Đảng ủy
13/04/2017 10:15:43 GMT

BÍ THƯ ĐẢNG ỦY - PGS. TS. NGUYỄN BÁ CHIẾN


Description: http://truongnoivu.edu.vn/uploads/Dang%20Bo/tru.png


PHÓ BÍ THƯ
Đ/c Phạm Ngọc Trụ

Description: Description: http://truongnoivu.edu.vn/uploads/%C4%90%E1%BA%A3ng%20%E1%BB%A7y/102.jpg

Description: Description: http://truongnoivu.edu.vn/uploads/%C4%90%E1%BA%A3ng%20%E1%BB%A7y/080.jpg

 Description: http://truongnoivu.edu.vn/uploads/Dang%20Bo/tch.png

ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ
Đ/c Trần Đình Thảo

ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ
Đ/c Lê Thanh Huyền

ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ
Đ/c Trương Cộng Hòa

Description: Description: http://truongnoivu.edu.vn/uploads/anhBGH/Nguyen%20Minh%20Phuong.jpg

Description: Description: http://truongnoivu.edu.vn/uploads/%C4%90%E1%BA%A3ng%20%E1%BB%A7y/095.jpg

Description: Description: http://truongnoivu.edu.vn/uploads/%C4%90%E1%BA%A3ng%20%E1%BB%A7y/128.jpg

ĐẢNG ỦY VIÊN
Đ/c Nguyễn Minh Phương

ĐẢNG ỦY VIÊN
Đ/c Nguyễn Thu An

ĐẢNG ỦY VIÊN
Đ/c Lê Thị Vân Anh

Description: Description: http://truongnoivu.edu.vn/uploads/%C4%90%E1%BA%A3ng%20%E1%BB%A7y/107.jpg

Description: Description: http://truongnoivu.edu.vn/uploads/%C4%90%E1%BA%A3ng%20%E1%BB%A7y/019.jpg

Description: Description: http://truongnoivu.edu.vn/uploads/%C4%90%E1%BA%A3ng%20%E1%BB%A7y/029.jpg

ĐẢNG ỦY VIÊN
Đ/c Nguyễn Mạnh Cường

ĐẢNG ỦY VIÊN
Đ/c Trần Thị Hạnh

ĐẢNG ỦY VIÊN
Đ/c Trần Xuân Hòa

Description: Description: http://truongnoivu.edu.vn/uploads/%C4%90%E1%BA%A3ng%20%E1%BB%A7y/086_VHXH_My.jpg

Description: Description: http://truongnoivu.edu.vn/uploads/%C4%90%E1%BA%A3ng%20%E1%BB%A7y/184.jpg

Description: Description: http://truongnoivu.edu.vn/uploads/%C4%90%E1%BA%A3ng%20%E1%BB%A7y/123.jpg

ĐẢNG ỦY VIÊN
Đ/c Đỗ Thị Thanh Mỹ

ĐẢNG ỦY VIÊN
Đ/c Hoàng Văn Thanh

ĐẢNG ỦY VIÊN
Đ/c Trương Quốc Việt

Các tin khác