Đảng ủy
13/04/2017 10:15:43 GMT

BÍ THƯ ĐẢNG BỘ - ĐỒNG CHÍ: NGUYỄN BÁ CHIẾN


Description: http://truongnoivu.edu.vn/uploads/Dang%20Bo/tru.png


PHÓ BÍ THƯ ĐẢNG BỘ
   Đ/c Phạm Ngọc Trụ


Description: Description: http://truongnoivu.edu.vn/uploads/%C4%90%E1%BA%A3ng%20%E1%BB%A7y/102.jpg

Description: Description: http://truongnoivu.edu.vn/uploads/%C4%90%E1%BA%A3ng%20%E1%BB%A7y/080.jpg

ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ

Đ/c: Trần Đình Thảo


ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ

Đ/c: Lê Thanh Huyền


ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ

Đ/c: Nguyễn Quốc SửuDescription: http://truongnoivu.edu.vn/uploads/Dang%20Bo/tch.png

Description: Description: http://truongnoivu.edu.vn/uploads/%C4%90%E1%BA%A3ng%20%E1%BB%A7y/095.jpg

Description: Description: http://truongnoivu.edu.vn/uploads/%C4%90%E1%BA%A3ng%20%E1%BB%A7y/184.jpg

ỦY VIÊN BCH ĐẢNG BỘ
Đ/c Trương Cộng Hòa

ỦY VIÊN BCH ĐẢNG BỘ
Đ/c Nguyễn Thu An

ỦY VIÊN BCH ĐẢNG BỘ
Đ/c Hoàng Văn Thanh

Description: Description: http://truongnoivu.edu.vn/uploads/%C4%90%E1%BA%A3ng%20%E1%BB%A7y/107.jpg

Description: Description: http://truongnoivu.edu.vn/uploads/%C4%90%E1%BA%A3ng%20%E1%BB%A7y/123.jpg

ỦY VIÊN BCH ĐẢNG BỘ
Đ/c Nguyễn Mạnh Cường

ỦY VIÊN BCH ĐẢNG BỘ
Đ/c Trương Quốc Việt

ỦY VIÊN BCH ĐẢNG BỘ
Đ/c Dương Văn Nam
ỦY VIÊN BCH ĐẢNG BỘ
Đ/c Phạm Quang Quyền

ỦY VIÊN BCH ĐẢNG BỘ
Đ/c Vũ Ngọc Hoa

ỦY VIÊN BCH ĐẢNG BỘ
Đ/c Nguyễn Đức Hạnh


Các tin khác