản ĐT: 0510.6263.230 - máy lẻ: 205, 211

67

Trương Thị Thủy

Q.Trưởng phòng, giảng viên

Thạc sĩ

205


0964.739.579

truongthithuy.edu@gmail.com

68

Nguyễn Thị Lệ Hữu

Giảng viên

Thạc sĩ

211


0933.528.239

lehuunguyen.84@gmail.com

69

Lê Thanh Toàn

Giảng viên

Thạc sĩ

211


0982.676.769

toanlek10@gmail.com

70

Lê Phước Quang

Giảng viên

Thạc sĩ

211


0917.308.221

lequang8008@gmail.com

71

Huỳnh Thị Thu Hiền

Giảng viên

Thạc sĩ

211


0905.289.755

huynhhien253@gmail.com

72

Nguyễn Văn Thành

Chuyên viên

Cử nhân

211


0974.640.612

nguyenthanh.noivu@gmail.com

73

Nguyễn Văn Dũng

Giảng viên

Thạc sĩ

211


0935.345.762

nguyenvandungpct@gmail.com

74

Nguyễn Minh Đức

Giảng viên

Thạc sĩ

211


0905.826.354

mducvtb@gmail.com

75

Nguyễn Thanh Tuấn

Giảng viên

Thạc sĩ

211


0987.443.440

thanhtuan.ckq@gmail.com

76

Lê Thu Huyền

Giảng viên

Thạc sĩ

211


0987.469.255

lethuhuyen2005@gmail.com

77

Trương Văn Anh

Chuyên viên

Thạc sĩ

211


0944.013.789

truongtheanhqb@gmail.com

78

Lê Thị Lan Phương

Chuyên viên

Thạc sĩ

307phuongltllaw@gmail.com


III.Giới thiệu Cơ sở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại miền Trung

Cơ sở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại miền Trung được thành lập theo Quyết định số 493 QĐ-BNV ngày 31/5/2012 của Bộ Nội vụ trên cơ sở Trường Cao đẳng Nội vụ tại thành phố Đà Nẵng, để thực hiện các nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng của Trường Đại học Nội vụ. Đây là đơn vị duy nhất đào tạo nguồn nhân lực có trình độ đại học, cao đẳng và trung cấp các chuyên ngành thuộc lĩnh vực nội vụ, góp phần đáp ứng nhu cầu cải cách hành chính nhằm phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền Trung, Tây Nguyên và các tỉnh phía Nam.

Theo quyết định thành lập, Cơ sở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại miền Trung có vị trí và chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể:

1. Vị trí chức năng

1. Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại tỉnh Quảng Nam (sau đây gọi tắt là Phân hiệu Quảng Nam) là cơ sở giáo dục đại học công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, trực thuộc Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, có chức năng đào tạo trình độ đại học, sau đại học; nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ; hợp tác quốc tế và dịch vụ công phục vụ ngành Nội vụ, nền công vụ và yêu cầu của xã hội.

Phân hiệu Quảng Nam chịu sự lãnh đạo, quản lý trực tiếp của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội; chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Phân hiệu có con dấu và tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật.

- Tên Phân hiệu bằng tiếng Việt: Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại tỉnh Quảng Nam.

- Tên tiếng Anh: Campus of HaNoi University of Home Affairs in Quang Nam.

- Tên viết tắt: HUHAQNA.

- Trụ sở chính: Tại tỉnh Quảng Nam.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Xây dựng, trình cấp có thẩm quyền chiến lược, kế hoạch phát triển Phân hiệu và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Phối hợp với đơn vị có liên quan tổ chức tuyển sinh, đào tạo nguồn nhân lực các ngành trình độ đại học, sau đại học; thực hiện quy trình cấp chứng chỉ môn học, giấy xác nhận theo quy định.

3. Phối hợp các đơn vị liên quan của Trường phát triển chương trình đào tạo, bảo đảm sự liên thông giữa các chương trình và trình độ đào tạo; tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch, biện pháp giáo dục và quản lý người học.

