Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại tỉnh Quảng Nam
13/01/2013 11:32:07 GMT

PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI TẠI TỈNH QUẢNG NAM

Trụ sở: Số 749 đường Trần Hưng Đạo, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

ĐT: (0235) 62 63 232 FAX: (0235)6263 239
HOTLINE: 1900 9010; 0236.3700.288

Khu giảng đường: Số 02 Nguyễn Lộ Trạch, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

ĐT: (0236) 3700 288 FAX: ( 0236) 6571 398.

Hotline: 1900 9010.

Website: http://www.truongnoivu-phqn.edu.vn


I. Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo:

- Giám đốc: TS. Nguyễn Mạnh Cường.

- Phó Giám đốc: TS. Trần Đình Chín.

2. Sơ đồ tổ chức

3. Danh sách viên chức, người lao động Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại tỉnh Quảng Nam:


II. Giới thiệu chức năng, nhiệm vụ của Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại tỉnh Quảng Nam

Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại tỉnh Quảng Nam được thành lập theo Quyết định số 5989/QĐ-BGDĐT ngày 21/12/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo trên cơ sở nâng cấp từ Cơ sở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại miền Trung, tiền thân là Trường Cao đẳng Nội vụ tại Đà Nẵng để thực hiện các nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng của Trường Đại học Nội vụ. Đây là đơn vị duy nhất đào tạo nguồn nhân lực có trình độ đại học, cao đẳng và trung cấp các chuyên ngành thuộc lĩnh vực nội vụ, góp phần đáp ứng nhu cầu cải cách hành chính nhằm phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền Trung, Tây Nguyên và các tỉnh phía Nam.

Ngày 12 tháng 7 năm 2018, Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội ký Quyết định số 1399/QĐ-ĐHNV về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại tỉnh Quảng Nam.

Theo đó, Quyết định số 1399/QĐ-ĐHNV có một số nội dung chính sau:

1. Tên cơ quan: Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại tỉnh Quảng Nam (Campus of HaNoi University of Home Affairs in Quang Nam - HUHAQNA).

2. Vị trí chức năng

2.1 Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại tỉnh Quảng Nam (Phân hiệu Quảng Nam) là cơ sở giáo dục đại học công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, trực thuộc Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, có chức năng đào tạo trình độ đại học, sau đại học; nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ; hợp tác quốc tế và dịch vụ công phục vụ ngành Nội vụ, nền công vụ và yêu cầu của xã hội.

Phân hiệu Quảng Nam chịu sự lãnh đạo, quản lý trực tiếp của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội; chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2.2 Phân hiệu Quảng Nam có con dấu và tài khoản riêng.

3. Nhiệm vụ và quyền hạn

3.1 Xây dựng, trình cấp có thẩm quyền chiến lược, kế hoạch phát triển Phân hiệu và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

3.2 Phối hợp với đơn vị có liên quan tổ chức tuyển sinh, đào tạo nguồn nhân lực các ngành trình độ đại học, sau đại học; thực hiện quy trình cấp chứng chỉ môn học, giấy xác nhận theo quy định.

3.3 Phối hợp với các đơn vị liên quan của Trường phát triern chương trình đào tạo, bảo đảm sự liên thông giữa các chương trình và trình độ đào tạo; tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch, biện pháp giáo dục và quản lý người học.

3.4 Tham gia đánh giá chất lượng giáo dục và chịu sự kiểm định chất lượng giáo dục của cơ quan có thẩm quyền.

3.5 Nghiên cứu khoa học và công nghệ; ứng dụng, phát triển và chuyển giao, chuyển nhượng kết quả hoạt động khoa học và công nghệ; bảo vệ lợi ích của Nhà nước và xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân trong hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ của Phân hiệu.

3.6 Thực hiện tư vấn, dịch vụ về đào tạo, bồi dưỡng, khoa học và công nghệ, hợp tác công tư; cung cấp các dịch vụ công phục vụ ngành Nội vụ, nền công vụ và yêu cầu của xã hội phù hợp với năng lực của Phân hiệu và quy định của pháp luật.

3.7 Thực hiện hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài trong việc đào tạo và nghiên cứu khoa học theo quy định.

3.8 Thực hiện quy chế dân chủ; xây dựng nếp sống văn hóa và môi trường sư phạm; thực hiện cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Bộ Nội vụ. Tham mưu các quy định, quy chế quản lý nội bộ phù hợp quy định pháp luật hiện hành.

