Hội đồng Trường
10/07/2019 09:34:28 GMT
CƠ CẤU TỔ CHỨC HỘI ĐỒNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘINGƯT. PGS.TS Trần Đình Thảo

Chủ tịch Hội đồng trườngPham Ngoc Tru

Thạc sĩ Phạm Ngọc Trụ

Q. Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ

Thư ký
DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI NHIỆM KỲ 2018-2023

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

1

PGS.TS. Trần Đình Thảo

Chủ tịch

2

PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến

Thành viên

3

PGS.TS. Nguyễn Minh Phương

Thành viên

4

TS. Lê Thanh Huyền

Thành viên

5

TS. Trần Thị Hạnh

Thành viên

6

ThS. Trương Quốc Việt

Thành viên

7

TS. Vũ Ngọc Hoa

Thành viên

8

ThS. Hoàng Văn Thanh

Thành viên

9

ThS. Phạm Ngọc Trụ

Thành viên

10

TS. Hà Quang Ngọc

Thành viên

11

CN. Trần Xuân Hòa

Thành viên

12

TS. Nguyễn Thu An

Thành viên

13

TS. Nguyễn Mạnh Cường

Thành viên

14

TS. Trương Cộng Hòa

Thành viên

15

CN. Phạm Hùng Thắng

Thành viên

16

PGS.TS. Văn Tất Thu

Thành viên

17

PGS. TS. Nguyễn Minh Mẫn

Thành viên

18

GS.TS. Phạm Hồng Thái

Thành viên

19

ThS. Nguyễn Thanh Việt

Thành viên


Các tin khác