Viện nghiên cứu và phát triển
27/02/2013 02:18:06 GMT
Thông tin chi tiết đăng tải tại Website:http://inrad.vn/

 (Viện nghiên cứu và phát triển)
- Vị trí và chức năng

1. Viện Nghiên cứu và Phát triển là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Nội vụ Hà Nội có chức năng nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng và triển khai kết quả nghiên cứu về khoa học giáo dục phục vụ hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội; nghiên cứu, ứng dụng, tư vấn khoa học và hợp tác trong nước, quốc tế về lĩnh vực Nội vụ phục vụ Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, Bộ Nội vụ và các địa phương; biên soạn tài liệu, thông tin khoa học nội vụ phục vụ đào tạo; bồi dưỡng giảng viên, đào tạo đại học và sau đại học.

Tên giao dịch quốc tế: Institute for Research and Development on Home Affairs

Tên viết tắt bằng tiếng Anh: INRAD

Trụ sở của Viện nghiên cứu và Phát triển đặt tại thành phố Hà Nội.

2. Viện Nghiên cứu và Phát triển là đơn vị dự toán cấp 2 trực thuộc Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng.

- Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Xây dựng kế hoạch, nghiên cứu, ứng dụng, tư vấn khoa học

1.1. Xây dựng kế hoạch hoạt động và kế hoạch phát triển của Viện hàng năm, ngắn hạn, dài hạn trình Hiệu trưởng phê duyệt; tổ chức triển khai thực hiện sau khi được phê duyệt.

1.2. Nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn các đề tài, dự án về khoa học nội vụ và khoa học liên quan khác phục vụ cho phát triển Trường Đại học Nội vụ nói riêng và ngành Nội vụ nói chung

1.3. Tham gia tổ chức nghiên cứu biên soạn tài liệu có liên quan.

1.4. Phối hợp, tham gia thẩm định chất lượng các công trình nghiên cứu khoa học và chất lượng đào tạo.

1.5. Thực hiện các dịch vụ khoa học, tư vấn, chuyển giao công nghệ nhằm phục vụ cho giảng dạy, học tập, nghiên cứu của Trường.

 1.6. Hợp tác với các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước nhằm cung cấp các dịch vụ nghiên cứu, tư vấn, đào tạo đại học và sau đại học, bồi dưỡng… theo quy định của pháp luật.

2. Thực hiện các nhiệm vụ khác của Viện

2.1. Thực hiện công tác quản lý mọi vấn đề liên quan đến hoạt động của Viện theo đúng quy định của Trường Đại học Nội vụ và của pháp luật.

2.2. Hạch toán các khoản thu, chi về hoạt động của Viện theo quy định của Nhà trường và chế độ kế toán của Nhà nước.

2.3. Thực hiện chế độ báo cáo Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, Bộ Nội vụ và các cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động của Viện theo quy định của pháp luật.

2.4. Thực hiện nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

- Cơ cấu tổ chức, bộ máy và hoạt động của Viện

1. Cơ cấu tổ chức.

a) Lãnh đạo viện có Viện trưởng và các Phó viện trưởng.

* Tiêu chuẩn Viện trưởng, Phó viện trưởng theo tiêu chuẩn, chức danh do Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội quy định.

b) Các phòng thuộc Viện

- Phòng Hành chính - Tổng hợp

- Phòng Tài chính - Quản trị

- Phòng Nghiên cứu Phát triển và Đào tạo.

- Phòng Nghiên cứu tổ chức và nhân sự trong lĩnh vực công.

- Phòng Nghiên cứu Chính sách và Công vụ.

2. Quyền hạn và trách nhiệm của Viện trưởng

Viện trưởng do Hiệu trưởng bổ nhiệm và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và trước pháp luật về các nhiệm vụ được giao và toàn bộ các hoạt động của Viện; quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Viện; phân công nhiệm vụ cho Trưởng phòng, Phó trưởng phòng trực thuộc Viện; xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động của Viện, quy chế chi tiêu nội bộ (nếu cần) và điều hành tất cả các hoạt động của Viện.

a) Về tổ chức nhân sự

- Ban hành các quy chế, nội quy, quy định trong nội bộ của Viện nhằm đảm bảo việc điều hành, kiểm tra và giám sát toàn bộ hoạt động của Viện theo quy định của Trường và của pháp luật.

- Phối hợp Phòng Tổ chức cán bộ Trường xây dựng quy định về công tác quản lý nhân sự của Viện.

- Thực hiện Quy chế dân chủ trong các hoạt động của Viện.

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về các hoạt động của Viện.

- Trình Hiệu trưởng phê duyệt chế độ khen thưởng, kỷ luật viên chức, người lao động của Viện theo quy định của nhà trường và của pháp luật.

- Bảo đảm trật tự, an ninh và an toàn trong Viện.

b) Về hoạt động nghiên cứu, hợp tác, đào tạo và cung cấp dịch vụ

- Thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ quy định tại Điều1 và Điều 2 Quyết định này.

- Xây dựng, phát triển và công khai các điều kiện đảm bảo chất lượng của Viện theo quy định của Trường.

- Thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế theo quy định của Hiệu trưởng.

- Quản lý các đoàn khách trong và ngoài nước đến làm việc với Viện trong phạm vi hoạt động của Trường theo quy định của pháp luật.

c) Về tài chính, tài sản và đầu tư

- Viện trưởng là chủ tài khoản của Viện, chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Hiệu trưởng về toàn bộ công tác quản lý tài chính và tài sản của Viện.

- Quản lý và tổ chức thực hiện các quy định về tài chính và tài sản của Viện theo quy định.

- Quyết định mức chi quản lý, chi nghiệp vụ trong phạm vi nguồn tài chính được sử dụng, trên cơ sở quy định của pháp luật, quy định của Bộ Nội vụ và quy định của Nhà trường.

- Thực hiện quyền tự chủ về tài chính theo quy định của pháp luật và quy định của Bộ Nội vụ; công khai và minh bạch về thu chi tài chính hàng năm.

- Chấp hành các quy định của Luật Ngân sách.

d) Các trách nhiệm và quyền hạn khác: Thực hiện theo Quy định của Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội.

3. Quyền hạn và trách nhiệm của Phó Viện trưởng:

Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển trường Đại học Nội vụ Hà Nội do Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội bổ nhiệm trên cơ sở đề nghị của Viện trưởng.

Phó Viện trưởng giúp Viện trưởng quản lý, điều hành công việc chung của Viện theo các lĩnh vực được phân công, tham gia giải quyết các vấn đề thuộc trách nhiệm được phân công.

4. Trưởng, Phó Trưởng phòng, ban trực thuộc Viện:
          Trưởng phòng, Phó phòng trực thuộc Viện do Hiệu trưởng bổ nhiệm theo đề nghị của Viện trưởng và chịu trách nhiệm trước Viện trưởng và trước pháp luật về nhiệm vụ được giao.
Các tin khác