Phó hiệu trưởng: Hà Quang Ngọc
13/01/2013 09:11:48 GMT

TS. HÀ QUANG NGỌC

PHÓ HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI

Họ và tên: Hà Quang Ngọc

Ngày sinh: 09/01/1958

Quê quán: Vĩnh Phúc

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Chức vụ Đảng: Phó Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Nội vụ Hà Nội

Chức vụ chính quyền: Phó Hiệu trưởng

Điện thoại cơ quan: 043 7580659

Fax: 04.37532955

Email: haquangngoc@moha.gov.vn

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ

Học vị: Tiến sĩ triết học

Lý luận chính trị: Cao cấp

Phụ trách lĩnh vực công tác:

a) Giúp Hiệu trưởng phụ trách các lĩnh vực công tác:

- Công tác đào tạo hệ vừa làm, vừa học, trung cấp, đào tạo nghề và bồi dưỡng ngắn hạn;

- Ký chứng chỉ, chứng nhận, bồi dưỡng ngắn hạn, kết thúc học phần;

- Công tác hợp tác quốc tế;

- Công tác quản lý học sinh, sinh viên;

- Công tác cải cách hành chính, công tác hành chính – tổng hợp, văn thư, lưu trữ, y tế;

- Công tác quản trị, quản lý tài sản thiết bị; công tác xây dựng, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị; công tác quốc phòng, an ninh, bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy; các dự án đầu tư;

- Công tác pháp chế, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật;

- Công tác đoàn thể: Cựu chiến binh; Công đoàn; Đoàn Thanh niên;

- Ủy nhiệm chi quỹ hành chính sự nghiệp, quỹ học phí, quỹ nội trú, quỹ phúc lợi.

b) Phụ trách các đơn vị:

- Cơ sở Trường tại thành phố Hồ Chí Minh;

- Phòng Hợp tác quốc tế;

- Khoa Đào tạo tại chức và bồi dưỡng;

- Trung tâm Đào tạo Nghiệp vụ văn phòng và Dạy nghề;

- Phòng Hành chính-Tổng hợp;

- Phòng Quản trị-Thiết bị;

- Phòng Công tác sinh viên.

c) Thực hiện các công việc khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Hiệu trưởng.

d) Phó Hiệu trưởng Hà Quang Ngọc sinh hoạt với Phòng Quản trị - Thiết bị.
Các tin khác