Đội ngũ cán bộ, công chức (cán bộ) là một bộ phận quan trọng của nền hành chính nhà nước. Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất tốt, chuyên môn vững vàng đáp ứng yêu cầu của công cuộc cải cách hành chính nhà nước trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trải qua 40 năm xây dựng và trưởng thành, tuy có những nhiệm vụ cụ thể khác nhau trong các thời kỳ, song tập thể nhà trường luôn đoàn kết, quán triệt chủ trương, nghị quyết của Đảng, bám sát nhiệm vụ cơ quan cấp trên giao, hoàn thành tốt nhiệm vụ và không ngừng đổi mới phát triển. Trường đã tự khẳng định được vị thế của mình trước yêu cầu của ngành và nhu cầu của xã hội. Đã đào tạo, bồi dưỡng hàng ngàn cán bộ cung cấp cho ngành nội vụ và cho xã hội. Các thế hệ sinh viên, học sinh tốt nghiệp ra Trường không ngừng trưởng thành và phát triển. ... Xem tiếp 
Báo cáo công khai năm học 2014 - 2015 28/11/2014 16:19
Thực hiện công văn số 5901/BGDĐT-KHTC ngày 17/10/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế công khai năm học 2014-2015, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội báo cáo công khai năm học 2014-2015.
Kết quả điểm thi Tuyển sinh Đại học, Đại học Liên thông đợt 2 năm 2014, hệ vừa học vừa làm 28/11/2014 11:42
Kế hoạch thi, chấm thi học kỳ III các lớp Đại học hệ chính quy, khóa học 2013 - 2017 26/11/2014 13:16
Thông báo số 1 về việc tổ chức Hội thảo khoa học "Một số vấn đề chọn lọc trong khoa học máy tính và ứng dụng" 26/11/2014 13:12
Nâng cao, bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ công chức, viên chức Trường Đại học Nội vụ Hà Nội 24/11/2014 22:48
Tiếp tục thực hiện kế hoạch công tác năm 2014 và triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức, ngày 22/11/2014, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tổ chức hai lớp bồi dưỡng kiến thức với nội dung: “Đổi mới nội dung chương trình đào tạo lý luận chính trị hành chính ở Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh” và “Tổ chức và hoạt động của các cơ quan, đơn vị thuộc ...