Đội ngũ cán bộ, công chức (cán bộ) là một bộ phận quan trọng của nền hành chính nhà nước. Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất tốt, chuyên môn vững vàng đáp ứng yêu cầu của công cuộc cải cách hành chính nhà nước trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trải qua 40 năm xây dựng và trưởng thành, tuy có những nhiệm vụ cụ thể khác nhau trong các thời kỳ, song tập thể nhà trường luôn đoàn kết, quán triệt chủ trương, nghị quyết của Đảng, bám sát nhiệm vụ cơ quan cấp trên giao, hoàn thành tốt nhiệm vụ và không ngừng đổi mới phát triển. Trường đã tự khẳng định được vị thế của mình trước yêu cầu của ngành và nhu cầu của xã hội. Đã đào tạo, bồi dưỡng hàng ngàn cán bộ cung cấp cho ngành nội vụ và cho xã hội. Các thế hệ sinh viên, học sinh tốt nghiệp ra Trường không ngừng trưởng thành và phát triển. ... Xem tiếp 
Thông báo tham gia tuyển chọn đề tài NCKH cấp Trường bổ sung năm 2015 03/03/2015 15:56
Thông báo lịch thi tốt nghiệp lớp Cao đẳng nghề khóa học 2012 - 2015, hệ chính quy ngày 09 và 10 tháng 3 năm 2015 03/03/2015 15:53
Kế hoạch cải cách hành chính năm 2015 của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội 03/03/2015 11:09
Công văn về việc lập dự toán thu chi hoạt động năm 2015 02/03/2015 16:19
Kế hoạch tổ chức Hội thảo "Đánh giá tác động của chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao trong khu vực công ở nước ta hiện nay" 02/03/2015 13:21