3.9 Tiếp nhận, quản lý đội ngũ viên chức, người lao động và thực hiện ký kết hợp đồng thời vụ theo quy định của pháp luật, phân cấp quản lý của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội.

3.10 Quản lý, sử dụng các nguồn lực tài chính để thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và phân cấp của Trường; được Nhà nước giao hoặc cho thuê đất, cơ sở vật chất; được vay vốn, được miễn, giảm thuế theo định của pháp luật.

3.11 Tham gia xây dựng, góp ý thẩm định các dự án, chính sách, quy hoạch, kế hoạch phát triển của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội theo sự phân công của Hiệu trưởng.

3.12 Quản lý và sử dụng cơ sở dữ liệu của Phân hiệu về đội ngũ viên chức, người lao động; các hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế; xây dựng và phát triển hệ thống thông tin, thư viện và các trang thiết bị phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo.

3.13 Xuất bản và phát hành Nội san Phân hiệu, các ấn phẩm khoa học; phối hợp với các đơn vị của Trường biên soạn và phát hành các chương trình, giáo trình, tài liệu phục vụ công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu.

3.14 Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo và chịu sự giám sát, thanh tra của Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội và chính quyền địa phương các cấp theo quy định.

3.15. Thực hiện chế độ khen thưởng, kỷ luật theo quy định.

3.16. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

III. Các bậc, ngành nghề đào tạo của Phân hiệu Quảng Nam

Là một bộ phận của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, Phân hiệu Quảng Nam có chức năng, nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng thuộc lĩnh vực Nội vụ cùng các ngành nghề khác theo nhu cầu xã hội trên địa bàn miền Trung và Tây Nguyên.

Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Quảng Nam – Đà Nẵng có trụ sở làm việc khang trang, hiện đại, đạt chuẩn quốc tế trong khuôn viên 11 hecta tại thị xã Điện bàn, tỉnh Quảng Nam và Khu giảng đường tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Trong những năm qua, Phân hiệu đã đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực miền Trung – Tây Nguyên. Hiện nay Phân hiệu đang tuyển sinh các ngành:

BẬC SAU ĐẠI HỌC

Quản lý công

Chính sách công

Lưu trữ học

BẬC ĐẠI HỌC

1. Quản trị nhân lực

5. Quản lý nhà nước

2. Quản trị văn phòng

6. Văn thư – Lưu trữ

3. Luật

7. Văn hóa du lịch

4. Thanh tra


Bên cạnh đó, Phân hiệu thường xuyên tổ chức các lớp hệ vừa học vừa làm bậc cử nhân; các lớp liên thông; thực hiện chức năng dịch vụ công được quy định tại Quyết định số 1828/QĐ-BNV ngày 18/5/2017 của Bộ Nội vụ về phê duyệt đề án danh mục dịch vụ sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Nội vụ gồm: Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch cán sự, chuyên viên, chuyên viên chính; Bồi dưỡng lãnh đạo cấp Phòng, Trưởng thôn; Văn thư - Lưu trữ; Thông tin Thư viện; Chuẩn kỹ năng Công nghệ thông tin; Các chương trình bồi dưỡng theo vị trí việc làm; Bồi dưỡng các chức danh chuyên môn của công chức cấp xã theo Đề án 1956 và Đề án 1600.

Phát huy thế mạnh trong công tác đào tạo chuyên sâu về ngành Nội vụ, trong những năm qua, Phân hiệu Quảng Nam đã cung cấp cho xã hội nói chung và ngành Nội vụ nói riêng một số lượng không nhỏ nguồn nhân lực có phẩm chất đạo đức tốt, kỹ năng chuyên sâu, biết nắm bắt cơ hội trong xu thế hội nhập quốc tế.

Phân hiệu Quảng Nam đã có những bước đột phá về quản trị đại học, đào tạo, nghiên cứu khoa học, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên để trở thành cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học có chất lượng trong các lĩnh vực Nội vụ; cung cấp các dịch vụ khoa học và giáo dục chất lượng cao cho nền kinh tế quốc dân; khẳng định vị thế của một trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học quan trọng ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên.

IV. Những thành tích nổi bật của Phân hiệu Quảng Nam

- Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước năm 2016
Các tin khác