Chuẩn đầu ra
13/08/2018 10:32:07 GMT
Quyết định ban hành chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo hệ chính quy các ngành/chuyên ngành trình độ đại học của Trường Đại học Nội vụ Hà NộiXem chuẩn đầu ra chương trình đào tạo các ngành của Trường tại đây:

Ngành Luật:CĐR- Luat 2018.doc

Ngành Chính sách công:CĐR-CSC 2018.doc

Ngành Chính trị học:CĐR-CTH 2018.doc

Ngành Hệ thống thông tin:CĐR-HTTT 2018.doc

Ngành Lưu trữ học:CĐR-LTH 2018.doc

Ngành Quản lý nhà nước:CĐR-QLNN 2018.doc

Ngành Quản lý văn hóa:CĐR-QLVH 2018.doc

Ngành Quản trị nhân lực:CĐR-QTNL 2018.doc

Ngành Quản trị văn phòng:CĐR-QTVP 2018.doc

Ngành Thông tin - Thư viện:CĐR-TTTV 2018.doc

Ngành Văn hóa doanh nghiệp:CĐR-VH Doanh nghiep 2018.doc

Ngành Văn hóa du lịch:CĐR-VH Du lịch 2018.doc

Ngành Văn hóa truyền thông:CĐR-VH Truyen thong 2018.doc

Ngành Văn hóa học:CĐR-VHH 2018.doc

Ngành Xây đựng Đảng và chính quyền nhà nước:CĐR-XDĐ 2018.doc
Các tin khác