Viện nghiên cứu và phát triển
27/02/2013 02:18:06 GMT

VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI

- Trụ sở làm việc của Viện: D5B, biệt thự Vườn Đào, số 629 đường

Lạc Long Quân, Biệt thự Vườn Đào, Tây Hồ, Hà Nội

- Điện thoại: 04 37585067 | Fax: 04 37585066
- Email: info@inrad.vn

- Website: http://www.inrad.vn
I. Cơ cấu tổ chức và nhân sự Viện Nghiên cứu và Phát triển:

1. Cơ cấu tổ chức:

1.1.Lãnh đạo Viện:

             - Viện trưởng:                  Ths. Trần Thị Hạnh

              -Phó Viện trưởng:          Ths. Nguyễn Thị Phương

1.2.Các phòng thuộc Viện:

- Phòng Hành chính - Tổng hợp

- Phòng Nghiên cứu Phát triển và Đào tạo

- Phòng Nghiên cứu Chính sách và Công vụ

II. Danh sách cán bộ, viên chức Viện Nghiên cứu vàPhát triển

Stt

Họ và tên

Chức danh

Điện thoại

Email

1

Trần Thị Hạnh

Viện trưởng

0912 446 928

tthanhcv@moet.edu

2

Nguyễn Thị Phương

Phó Viện trưởng

0915 565 323

phuong7712@gmail.com

3

Ngô Sỹ Trung

Phó Viện trưởng

0989 302 429

ngosytrung01@gmail.com

4

Nguyễn Minh Tâm

Trưởng phòng

0913 366 002

hoangquan040503@gmail.com

5

Bùi Xuân Diện

Chuyên viên

0978 242 344

dienbx@inrad.vn

6

Nguyễn Thị Hoa

Chuyên viên

0912 002 282

hoaquang2512@gmail.com

7

Phạm Mai Linh

Chuyên viên

0963 889 969

linhpham270988@gmail.com

8

Triệu Thị Hải Anh

Chuyên viên

01237 672 866

hai.anh89@yahoo.com

9

Nguyễn Phương Anh

Chuyên viên

0972 050 385

phuonganh.inrad@gmail.com

10

Đàm Việt Phương

Chuyên viên

0982 953 268

phuongtrinh2004@gmail.com


III. Giới thiệu về Viện Nghiên cứu và Phát triển

         Viện Nghiên cứu và Phát triển trực thuộc Trường Đại học Nội vụ Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 593/QĐ-BNV ngày 04/7/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Quyết định này đã quy định rõ vị trí và chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Viện. Cụ thể:

1. Vị trí và chức năng

        1. Viện Nghiên cứu và Phát triển (sau đây gọi tắt là Viện) là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Nội vụ Hà Nội có chức năng nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ hoạt động đào tạo và dịch vụ công của Trường; nghiên cứu, ứng dụng, tư vấn khoa học và công nghệ, hợp tác trong nước, quốc tế về các lĩnh vực thuộc ngành Nội vụ.

Tên giao dịch quốc tế: Institute for Research and Development on Home Affairs.

Tên viết tắt bằng tiếng Anh: INRAD.

Trụ sở của Viện Nghiên cứu và Phát triển đặt tại Thành phố Hà Nội.

2. Viện là đơn vị trực thuộc Trường, có con dấu và tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

    1. Xây dựng kế hoạch, nghiên cứu, ứng dụng, tư vấn khoa học:

         1.1. Xây dựng, trình Hiệu trưởng kế hoạch hoạt động, kế hoạch phát triển Viện và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

         1.2. Tổ chức nghiên cứu các vấn đề thuộc lĩnh vực khoa học nội vụ, khoa học giáo dục và khoa học liên quan khác phục vụ cho sự phát triển của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội và ngành Nội vụ;

         1.3. Tham gia tổ chức biên soạn tài liệu phục vụ hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học theo quy định;

         1.4. Phối hợp, tham gia thẩm định chất lượng các công trình nghiên cứu khoa học và chất lượng đào tạo;

         1.5. Thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ, tư vấn, chuyển giao công nghệ phục vụ hoạt động giảng dạy, học tập, nghiên cứu theo quy định.

    2. Tham gia cung cấp các dịch vụ công phục vụ ngành Nội vụ, nền công vụ và yêu cầu của xã hội phù hợp chức năng, nhiệm vụ và năng lực của Viện theo quy định và theo phân công Hiệu trưởng.

    3. Thực hiện các nhiệm vụ khác của Viện :

         3.1. Thực hiện công tác quản lý các vấn đề liên quan đến hoạt động của Viện theo đúng quy định;

         3.2. Hạch toán các khoản thu, chi về hoạt động của Viện theo quy định của Nhà Trường và chế độ kế toán của Nhà nước;

        3.3. Thực hiện chế độ báo cáo của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, Bộ Nội vụ và các cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động của Viện;

3.4. Quản lý và tổ chức đánh giá viên chức, người lao động thuộc Viện; tham gia đánh giá công chức, viên chức quản lý, viên chức và người lao động trong Trường theo quy định;

3.5. Quản lý và sử dụng tài sản, thiết bị, cơ sở vật chất được giao theo quy định của Trường và của pháp luật;

3.6. Xây dựng dự toán tài chính thực hiện nhiệm vụ hoạt động hằng năm theo kế hoạch của đơn vị và các hoạt động đơn vị được giao chủ trì thực hiện;

3.7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

3. Cơ cấu tổ chức, bộ máy và hoạt động của Viện

    1. Cơ cấu tổ chức

         a) Viện trưởng và các Phó Viện trưởng.

         b) Các phòng chức năng:

              - Phòng Nghiên cứu khoa học;

              - Phòng Tổ chức – Hành chính;

              - Phòng Quản lý đào tạo;

              - Phòng Quản lý – Thông tin khoa học.

