Hiệu trưởng: Nguyễn Bá Chiến
13/04/2017 11:35:25 GMT

PGS.TS. NGUYỄN BÁ CHIẾN

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI

Họ và tên: Nguyễn Bá Chiến

Ngày sinh: 16/11/1972

Quê quán: Tây Đằng - Ba Vì - Hà Nội

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Chức vụ chính quyền: Hiệu trưởng

Điện thoại cơ quan: 043 7532243

Fax: 04 375 32 955

Email: nguyenbachien@moha.gov.vn

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Luật

Học vị: Tiến sĩ

Học hàm: Phó Giáo sư

Lý luận chính trị: Cao cấp


Phụ trách lĩnh vực công tác:

a) Chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về các mặt hoạt động của Trường. Lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệu trưởng theo quy định của pháp luật;

b) Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác:

- Công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển Trường;

- Công tác giảng dạy;

- Tổ chức, cán bộ;

- Kế hoạch - tài chính;

- Hợp tác quốc tế;

- Công tác thi đua, khen thưởng;

- Pháp chế, cải cách hành chính, hành chính - tổng hợp, văn thư, lưu trữ, y tế;

- Quản trị, quản lý tài sản thiết bị; xây dựng, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị, các dự án đầu tư;

- An ninh chính trị nội bộ, bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy;

- Ký bằng tốt nghiệp, giấy khen, khen thưởng cho viên chức, người lao động, người học có thành tích trong công tác và học tập hoặc ủy quyền cho các Phó Hiệu trưởng khi cần thiết;

- Phê duyệt, xử lý các văn bản đi, đến, phân công tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện;

          c) Trực tiếp phụ trách các đơn vị:

            - Văn phòng;

            - Phòng Tổ chức cán bộ;

            - Phòng Kế hoạch - Tài chính;

            - Phòng hợp tác quốc tế

            - Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Thành Phố Hồ Chí Minh

d) Hiệu trưởng Nguyễn Bá Chiến sinh hoạt Đảng tại Phòng Kế hoạch - Tài chính.Các tin khác