Viên chức
28/10/2020 02:46:12 GMT

Thực hiện Công văn số 480/PC ngày 12/10/2020 của Vụ Pháp chế, Bộ Nội vụ về việc “Triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp“. Phòng Tổ chức cán bộ gửi đến các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường Đại học Nội vụ Hà Nội nội dung (văn bản đính kèm). Đề nghị Trưởng các đơn vị phổ biến, quán triệt, tuyên truyền nội dung của văn bản đến tất cả các viên chức và người lao động của đơn vị.

Đề nghị các đơn vị tra cứu và đọc các văn bản này theo hai đường link sau đây:

Luật này có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.


Các tin khác