2. Chế độ làm việc

    2.1. Viện trưởng

         a) Viện trưởng có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Viện được quy định tại Điều 2 của Quy định này và chịu trách nhiệm quản lý, điều hành các hoạt động của Viện trước Hiệu trưởng và trước pháp luật về việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được giao của Viện.

b) Căn cứ vào các quy định của pháp luật và tình hình thực tế phát triển của Viện, Viện trưởng đề xuất Hiệu trưởng quyết định thành lập, tổ chức lại hoặc giải thể các đơn vị thuộc Viện.

         c) Khi vắng mặt và nếu thấy cần thiết, Viện trưởng ủy quyền bằng văn bản cho một Phó Viện trưởng điều hành công tác, giải quyết các công việc của Viện.

    2.2. Phó Viện trưởng

         a) Phó Viện trưởng giúp Viện trưởng thực hiện nhiệm vụ do Viện trưởng phân công; chịu trách nhiệm trước Viện trưởng và trước pháp luật về những lĩnh vực công tác được phân công.

         b) Khi được Viện trưởng ủy quyền bằng văn bản để điều hành công tác, giải quyết công việc của Viện trưởng trong thời gian Viện trưởng vắng mặt, Phó Viện trưởng chịu trách nhiệm trước Viện trưởng, trước Hiệu trưởng và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ trong thời gian được ủy quyền; không được ủy quyền lại cho người khác những nội dung được Viện trưởng ủy quyền.

2.3. Trưởng, Phó trưởng đơn vị thuộc và trực thuộc Viện

Trưởng, Phó trưởng đơn vị thuộc và trực thuộc Viện chịu trách nhiệm trước Viện trưởng và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của đơn vị.

2.4. Viên chức và người lao động

Viên chức và người lao động của Viện thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn do Viện trưởng phân công và chịu trách nhiệm trước Viện trưởng, trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được giao.

2.5. Viện trưởng, Phó Viện trưởng, viên chức và người lao động thuộc Viện thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật hiện hành, Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường

IV.Những thành tích nổi bật của Viện Nghiên cứu và Phát triển Trường Đại học Nội vụ Hà Nội

         Ngay từ khi thành lập, Viện Nghiên cứu và Phát triển Trường Đại học Nội vụ Hà Nội đã không ngừng triển khai và thực hiện các hoạt động hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học với các đối tác trong và ngoài nước.

         -Hiện nay, Viện Nghiên cứu và Phát triển đang có mối quan hệ, hợp tác với các đối tác:

Tại Việt Nam:

         Trường Đại học Thái Nguyên

         Ban Quản lý Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 (Bộ GD&ĐT)

         Hội đồng Anh tại Việt Nam (BRISTISH COUNCIL)

         Ngân hàng thế giới tại Việt Nam (WORLDBANK)

         Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản tại Việt Nam (JICA)

         Qũy UNDP tại Việt Nam

Nước ngoài:

         Trường Đại học Lyon2 – Cộng hòa Pháp

         Trường Đại học PAU – Cộng hòa Pháp

         Trường Hành chính công ENA – Cộng hòa Pháp

         Trường Đại học Lý Quang Diệu – Singapore

         Trường Đại học CHUO – Nhật Bản

         Trường Đại học Royal Mount – Canada

- Viện Nghiên cứu và Phát triển hiện triển khai thực hiện nhiều dự án. Trong đó:

         +02 dự án nghiên cứu, 01 đề tài khoa học cấp Bộ, đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020;

+ Được nhà trường giao chủ trì triển khai chương trình đào tạo thạc sĩ liên kết với trường Đại học Lyon 2 (Cộng hòa Pháp)

+Tổ chức Hội thảo thường niên quản trị công và các Hội thảo về các chương trình đào tạo ngắn hạn liên kết với các đối tác nước ngoài.

         Các hoạt động của Viện Nghiên cứu và Phát triển nhằm hướng đến mục tiêu quan trọng là đào tạo, bồi dưỡng và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành Nội vụ nói riêng và các cơ quan hành chính nói chung, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao cho công cuộc cải cách hành chính và công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

         Trong chiến lược phát triển đến năm 2020, Viện Nghiên cứu và Phát triển sẽ phấn đấu trở thành đơn vị có uy tín trong nước và quốc tế về nghiên cứu trong lĩnh vực hành chính công, quản trị nhân lực, luật,…

         Một số hình ảnh hoạt động của Viện Nghiên cứu và Phát triển:

Hội thảo giới thiệu chương trình bồi dưỡng của ENA tại Việt Nam

Hội thảo giới thiệu chương trình bồi dưỡng của ENA tại Việt Nam

Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng tiếng anh trình độ A1

Viện Nghiên cứu và Phát triển làm việc với lãnh đạo Trường Đại học Nội vụ Hà Nội

Viện Nghiên cứu và Phát triển tổ chức lớp bồi dưỡng nâng cao kỹ năng soạn thảo văn bản cho cán bộ viên chức


Các tin khác