4. Tham gia tự đánh giá chất lượng giáo dục và chịu sự kiểm định chất lượng giáo dục của cơ quan có thẩm quyền.

5. Nghiên cứu khoa học và công nghệ; ứng dụng, phát triển và chuyển giao, chuyển nhượng kết quả hoạt động khoa học và công nghệ; bảo vệ lợi ích của Nhà nước và xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân trong hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ của Phân hiệu.

6. Thực hiện tư vấn, dịch vụ về đào tạo, bồi dưỡng, khoa học và công nghệ, hợp tác công tư; cung cấp các dịch vụ công phục vụ ngành Nội vụ, nền công vụ và yêu cầu của xã hội phù hợp với năng lực của Phân hiệu và quy định của pháp luật.

7. Thực hiện hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài trong việc đào tạo và nghiên cứu khoa học theo quy định.

8. Thực hiện quy chế dân chủ; xây dựng nếp sống văn hoá và môi trường sư phạm; thực hiện cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Bộ Nội vụ. Tham mưu các quy định, quy chế quản lý nội bộ phù hợp quy định pháp luật hiện hành.

9. Tiếp nhận, quản lý đội ngũ viên chức, người lao động và thực hiện ký kết hợp đồng thời vụ theo quy định của pháp luật, phân cấp quản lý của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội.

10. Quản lý, sử dụng các nguồn lực tài chính để thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và phân cấp của Trường; được Nhà nước giao hoăc cho thuê đất, cơ sở vật chất; được vay vốn, được miễn, giảm thuế theo quy định của pháp luật.

11. Tham gia xây dựng, góp ý thẩm định các dự án, chính sách, quy hoạch, kế hoạch phát triển của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội theo sự phân công của Hiệu trưởng.

12. Quản lý và sử dụng cơ sở dữ liệu của Phân hiệu về đội ngũ viên chức, người lao động; các hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế; xây dựng và phát triển hệ thống thông tin, thư viện và các trang thiết bị phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo.

13. Xuất bản và phát hành Nội san Phân hiệu, các ấn phẩm khoa học; phối hợp với các đơn vị của Trường biên soạn và phát hành các chương trình, giáo trình, tài liệu phục vụ công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu.

14. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo và chịu sự giám sát, kiểm tra, thanh tra của Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội và chính quyền địa phương các cấp theo quy định.

15. Thực hiện chế độ khen thưởng, kỷ luật theo quy định.

16. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

3. Cơ cấu tổ chức và chế độ làm việc

1. Cơ cấu tổ chức

a) Giám đốc và các Phó Giám đốc

b) Các phòng chức năng

- Phòng Tổ chức - Hành chính;

- Phòng Quản lý Đào tạo và Công tác sinh viên;

- Phòng Kế hoạch - Tài chính;

- Phòng Quản lý Khoa học và Thông tin – thư viện.

c) Các khoa chuyên môn

- Khoa Khoa học cơ bản và Chính trị học;

- Khoa Hành chính và Pháp luật;

- Khoa Quản lý Nhân lực và Xã hội;

- Khoa Quản trị văn phòng và Lưu trữ;

d) Các tổ chức khoa học, công nghệ và dịch vụ

- Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ;

- Trung tâm Dịch vụ công.

2. Chế độ làm việc

2.1. Giám đốc

a) Giám đốc có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Phân hiệu được quy định tại Điều 2 của Quy định này và chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý, điều hành các hoạt động của Phân hiệu trước Hiệu trưởng và trước pháp luật về việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được giao của Phân hiệu.

b) Căn cứ vào các quy định của pháp luật và tình hình thực tế phát triển của Phân hiệu, Giám đốc đề xuất Hiệu trưởng quyết định thành lập, tổ chức lại hoặc giải thể các đơn vị thuộc Phân hiệu.

c) Khi vắng mặt và nếu thấy cần thiết, Giám đốc ủy quyền bằng văn bản cho một Phó Giám đốc điều hành công tác, giải quyết công việc của Phân hiệu.

2.2. Phó Giám đốc

a) Phó Giám đốc giúp Giám đốc thực hiện nhiệm vụ do Giám đốc phân công; chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về những lĩnh vực công tác được phân công.

b) Khi được Giám đốc ủy quyền bằng văn bản để điều hành công tác, giải quyết công việc của Giám đốc trong thời gian Giám đốc vắng mặt, Phó Giám đốc chịu trách nhiệm trước Giám đốc, trước Hiệu trưởng và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ trong thời gian được ủy quyền; không được ủy quyền lại cho người khác những nội dung được Giám đốc ủy quyền.

2.3. Trưởng, Phó trưởng đơn vị thuộc và trực thuộc Phân hiệu

Trưởng, Phó trưởng đơn vị thuộc và trực thuộc Phân hiệu chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của đơn vị.

2.4. Viên chức và người lao động

Viên chức và người lao động thuộc Phân hiệu thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn do Giám đốc phân công và chịu trách nhiệm trước Giám đốc, trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được giao.

2.5. Giám đốc, Phó Giám đốc, viên chức và người lao động thuộc Phân hiệu thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật hiện hành, Quy chế tổ chức và hoạt động của Phân hiệu và của Trường.

4. Các bậc đào tạo tại cơ sở

Là một bộ phận của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, Cơ sở miền Trung có chức năng, nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng thuộc lĩnh vực nội vụ cùng các ngành nghề khác theo nhu cầu xã hội trên địa bàn miền Trung và Tây Nguyên.

-Các ngành đào tạo của bậc Đại học:

+ Quản lý nhà nước;

+ Quản trị văn phòng;

+ Quản trị nhân lực;

+ Lưu trữ học.

-Các ngành đào tạo của bậc Cao đẳng:

+ Quản trị nhân lực;

+ Quản trị văn phòng;

+ Văn thư lưu trữ;

+ Hành chính học;

+ Dịch vụ pháp lý.

-Các ngành đào tạo bậc trung cấp:

+Hành chính văn phòng;

+ Hành chính văn thư.

Bên cạnh đào tạo bậc đại học, cao đẳng, trung cấp, Cơ sở miền Trung thường xuyên mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho các cán bộ, công chức, viên chức nhà nước và doanh nghiệp các lĩnh vực như: Văn thư, Lưu trữ, Thư viện, Quản lý nhà nước về công tác thanh niên, Quản lý nhà nước, và các lĩnh vực do Bộ Nội vụ quản lý.

Phát huy thế mạnh trong công tác đào tạo chuyên sâu về ngành Nội vụ, trong những năm qua, Cơ sở miền Trung đã cung cấp cho xã hội nói chung và ngành Nội vụ nói riêng một số lượng không nhỏ nguồn nhân lực có phẩm chất đạo đức tốt, kỹ năng chuyên sâu, biết nắm bắt cơ hội trong xu thế hội nhập quốc tế.

Cơ sở Trường Đại học Nội vụ tại miền Trung đã có những bước đột phá về quản trị đại học, đào tạo, nghiên cứu khoa học, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên để trở thành cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học có chất lượng trong các lĩnh vực Nội vụ; cung cấp các dịch vụ khoa học và giáo dục chất lượng cao cho nền kinh tế quốc dân; khẳng định vị thế của một trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học quan trọng ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên.

IV. Những thành tích nổi bật của Cơ sở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại miền Trung

Các danh hiệu đạt được

-Bằng khen của Thủ tướng chính phủ ngày 23/6/2011 về việc đã có nhiều thành tích công tác từ năm 2006 đến năm 2010 góp phần xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

-Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ngày 30/01/2011 về việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2010.

-Bằng khen của UBND tỉnh Quảng Nam ngày 01/11/2010 về việc có thành tích thực hiện dự án xây dựng Cơ sở Trường Cao đẳng Nội vụ Hà Nội khu Đô thị mới góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam.

Và một số bằng khen, giấy khen của các đơn vị, tổ chức đoàn thể khác.

Một số hình ảnh nổi bật của Cơ sở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại miền Trung

Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cử nhân cao đẳng năm 2014

Hội thảo khoa học “Đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển ngành Nội vụ”

Hội thảo Rà soát văn bản quy phạm pháp luật về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

Hội trại “Sáng tạo trẻ 2014”

Nói chuyện chuyên đề “Kỹ năng đọc sách hiệu quả” cho học sinh, sinh viên

Cơ sở miền Trung


Các tin khác